Ikerfedijbc fltakndcr {llenwjaarsgKfen voor lei Paos Binnenland Buitenland De JCongo •toestanden Voordracht van C. 3*. Jlutlcn YPER HURONDISSEIHEST 48e Jaar Nummer 2453 Wekelijksche Oplage 8000 nummers Zaterdag 1° Maartl91.3 CALLEWAERT-DE MEULENAERE DE LEOERWET Oorlogsti j d i ngen Allerdroevigst nieuws Telefoon N° 52 Al wat opstel, aankondigingen, inschrij vingen, enz. betreft, moet vrachtvrij aan den Uitgever gezonden worden B0TERSTRS flT, 3 6, YPER Prijs per Nummer 5 cenliemen. Revolutionaire Moordenaars Bevrediging Krijgsverrichtingen In Albanië Verscheidene geruchten 48 i£i "flteesaf T^rïgBieij DRUKKER UITGEVER Handschriften worden niet teruggezonden. Naamlooze schriften worden niet in acht genomen. Briefwisselaars worden verzocht telkens hun volledig adres op te geven. Ieder boek waarvan twee afdruksels zijn ingezonden, wordt besproken. AANKONDIGINGEN Gewone 0.15 de regel. In't blad 0.30 de regel. Rechterlijke 1 fr. de regel. Groote en langdurige volgens overeenkomst. Bekendmakingen buiten West- en Oostvlaanderen worden ontvangen bi] AGENCK HAVAS, te Brussel. INSCHRIJVING VOOR 'T HEELÊ JAAR bulten België vracht er bij. - Zondag 2 Maart. Vierde Zondag van den Vasten GeluhzaHgen Karei den Goede, graaf van Vlaanderen, tweede patroon van het Bisdom. Evangelie van den Zondag. In dien tijd vei trok Jezus over het meer van Galilea, hetwelk het meer Tiberias is en eene groote menigte volgde hem, omdat zij de teekenen zagen, die hij verrichtte over hen die ziek waren Jezus ging echter op den berg en zat daar neder met zijne leerlingen. Het Pascha nu, het feest der Joden, was nabij. Toen Jezus.nu de oogen had opgeheven en zag, dat er eene zeer groote menigte tot hem kwam, zeide hij tot Philippus Waar zullen wij brood koopen, opdat deze mogen eten Dit zeide hij echter om hem te beproeven, want hij zelf wist, wat hij doen zou Phdippus antwoordde hem Voor twee honderd denariën brooden is niet genoeg, opdat ieder een weinig krijge. Een van zijne leerlingen, Andreas, de broeder van Simon-Petrus, zeide hem Er is hier een knaap, die vijf gerstebrooden en twee visschen heeft, doch wat is dat onder zoovelen Jezus zeide dan Doet de menschen zitten. Er was veel gras op die plaats Pe mannen zaten derhalve neder, ongeveer vijf duizend in getal. Jezus nam dan de brooden en nadat hij gedankt had, deelde hij ze onder de nederzit- tende uitinsge jjks ook van de visschen, zooveel zij wilden En toen zij verzadigd waren, zeide hij tot zijne leerlingen Verzamelt nu de brokken, welke overge schoten zijn, opdat zij niet verloren gaan Zij verzamel den dus en vulden twaalf korven met brokken, van de vijf gestenbrooden, welke hun, die gegeten hadden, waren overgebleven. Toen de menschen het teeken gezien hadden, dat hij verricht had, zeiden zij Deze is waarlijk de Profeet, die in de wereld moet komen Toen Jezus dan begreep, dat zij komen zouden, om hem weg te voeren en koning temaken, vluchtte hij weder alleen op den berg. Maandag 3. H. Cunegonda, maagd. Gedurige Aanbidding te Bixschote. Dinsdag 4. H. Casimirus, belijder. Woensdag 5, H. Theophilus, bisschop. Gedurige Aanbidding te Dickebusch. Donderdag 6. H. Colela, maagd. Vrijdag 7. H. Thomas van Aquinen, belij der en kerkleeraar. Zaterdag 8. H. Joannes de Deo, belijder. INSCHRIJViNGSLIJST VAN HET YPERSCHE VOLK TIENDE LIJST Overdracht fr. 802.50 Van wege de Derde Orde van den Heiligen Franciscus 57 36 Eene DerdeOrdelirge uit dankbaarheid 1.00 Omhaling (20 febr. biddag) 27,00 Eer tv. Heer Pas'or, Zantvoorde 10 00 Familie J. F. Heilige Vader zegen ons 5 00 Onbekend, id. 5.00 Familie W" H. V. 5 00 Jufvr. H. B.5 00 Familie Y. D. 2.00 id. D. C. 2.00 id. V. L. 2 00 De EE. HH. Geestelijken, de familie Beyls en de Retraitantenbond van Gheluvelt 84.00 fr. 1000.83 Sedert eene week is de Legerwet aan de dagorde in de Kamer. De bespreking begon met de geheime verklaring van Minister de Broquevitle over den internationalen toestand en achtereenvolgens over het' gevaar waarin België's onafhankelijkheid en onzijdigheid ver keerde. Alle kamerheeren zijn uit staatsplicht ge bonden aan het geheim; dus weten noch wij noch een andere gazet iets over den inhoud van M. de Broqueville's verklaring. Zulks be let niet dat de altijd welingelichte Ypersche liberale bladen, t.w. Le Progrès en zijn echo De Weergalm schrijven over LE SECRET DE POLICHINELLEvan den hoofdminister; daarin volgen zij het voor beeld van het uiterst radikaal en hatelijkst antiklerikaal orgaan van Menneken Devèze... La Dernière Heure. Die gazetten heb ben !maar een 'doel M. de Broqueville klei neeren en belachelijk maken... 't is un ministre usébeweeren zijl Dat is voor ons het bewijs dat M. de Broqueville de man is, de koene onversaagde strijder, die in t kwijten zijner vaderlandsche plichten duch tige slagen slaat dat het lundert op het ge borsten rammelkot der gekartelleerde linker zijden. Ja, M. de Broqueville is de man, die het vaderland heeft gered van een inlandsch gevaar, dat dreigde 'én gouvernement én troon omver te werpen, om, in eene schielijke re volutie, van België een tweede Portugal te maken. M. "de Broqueville 'is de man die, gesteund op den wil van het volk, een nieuw gevaar te keere gaat en vernietigen zal het gevaar der Algemeene Werkstaking, door de roode heethoofden op touw gezet met ondersteu ning van de jongste en yergezetste melkbaar den uit het blauwe kamp. M. de Broqueville is de man die alle buitenlandsch gevaar zal afwenden, met een leger samen te stellen dat, door getalsterkte evenals door kundig bestuur, 's lands onaf hankelijkheid verdedigen en bewaren zal. M. de Broqueville heeft in de Kamer het legerwetsvoorslel uiteengezet, de noodzakelijk heid ervan betoond en oproep gedaan aan alle vaderlandsche gevoelens. De belangen van den werkmansstand en kleine burgerij, de be langen van volkszedelijkheid, de belangen van het Vlaamsche Volk, zal de Minister van Oor- lgo in 't oog houden en eerbiedigen. M. Woeste, de koene katholieke leider, die niemand beschuldigen zal van militarist te zijn, heeft op de ministerieele verklaring geant woord met eene geestdriftige toetreding, uit plicht en liefde voor het Vaderland. Heel de rechterzijde steunt het ministerie. Liberalen en socialisten die eigenlijk nog grooler militairen dwang zouden opleggen, moesten zij1 meester zijn komen op tegen het ministerie in eene kwestie die boven alle partijbelang moet verheven zijn. De socia: listen zijn revolutionnairen, zulke houding past hun wel. De liberalen zijn vooruit en vooral antiklerikalen onder leiding der vrijmetsela rij, voor hen luidt het program Verga het vaderland, verga liet volk als een klerikaal bestuur maar het onderspit delft, als christen geloof en zedenleer in het graf wordt gelegd!» Een moeilijk vraagpunt kwam deze week te berde. F.ene beweging is, sedert maan den van hier, ontstaan te verdediging der Vlaamsche rechten in het leger; en de kwestie werd ook op het tapijt geworpen van eene legerin deeling in Vlaamsche en Waalsche re gimenten. Kan men iemand van verloochening aan Vlaamsche Volk en Vlaamsche zaak beschul digen omdat hij niet instemt met dien eisch? Anderen immers zijn van gedacht dat zulke indeeling Wet mogelijk is en schadelijk zou zijn voor Leger en Vaderland, en dat het Mini sterie ook in zulke wijziging aan het leger- wetsontwerp xfiet toestemmen zou. Zulks heeft ook Minister de Broqueville verklaard. Niemand toch, denken wij die het goed bp heeft zal den kabinetsoverste verdenken van ongenegenheid jegens de be langen van het Vlaamsche volk. Indeeling in Vlaamsche en Waalsche re gimenten is onmogelijkzegde M. de Bro queville, doch ik zal een wetsontwerp in dienen om de rechten van het Vlaamsche volk in het leger 'te doen erkennen en eer biedigen. Velen deelen in de zienswijze van den hoofdminister en, steunend op zijn woord, verhopen zij dat alle rechtveerdige en noo- dige maatregelen ten voordeele van Vlaamsch in ons leger geen doode letter zullen blijven, maar uitgevoerd en in 't werke gesteld wor den. De Vlaamsche soldaat is zooveel weefd als de Waalsche, en heeft recht op onder officieren en officieren van allen graad, die hem in zijne moedertaal kunnen aanspreken en bevelen geven. De Vlaamsche taal mag niet langer meer in het leger de rol van ASSCHEPOESTER vervullen, maar moet op zelfden voet staan als Se andere nationale taal, t.w. de fransche, de moedertaal van de minderheid der bel- gische bevolking. (Te naaste week over het wetsontwerp no pens Ket gébruik der talen in het leger.) De zegevierende revolutionnairen in Mexi co hebben niet alleen den broeder van den president vermoord, zij hebben ook den pre sident en dezes minister Suarez dood ge schoten in den automobiel waarmede zij hen naar het gevang voerden, onder voorwend sel dat er eene poging tot bevrijding kon gedaan worden. Alle revolutionnairen zijn gewoonlijk maar gewetenloos goedje. Hopende in de verovering van Andrino- pel vergoeding te vinden, heeft Bulgarië toe gestemd aan het oordeel der mogendheden eene nieuwe grensregeling met Rumenië te onderwerpen. Deze toestemming is een ware verlichting voor den gespannen internationalen toestand in Europa. Een telegram uit Constantinopel zegt dat een officieel verslag van het oorlogstooneel Het is jammer dat wiji vandaag, bij plaatsgebrek, onze mededeelingen niet kun nen voortzetten over de droevige toestanden in Kongo. Een WEEKblad heeft het soms lastig om salie drukstoffen plaats te schenken; een DAGblad heeft het gemakkelijker in dit opzicht. Nu, vandaag uitgesteld is te naaste week niet vergeten. Minister Renkin heeft, in de Kamer, getracht een VOLDOENDE antwoord te geven op de klachten en grieven der mis sionnarissen. Hij1 heeft het gedaan, wij moe ten het met spijt zeggen, op eene wijze die de katholieken niet heeft kunnen VOLDOEN, maar, integendeel, diep bedroefd. Hijt heeft de zaken weten in een daglicht te stellen dat niet het ware is; maar hem het voor- deeligste scheen over de officieele administra tie. Hij heeft, ver van de zendelingen de eerste pionniers der beschaving te verde digen en te beschermen, zich niet kunnen onthouden van snijdende en vliemende woor den tegen de missionnarissen, Pater Cambier en Mgr Roelens vooral. Hij heeft de ad ministratie-verdediging en de SELF-DEFEN SE gedaan op eene wijze waar misnoegen en bitterheid doorstraalde... een teeken dat hij met slechte en onaanneembare bewijsstuk ken eene slechte en onverdedigbare zaak wilde uit den nood helpen. Deze week, gelukkiglijk, zijn er, in ver- schillige dagbladen, drie brieven verschenen van den edelmoedigen, miskenden en gelas tenden Kongoleeschen Bisschop Mgr Roe lens, die in kalme en welgewikte bewoording de puntjes op de i's zet, de zuivere waar heid voorhoudt en in verschillige punten de onjuistheid en ongepastheid van het ministe rieele antwoord 'bewijst. Op al die stukken en feilen moeten wij terugkomen uit katholieken plicht, ter ver dediging onzer zendelingen, om te beantwoor den aan hunne noodkreten, hun beroep op de openbare meening... en omdat wiji,partij gen ooien der missionnarissen, onwrikbaar over tuigd zijn dat zij de eenige ware beschavers zijn van onze zwarte Kongostreken. Hebben de zendelingen, hebben vul. Mgr Roelens, Pater Cambier, Pater Devos en andere, den goeden wil van Minister Renkin betwijfeld... en zoo slecht gehandeld om door den Minister zelf zoo verlaten, zoo miskend te worden in de Kamer Op geener wijze Maar, zij hebben Ee- statigd, bewezen en veropenbaard dat de goede wil van M. Renkin niet doeltreffend, onmach tig was tegenover de geheime samenzweering van zijne onderhoorigen van alle graden in gelijfd in de vrijmetselarij. Er moeten dus andere, betere, doelmatige middels aangewend worden... EERST door de zendelingen zelf die, geholpen door het gestichte Comiteit tot be scherming van het Missiewerk, niet meer mo gen, noch kunnen, noch zullen zwijgen, en, bij middel der pers, de openbare meening zullen op de hoogle houden van alle loge- duivelarijen... DAN, door den Minister die, op de hoogle gebracht van alle boosheden, zonder omme zien met vuile Voeten er door moet gaan, Kongo kuischen moet van den verpesten den logeboel en... AAN DE BROQUEVILLE GELIJK... verbod moet geven aan de Kongo- fonctionnarissen deel te maken der vrij metselarij 1 - Welk droevig, droevig licht werpen al de nu voor den dag gehaalde feiten op de Kongoleesche toestanden. Bij helsehen eed heb- hen het de framassons gezworen door alle middels zullen ziji de missionnarissen in den weg loopen, den duivel aandoen, hatelijk ma ken, het leven vergallen. Hun plan werken zij uit met eene ons-bang-makende zekerheid ongestraft! e zijn, en een voor een vallen zij hunne aangeduide edele slachtoffers aan... het kwaad stichten zij rond en schrikken niet door eigen slecht voorbeeld, door raadgevin gen en ophitsingen de ongelukkige Zwarten in 't verderf te storten... Mocht volle klaarheid komen over al de bijzonderheden van die zaken, dan zou ieder een verstaan dat zulken toestand in Kongo voor de zendelingen onmogelijk is, dat zij verplicht zijn, als laatste redmiddel, zich te beroepen op de openbare meening, vermits volgens 't zeggen van Mgr Roelens de Minister, hoe wel gesteld, onmachtig is. Zoo kan men begrijpen wat een correspon dent schreef aan LE PATRIOTE De missionnarissen staan voor dit besluit: of dat ondraaglijke leven zal een ein de nemen, of wij zullen Kongo ver laten. En... eilaas 1 jie dagbladen melden deze week dit «UIT DE GEZAGHEBBENDSTE BRON VERNEMEN WIJ, DAT, GEZIEN HET ON- MOGELIJK-GEMAAKTE LEVEN, DE JE ZUÏETEN IN ONDERHANDELING ZIJN MET ROME, OM DEN KWANGO TE VER LATEN. Daarbij hebben wij vernomen dat, van zoo haast hiji te Antwerpen zal ontschepen, Z. E. P. CAMBIER NAAR ROME VERTrtEKT OM DEN PAUS OP DE HOOGTE TE STEL LEN VAN DE VERVOLGINGEN IN KONGO. Dit nieuws zal al de vrienden en bewon deraars van het zendelingswerk diep bedroe ven... Moest men toch tot zulk uiteinde komen 1- Do zendelingen zijn de onmisbare bescha vers van Kongo; zonder de zendelingen ver slaan wiji Kongo niet meer!... Neen neen I... zoo mag het niet gebeuren! Och I hoe zijn er nog geen duizend an dere verdedigers der missionnarissen in de katholieke Pers I Zoover zijn de zaken op dit oogenblik mocht het beteren I zoover zijn de zaken, dat wij een minister zien opstaan tegen de zendelingen... dat wiji dit verstommend en allerpijnlijkst treurspel moeten beschouwen: KATHOLIEKE ZENDELINGEN IN STRIJD MET EEN KATHOLIEK MINISTER, OM WAT VRIJHEID TE BEKOMEN VOOR' HJJN KATHOLIEK APOSTEL WERK IN DE KOLONIE VAN EEN KATHOLIEKE LAND». Wij wenschen het Werk der Vlaamsche Voordrachten hertelijk geluk over het uiter mate welgelukken van zijn vijfde voordracht, gehouden door E. P. Rutten, Maandag laatst in de Iweinszaal. De groote zaal was waar lijk bijna te klein om het talrijk publiek te bevatten. De naam van den spreker alleen was genoeg geweest om al de vrienden der sociale beweging te doen opkomen; zelfs ee nige tegenstrevers hadden niet kunnen weer staan aan de begeerte den leider de kath. sociale beweging, al was het maar uit nieuws gierigheid, eens te komen aanhooren. In de zaal bemerkten wiji de Z. E. H. Deken De Brouwer, de eerw. heeren pastoors en bijna heel de geestelijkheid der stad, de HH. Sena tors Fraeijs de Veubeke en Struye, de heeren Iweins d'Eeckhoutte, Biebuyck, Vanderghote, Sobry en Baus, gemeenteraadsleden, veel dames en juffers, en een groot getal jongelingen en studenten. Laten we er seffens bijvoegen dat iedereen, van den beginne af, waarlijk als medegesleept werd door de gemoedelijke, kalme en over tuigende taal van den spreker, die gedurende een uur en half zijn aandachtige, stil-luisteren- de toehoorders onderhield over het zooveel besproken maatschappelijk vraagstuk. Ilier laten wiji, op de aanvraag van velen, den inhoud volgen van deze heerlijke confe rentie, die voorzeker voor onze stad als eene der GEBEURTENISSEN van dit jaar zal tel len, en, wij hopen het, het uitgangspunt zal zijn van eene reeks werken op sociaal gebied, 't Zal een blijvende herinnering zijn voor degenen die ze hoorden, en voor al onze lezers voorzeker een allernuttigst ar tikel. Plichten der Hoogere Standen. De vruchtbaarheid is de algemeene wet der schepselen. Geen mensch mag zich aan die onttrekken. Niet allen echter moeten op de zelfde wijze vruchtbaar, werkzaam zijn, maar elk, volgens zijne middelen, in den kring waarin de Voorzienigheid hem heeft gesteld. Zij vooral die door geboorte, bekwaamheid, vrijen tijd de begoede standen uitmaken, zijn door die wet gebonden: zij moeten het goed, dat zij van God hebben ontvangen, gebruiken voor de zedelijke en verstandelijke opbeu ring van hun volk. Hoogere standen bren gen ook hoogere plichten bij. De begoede standen zijn de VERTEGENWOORDIGERS DER VOORZIENIGHEID op aarde. Voor ons, katholieken, mag het leven in deze wereld niet nutteloos zijn: wij mogen niet zijn als de rondfladderende vlinders, die enkel eigen praal en genietingen op de bloe men |;aan zoeken; maar wij moeten, zooals Jezus deed, ons geluk zoeken in 't gelukkig en 't beter maken van anderen wij moeten het werk van Christus voortzetten. Ik wil geen nuttelooze zijn op aarde, maar mijn leven vergrooten en geven om het leven der anderen te verbeteren Dat is het ideaal dat de JONGELINGEN moet bezielen daarom moeten zij zich bekwaam maken om later op de plaats waar God hen gesteld heeft, het grootste goed rondom hen te kunnen verrichten. Dat te betrachten zal hen groot en edel en gelukkig maken: dan zal er geen plaats meer over zijn voor ver veling. En zijn er moeilijkhedendes te beter met die te doorworstelen, zullen ze zich een edel en sterk karakter vormen, niet als van breekbaar glas, maar als van ijzer en staal. Die maatschappelijke plicht heeft de Kerk altijd voorgehouden. Niets anders heeft de Paus Leo XIII gedaan dan eraan herinnerd toen hij schreef in zijn wereldbrief RERUM NOVARUM Al wie rijkelijker van den Heer goederen ontvangen heeft, hetzij stof- felijko en inwendige, heizij geestelijke goede ren, heeft die ontvangen om die, 't is waar, voor zijn eigen welzijn te gebruiken, maar tevens, als uitdeeler der gaven van Gods Voor zienigheid, moet hij ze tot welzijn van zijn medemenschen aanwenden Dat is zijn plicht. Hoe die plichten vervuld? Eerst moet er gewezen worden op de maatschappelijke OPLEIDING der jeugd in de colleges, pensionnaten en patronaten. Die is allernoodzakelijkst. In de Colleges. 't Is op het oogenblik dat de jeugd, nog niet medegesleurd in de b^lmmernissen van het leven, vatbaar is voor alles wat edel is en groot, dat ziji het kath. sociaal programma moet leeren kennen en beminnen. Er is hier geen spraak een nieuw vak op 't reeds te zwaar programma onzer colleges in te schrij ven, maar er kan heel gemakkelijk in de lessen en onderrichtingen op bet bestaan der tcestanden gewezen worden, en gesproken over de maatschappelijke plichten, opdat ieder een weten kunne, wat, met verhouding tot zijn eigen middelen, de rol zal zijn die hij zal te spelen hebben in 't later leven. Die opleiding is ook noodig In de Pensionnaten. Droevig is het, te moeten bestatigen dat zooveel juffrouwen, die wel gesteld zijn en riiels beters verlangen dan te werken voor 't goed, ONVERSCHILLIG blijven tegenover de sociale beweging. Wgarom Omdat zij die niet kennenhunne aandacht werd er niet op gevestigd, zij weten niet wat al goeds het kath. sociaal programma bevat en uit werken kan. Daarom moet er hun ïn de pen sionnaten over gesproken worden. Ook In de Patronaten voor de volksjeugd moet die opleiding ge geven worden. Te dikwijls meent men dat de patronaten maar goed zijn om de jongens van de straat af te houden. Dat is heel mis. liet godsdienstig onderricht moet er na tuurlijk de eereplaats hebben, doch niets belet dat er na de niet dorre a. u. b. gods dienstles ook eene les over sociologie gege ven worde. Die lessen echter moeten een voudig en gemakkelijk zijn, zooveel mogelijk ari.schouwelijk, steunende op voorbeelden uit het werkelijk leven en de omgeving der jeugd. Zoo opgeleid, zullen die jongens, eens man nen geworden, niet aangetast worden door 't socialisme. Ons volk moet leeren verstaan dat het geloof geen slaapdrank is om het \clk gerust te houden, maar Eet middel is om het zalig en menschelijker en ver standiger te maken. Zoo moet de jeugd worden opgeleid T aan aankondigt dat, tengevolge van sneeuwstor men, die tegenwoordig woeden, er te Tcha- taldja niets gedaan wordt. Tot heden heeft; men geene officieele bevestiging van het nieuws van eenen slag geleverd den 23'n dezer in. het omliggende van Gallipoli en die zou geëindigd zijn door de volledige nederlaag der Turken. 1 Turksrhe en Albanoesche benden hebben' in de streek van Stromitza hunne ver schijning gedaan. Bulgaarsche troepen, voor+ zien van artillerie, zijn onmiddelijk uit Sa? lonika ter plaats verzonden. Eërie zekere ont roering heerscht in de streek van Prizrend: Het gerucht loopt als zouden Rusland en Oostenrijk afzien van de militaire maatrege len, genomen ter' gelegenheid van den Bal kanoorlog. Men seint ook dat de kabinetten van Ber lijn en St Petersburg als middelaars zullen opkomen in hel Bulgaarsch-Rumeensch geschil. or Liefhebbers van 't lezen, vraagt ter drukkerij Callewaert, te Yper, de volledige cataloog der vlaamsche uitgaven van het huis. De gevraagde boeken worden u rechtstreeks of door tusschënkomst van den verkooper van «Het Ypersche Volk», met dank toe gezonden. zulk een opleiding meewerken is een groot maatschappelijk wex-k verrichten; want. de vooruitgang der sociale werken is in ver houding met den vooruitgang der sociale op leiding der jeugd. Iloe wit gij, Dames, Heeren, dat de werk man u BEMINT als hij u niet KENT het geld dat gij. hem, rijkelijk misschien, uitdeelt als eene aalmoes, is koud en gevoelloos. De werkman zal u beminnen als hiji soms zijn beeld in uwe oogen mag aanschouwen!, als hij.soms uwen warmen handdruk mag ge voelen. Men spreekt zoo dikwijls over zijn ruwheid, zijn grove manieren. Maar, moesten wij opgevoed geweest zijn als hij, slachtoffers wellicht van lichtzinnige ouders, zonder op leiding voor al wat edel is en groot, moesten wiji, zooals hij, gevoelen, altijd voort, hoe lastig en bitter het leven is, wat zouden wij zijn Al ware ons volkskind nog ruwer dan het ïs, rfog zouden wij het recht niet hebben het streng te veroordeelen, neen; dan zouden wiji eerder moeten zeggen als de Zaligmaker Ik heb medelijden met hem. Maar, nevens die ruwe bestanddeelen, vin den wij, zoo dikwijls, zooveel edele en schoone en fijne karakters bij ons werkvolk. Ik heb er zoovelen ontmoet in mijne reeds lange heirekkingen met hen": velen mijner propa gandisten waren vroeger werklieden. Ik ben gedurig in aanraking met lieden, uit alle stan den, en vooral met de hoogste standen en de laagste. Veel edelmoedigen, veel werkers heb ik in de hoogere standen ontmoet, doch de grootste bereidwilligheid, de grootste of- ferveerdigheid en de grootste genegenheid heb ik gevonden bij den werkman. In het hert INSCHRIJVING VAN HET YPERSCHE VOLK ten voordeele der uitgestotene werklieden van Rousselaere. van ons volk zitten zooveel kiemen, die maar moeten verzorgd worden om op te groeien tot weelderige planten... De werkman weer staat niet aan de liefde wijl hebben het recht niet hem iets te verwijten, als wij niet alles gedaan hebben wat mogelijk is om hem hooger op te brengen. Die opleiding der jeugd moet worden voort gezet In de Studiekringen. De werklieden moeten zich ontwikkelen. De degelijkheid en de sterkte onzer sociale wer king is gelegen in de ontwikkeling. Deze be oogde de kath. vakbeweging altijd, en 't zal een van hare eeretitels blijven. De massa is altijd geleid geweest door de ontwikkelde min derheid. Daarom moet de eerste bekomme ring van een sociaal werker zijn een staf te vormen van ontwikkeldewerklieden. Die moeten niet talrijk zijn, 25 in eene kleine stad is genoeg, maar 't moeten mannen zijn die met kennis en gezag mogen spreken over hun vak. Daarom, in Gods naam, verzorgt uwe studiekringen, niet alleen voor werklieden, maar ook voor- burgers en vrouwen. De verstrooidheid is goed en noodig, maar ziji mag het doel niet zijm. Daarom, christene heeren en dames, nevens uwe gezellige praat avonden, ook studieavonden Ingericht, waar bekwame sprekers een of ander punt van het maatschappelijk vraagstuk behandelen. De volksmacht ware eene gevaarlijke macht, zoo zijl niet plichtbeseffend, niet bekwaam is; niet door het blinde, brutaal getal, maar door de ontwikkeling van het verstand kan die macht winnen wat ze wil. I (Vervolg te naaste week.) Werden nog ingezonden. Naamloos, Wervick Naamloos, id. Onderpastor id. H. De Myltenasre, pastor, Brielen M. A. D. R., Yper fr. 145 Nieuwe inschrijving Omdat Pater Rutten op Maandag 24 te Yper is komen si reken Ómdat hij ?u ke vermaningen gaf aan de jongelingen en ook de waarheid zegde aan de de vijanden der Christen Syndi- katen en aan deweiklieden zulke kostbare raadgevingen gaf en dat hij het synd.kale reebt met klank verdedigde dat het ruisschen moest in de ooren. Tot wederziens Pater Rutten, onze vakvereenigingen zullen leven Omdat in Yper een klein klein lock- outje losbrak... Klein of groot, dat doet er niet aan, alles werd toch vereffend Mochten nog vele oogen open gaan te Yper

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1913 | | pagina 1