NEDGRL ANDSGfi TOONEEL MOTTIGE JANUS MR DE EXPOSITIE DE BUüTEflAflR frilzea der Plaatsen TPE|ilB10RlfSSEHE|T i. VAN I1TE YPER POPERINGHE WERVICK Zaterdag22Februari De Qraaf dg Honte-Christo nog eens succes K RZ 6 I* II 6 1 6 V 6 II Opening Bureau 6 1\2 u. - Aanvang der Vertooning 81\2 u. Burgerwacht. - Een Syndikaat van Likeurmar- Besehuldigingsakt Onderhoor der Getuigen BESTUURDER B. DELMONTE andenpeereboomplaats Groot romantisch drama in 10 tafereelen naar de wereldberoemde roman van Alexandre Dumas. Zondag 23 G R O OTE Februari MATINEE om 3 u. 's namiddags' Tooneeispel in zes bedrijven, uit het Hollandsche matrozenleven. Zondag 23 Februari Wegens succes van vorig jaar drama in 7 tafereelen uit het fransch door C. v. b7 Maandag 24 Februari LACHEN LACHEN LACHEN Groote REVUE operette met zarg, dans, koren en Ypersche toestanden door C. P. F. B'got, in 4 bedrijven Dinsdag 25 Februari tt* i Duitsch-militair tooneelspel in 4 bedrijven door Ko Rentmeester. Woensdag 26 Februari op verzoek (Henri de Lagardère) drama in 8 tafereelen. Fauteuils Fr. 2.50 Stalles Fr. 2 Parquet Fr. 1.50 Loge en Parterre Fr. 1 Galerij 50 ctm. Plaatsen op voorhand te bespreken van 10 tot 12 uur en van 2 tot 3 uur aan 20 ctm. per plaats. DIRECTIE. DE ten voordeele der uitgestotene werklieden van Rousselaere. Zijn nog ingekomen Uit Boesinghe K. D. 50.00 Bijzondere gift, Vlamertinghe 65 00 E. H. Eghels, onderpastor, Wervick 10 00 E. H. Bancquart, pastor, Poperinghe 20.00 Z. E. H. Vervarcke, deken, id 50 00 E. H. Vynckier, pastor, Pioegsteert 50.00 E.H.Serruys, onderpastor, Poperinghe 20.00 fr. 265.00 Nieuwe inschrijving M. H. Van Belleghem, Reninglie 10 00 E.H De Jaegher, onderpr, Poperinghe 10.00 Katholieke Jonge Wacht. Te naaste weke gever wij het verslag der verga dering van de K. J.W. van Westviaanderen. Eigen Heird. Op zondag ie Fe bruari 11. hield de samenwerkende maat schappij Eigen Heird hare jaarlijksche algemeene vergadering, in haat' lokaal, in de St-Jacobstraat, onder het voorzitterschap van den heer D'Huvettere, gemeenteraads lid, omringd van de Heeren Struye,senator, Vandenboogaerde, schepen, Bouquet, Baus Ch. en Seys V., gemeenteraadsleden, en RGteckelboom, schrijver-schatbewaarder. Het verslag van het jaar 1911 werd zon der opmerkingen goedgekeurd. Daarua gaf de schrijver-schatbewaarder verslag over het dienstjaar 1912. Uit dit keurig verslag, dat ten overvloede den groei en den bloei van Eigen Heird» aantoont, knippen wij dé volgende bijzonderheden uit. Gedurende het jaar 1912, hebben zich 22 nieuwe leden een eigen huis aangeschaft door de tusschenkomst van Eigen Heird Onderhen waren er 14 die zich een huis lieten bouwen de 8 andere hebben er een aangekocht, denkelijk omdat zij het beter vonden een huis te koopen dan er een te bouwen, gezien den prijs der bouwstoffen en de vermeerdering der loonen. 3 ontleeners hebben hunne schuld volop betaald, en daaronder waren er twee, met 8 en 10 kinderen, die over tien jaar nooit hadden durven denken, dat zij nu reeds zouden eigenaar zijn van eene goede en ge zonde woning. Na twintig jaar bestaan telt Eigen Heird 126 leden verspreid over 24 gemeen ten van ons arrondissement. Deze leden hebben tegenover de maat schappij een pandschuld van 227,730 51 fr. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 50.871 fr. wijl de spaarkas voor 263.000 fr. voorschotten gedaan heeft. De zuivere winst in 't verloop9n jaar beliep 3597 06 fr.. waarvan 1526,13 fr. uitbetaald werd a's interest der aandeelen aan 3 0 0, de overige 2070.93 fr. werd in de reservekas ges'ort. De totale reserve beloopt op heden 10874,78 frank Deze enkele,cijfers bewijzen genoegzaam den voorspoed van Eig-m Heird en het nut dat deze maatschappij aan de werkende klas verschaft. De drie uittredende leden van den beheer raad de Heeren D'Huvetter°, Fraeijs de Veubeke en Bouquet, alsook het uittredend lid van den toezichtsraad heer Philippe Vardsnbjrghe, werden met eenparige stem men herkozen. Toen nam de Voorzitter,heer D'Huvettere aan't woord om de aanwezige Heeren en werkende leden om hunne tegenwoordigheid te danken. Hij miek den lof van den heer Fiers, die niet alleen de plans en bestekken bereidwillig onderzoekt, maar zelfs de hui zen van Eigen Heird gaat bezoeken om er nog de eene of de andere verbetering aan te brengen. Ook de heer Raeckelboom, schrijver en schatbewaarder, werd om zynen iever, zijne minzaamheid en zijne bekende dienstvaardigheid, in 't bijzonder bedankt. Mijnheer Vandenberghe, zegde de Voor zitter verder, die ook Voorzitter is van het Weldadigheidsbureel, zal aan dit bestuur 3C pr.: Br.eerm., 30 Verraes W* Charel, Wytsehaele. 4'pr.: id. 20 Briail Dés.,Ploegsleert. 5e Eervolle melding :Nuyllen P.,Langemarck. V. Prijskamp. Kioeekmerriim van 3 jaar en daarboven. t° pr.: Verz.eer., 80 fr.: Vanderstichele Cyriel. 2'pr.: id. 60 Vandecandelaere Jules, Passchendaele 3e pr Br.eerm 40 fr. Pauwelyn Jules, Poelcapelle. 4* pr.: id. 20 :Leterme L.Wy.'scbaete. 5e Eervolle melding Glarebout H., Houtbem. 6' id. llillewaere Henri, Langeman k. VI. Prijskamp. Ruinpeerden van 3 jaar en daarboven. 1' pr.: Br.eerm. 20 fr. 2' pr 3\pr 4e pr. 5e pr.: 6' pr.: pr 8' pr.: Debrabandere, Ch.-Ls. Zillebeke. id. 18 i Verfailliell ,Zonnebeke. prem. van 18 Vulsteke Camirl, Langemarck. 14 Fremault J .Zantvoorde. 13 Vitlu Cyr., Waaslen. 12 Vandeputte René, Boesinghe. II Dieusaert Ch., VVerviek 10 Vereecke H., Boesinghe. Het Besluur bruari (34 karlons). Froidure R. 20 25 EwertzjE. 15 20 Vandevyver A. 25 15 Dethoor F. 15 25 Ommeslagh R. 20 10 Fol J. 25 10 Burgho A. 20 25 Gaimant A. 10 25 Hamendt A. 15 20 Schieling van. 20 Fe 15 20 20 20 25 15 25 15 5 20 25 25 15 15 25 5 15 25 25 20 15 20 20 15 15 20 15 105 100 1(0 95 90 90 90 85 80 ehands is gevormd geworden onder voor- zitterscbap van M. Poot-Casier en verga- dei de Dinsdag samen met de herbergiers bij M. Gustave Houzée in de Hondstraat. Byca -00 leden waren aanwezig. De voorzitter besprak de nieuwe drankwet en de gevolgen van den ministerieelen omzendbrief alsmede de laatste beslissingen van de Ypersche brouwers. M. Herrier, secretaris, nam alsdan het woord om de herbergiers aan te zetten zich aan te sluiten bij het syndikaat der likeur marcbacds. Reeds 50 bandteekens werden den eersten avond bekomen. voorstellen, eene groote som in te schrijven om aandeelen van Eigen Heird te koo pen. terloops klaagde hij dat er in stad nog huizen zijn die het water niet hebben. Ook nog was hij erop,hoe dat zekere leden met go. d verstaande watEigen Heird is, en die om de eene of de ardere reden zich willen ontlasten van hun huis dat cog Diet opbetaald is, niets beters vinden dan de sleutel ervan in de maatschappij in te dienen. Dat is teenemaal mis, zoo handelt een pachter, maar geen eigenaar In een volgend artikel wordt daarover wel eens verder uitgeweid! Als er werklieden zijn ia het arrondisse ment Yper, die begeeren eigenaars te wor den van een huis, dat zij zich in volle ver trouwen wenden tot de samenwerkende maatschappij Eigen Heird gevestigd in de St Jacobstraat te Yper. Eigen heird is goud weerd I Jongelinsgcongregatievan Sint- Maartens. Jaarlijkseh avond feest op Zondag 2" en iVlaandag 3" Maart. Spelwijzer 1. OpeniDgsmarsch St-Maart'nsmuziek- afdeeling. 2. Huldegroet, gez. door A. L. 3. Burgemeester Gripkluchtige alleen spraak, door E. D. 4 Klassiek driespel voor klarinetten, door I. A M. A. en G. A. 5. Eene Gemeente^itting, blijspel St-Maartenstooneelafdcelicg. 6. Kluchtlied door J. D. 7. Gemengd koor, St'Maartens zangafdeelirg. 't Geluk vliegt, blijspel, le bedrijf, St Maartenstooneelafdeeling. 9. Drie burgers van d'andere eeuwkluch tige driezang door A. L., G.,D. en H.D. 10. 't Geluk vliegt^ blijspel, 2" bedrijf. ZONDAGRUST Dienstdoende apotheek. Zondag Februari. A. WECKESSER, Dixmudestraat, 68 Aanmerkingen 1) De i'eeste begint den Zondag ten 6 1/2 ure en den Maaadag ten 7 ure ZEER STIPT. 2) Gezien het steeds aangroeiend publiek, zullen de uitgenoodigden voor den Zon dag, 's anderendaags niet meer kunnen toegelaten worden. Deze maatregel zal streng toegepast zijn. 3) De achtbare vrouwen worden vriendelijk verzocht naar de feeste te komen met eenen KLEINEN hoed en eene GROOTE beurze. LANDB0UWC0MICE Uitslag van de prijskampen voor peerden dienslig lot den Landbouw gegeven te Yper op Asschenwoensdag 5 Februari 1913, I. Prijskamp. Beng sten-veulens van een jaar en daaronder. t" pr.: Verz.eer., 50 fr.: Verraes Eud., Waasten. 2e prid. 40 :';Vandecandelaere Ern., pr.: Br eerm.,25 Leterme L.,Wylschaete. P1'id. 15 Deschildre L.,Dranoutre Eervolle melding Botelgier Vief. Komen. P>'-; id. Verraes Eud.. Waaslen. P''-: id. Verraes We Charel. Wytschaete. II Prijskamp. Hengsten van twee jaar. 1' pr.: Verz.eer,, 50 fr.: Vandecandelaere Ern., Wervick. -ripr.: id. 25 Vanraes Eud., Waasten. 3e Eervolle melding Leterme L., Wylschaele. 4' pr.: id. Verraes Eud Waasten. III. Prijskamp Merriën van een jaar en daaronder. Hoppegilde. Uit het verslag, dat de heer schryver F. Van Caeyseele ter vergadering van Zondag 11. voorlas, vernemen wij dat de hoppe gilde gedurig toeneemtthans zijn er 233 wer kende leden en 8 eereleden. De maatschappij bezit zes sulfermachienenom dehopvelden tegen de schuimmelziekte te vrijwaren daarvoor werd er 3220 frank uitgegeven. Om de faam der roperingsehe hoppe in België en in het vreem de bekend te maken heeft de bond rond de 500 tr. uitgegeven in annonceD, en 19 600 fr. besteed aan tentoonstellingen. Dat is allemaal kunnen gedaan zyn dank aan de bijdragen der leden, en de hulpgelden van de stad, van de Provincie en van het Mimsterie van Landbouw. De horplan ters van de streek begrijpen dat goed en als nu voordrachten over wetenschappelijke koppe ls week gegeven worden, gelijk Zondag laatst, al dehoeren, die kunnen gaan er naartoe om nog betere hoppe te kunnen voortbrengen. Davidsfonds. De nieuw ingerichte af- aeeiing van heUDavidsfonds, die 150 leden telt heeft WoeDSdag haar tweede verg dering ge houden. De aangekondigde voorlezing, te hou den door den gekenden Vlaamschen schrijver Warden Oom fEd. Vermeulen) had een talrijk van dames en heeren aaDgelokt. De fjjngebor- stelde schetsen over de oude bewaarschooltjes en over het leven der dieren, de machtige af schildering van het slotjvan, zijn nieuw roman In den,Dieperik» hebben de aanhoorders tot begeestering gebracht. Het voorloopig bestuur werd definitief geko zen als voorzitter,'E. H. Verhamme als onder voorzitter, Dr Brutsaert, als schrijver E H Hil- leware, als raadsleden MM. notaris Cassiers Em. Dekeirsgieter, Dr Vevs en (O. Vandenber ghe als ichatbewaarder, V. Sansen. Zuivelfabriek. Het verslag van de sa menwerkende maatschappij tot boterfabricatie at Bertinus melkerij is zoo juist verschenen r/aJu,lt.ls gosdte zien (z°o meldt de schrijver M. Delaleau) dat het ledental gedurig aangroeit': in 1911 waren er 58S ledenen melkleveraars met 2531 koeien in 1912 zjjn er 625 leden met 2594 Koeien. Gedurendejhet verleden jaar beeft men b.v60.818 kilos melk verwerkt, hetzij daarom- o^ni,»1F'lC0 £ilos per daS men bekwam 2~o 646 kilos boter. Voor hetgene de melkop- brergs. aangaat, zoo bekent de verslaggever dat het meestendeel der leden dit jaar in hunne hebben008 gevolgen der muil plaag geleden In de algemeene vergadering, Zo 'dag eerstk., zullende leden volledige) inlichtingen nopens de bedrijfkosten en de.winst krijgen. bedrogen vinden, moeien zij, widen ol niet, hunne komedie volspelen tol liet eiiuie loc Mogelijks, ais zij langs geen kanten we; kunnen, zullen er wel nier en daar gedeel telijke stakingen ontstaan. In de koolstreken vooral, waar de werk Lenen zich liet meest hebben laten bedriegen en opwinden, en waar men clan ook het meest van de werk staking verwacht, in de koolstreken, waar de werkstakingen aan het orde van den dag staan en waar er gestaakt wordt 0111 eene liefhebberij te vo.doen, daar, zon de staking wel, zooals het overigens reeds meermaals gebeurd is, eene zekere uitbreiding kunnen nemen; doch over het algemeen zat zij over eenkomstig zijn met de macht en den invloed der politieke opstokers, te weten bepaald en zeer beperkt Inlusschen zullen onze Wervicksche roode komedianten, de andere nadoen, de A. W ophemelen en eveneens komedie spelen. Ze zijn reeds ten volle aan den gang. Zoo b.v. omdat zij weten dat er hier onder de werk- menschen geen domkoppen genoeg loopen die begeeren honger en gebrek te lijden, om de po'itieke belangen en den wraakzucht van cenige roode bedriegers te voldoen, hebben zij reeds aangekondigd dat er in Wervick geene werkstaking zal zijn 1 1 Doch van ee nen anderen kant, 0111 hun handvol gaaien te paaien, na zooveel beslag en lawijd ge maakt te hebben, steken zij nu uit, dat zij de kinders der werkstakers in hunne huizen zullen cpnemen en gedurende de staking on derhouden. Dat is enkel kalen praat, daar zij zeer wel weten dat het zoover niet komen zal, ze zouden anders zoo wijd niet gapen, hunne fameuze inschrijvingslijtt voor de A. W, heeft genoeg bewezen hoe mild onze Sos- sen zijn als het er op aankomt te steunen en te geven I Ten anderen, zij hebben reeds meer dan genoeg met hun eigen kluts en zij zouden ook beter sociaal werk verrichten met eerst voor hunne eigene nakomelingen te zorgen en dan voor die van anderen, het zou in alle geval geen kwaad aan Wervick doen. De kinderen van anderen onderhouden zal bij onze rooden dus bij grootsprekers-praat blijven; I. omdat in onze omstreken de huis vaders die een stuk vaderhert in het lijf dra gen, om den politieken gril van eenige roode grootmakers te voldoen, niet in werkstaking zullen gaan; 2. omdat dezen die zullen sta ken, als de honger zal komen, alras hunne dwaasheid zullen inzien, en blij zullen zijn het werk le mogen hernemen, en 3. omdat, als het zoo ver zou komen, onze Sossen zelf hun schuitje van kant zullen trekken. Be- looven willen zij wel, maar GEVEN willen zij niet 1 Daarin hebben zij juist al het on gelijk niet, want als er werkstakers-kinders te onderhouden vallen, mogen de rijke hee ren der roode partij dat wel doen, negen op tien onder hen immers, zijn door het socia lisme of door de centen' van de werkmen- sehen rijk man geworden. De werkstakers- kinders kunnen hier naar (de Toekomststate gaan, 't ware eene sclioone gelegenheid om biji de rijke roode renteniersde mate hunner volksgezindheid te meten 1 Ondertusschen ge- looven wij aan onze katholieke vrienden te mogen zeggen dat zij, moest de werkstaking er van komen, daarom aan het einde van de wereld niet moeten gelooven. Eene werk staking met zoo een bedriegersdoel aangegaan, kan niet duren en noch veel min gelukken. Zij wars eene zuivere politieke werkstaking; uitgeroepen door een groep politieke mannen en ondernomen door eene politieke partij die de groote minderheid van het land uitmaakt en waarvan de vertegeftwoordjgers, die in de wetgevende kamers eelie wetsverandering bij middel van loensché Bedreigingen willen af persen, zelfs het vieride 'deel der leden niet tellen. Die werkstaking Heeft voor doel noch vermeerdering van loon noch vermindering van arbeidsduur. Zij: is 'alleenlijk op touw gezet om de katholieke regeering en de katholieke meerderheid hét nies op de keel te zetten cm de lichtgeloovige werklieden, te bedriet gen, en om aan een deel helden uit de roode wereld de gelegenheid te geven om ferm ZAK KELORUM te doen Dé Mier. voor het Assisenhof van" West-VIaanderen Maandag werd de zaak opgeroepen ten laste van Jules Desramaul, beschuldigd van a) be raamde moord op Elodie Desodt b) 't dragen van verboden wapen. Het hof werd voorgezeten door M, Janssens. Als bijzilIers zetelden de heeren De Poortere en Soenen. Openbaarministerie de heer substi tuut „De Gierk Aan de bank der verdediging bevinden zich de heeren Begerem en Glorie, van Yper. verdachte. De lijkschouwing bewees dat de dood wel aan de revolverschoten toe le wijten was J Daartoe aangestelde experten onderzochten aen revolver van den verdachte en bevestigden dat de moord met een dergelijk wapen begaan Den zondag 6 October 1912 begaf de 18jarige Elodie Desodt, landbouwersdoebter le Bixscho- te zich mei hare zuster Irma naar de kermis van Merckem. Toen ze 's avonds naar huis keerden werden ze dooreen persoon achtervolgd. Gt ko men aan de hofriede van Leopold Huyghe na- derdi die persoon eens klaps de twee meisjes en ostte twee revol vrsi holen, te twee dochters Desodt vielen schreeuwend ten gron de.Elodie bleef,liggen, zij was stervend Irma, na de eerste bedwel ming, stond op en lipp huiswaarls hire ou- dersvcwitligen. Deze snelden Ier plaats en vonden slechts het lijk runner dochter. Aanstonds vermoed den zij Jules Desra- mau.t, diegetraebt had mei Elodie Desodt, zij ne nichl. te verkeeren en die h°m had afge wezen. De gendarme, rie, onmiddeli.k ver wittigd ging hem r.og denzelfden avond on- Het slachtoffer Elodie Desodt (in medaillon) De familie Desodt deihoorenen nam hem voorloopig in hechtenis. Jules BECELAERE U pr.'. Verz.eer., 50 frClareboutH.,Houlhem. 2' pr.: id. 40 Hillewaere Henri, Langemarck. 3C pr.: Br.eerm., 25 Di kervel Th., Brielen. 4'pr.: id. 15 :Courtens We,Poelcapelle 5' Eervolle melding Leuridan V Pioegsteert. IV. Prijskamp. Merriën van meer dan een en mm aan drie jaar. 1' pr.: Verz.eer., 50 fr.: Verraes Eud.. Waasten. 2'pr.: id. 40 Samyn Fid.,Boesinghe. Onze Sossen en de A. W, Zoodus, vrienden lezers, de A. W, is door het rood Werkstakers-komiteit (dat van Wervick niet, zulle 1) op 14 April aanstaande vastgesteld geworden. Wil dat nu eigenlijk zeggen dat de Werk staking o_p 14 April werkelijk beginnen zal? Neen, vrienden, in het geheel niet. Dat de werkstaking alsdan beginnen zal, is zelfs zoo onzeker, zoo twijfelachtig, als het onzeker en twijfelachtig is dat het morgen zal sneeuwen. Waarom is het zoo onzeker Omdat de socialistische kopstukken, die er met de A. W. schromelijk inzitten, intusschen paardenwerk zulten verrichten om een mid del te vinden, ten einde 3e werkstaking te kunnen vermijden of van kant te schuiven. En waarom zouden zij de werkstaking ver mijden of van kant schuiven Omdat de slimsten onder de roode kamerheeren zeer wel weten, dat hun plan deerlijk mislukken zat, en zij het land, en hunne bedrogene partijgenooten zelf, strenge 'rekening over hunne handelwijze zullen moeten geven. En, juist omdat zij het zoowel weten, zullen zij van nu tot 14 April hemel en aarde bewegen om eenen uitweg te vinden, zonder hen al te belachelijk te maken. Maar, zult gij misschien zeggen, indien zij het met de werkstaking maar zoo ernstig mee- nen, waarom dan den datum ervan vaststellen' Waarom, vrienden Wel, om hunne komedie volspelen tot den laafsten oogenblik toe 1 ij gedurig met A. W. geschermd' geureigd, met het vast gedacht dat zij komen en zij hebben ze'gedurig öin er gedurig te kun- te Ze hebben en er nooit zou verzet en verschoven nen mee dreigen. Zij Hebben altijd gehoopt dat de katholieke meerderheid aan li'unne zotte, eischen zou toegeWn, en hu zij zich" ten volle Id dezen tijd dat de priesters en kloosterlin ?en soms zoo beleedigd en in hunne eer ge krenkt worden, is het ons aangenaam het voorbeeld aan te balen van die moedige en onverschrokken leerliDgen,welke over honderd jaar naar eene vreemde garnizoensstad verban nen wierden, omdat zij weigerden eenen opge drongen en volgens de Kerk onwettigen Bisschop te erkennen. Eenige bijzonderheden over die verbanniog zullen waarschijnlijk bij de lezers fvan het Ypersche Volk welgekomen zijn. WU hebben ze grootendeelsaan het schoon tijdschrift Ons Volk - ontleend. Napoleon had in Juni 1913. door listige middels den Bisschop van Gent. H. E. H. de Broglie, overhaald zijn ontslag te geven en eene nieuwe kerkelijke overheid wierd zonder de toestem ming van den Paus aangesteld. In de twintig Seminaristen wierden door de nieuwe overheid fel berispt. Zij hadden te kie zen soldaat worden of het gezag der Vicaris sen erkenneD. Uit één mond riepen ze Liever soldaat dan schismatiek! Wij vertrekken, morgen niet, maar nu In ballingschap hebben de moedige Levieten veel geleden bp.leedigi.ngen, ziekte, honger, ontberingen van allen aard. Toen de Bondgenooten NapoleoD verslagen haddeD, en Wezel ontzet, mochten de Semina risten terugkeeren in hun vaderland. Helaas een derde was reeds in den hemel opgenomen. Van 't getal der overlevenden was de E. H. Van Eecke, die hier den E. H. Schottery als pastor opvolgde. Bij werd te Komen geboren en is ten jare 1878 te Iseghem overleden in den ouderdom van 86 jaar. 't Was een mensch van groote gestalte. Met welsprekendheid en. vele gaven van hert en geest bedeeld, wierd hü om zijnen vriendelijken inborst zeer bemind, 't Was alsof het lijden, dat hij te Wezel had moeten onderstaan, hem voor eens anders noodwendigheden gevoeliger had gemaakt, want eene voldoening was 't voor hem de ware armoede op te zoeken en te leDigen Uit het leven en streven van E. H. Van Eecke en van zijne gezellen kunnen wij leeren, dat de logiegasten en hunne volgelingen schandelijk liegen als zü de geestelijken als baalzuchtig uit geven. Gehe6l het tegenovergestelde is waar Daarom eeren de goede christenen rechtzinnig de Geestelijken, Priesters en Kloosterlingen als de we rdige dienaars des Heeren, als de steun pilaren der menschelijke maatschappij. ELVEEDINGHE De tweedeles over hoenderkweek zal gegeven worden op Zondag aanstaande 2" Maart ten 61/2U. s avonds, in't lokaal der hoerengilde Wij hopen wat beter weder te hebben dan voor de eerste 1 s en wij zijn zeker veel meer volk te hebben omdat er hier zooveel hennenliefheb- bers zijn. De leden van de hoerengilde waren niet verwonderd geene vergadering aangekondigd te zien m "De Boer De schrijver heeft het vergeten op te zeodeD, maar uur en dagorde zullen wij ZoDdae' toekomende in De Boer en in t Ypersche Volk vinden. - Wat nieuws betreft.- Er is er wel en nog al wat, maar van heel weinig bedied. Maar later daar iets over als't nood doet. Desramaut loo chende'stellig iets misdaan te hebben. De revolver van den verdachte werd in zijn huis aangeslagen op e»n aardappelhoek, maar kar doezen waren niet te vinden. Irma Desodt be vestigde dat Jules Desramaut wel de pleger was der moord. Door het parket werden voelsporen ontdekt die de juiste inprentingen waren van den De eerste getuigen zijn M. VandaeU, onder zoeksrechter, en de heeren Wetsdoktors Poe- paert en Dochie van Yper. Dinsdag werden ondeihoord HH. Cyriel Transeaux, opperwachtmeester der gendarme rie, Alfons D'Haene en Camiel Vandamme wachtmeesters le Mer ckem die getuigen van de aanhouding en hel onderzot k. Volgen de getuigen ten laste t, w. Irma Desodt, 15 jaar, zuster en Alois Desodt, vader van h't slai hU ffer Joseph en Marie Beeuw- saert, die den beschul digden ontmoetten Conslant van Roubays, Henri Borry, Jules Six, Henri Deruytter, Henri D'Hulster, Bru no Boussemaere, Cy iiri Robert. Dan komen de g"- tuigenissen van de vriendinnen der ge zusters Desodt, t w. Fiavie Phlypo, Maria Hans, 9 jaar, Emma D'Hulster, 15 jaar, Ir ma van Damme, 15 j., Eugenie Boussemaere. De getuigen Henri Verslraete, herbergier, C. Vande Moortele, geneesheer, Arlhur RamauR Jules Maerten, Alois De Meulenaere, Ac hiel Bartier, Slant Baudin, Deman, De Goene, Con stant Debevere, Sylvain Detevere, die den ver dachte tegenspreken. Woensdag verschijnen schoenmaker Marcel Dewene; Amand Decoene.Derire Poelemar s,wa penmaker te Yper, Louis en Martha De Caéste- cker en Severin Parmentier. werd en dat het wapen onlangs gediend had. De vingerindrukken op een naburig land ont dekt, waren van dpzelfde afmetingen als van Jules Desramaut. Dezes moeder poogde ook een getuige om te koopen. De Voorzitter ondervraagt hem over zijne betr- kkingen met Elodie Desodt. over het ge bruik van zijn tijd den avond van den moord en over zijn revolver. Volgen nu de getuigen ter ontlasting Bruno Vanlerberghe,Camiel De Haene, Bruno Timmer man. Donderdag kwamen getuigen M. Tahon.luitenantderarlilierie die het wapen onderzocht besluit dat de schoten gemakkelijk met de aangeslagen revolver konden gelost zijn De plaats der misdaad. M. Godefroid, politiekommissaris le Oosten de gelast met de inprentingen te onderzoeken, heeft wel de inpreniingen van schoenen, van kuieafdruk en van wijsvinger gevonden. Hij verkent ook den revolver van den beschuldig, de met een der aangeslagen kogels, die juist de- zeltde gebreken naliet als de kogel gevonden in net li k. Rond half afgrioopen. twaalf was hel getuigenverhoor Openbaar Ministerie. Verdediging. Het Rehwisitorium werd uitgesproken door q w,„ m„,,, substituut Deciercq, die de schuld van den be- voorbedachtheid tichte bewees Niet alleen is hier een moord begaan maar eene beraamde aanslag. Het voor gaande goed gedrag inziende heeft de verdach te recht op verzachting der strafdoe h, ik hoop dat de heeren gezwoornen zullen ja antwoor den op de hun gestelde vragen. De Verdediging. Eerst sprak meester Glo rie om vast te stellen dat het openbaar Minis terie vruchteloos gezocht, heeft om de drijfveer der misdaad te ontdekkm. Na eene repliek van den substituut spreekt Meester Begerem die zegt dat alhoewel niet weinig overtuigd van de onschuld van Desra maut er ook geene overtuiging bestaat van de plichtigheid van den verdachte. Donderdag kwart na één ure zijn de debat ten gesloten eu de volgende VRAGEN gesteld aan de gezwoornen. 1. Is Desramaut plichtig aan moord .3 Is Desramaul plichtig drager geweest le zijn van verboden wapens Na 20 minuten beraadslaging komen de hee ren gezwoornen terug. De eerste en derde vraag worden hevestigrnii beantwoord de tweede ontkennend. Het Hof verwijdert zich en keert kwart voor 2 ure terug. .■2>es'2lmad JuRs, plichtig verklaard aan 7° jne!' Inachtneming van versachtende omstandigheden, wordt vei^oordeeld tot berooving zijner burger en eeuwigdurende rechten. Desramaut aai hooit de uitspraak zonder ee- ge ontroering te laten blijken. na heer voorzitter verklaart den eersten zittiid van het assisenhof gesloten. LANGEMARCK Voor de curieusneuzen. Vóór 1912 bedroeg de Langemarckscbe bevolking 5415 zielen. In dit jaar wierden geboren: 82 knechtjes en 83 meisjes, waaronder 164 wettige en een onwettig; voeg daarbij nog 7 doodgeborene kinders. Er stierven alhier, in hetzelfde jaar, 41 mannelijke en 44 vrouwelijke personen. 32 huwelijken wier den ingezegend Da sterfgevallen kunnen ver deeld worden als volgt 29 beneden de twaalf maanden, 2 van een tot vijfjaar, 6 van vijf tot twintig jaar, 5 van twintig tot veertig jaar, 8 van veertig tot zestig'jaar, 28 van 60 tot 80 jaar, 7 boven de tacbentig jaar. Deze cijfers zjjn welsprekend, inderdaad, wij zien dat niet min dan 29 kinders stierven zonder een jaar oud te geraken van die kinders stier ven er 14 van ontsteking in de dermen en afloop. Mochten deze getal en de oogen open doen van onze zorgelooze moeders,die, liever dan de wijze raadgevingen van geneesmeesters en vakman nen te volgen, kwakzalverinnen te rade gaan en voortdoen met hunne kinderen te vergeven bn middel van slaapsiroop of andere dranken waar van de maaksters de krachten niet kennen - Het g^meentebestier stelt boekjes ter beschik king der moeders,die handelen over het voeden en het verzorgen der kleine kinderen,maar deze die zulks het meest noodig hebben doen liever voort met de adviezen, zalven of dranken van onwettige pillendraaiers, dan met de voorschrif. ten van onze bekwame geneesmeesters en de raadgevingen van vermaarde vakmannen. Merkweerdig Zondag 2 Maart 1913, ten 4 ure namiddig, geett de St-Jansgilde van Lanee- marek, met de welwillende medewerkin» der gemeentefanfaren, een merkweerdig avondfeest en zulks ten voordeele van goede werken Men speelt vooreerstDe laatste dagen der volging geschiedkundig-christelijk drama- dit en ae vrijheid verleend aan de H Kerk Aarrtii? °?;taliop 2 Maart 1913 (half vasten) viert min edict van Miiit0 onderclste verjaring van het vriihoifi jWj-arin aan de christenen volle Voc^Tir ,g°dsdleDst wordt toegekend - Verschillige kluchtliederen en andere zullen ge zongen worden door de heeren M. Demeers e- man en J. B. Schinckel. De gebroeders Oeclerck zullen eene onuitgegeven duo met spraak ver tolken, waarvan de woorden gemaakt zijn door Eerweerdan Pastor Vanhee zaliger, met muziek Yan L Offenbach,'M. Hil. Possaert begeleidt met aen Piano. Liefhebbers van schoon muziek en van kodlige vlaamsche spreuken, dit is spek voor uwen bek - Om te eindigen zullen al de spelers der gilde de zotterny De nieuwe tram van Langemarck opvoeren - Zooals gij ziet. bes e lezers, gy zult ware hebben voor Uw geld en daarby gij zult een goed werk verrichten oJi?flg?DS ls ®eZ0Dder kost dan die steed^ sche, domme vastenzotternyen. OOSTVLETEREN /9°dLa§ In de 2 missen kregen de menschen 12, buUengewoon schoou sermoentje te hooren nl ,er M?®rsdom der Redemptoristen uit Kousselaere. De vurige kloosterling wist in kloeke bewoording zyne toehoorders wijs te maken wat eene gesloten retraite is en wie er "a",°f raoet.- DR hooggeprezen werk werd ge sticht door zyne hoogwaardigheid den Bisschop, die er nu zeer^anhoudt het te zien bloeien. Mochten er te Oostvleteren eenige mannen en jongelingen t goede voorbeeld geven en eene gesloten retraite gaan doen tot deel en goed. en eene un eigen voor de Maandag is een nieuwe hulponderwijzer in gemeenteschool toegekomen. Op 't onver wachts verliet ons de vorige meester om ïge meester om het- gaan vervullen te [Beveren-bij- zelfde ambt te Rousbrugge. r,oT Z,T^?fnsynd,caat Het bestuur van het pas gestichte syndicaat heeft maandag voor de eerste maal vergaderd na de stichtingsvoordra- ent door ingenieur Vaodewouwer. De bestuur leden hebben de standregels opgemaakt en de aanvragen opgesteld om toelagen te verkrijgen van staat, provincie en gemeente. Maandag avond ten 6 1(2 uur wordt nu de eerste algemee ne vergadering gehouden bij Remi Feryn. Na die byeenkomst wordt de inschrijving geopend voor al wie lid wil worden van het nieuwe syn dicaat Degene die 't wel willen doen en zaken die profijt bijbrengen met schoone zwijntjes te kweeken moeten dus als plioht aanzien die ver gadering bij te wonen en als werkelijk lid dade- Hjk in het syndicaat inschrijven. Op zondag 2 maart wordt na vespers en lof algemeene vergaderipg gehouden in de zondag school voor den geitenbond. Aan 't dagorde staat het belangrijke punt in de vorige vergade ring voorgesteld: 1 fiank inleg te betalen 111 plaats van 0.50 fr. en 20 fr. trekken in plaats van De KroBgzangBfGS INSCHRIJVING VAN HET YPERSCHE VOLK 8 Langemarck. Omhaling ten voordeele der Congregatie 23 Wervick. 20 JAAR DWANGARBEID

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1913 | | pagina 2