m m gbis 4^ Bot er straat, YPER PLECHTIGE COMMUNIE HOEDEN HOLDEK ek KLAKKEt VOOR MA NNE N EIS KUS DE REIS fiilBVSI! H Yper> le. iiiiin®iiiiiA m m i ANTWERPSOHE HYPOTHEEKKAS Oscar SEGERS-LAMBERT; bij Emiel VALLAEY, Zonnebekc (Statief Obligations Foncières U Ve A. Werbrouck-Vynckier 'At a i FONTEYNE Gebroeders, Wytschaete. Valises Saeoefaes - ME ,CSlf A&I8S PBIJXBlf - Het Huis heeft geen ander Verkoophuis in Stad. SS EENE WIJZE VOORZORG CAMILLE PSSCHELEIN-VPCOILUE SINGER "66 SINGER PGAZIJN VAN FOURRUREN We Henri LAURENS-GLOME BOESXNGBE E. O 01TRÖÖMIEB PERS 5P "51 COUVERTURES I! Gedurende gansch het jaar is het huis voorzien van eene groote keus van 84*4 4*4-44# ALIUANACH BELGISCHE HYPOTHEEKMAATSCHAPPi., Om uwe KADERS te maken wend U Landbouwmachienen Huis SPILLIAERT OUD HUIS VAN VERTROUWEN gj m m m FABRIEK VAN MEUBELEN li Af Ontroomers Verfailliïp: Capital social: QUINZE MILLIONS rae de Lille, YPEBS. Qrooten keus Meubelpapieren HEÜBELS ,stf Etnige voordeelen op alle andere stelsels: Hi m ALLE SLACH VAN LAN Dll OUW- WERKTUIGEN GEDURIG IN lUAGAZIJN. "XUlllIJlUl It HUIS GESTICHT IN 1842 MÉDAILLE DIPLOME A L'EXPOSITION DE JAMBIÈRES *51 Carnassièrea Manchet les Cra vatten en cuir BRUXELLES PORTEFEUILLES 5« Etui-Cigar es M 51 PORTE - MONNAIES 51 Articles de Voyage Sc ehasse CONCURRENCE IMPOSSIBLE Maison ^£|1| NêStC^KCrkhof RueauBeurre, 22,Ypres Fournifures en gros pour la SELLERIE, BOURRÈLERIE, CARROSSERIE Reparations de toutes pieces. HUIS VAN VERTROUWEN TELEPHOON 165 i rooto keiM van TELEPHOON 165 Buitenjalle nieuwe remediën *j: om de verkoudheden,"* bron! w chieten en borstziekten te ge. 3? nezen is het alom gekend GENEESMIDDEL van den PASTOR VAN BOUSSOITI •ge» nog altijd het beste. Zekere genezing van alle •s? slach van zware hoesten met de remedie van 3 fr. jh Te koop in de apotheek Karl MAY, Groote Markt Verschenen Noor 1913 Prijs 1.5f, vAï&'jAi&'jA'jA'jAt&'jA'jA lïi NAAMLOOS VENNOOTSCHAP EN SPAARKAS KAPITAAL 5.000.000 FRANK j|j Zetel te Antwerpen, N° 71, Kunstlei. TOT HET HUIS g WENNINCK STRA AT, 10, YPER jg «i Spaarboekjes aan 3.25 en 3.60 °/0 Meer dan twintig jaar gewerkt voor Hr Henri Fiers en voor de bijzonderste huizen van stad en omliggende. Eenige prijs der tentoonstelling van den Burgersbond 1908 Yper li Alle slach van mouluren, passe-partouts en printen Bijzonderheid voor het wasschen van gespotte gravuren Wanneer men een paard koopt, vraagt men zich vooreerst af i° Waarvan het afstamt, 't is te zeggen, welke de waarde der ouders en des oorspronkelijken stals is. 2° Welke zijne hoedanigheden ijn. 3° Welke afstammelingen het gegeven heeft, enz. Deze verschillende opmerkingen stellen den prijs van het dier vast. Wanneer gy eenen centrifugalen ontroomer koopt, steun dan niet enkel uwe keus op den goeden koop der machine, maar vraag u ook af i° Vanwaar zij komt, dat is, vraag naar de oudhe,d en de goede faam der fabriek dit zijn groote waarborgen voor den kooper. 2° Neemt inlichtingen nopens de goede kwaliteit des toestels aangaande de ontrooming, zijne min of meer rappe slijting de gemakkelijkheid der herstellingen en de geringe kosten welke deze vereischen. 3° Op welke wijze de ontroomer door den landbouwer ge waardeerd wordt. Indien gij aldus redeneert, dan moet uwe keus voorzeker vallen op den ontroomer Mélotte, sedert 24 jaren in de fabrieken van Remicourt vervaardigd en bij meer dan 50,000 belgische landbouwers in gebruik. Jules MÉLOTTE, AgentDE BEIR-BOUCQUEY, Peerdenmarkt, Poperinghe. ZONNEBEKE (Frezenberg). Het nieuwste en het volmaakste Naaimachien. 90 eigen Magazijnen erkenbaar aan de roode letter S op de vitrienen. 35, HUIDEVETTERSSTRAAT, 35, ANTWERPEN BRUSSEL, 1910 GRAND PRIX de hoogste onderscheiding. LA COMPAGNIE SINGER (DE MAATSCHAPPIJ SINGER) YPER, 14, Dixmudestraat. KORTRIJK, 47, Doornijkstraat. ROESSELARE, 108, Oostraat. j POPERINGHE, 32, Priesterstraat. WERVICK, 5, Ooivaarstraat. Emile COVEMAEKER smid en velohandelaar bij de Melkerij, ELVERDINGHE. Door uitscheiding van Bedryf Hl Alle slach van Fourruren zooals Skunks, Castors, Ma? ÏRenard, Mongolië, Caracul, Vison, Loutre, Astrakan, Murmul. Platte en ronde Katten in fichouw en fluwijn, in alle modellen, ook halskatten voor mannen en kinderen. O Alle vellen worden in het huis bevrocht. |H Alle fourruren worden ook veranderd en hersteld in het huig aan Iff zeer voordeelige prijzen buiten alle concurrentie. HET HUIS HEEFT GEENE HULPHUIZEN. voor dezen Rijselstraat, laat zijne talrijke en geëerde kalanten weten daer hij zich komt te vestigen op de VANDENPEEREBOOMPLAATS, N' 8. Groote keus van: SPIEGELS, STOELEN, TAFELS, f ENGELSCHE BEDDEN, be MATRASSEN, SARGIÈN, IN LAN DSC HE WOLLE, enz., enz* GENADIGE PRIJZEN. HUIS VAN VERTROUWEN. HANDEL IN LANDBOUWMACHIENEN EN ONTROOMER^. SOCIÉTÉ ANONYME CONSTITUÉE EN 1835 émises par la soclété. A G E N C E ■a- Huis bijzotnderlijk bekend voor zijn in alle slach en prijzen. Tapijten, Stoors, Gordijnen, Verniste Tollen, Linoleums, Bedderijën, Wollen, in allen trant. enz. Volledige onderneming van opstellen van huizen. :r ts IÜ In alle werkelijke Prijskampen de eerste Prijzen BRUSSEL 1910 GROOTE PRIJS Prijzen en inlichtingen gratis bij Gebreveteerd Stelsel méér dan vijftig Eerste pryzen I EENIGE VOLMAAKTE ONTROOMER De ontroomer Persoons oliët zich van zelfs. - Het inwendige der bol vormt één stuk dus onbeduidend van in- en uitstelling. De staak di- den bol ophoud is vrij van koorden en andere gevaarlijke omgeving. De bol is hooger geplaatst hierdoor, mindere verkoeling der melk-5 en meerdere plaats onder de afleidbuizen. Alle stukken zijn verwisselbaar de gansche in- en uitneming van het mecanismus duurt enkele oogenblikken Scherpste ontrooming. Lichtsten gang. Geen gerucht. Kv Plaatsing van rouwkapellen aan zeer genadige prijzen. UI D J. liégeois-monteyne t' Beheerraad: MM. Baron Fredegand Cogels, voorzitter Edouard Thys, onder- wj JjJ voorzitter Alpli UHods de SchooteD, Leon Van den Bosch, Henri Jacques Engels. iw beheerders. Ük Collegfe der commissarissen MM. Jean della Faille de Le'verghem, voorzitter m de Graaf Adrien de Borchgrave d'Altena, Leon Collinot Plissart, Baron Augustc Delbeke, Edonard Joly, de Graaf Oscar Le Grelle. $gk RENTEBOEKJES op NAAM met zesmaandelijk'che coupons aan 4 °/0 UITGIFTE VAN GRONDOBLIGATIEN aan 4 °/o Leeningen op hypotheek Voorschotten op titels AGENTEN Moorslede Maurice Reuse,onderwijzer. Oostvleteren en Woestbn Arth. "V n Houtte, gemeentesecretaris Passchendaele Er 11. Lioioog-Ro, deurwaarder. WERvrcK Leon Debonnet, handelaar, 2e, Leiestraat. Zonnebeke Emiel Priem, melkerijbestuurder. 'gSigSiffS ég£ Fabrikant van centrifugale ontroomers te REMIC0URF (België). Nieuw verbeterd gebreveteerd stelsel der BROEDMACHIENEN werkende met verwarming der buitenlucht; groote spaarzaam heid op het petroolverhruik en werkende zonder reuk der ver brande gassen. Het is in liet belang van ieder liefhebber, vooraleer den aan koop van een ander stelsel te doen, zich eerst te overtuig;en van de nauwgezette juistheid mijner machiene die al de an dere overtreft en die aan den kooper met alle noodige uitleg en onder alle vortrouwen zullen afgeleverd worden. De ELEVEUZEN of KUNSTMOEDERS zijn ook te bekomen met hetzelfde verwarmto.estel en zelfde regulateur als die der broedmachienen, Ik gelast mij ook met alle herstelling aan broedmachienen en kunstmoeders en alle verdere inlichtingen zijn te bekomen op aanvraag. •- -p - V''' V - V.4L Naamlooze Maatschappij gesticht in 1881 Maatschappelijk kapitaal fr. 10,000,000 Rekeningen der Reserven en Waardeverminderingen fr. 5,545,198,42 Terugbetaalbaar op vasten termijn of per annuitedten op goederen, binnen of buiten de stad, namelijk tot het aankoopen en opbouwen van huizen. De tarieven der maatschappij zij' opgemaakt ZONDER INBEGRIP VAN EENIG KOMIS- SIELOON, en geven het ZUIVERE TOTALE BEDJRAG op der annuiteit welke de ontleener gedurende den door hem gekozen termijn, te betalen heeft om zijne schuld, in hoofdsom «S en alle interestengansch te vereffenen. jjij; De ontleener heeft gedurende gansch den termijn der leening het recht zijne schuld MC hetzij gansch, hetzij gedeeltelijk, terug te betalen.. W Uitgifte van ^rondpandoblig'crtiëii 4 °/0 opbrengende. Spaarkas: Intrest: fr.3.35 op storting en van korten duur en 3.60 °/0 en 4 °/0 op stortingen voor overeengekomen termijn. "VERHURING van BRANDKOFFERS Kostelooze inlichtingen bij de agentem ®WarL Notaris, Becelaere. H Van Belleghem, koster, Reninghe ASE Amédee De Busscbere, Langemarck. j. Van Elslande, onderw., Vlamertinghe. Alp. Boncquet, Moorslede. Remi Delanote, gemeente-sek.,Wcstoutre. S Pr P r?>r' Oo®tvl0teren- G. Van den Berghe, onderwijzer, Watou. M.Verbeke.PIoegsteert. Ch. Hassebroucq, gem. secr., Wytschaete. CATALOGEN OP AANVRAAG GEMAK VAN BETALING. Naamlooze Vennootschap 27S1, Oud-Kleêrkoopersstraat, BRUSSEL ALLE SLACH ZO O ALS Afroomers maai - pik bind rakel zaai braack en waschmachienen beetmo- lens, windmolens, strooisnijders, gumellen, aalpompen, waterpompen, ressortcegden» aardappeluitroeiers, ijzeren rollen, stoven. Alle slach van Verlot Keukengerief^Ijzer waren, enzzijn te verkrijgen aan zeer gena- digen prijs bij Verkoop'jder overige meubels met VERMINDERING VAN PRIJZEN BESTAANDE UIT Salongarnlturen Louis XV, volledige slaapkamers in acajou, kerzelaeren, notelaeren effolmenhout, verscheidene couli3ta- fels en andere enz,,, enz... alsook een groote hoveelheid van spiegels en stoelen. VRIJEN INGANG in het magrzijn der Korte Thouroutstraat, N° 35. Open;: 's morgens van 9 tot 12 uren. 's namiddags.van 2Jtot 4 nren. ie \U ch "w (dij Vertegenwoordiger voor Belgie en 't Noorden van Frankrqk/der alom bekende zaaimacliieiL1 (HASSIA) Aardappeluitrooiers (SGiU MAGHER) en aardappelsorteerders (FIXI) allen afkomstig ui - de beste wereldberoemde Duitschi,ur werkhuizen. Vertegenwoordiger voo:ec de arrondissem. Yper enRousselaere de' 6 1 Verders te verkrijgen alle slach vat landbouwmachienen van eerste hoe,e. danigheid en laatste nieuwigheid aanen Prijzen tegen alle CONCURRKNTIP® •ei Mijn magazfjn is voorzien van all^e soorten van machienen en zijn alle dage g zichtbaar, Jt mi ide ii ■)lÊ ■>Vi »rt Milt FoDclei Ie Befgioue AWVAWV- 11 -*1 au re; lil bi is va le zc 11 er ee la; d lit 1 t er 5V( ibe -ze 0 ,t r VI 'b; 31 'P la ie f ,1

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1913 | | pagina 4