Het vernieuwen der Beemden Kunstmest en Groententeelt HET NEERHOF Volkswetenschap. F. de Vines Boekennieuws. t-Ma Het gebeurt soms dat de paarden de gewoonte aannemen van het hout der kribbe af 'te knagen. Een eenvoudig middel om libn dij 4e ontwennen is alle hout in hunne nabijheid met bruine zeep te bestrijken. De vervalsching van boter en melk neemt eiken dag meer uitbreiding Overal hoort men klachten en het is eenieders wensch den dienst van het Staatstoezicht te zien uitbreiden. VOEDING DER HENNEN. De manen van het paard moeten niet afgesneden worden. Reeds snijdt men de haren aan de pooten en rond de hoeven weg, men kapt den staart af en weldra zal men hun de ooren afsnijden Al het stof dringt tusschen de afge sneden stijve maanharen en kan er zelfs met groote moeiten niet uitgebor- steld worden; terwijl de lange manen die op den wind vlotten, geen stof op nemen, zoodat het nekhaar glanzend blijft. EETBARE BLOEMEN. en M Klaver noemt men een verbeterende plant, omdat ze stikstof uit den damp kring tot zich neemt.Zij verlangt denzelf den grond als de_ tarwe, met wat meer kalk. In sommige gevallen wordt aan klaver een weinig chilinitraat gegeven om den kwijnenden groei aan te wakkeren. Phos phorzuur is onmisbaar Thomasphos- phaten voor den Winter of in de Lente uitgestrooid geVen prachtige uitslagen. Men strooit 500 tot 1000 kg. Voor klaver ië kaïniet, 400 tot 600 kg. de beste potaschmest. Óp witte klaver stroóit men 500 kg. superphosphaat in de Lente of 1000 kg. Thomasslakken in den Herfst, volgens dat de grond meer of minder kalk inhoudt. Als er ook potasch moet gebruikt worden, strooit men 600 kg. ka'ïniet. Luzern. Dit gewas eischt kalk- achtigen of kalk-leemachtigen grond met diepe bouwlaag, goed bewerkt en door dringbaar. Wanneer het luzerneveld wordt aan gelegd, gebruikt men 1000 tot Ï200 kg. Thomasslakken, 400 tot 800 kilogr. kaïniet, welke meststoffen diep inge werkt worden. De volgende jaren geeft men in de Lente 150 tot 200 kg. kaïniet 200 tot 500k. Thomasslakken. Alhoewel de luzern eene vlinderbloemige plant is, zooals de klaver, gebruikt men toch met groot voordeel 50 tot 400 kg. chilinitraat in de Lente. Krok. - Deze plant geeft een uit muntend voeder op kalkachtigen of kei- achtigen grond met doordringbaren ondergrond. Zij biedt even zoo goed tegenstand aan koude Wintérs als aan natte Winters. Zij wordt in de Lente onder het graan gezaaid of in den Herfst zonder dekgewas. De bemesting is dezelf de als voor luzern. F. P. della Campagne (Verboden nadruk). moet de flora der weide verzorgd worden, door eggen, rollen, droogleggen of be wateren, maar vooral door aanwending van gepaste scheikundige meststoffen. Wanneer het grasland gemaaid wordt, strooit men per hectare 100 tot 150 kg. chilinitraat Thomasslakken en kaïniet tegen 800 tot 1200 kg. per hectare, bevor deren de ontwikkeling der vlinderbloe migen. Om het onkruid tegen te werken zal de grond gezond gemaakt worden en men I zal meststoffen en zoo noodig verdel gingsmiddelen, als ijzersulfaat, kaïniet, Thomasslakken, superphosphaat, enz. aanwenden. Eindelijk, öm nut te trekken uit de organische bestanddeelen, zal men kalk of Thomasslakken gebruiken. Wanneer een grasland gedurende vele jaren verwaarloosd werd en maar weinig en slecht voeder meer voortbrengtin een woord, wanneer de ontaarding algemeen is, dan zal men hetzelve best opbreken. Bij het omploegen zal men ook stalmest inwerken, indien er geene organische stoffen voorhanden zijn. In alle geval zal men 1000 tot 1500 k. Thomasslakken onderploegenGedurende een j aar of twee teelt men dan op dié plaats hetzij aard appelen, beeten of eene andere hakvrucht om den grond te reinigen. Daarna kan men met goed gekozen zaad de beemd wederom opzaaien, doch nooit zal men daartoe het hooizaad nemendat op schelf en schuur verzameld werd. G. des Prés. (Verboden nadruk). De tweede dosis nitraat werd den 30 Juni toegepast. Bij deze teelt heeft het nitraat merkelijk het doorschieten ver traagd .Ziehier de opbrengste n per hectare 4«perc. Niets 17.500 kg. 2«= 30.000 kg. bladgrond 20.000 kg. 3» 100 kg. nitraat 24,000 kg. 4« 200 kg. 27.000 kg. 5' 300 kg. 34.000 kg. Ook heeft men schoone uitslagen ver kregen met bloemkoolen le perc. Niets 22.500 kg. 2* 30.000 kg. bladgrond 24.500 kg. 3e 100 kg. nitraat 30.000 kg. 4i) 200 kg. 37.500 kg. 5e 300 kg. - 39.000 kg. Tot dit gewicht behooren de wortelen, stammen en overtollige bladeren niet, alleen de kooien zooals ze ter markt ge bracht worden. De geldelijke meeropbrengst van al die producten, mot nitraat gewonnen, kan zeer gemakkelijk berekend worden en al de proeven bewijzen dat het chilinitraat eene zeer belangrijke rol in groententeelt kan vervullen. J G. des Marais. "Nadruk verboden) Alles is vergankelijk in deze wereld Ook de graslanden ontaarden en vergaan langzamerhand, indien men aan dezelve geene zorgen besteedt. Deze ontaarding heeft verscheidene oorzaken 1° de ver andering der flora 2° de overweldiging door onkruid 3° de ophooping van orga nische stoffen. De flora verandert door verscheidene oorzaken ten eerste, omdat men bij het aanleggen van graslanden zeer dikwijls geen rekening houdt met den aard van den grond en zijne scheikundige samen stelling en met de behoeften der planten welke men er zaait. Sommige gewassen, die zich aldaar in een gunstig midden bevinden, ontwikkelen zich met kracht en verdrukken de andere. De aanwezig heid van stikstof in overvloed bevordert de buitengewone ontwikkeling der gras planten ten nadeele der vlinderbloemigen. De verdwijning dezer laatste geschiedt met meer spoed, naarmate er minder phosphorzuur en potasch in den grond voorkomen. Niet zelden doet het tegen gestelde zich voor door te veel minerale meststoffen aan te wenden en door ver- waarloozing van de stikstof, verdwijnen de grasplanten, overmeesterd door de vlinderbloemigen De flora kan ook gewijzigd worden door de voorkeur welke de grazende dieren aan eene plant geven, en door het samenvallen van het afweiden met den bloei der gewassen. De snelle voortzetting van het onkruid en van minderwaardige gewassen kan ook de beemd doen ontaarden. Eindelijk, kan er ophooping ontstaan van organische stoffen, welke eerst een ondoordringbare massa vormen waan oor de planten verhinderd worden de mine ale bestanddeelen op te nemen. Dan woidt de bodem zuur; de vlinderbloemigen ver dwijnen, en daarna ook de grasplanten biezen, carex en andere slechte gewassen nemen de plaats der goede gewassen in. Om deze ontaarding tegen te werken, In het tweede tijdperk, van 6 Augustus tot 30 September, kregen de laten 4, 5 en 6 de toebereiding met afgeroomde melk. - De opbrengsten aan eieren waren de volgende Met afgeroomde melk 2* Tijdperk Loten Eieren 1" Tijdperk Loten Eieren 1 2 3 337 4 279 5 245 6 861 Met water. 1° Tijdperk Loten Eieren 4 207 5 202 6—223 632 452 382 386 1220 2° Tijdperk Loten Eieren 1 - 302 2 363 3 313 978 rek. Vorm, geur en kleur der bloeme;NB01 zeer verschillend, sommige hebbenBr 61 schitterende schoonheid, andere zijij,ev°I vormd of zonder beteekenismen 3r c'r er wier geur aangenaam en zacï'306^ j andere die niet rieken ofwel een onaf8 namengeur verspreiden. Terwijl sorajjjj 1 bloemen door hunne schitterende kltV0Q I onze bogen voldoen, zijn er) ander) en j alleen.geschikt schijnen om den sma(l0rin j bevredigen, deze laatste zijn de e« bloemen, die vooral dienen om de sjn^ra I aangenamer te maken. ;troos Ziehier daarover eenige bijzonderder v De bloemkoolen, de artisjokke£'m Brusselsche kooien zijn genoeg gej I Ook de kampernoeliën en de trM0n leveren ons als voedsel het gedeejiW j overeenstemt ipet de bloem. Voorall0rkl suikerbakkers word veel gebruik gel 1en r Laat ons nog eenige proefnemingen van M. Foüssat, tot éigen onderricht onderzoeken. De proef met spinazie werd uitgevoerd met eene reusachtige variëteit van Viro- flay. Gezaaid werd op 20 Maart en op 10 Mei; tusschen de rijen een afstand van 25 centimeter en men gebruikte 200 gram zaad per perceel. Per hectare berekend, won men lepere. Niets;. Opbrengst in kg. 4.500 30.000 kg. bladgrond ^.000 100 kg. nitraat 8.000 200kg. nitraat 9.050 30Ó kg. nitraat 10.150 Op de perceelen met nitraat was de groei veel sterker, maar de ontkieming was niet zoo regelmatig en trager dan op de perceelen mèt bladgrond. Om hierin te voorzien, zal het voldoende zijn, het nitraat eenigen tijd vóór de zaaiing in te werken. In alle geval de vertraging bij de ontkieming werd spoedig teruggewonnen door den sterkeren groei. Na het inoogsten van de spinazie wer den kooien geplant zonder rechtstreeksche toepassing van nitraat. Men zag door de uitslagen, dat het nitraat, toegepast vooi de spinazie, niet geheel en al verbruikt was, evenmin als het nitraat op de radij zen gebruikt. Daarbij is het nog nuttig te doen opmerken dat tijdens den groei er 259 mm. water viel Gok de proeven met wortels gaven welsprekende uitslagen, het moet echter een onuitlegbaar toeval genoemd worden, dat het perceel met bladgrond minder voortbracht dan het getuige-percéel Per hectare berekend le përc. Niets d 1.000 kg 2» 30.000kg. bladgrond 49.500 kg 3» 100 kg. nitraat 59.500 kg. 4« 200 kg. nitraat 72.500 kg. 5? 300 kg. nitraat 75.500 kg. De salade had niet al het aangewend chilipitraat benuttigd, want de daarna geteelde kooien gaven, per hectare, de volgende opbrengsten lepere. Niets 46.000 kg. 2e 30.000 kg. bladgrond 49.000 kg. 3* 100 kg. nitraat 65.000 kg 48 200 kg. 70.000 kg. 5= 300 kg. 79.000 kg Cichorei. Deze werd geplant den 13 April op een afstand van 42 centimeter tusschen d« rijen en 85 eentim. in de rjj 't Is' niet genoeg in bezit te zijn van een wel ingericht hoenderhok, van een uitmuntend ras te bezitten, men moet ook zorgen dat het gevogelte doelmatig gevoed wordt, zonder besparing en zon der verkwisting. Men vergete niet dat de kip alles eet en dat een gemengd regiem voor haar het best gepast is. Beweeren dat de hennen vleeschetende dieren zijn, omdat ze bij het dorschen der granen de zaden laten liggen, om eerder de insecten te vangen, dat is, naar onze mee'ning eene verkeerde redeneering. Het natuurlijk voedsel der hoenders bestaat uit zaden, daarbij komt echter groen, dierlijk voeder, zooals insecten en vleeschmeel. Wat het beste rantsoen uitmaakt is een voeder dat de voedende verhouding van het ei nabij komt, dus 1 op 2.3, om het schadelijk vet worden te vermijden. De kippen moeten driemaal per dag gevoed worden altijd op dezelfde uren en op dezelfde plaats, 's Morgens geve men eene gereedgemaakte pastei's mid dags het overschot der tafel met groen voeder 's avonds graan. Het morgenvoedsel moet lauw warm gegeven worden. Dat het beter is dit voedsel 's morgens te geven en het graan 's avonds, blijkt uit de volgende proefne ming, ingericht, in het proefstation te Massachusetts, met 2 loten van 20 hen nen Plymouth-Rocks met 2 hanen bei de loten zoo gelijk mogelijk samenge steld. Aan het eerste lot werd het graan 's namiddags, aan het tweede lot 's morgens gegeven. De uitslagen waren de volgen de 1" lot 793 eieren. 2° lot758 eieren. Het beste morgendvoedsel bestaat uit verschillende soorten van meel, biood, aardappelen, zemelen waarbij men voe derkoeken en vleeschmeel kan voegen. Het geheel mag niet te nat en ook niet te droog zijn in 't eerste geval heeft men voor afgang te vreezen, in het tweede voor verstopping. Ook zal men opmer ken dat een te droge pastei denlionger te spoedig stilt, zoodat de vogel zich slecht voedt. Men kan de volgende voederkoeken gebruiken aardnootkoek, sesaamkoek, lijnkoek en cocoskoek: deze verrijken het rantsoen aan eiwitstoffen, vet en minerale stoffen. In den beginne geeft men 5 gram per dag en per vogel, langzamerhand ver meerdert men de hoeveelheid tot 20 gr. Vleeschmeel is een zeer krachtig voe der, hetwelk met matigheid moet gebruik! worden. Nooit zal men meer dan 10 gr. per dag en per hen geven. Ook moet men de vogels daar langzaam aan gewoon maken en van tijd tot tijd het toedienen an vleeschmeel onderbreken, zooniet krijgen de kippen er afkeer van. Bij de pastei mag men ook lijnzaad en hennepzaad voegen. Keukenzout, 1 tot 2 gr. per dag en per kop is zeer aan te bevelen. Eens per week zal men eene kleine hoeveelheid houtskool onder de pastei mengen, een lepel voor twaalf hennen dit is een uitmuntend ontsmettmgs middel. Voegen we nog hierbij dat in Amerika, Canada en elders, uitmuntende uitslagen verkregen worden door de zemelen in de pastei te vervangen door gemalen luzern, klaver of krok. Deze planten worden sterk gedroogd, zonder daarbij de blade ren te verliezen, daarna worden ze tot een fijn poeder verbrijzeld, waarvan de voedingsverhouding die van het ei nabij komt. Zooals wij het reeds gezeid hebben, bij de andere eetmalen krijgen de kippen groen voeder en graan. Avicola. (Verboden nadruk) van bloemen, om suikergoed, like geurige dranken te bereiden; in de! landstreken waar er meer eetbare blöfdst gevonden worden, nemen zij ook^" veel grootere plaats op de spijskaart: gela In China, bij voorbeeld, wordt der, er geurig gemaakt met eerie soortfljjkl Dagschoone waarvan uit de haveL Chin-Kiang jaarlijks 3500 ton oveiVer| geheele land wordt verzonden. In li vooral in de Zuiderstreken wordt 1 we De proefneming duurde van 7 Decem ber tot 20 Mei. Gedurende een volgend tijdperk, van 29 Mei tot 16 September, werden de rollen omgekeerd zoodat nu het 1° lot 's mor gens met graan werd gevoed en het 2° lot 's avonds. De uitslag was 1° lot 570 eieren. 2° lot 583 eieren. 't Is ook niet onverschillig of men de pastei gereedmaakt met melk of met water want volgens de proeven, genomen in het landbouwproefstation te Virginië, was de toebereiding met melk voordeeli ger. Ziehier deze proefnemingen 's Morgens kregen de kippen een meng sel van meel, vleeschafval, en daarbij afgeroomde melk, ofwel water, 's namid dags werden ze gevoed met graan. De proeven werden gedaan met 6 loten van elk 10 hennen en 1 haan. Gedurende het eerste tijdperk van 30 Juni tot 5 Augustus, gebruikte men tel kens 2 1/4 liter melk om het voedsel toe te bereiden voor de loten 1, 2 en 3. legd goed welriekend gemaakt met tjes, rozen en jasmijnen; De gele vjs h( lelie, wier frisch geopende kelk een bi gewoon fijnen geur verspreidt, woijd gebruikt in het Oosten van Frankrijj Me aan sommige opgelegde vruchten eé,°£e nemend fijnen smaak te gevende De bloesems van oranje- en cif boomen worden niet alleen gebruiker aan andere spijzen hunnen aangef 00 geur en smaak mede te deelen, zij lëji 0 ook het oranjebloemwater, dat kalg00 rende eigenschappen bezit. ren De trosbloemen van de gewone ik J acacia hebben een welriekenden get® aan de oranjebloemen doet denkejnc worden gebruikt bij het vervaardige^6 lekkernij. De bloemblaadjes der chrysanth^- worden in Japan tot salaad toebeCOi zooals hier de latuw en de veldslag een volksgerecht dat algemeen opgfj i wordt in November en Decembejdoi schijnt dat de donkergele variëteit|ht meest gezocht worden. In sommige landstreken eet men te als salaad de bloemen der «YuccaU' riosavermengd met gewone saBn welke daardoor een nootachtigen bij^be krijgt. Pr< In Midden-Europa, wordt de boom geteeld, waarvan de bloemknop in azijn opgelegd, de gewone capers^ j Ook de bloemen der capucienen wc aan de salaad en aan de komkom I toegevoegd om hun aangenamer) sn^- De welriekende geur der bloemen^ j veel benuttigd bij het vervaardig*™ likeuren, hetzij na eenvoudige ve% ring, hetzij na distillatie, ook dienenig geuren bij het suikergebak. Sommige bloemen geven benew hunnen geur ook nog hunne kleui, ®ee de safraanbloem. Eindelijk kunnen wij nog doen merken dat talrijkebloemen in de art! kunde gebezigd worden, om som uittreksels te leveren of om di? gereed te maken. (Verboden nadruk) De bloemen spelen eene groote rol in het leven van den mensch, zij versieren en vervroolijken zijne woning, vervvllen deze met aangename geurenmeii rindt ze in de paleizen en in de hutten, in boude en in warme streken. De dichters hebben de bloemen bezongen, schilders en jeeld- houwers leggen er zich op toe dezelve af te beelden en te verheerlijken. Ze worden geborduurd op de mantels van koimgen en keizers evenals op het kerkgewaad der priesters. Bloemen vertolken zoovel onze blijdschap als ons droefheid, mer vindt ze op de feesttafel en ook op d<j graven van onze dierbare afgestorvenen/ O» Heidebewoners^'obek, In dit we* beschreven en metp ellendig gemeenten vani woneis. ;™olenbekke»wordenbijf zoodat dit geh derheden aangesupto werk na weinige jaren reeds, als de k, ••ti en de toehoorende nijverh®, Sen invloed hebben doen ge voe eene nog grooter waarde en aantref Hjkheid zal verkrijgen. Afdoende maatregelen om de heid woners hulp te verleenen worden vo steld en besproken, zoodat ook alwiet met maatschappelijk6 kwesties be: houdt, daarin belang zal stellen. Verkrijgbaar bij den schrijver P. Pi« professor mLandbouwkunde Athenae Antwerpen. PrtJs 1 Fran

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1913 | | pagina 6