It Bijvoegsel aan 1 TRIMARD'S fPEft flfiRQHDISSERlENl SINT MAARTENS TOREN TE YPER -■ - - DE ALGEMEENS WERKSTAKING 6 YPER i mi Zaterdag ïn Maart 1913 Officieele Berichten MENGELWERK N° 17 IV. GANSCH VERLATEN breken- M.i Katholieke Jonge Wacht Minister Helleputte te Yper zal ■t GODSDIENSTIGE TIJDINGEN Ho« de grootste nijveraars (van alle politieke kleurantwoorden aan de bedreigingen der roode sossen. En hoe MM. Warocqué en Boël waalsche nijver heidsbazen en gezworen kamaraden met de socialisten een aap vangen. Om aan de socialisten te believen, hebben die twee schoone Mijnheers eene vergadering be roepen van groote nijverheidsbazen, met het doel, zeggen zij, middelen te beramen om de algemeene werkstaking te vermijden, inder- waarheid om de regeering te verplichten toe te geven aan de socialisten, die onder bedreiging van algemeene werkstaking, zuiver algemeen stemrecht eischen. Eerste antwoord-. Verleden week kwam de Vereeniging der Mijnen en Metaalfabrieken van het Luiksche bijeen. De vergadering moest beraadslagen over de antwooide ^dj^ men zou zenden aan MM. Warocqué 'zo"Vïn-we2ige bestuurders van koolmijnen én fabrieken waren bijzonder talrijk de groote meerderheid behoort tot de liberale gezindheid, hetgeen niet belette dat er eenparigheid bestond om de pogingen van M. Warocqué af te keuren. De regeering, wierd daar gezeid door deze liberale nijveraars, kon niet anders te werke gaan dan zij het gedaan heeftzij mag niet toegeven aan de bedreiging van revolutiohnair geweld anders zal het alle vijf stappen te herbeginnen zijn. Tweede antwoord De Koolmijn-vereeniging van Charleroi, be- vatteqde de bestuurders der koolmijnen van Charleroi en de Neder-Samber, zaterdag te Charleroi vergaderd, 32 leden op 34 waren aanwezig heeft de houding afgekeurd van MM. Warocqué en Boel. Derde anüvoord De Koolmijnvereeniging van Bergen en deze van het Center heeft insgelijks met eenparige stemmen tegen het ontwerp vin MM. Warocqué en Böël geprotesteerd. Vierde antiooord Üp de alg. vergadering der nijveraars dooi MM. Warocqué en Boël bijeengeroepen hebben 148 aanwezigen op 160 het gouverntmen gelijk gegeven. Wat de Pers zegt over de A. Werkstaking Wij wrijven liefst uittreksels van liberale bladen onder den neus der Ypersche blauwe gazetten die van alle hout pijlen maken om op het gouvernement te schieten. De Katholieke Pers, die orde en vrede, die handel en nijverheid, die rechten en plichten, zoo van bazen als van werklieden verdedigt, steunt natuurlijk het gouvernement van den heldhaftigen opperminister de Broquevilie. De Socialistsche Pers slaat de grosse caisse ten voordeele der A. W. om ermêe de Grond wetherziening te verkrijgen en daarmêe te ge raken aan het Z. A. Stemrecht, en verder aan de revolutie en de republiek. Wilt ge het bewijs ervan De demokratische evolutie (waarom niet schrijven revolutie leidt ons zekerlijk TOT DB BEPUBLIEK. Zuiver algemeen stemrecht is nu juist het best dezer evolutie(r?) en door dit stemrecht verkrijgen wij de Republiek. Wie schrijft dat Le Peuple(np 25 De cember 1909). De liberale Pers is verdeeld. De gazetten der blauwe piepjongens, genre Menneken Devize, eerste viool in La Derniére Heure steunen de socialisten. De gazetten der ouderen spreken heel anders: De liberale t Matin van Antwerpen schrijft Eens het stelsel van de politieke staking in voege, zal er geen reden meer zijn om stil te blijven. De werklieden, of liever zij die hen i leiden, zullen voortgaan met stakingen in te richten om te bekomen ai wat hun door het hoofd gaat De liberale Journal de Liège drukt Op dezelfde wijze en door hetzelfde middel kan men een voor een al de artikels eener t grondwet afschaffen of herzien, wat natuur lijkerwijze zou uitloopen op wanorde en anarchie Eindelijk geven wij een uittreksel van een orgaan dat niet doet aan politiek maar toch niet klerikaal is t. w. de Neptune - tolk van den Antwerpschen handel. De regeering is beslist niet toe te geven aan de bedreiging'l en is maar zijn plicht. Zij a moet zonder zwakheid België verdedigen tegen de revolutie Want 't is de revolutie die ons te waeh- ten staat I De zegepraal der algemeene werksta king zou de triomf zijn van het socialisme en zijn bepaald meesterschap, 't Ware het land over- geleverd aan de ergste baldadigheden, aan de dwingelandij van 't volk geleid door mannen die maar één doel hebben hunne eigene ver- heffing... De Belg is behoudsgezind, de Belg is een man van orde, en hij zal verstaan dal in de tegenwoordige omstandigheden die bijzonder ernstig zijn, hij niet de katholieke regeering, 1 -i Vervolg j. Hij stond, 't is waar, in geen geur Van heiligheid en werd in den omtrek aanzien voor een gespogen oude-jongman, maar ter- zelvertijde voor een oude zotmaker, en zijn boer, -- die hem achtte voor zijin werk moest hem op 't hoi wel in oog houden. Maar Pier Braem liet al die babbelinge en die slechte maren vliegen als de wind hiji vond beschotten in dien uitvalligen keie, die zoo hard kon werken, die met hem kwam klappen en pijpen rooken, en u bovendien geen rosten duit wilde aan\rei den voor al zijn arbeid en moeite. Wijl vader soms doende was 's avonds mei den lof vaU Rol) te maken en niet genoeg zeggen kon wat al gaven er aan waren zweeg Lena, en stak de schouders op, o ruide J De menschen hebben al gaven en ge- maar de regeering der orde moet onder-1 steunen. S« Wij moeten voor den oogenblik alia politiek van kantestellen, de algemeene weikstaking 1 afkeuren en haar alle stille of zedelijke medehulp weigeren alzoo zullen wij eenen grooten dienst aan ons vaderland bewijzen. Weet gij wie er meest in zit met de aanstaande Alg. Werkstaking Neen Wel, de socialiste hoofdmannen zelf Op Zondag 16 Februari, was er te Rousselaere g. vergadering van de afgevaardigden van het Verbond der Kath. Jonge Wacht van Westvlaanderen De voorzitter. M. Ach. Denys, gaf verslag over den vooruitgang van de K. J. W. in West vlaanderen. Reeds bestaan officieel vier arrondissements bonden te Brugge, Kortryk, Dixmude en Rous selaere. In 't korte wordt deze van Yper ook gesticht. Er bestaat een kantonale bond, t. w. te te Ghistel. Er bestaan 80 plaatselijke afdeelingeD met 5000leden.Het gouwver bond bestaat sedert 10 jaren. Dit jubilé zal gevierd wordeD, ter gelijkertijde met het jaarljjkseh Congres van den Algemeenen Landsbond op 5 en 6 april aanstaan de te Brugge. Z. D. H. Mgr Waffelaert,bisschop van Brugge, heeft het eerevoorzitterschap aanveerd van 't Verbond der K. J. W. van Westvlaanderen en als zijn vertegenwoordiger aangeduid, E. H. Mullie, leeraar van wijsbegeerte te Rousselaere. Programma van het Jubelfeest te Brugge Zaterdag 5 April, te 2 1/2 ure. Studieverga dering in den kath. kring van den Landsbond. Da verslagen zullen gedrukt worden en ver krijgbaar tegen 1 frank, 's Avonds, liederavond in de Parijsche Halle Zondag 6, te 9 1/2 ure, bijeenkomst in den Kath. Kring; te 10 u. plechtige Hoogmis met pontificale assistentie van Z I). H. Mgr Waffe laert telt ure. Jubelvergadering van 't West- vlaamscb Verbond te 1 ure. Banket hulde aan Volksvertegenwoordiger Pirmez, aftredend voorzitter van den Landsbond te 2 1/2 ure, groote feeststoet, daarna feestvergadering opge luisterd door de aanwezigheid van minister Vandevyvere. Vaandel wij ding sfeesten. Te Handzaeme, op Beloken Pascben te Ardoyeop 2" Paasch- dag te Cortemarch, op 27 April. Maandag is M, Helleputte, minister van openbare werken met den trein uit Brussel te 6,14 u. rond 8 u. toegekomen op de wer ken aan de vaart van Komen, vergezeld van MM. Lagasse de Locht,algemeen bestuurder van bruggen en wegen, Monnoyer, onder nemer der werken en Demolin, ingenieur. De Minister was geslegen bij het zicht der aanzienlijke schade toegebracht doorgrond- inzakking aan de vaartwerken. Naar wij vernemen zullen groote werken moeten ge daan worden om alles te herstellen. Om die herstellingswerken te kunnen uitvoeren za' men de groote en kostelijke nieuwe brug losmaken en afbreken om dan later weder op te maken. Minister Helleputte heeft be sloten zonder wachten alle noodige werken te doen beginnen en voort te zetten. M. Helleputte is dan naar Yper gekomen in automobiel oaar het gasthof La Chatel- lenie. Na een bezoek aan M. burgemeester Colaert, heeft de Minister met M. CoomanB de groote kunstherstellingen van Yp3r afge zien St Jacobstoren, St Maartenskerk, waar Z.E. H. Deken den Minister heeft ont vangen, het Klooster en ook de ontwerpen van St Maartenstorennaald. Rond den mid dag is M. Helleputte per auto vertrokken naar Oostende met MM. Lagasse de Locht en Coomans. Kunst-Affiche. Als gevolg van eene kortgeledene stemming van den Gemeente raad, is het beslist bij middel van kunst- affichen de schoonheden onzer stad aan de vreemdelingen te laten kennen en hen naai Yper aan te trekken. In plaats van een prijskamp uit te schrij ven, zooals eerBt spraak van was, heeft meD met het werk belast, M. Louis ïitz, den vermaarden brusselschen schilder die reeds zooveel zichten van Btad afschetste. Een voorloopig ontwerp, heeft volle goedkeuring gehad. Eene definitive teekening zal nu op gemaakt worden door den kunstenaar met de wijzigingen door de stad aangeduid.-. Pier vond zijn meisje te koud en te barsch tegenover dien man, die zooveel voor hen deed uit loutere jonste, en hij wreef het haar onder den neus; maar Lena antwoordde Vader, laat dat potje gedekt; een beer dient ook zijn leider en toch steekt deze hem een ringel in den neus. Zot jong, snakte Pier, ge spreekt altijd Fransch, 'k weet niet wat ge zeggen wilt en 't gaat wel dat Rob niet weet dat ge hem beerdooptWat wilt ge daarmee zeg gen 'k Weet het, vader, en als ik zwijg, ze zullen al zwijgen. Dat bleef er mee uit; maar, op een uch tend, dat Rob met de kar naar 't Puideneslje kwam, om een paar zakken aardappels te laden, die ze verkocht hadden, hoorde Pier, van in zijn hoekje waar hij zat, zijn meisje uitschieten en schelden naar Rob, bij het schuurtje, en, toen de kerel weg was, bekeef hij haar en vroeg waarom ze zoo bot was met de menschen. Ze was ontsteken en rood van gramschap, ze sidderde van ontsteltenis en nu kwam het er geheel uit Omdat hij een stinker is! een schan daal en dat ik hem op zijn plaatse gezet en in zijn smoel geslegen heb... Laat er ons over zwijgen, nokte ze. Pier hief 't hoofd op; nu verstond hij alles.: ook in zijn oogen rezen de tranen, -.Lood gestolen. Sedert jverschillige weken had men bestatigd dat lood'ontstolen werd uil de dakgoten van St-Maar(enskerk. Men had reeds ongegronde-v ermoedëns"ëp een werkman doch de plich'ige kon niet ge vonden worden. Zondag, rond 5 u. 's morgens, M. Hubert Landtsheere, bewaker van de v/erken aan de kerk, en kandidaat facteur, kwam met zijne medepostbedienden in de Rijselstraat, als hij een man ontmoette met een zwaar pak geladen. Het scheen een lood pak te zijn. Ondervraagd antwoordde de drager op onvoldoende wijze, en M. Landtsheere heel achterdochtig gaf kennis der zaak aan de politie. 's Anderendaags dezelfde man, die aan de kerk gewrocht hid zegde aan een kamaraad dat hij een zwaar blad lood ontdekt had langs de vestingen bij den ijskelder. Die kamaraad oor deelde het noodig de politie te verwittigen. De duister uitleggingen gegeven door den aar- digenlood ontdekkerhobben.doenvermoeder.dat men eindelijk in hem zelf den dief hield, die niet wetende wat doen met bet lood pak na de ontmoeting van bewaker Landtsheere, zich alzoo er heeft willen van ontmaken. Het is een aanzienlijk blad gesneden uit de dakgoot boven de kapel van O L. V. van Thuyne. Men denkt dat de dader medeplichtigen heeft. Velodieven. Maandag namiddag ging Emile Schackman, wonende te Merrken, een glas bier drinken in eene herberg der Statiestraat en plaatste zyn rijwiel aan de deur. Toen hij eenige minuten nadien buiten kwam was zijn velo verdwenen. Diefstal. Leonie Baelen, herberg'erster wonende steenweg naar Rijsel, bestatigde maan dag namiddag dat er uit de tooglade een geld beugel, inhoudende 120 fr., gestolen was Zij had vermoedens op twee personen die in de herberg waren. Wat later werd de ledige geldbeugel in den beirput teruggevonden. GHELÜWE Erge val. Zaterdag namiddag was de 18 jarige zoon Alfons van den landbouwer Des- sein, wonende gehucht Panemolen, naar Dadi zeele gereden om een wagen strooi. In den terugkeer aan den aardeweg, leidende naar d hofstede, zag by dat de wagen te breed was en ook te zwaar geladen. Daarom plaatste liij den wagen aan de herberg De Panemo'en - en giDg naar huis een andéren halen. In het terug keeren met den ledigen wagen, waarop eenige balken lagen, had zyoe zuster Marie op een dezer plaats genomen Op de straatsteenen kreeg de wagen eensklaps een geweldigen schok, waardoor het meisje ten gronde gesmeten werd Het slachtoffer, die eene groote wonde op het voorhoofd bekomen had, waaruit het bloed gulpte, werd in bezwymiDg opgenomen en in de naburige herberg gedragen. Een geneesheer kwam baar aanstonds de noodige zorgen toedie nen en naaide de wonde die verscheidene centi meters breed was, toe. Z(j werd naar hare woning gedragen. Haar toestand is zeer beden kelijk. WOESTEN. Sedert eenigen tyd regent het decoratiën te Woesten. Eerst soldaten die in de jaren '70 de belgische grenzen kloekmoedig bewaakten, daarna één gemeenteraadslid, Severyn Baes, sedert 25 jaren medewerkende aan het bestuur der gemeente, nu laatst onze gemeenteonderwij zer, Joseph Vermeersch,die sedert bijna 27 jareD hem toewijd aan de christelijke opvoeding der j)ugd. Van die 27 jaren onderwijs, zjjn er 21 te Woesten overgebracht. Al de inwoners van Woesten, die hunne kinderen binst die 21 jaren aan meester Vermeersch hebben toevertrouwd, al zyre leerlingen van vroeger en van heden, al die belang stellen in bet christelijk onderwijs der jeugd, zullen meester Vermeersch proficiat wensehen en hem zeggen Blijf nog lange jaren aan uwe christene taak gehecht. WULVERGHEM Bericht aan de brave lieden van Wulverghem, die eene geite op stal hebben, aan de geitelief- aebbers Zondag toekomende 2 Maart, voor dracht om 5 uren in de zusterschool. Wilt gij out en belang nemen in het kweeken van uwe geite, wilt dus de goedheid hebben deze belang rijke vergadering te willen met uwe tegenwoor digheid vereeren, Gij en zult u niet moeten beklagen en aller te vredens zult gij zijn. 't Is in uw voordeel, in uw belang. Komt op, en allen, niemand moet ten achterblijven. Op uwe post dus, om 5 uren stipt. Wulverghem voorwaarts Tot in het korte, dan over de ziekengilde Eentje 't eene gader, en wjj zullen er komen. Vooruit Degeitenbond van Ploegsteert. WYTSCHAETE Lijkrede uitgesproken door M. Ch. Hasse broucq, gemeentesecretaris, op het graf van den achtbaren Heer Henri Van Haverbeke, gemeen teraadslid. Eerioeerde Beeren, diepbetreurde famillie, Mijnheer en, Vooraleer het graf te sluiten van ons zoo acht baar medelid en trouwen vriend, valt mij de pijnlijke eer te beurt, inname van het Gemeen tebestuur, een laatsten vaarwel te zeggen en eene christelijke hulde te breDgen aan de nage dachtenis van den diepbetreurden afgestorvene te vroeg helaas, ja veel te vroeg ontrukt aan de liefde zyner aanbedene echtgenoote en kinderen, aan de genegenheid van den Gemeenteraad en en zijn vuisten op de stoveroede slaande, grolde hTjt .- Omdat we arm zijn, meenen ze alle vermogen te hebben, maar nog duizendmaal liever creveeren, he jong?... Ja, vader, liever creveeren, schoot ze uit... I, Nooit meer spraken ze van die gebeurtenis, en ze vertelden het zelfs aan moeder niet; edoch; in twee dagen was er heel de buurt van vol. OI ze leed, het eerlijk meisje, ze leed en ze weende van onmachtige woede; wat kon ze ook anders?,.. Fons Crepeêle kwam op en vroeg uitleg en, daar hij scheen te twijfelen aan heur woorden, snauwde ze hem toe Ge moet me gelooven, of ge komt nimmer meer onder mijn oogen 11iji gaf eindelijk toe, want hij kende haar te wel en wist dat ze de eerlijkheid en deug delijkheid zelve was, en al scheiden, zei hij haar, koortsig en gejaagd Jong, 't ware beter voor ons algauw le trouwen. Trouwen I gilde ze... Trouwen 1 En wat dan, als 't u belieft, met vader en moeder en Meetje Hij opende den mond om te a,,, .voorden, doch weerhield hem; wat hij zeggen zou, kon ze niet raden, en ze vroeg het hem niet. zijn M Uit alle princiep is alle kloktoren gemaakt om met eene naald in steen of in hout bekroond te worden. Een kerktoren zonder naald is een lichaam zonder hoofd. Ware Het Ypersche Volk eene kunst revue, dit princiep zouden wij trachten er in uiteen te zetten. Sint Maartens Kerktoren te Yper heeft geen naald. Moet er een opgezet worden Neenzeggen de liefhebbers van pittoresque ja, antwoorden de archéologen. De heer Schayes schrijft dat de tegenwoordige Sint Maartenstoren, omstreek 1434, naar het plan van Maarten Huutenhove van Mechelen, en op de grondvesten van den ouden, 'tjaar te voren, afgebranden toren, werd opgericht. Hij voegt er bij: «Alhoewel niet opgemaakt, is de toren een der schoonste van België.» Het besluit is klaar hij is niet opgemaakt, dus is het redelijk hem te voleinden in den bouwtrant van het kunstge.bouw. In den strijd voor of tegen, zijn het de archeologen die de zege behaald hebben de toren genaaid worden. l)it verheugt ons, immers de tegenwoordige toren, hoe schoon hij ook is, en niettegenstaande wij aan vorm gewoon zijn, is en blijft een onvoltooid werk, dat naar afmaking snakt. De eer dit werk te mogen afmaken is te beurt gevallen aan den YperBchen befaamden bouwmeester, Coomans. Over jaren reeds had M. Coomans een eerste plan van naald gemaakt. Het is gelukkiglijk niet uitgevoerd geweest immers, alhoewel in dit eerste ontwerp de overlevering in zake torenspit sen voor een groot deel in zat, was er nochtans minder rekeniDg gehouden geworden met den aard en het karakter van den toren en van de kathe draal zelf, die beide in zeker mate, uitzonde ringen zij n onder de groote kerken van Vlaanderen. Met een woord de eenheid was niet volmaakt. De eerst ontworpen torennaald bezitten wij, daar zij gunstig toegepast werd en kunstig afgemaakt op den nu zoo heerlijk herstelden St Jacobstoren te Yper. Het tweede ontwerp van bouwmeester Coo mans heeft met al die zoo even aangeduide vereischten rekening gehouden en heeft ook alle kunstkenners voldaan. Het werk van M. Coomans is zooveel als noodig is archeologisch en houdt diensvolgens rekening metal de kunst-en histo- riegegevens welke uit het praalgebouw te trekken zijn. Het is toch ook geen copie en namaaksel van oud werk het is eigen werk waarvan de wel opgevatte en beredeneerde nieuwigheden overeen stemmen met de voortgezette kunsttraditie. In zijn belangwekkend verslag zegt de heer burgemeester Colaert aan wien Yper zijn nieuw kunstherleven te danken heeft «Onder oogpunt van bouwtrant, meenen wij dat het ont werp in niets te wensehen laat. M. Coomans, die zijne verantwoordelijkheid kent, heeft den grond en ondergrond, alsook den toren onderzocht en nagezien. Wat de bijzonderheden betrefthet dunkt ons dat stads ingenieur-bouwmeester bewijs heeft gegeven van eene diepe en bestudeerde ken nis van al de effekten van perspectief, licht en schaduw. De hardige dorheid van rechte lijnen is gebroken door eene sobere en liefelijke versiering, die aan den toren eene ongeëvenaarde eigenaar digheid geeft. lang uitblijve en nog van de jaar, is te hopen, zullen wij de werken zien beginnen. Het geheele werk is geschat op 89,432 fr. Voor h t metsel werk worden nieuwe baksteenen van de zeekust gebezigd, van zelfden vorm en kleur als deze gebruikt in den toren, liet steen van Euville en Gobertange, en het klein graniet van Ecaussines zullen ook gebezigd worden. Thans heeft St Maartenstoren 58 meters hoogtemet de 't Is wel een bewijs van den rijkdom der kunstgedachten bij den bouwmeester die afziet van een eerste opvatting om iets voort te brengen dat heel nieuw is en eigen. Het plan aanveerd in Kerkraad en Gemeenteraad moest, om aangenomen te worden door Provincie en Staat, voorafgaandelijk de goedkeuring verkrijgen van de Commissie van Monumenten. Deze werd gegeven wat nooit voorvaltzonder een enkele opmerking, met algemeenheid van stemmen en gelukwenschicgen aan den bouwmeester. Het kan dan niet dat de toestemming van Provincie en Staat naald erop zal hij bij de 100 meters bereiken. aan de algemeene achting zijner medeburgers. Die dood treft in 't herte een achtbaar huisgezin dat de afgestorvene uit al de krachten zijner ziel lief had, en waar hij immer zal beweend worden. Mr HeDri Vanhaverbeke zag het levenslicht te Dickebusch op 10lle" van Oogstmaand 1850. Gebo ren uit eene door en door christelijke familie, wierden de gro; dieerstelsels van onzen Gods dienst hem, van kindsbeen af, in het herte geprend. Evenals de bloem die in een vruchtba ren grocd weelderig opschiet, wierd de afgestor vene in de edele gevoelens van geloof en gods vrucht opgekweekt en grootgebracht. Daardoor ook had iiij het geluk van goeden christen, braven en deugdzamen echtgenoot te zijn. Indien hij een voorbeeld was op zedelijk gebiet, hij was niet min de stoffelijke zaken toegedaan vooral wanneer het den voorspoed der gemeente gold. In de vergaderingen was hij altijd op den post, zoolang zjjne verkwijnende krachten hem zulks toelieten, overtuigd dat hij was van de noodzakelijkheid dier bijeenkomsten om de be langen der gemeente te bespreken. Meermaals hebben wij kunnen bemerken hoe hij tegen zijne ziekte worstelde om in ons midden te kunnen zijn en blijven, 't Is waar, hij wist dat zijne medeleden hem eene vurige genegenheid toe droegen en zijn aanhoudend pogen om met hen vereenigd te blijven was daar een natuuilijk gevolg van. De duurbare overledene was een dier edele herten, die noch haat noch nijd en kende. Immer bereidwillig, immer dienstveerdig, minzaam in zijnen handel met zijnen evenmensch altijd gereed, zoowel bij nachte als bij dage, wien en Toen Fons vertrokken was, voelde ze 'lijk de drukking van een naderend ongeweerte; ze was moedeloos en ze had het voorgevoel van onduidelijke, ongekende, maar martelende kruisen, die haar te wachten stonden. Ze wist al dat ze te vrijzeggig geweest was tegenover de buurvrouwen; de begoederde wa ren achtergebleven, mistevreden over haren uitval, en de kortwoners meden nu ook 't Puidenestje, om te doen zooals deze die boven hen stonden. Vader en moeder vielen lijk uit de lucht over die verlatenis en, als ze hun dochter ondervroegen, wierd ze bitsig J Als ze niet komen, moeten ze niet weer keeren 1... zei ze, en ze at haar zeiven op, lijk een kwaschare. Doch inwendig leed ze; en werd nog nor- scher en vinniger. Op een Zondag dat ze van de hoogmis terug kwam, overging ze Rob Velghe, met nog eenige gebuurs en wat schooljongens, en, toen ze een eindje voren was, gaf Rob kleine munt aan de jongens, om achter haar te blèten. Ze moesten het geen tweemaal vraagd zijn, die snaken; ze achtervolgden haar te loope, al tierende, met beide hun handen van weerzijden den mond 3 Bééé bè 1... Bééé bè Rob, die nooit zijn kei had kunnen kna gen, voelde zoo lavend de voldoening der wraak en de gebuurs loech.en meej deels waar het ook wezen mocht dienst te bewijzen en zich zeiven te offeren. Gy allen die mij om ringt en aanhoort zult myne woorden bevesti gen er was geen dienstveerdiger mensch dan Vanhaverbeke. Hy begreep volkomen en oefen de ten overvloede den christelijken stelregel iedereen nuttig te zijn en elkeen ten dienste te staan; en om die uitstekende burgerdeugden had hij aller achting, aller vriendschap verwor ven. Getuige daarvan, Mijnheeren, de overgroote menigte hier van alle kanten toegestroomd om den dierbare aflijvige eene laatste hulde te bewijzen. En die brave man is ons thans ontno men Ja, dierbare vriend, lang hebt gy geleden en groot was de kwaal die u folterde. En toch„ met welke engelachtige verduldigheid verdroegt gjj ze nietHoe vurig hoopten wy u te zien genezen en het genoegen te hebben u nog lang in ons midden te bewaren. Edoch neen, onze hoop mocht zich niet verwezentlijken, want de goede God, wiens heilige inzichten ons onbekend zijn, had er anders over beschikt. Ofschoon nog niet te ver in jaren gevorderd, waart gij ry p voor den hemel. Onderwerpen en buigen wij ons voor den goddelijken wil en sturen wy lie ver een vurig gebed tot den Allerhoogste voor de zaligheid der ziel van hem dien wy hier als goede vader, rechtzinnige vriend en ieverig medelid hebben loeren beminnen. Geliefde echtgenoote en kinders van den duurbaren afgestorvene, uit het diepste onzes herten deelen wjj in uwe smert, en zijn wy gevoelig aan het groot en onherstelbaar verlies welke gij in den persoon van uwen teergeliefden echtgenoot en vader komt te ondergaan; de vreugde heeft uw huis verlaten, uw tegenwoor- gemeend deels hèuge-tegen-meuge. 't Meisje meende in den. grond te zinken' van schaamte; ze weende slagwater, al door slappende, zoo hard ze kon, zonder omzien, tot ze, thuis gekomen, op haar bed viel, ziek van ontsteltenis. In den namiddag kwam Mele Boone, een moeial uit de buurt, die goéd de kunst kende van snijden en genezen, en wier lippen, met zeem bestreken, loken op een serpentetong. Ze was met moeite neergezeten of ze be gon haar litanie: hoe slecht de menschen. zijn met hunne vuile muile; hoe zij er ook wist van te spreken in haar jongen tijd, al is 't dat er nooit iets van haar le zeggen, viel, omdat ze van zulk geen volk was en, stilaan verstoutende, bezag sterreling Lena, en vol gemaakt medelijden, spoog ze al haar venijn uit en zeemde Meisje, ge zit op het wagentje. O 1 'k weet het wel, ge verdient het al geen kan ten, en 'k heb het vandage nog gepiept, voor al die het hooren wilden, aan de koffie-tafel in de bakkériji, maar de boerinnen treitten... he ja... Wat zegden de boerinnen vroeg Lena, He ja, dat ge een bot ding zijt en stank voor dank geeft. En wat nog al.?... He ja, mensehen; ik voel Haperinge om dat al te zeggen; ge 'n moet niet denken dat ik da.t geerne doe. dig geluk is heeDgevlogen. Doch troost u bij de gedachte dat wy van deze aarde ni)t zjjn, maar voor hooger bestemming! zijn geschapen, en dat uw echtgenoot en vader zijne pijnen en smarten verwisseld heeft tegen den loon welken hij thans geniet. Weest dus moedig Aanvaardt met gela tenheid de beproeving die u door den Hemel igezonden wordt. By ons zal zijn nagedachtenis immer voortleven en wy zullen zjjn ziel in onze gebeden steeds indachtig zijn. Vaarwel, vriend Henri, en tot wederziens in den schoonen Hemel. Rij Koninklijk Besluit is het burgerlijk eere- teeken verleend, te welen Eet kruis der le klasse aan M. E. Capelle, gemeenteonderwijzer te Oostvleteren. De medalie van 1* klas aan M. J.-M. Vermeersch, gemeenteonderwijzei te Woesten. Algemeene 'zending te Yper van Zondag 16 lot Zondag 30 Maart, in de vier parochiekei kin. De sermoenen worden gepredikt door de EE. PP. Redemptoristen. Alle geloovigen worden uitgenoodigd om de oefeningen der zending godvruchtig en getrouwig bij te wonen en een vurig gebed te storten voor den uitslag dei- zending. Lap maar af!... Hewel, daar I ze zegden vlak-weg, dat ge 'n valsche kwezel zijt en dat ge zot loopt achter Rob Velghe, Is 't al He ja, ze zeggen ook in de buurt, dat ge met tweeën zijt om geld te winnen en dat ge maar beter voor u moet zien en he ja... ik durf het bijna niet zeggen. Zeg maar... He ja, dat ge een groote-krop zijt en dat ge allen in-den-tijd wat te veel op uw hoofd gezet hebt 1 De litanie was uit en Mele lekte heur lip pen af, 'lijk een katte die een vette brokke opgepeuzeld heeft, maar ze 'n smekte niet lange. Opeens voelde ze haar vastgegrepen biji de beide schouders, haar stoel vloog tegen de horlogiekas en, aleer ze wist wat er haperrl#. lag ze te spartelen tegen de pompe aan de deur en Lena beet haar toe Ga, vertel dat nu ook, slangevei De deur buischte toe en Mele kreupelde naar huis, met een snakpoot van de pijn in haar heupen. O ze zou haar wreken I... Ze had juist een deugniet van 'n knech tejongen en, als zé thuis gerocht, loste ze eerst al het venijn uit haar herte en dan blies ze den jongen zijn ooren vol, U i_ "Eordt voortgezet, J Ltr uraan Yfiortgefet,

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1913 | | pagina 3