flscrbelijfec ffealewkr üuwjaaisgiilen voor ilea Paus Binnenland Buitenland YPER RRR0RDIS8EIÏÏEHT IBÏÏLKHNOORLGG 48e Jaar Nummer 2454 Wekeliiksche Oplage 8000 nummers Zaterdag 8 Maart 1913 CALLEWAERT-DE MEULENAERE 08111 Oorlogstijdingen YPER WERVICK DE ALGEMEENE WERKSTAKING Telefoon N° 52 Al wat opstel, aankondigingen, inschrij vingen, enz. betreft, moet vrachtvrij aan den Uitgever gezonden worden BOTERSTRAHT, 3 6, YPER VOOR 'T HEELE JAAR Prijs per Nummer5 centiemen. Het gebruik der talen in het leger De Algemeene Werkstaking afgezegd Aanstelling van den nieuwen President van Amerika Groote Zeeramp De 3jarige diensttijd in Frankrijk Het roode fiasco in Hongarije Het Albaneesch Congres De Grieken bezetten Santi Quaranta Op onze Staatsspoorwegen Christen Vrouwenbond ZONDAGRUST Een zicht op de haven van Constantinopel X zé i Ui "BMf Y£origs*eia m Handschriften worden niet teruggezonden. Naamlooze schriften worden niet in acht genomen. Briefwisselaars worden verzocht telkens hun volledig adres op te geven. Ieder boek waarvan twee afdruksels zijn ingezonden, wordt besproken. DRUKKER UITGEVER AANKONDIGINGEN Gewone 0.15 de regel. In't blad 0.30 de regel. Rechterlijke 1 fr. de regel. Groote en langdurige volgens overeenkomst Bekendmakingen buiten West- en Oostvlaanderen worden ontvangen bij AGENCK HAVAS, te Brussel- INSCHRIJVING bulten België vracht er bij. Zondag 9 Maart. Passiezondag. Evangelie van den Zondag. In dien tijd zeide Jezus tot de scharen der Joden Wie van u zal mij van zonde overtuigen Zoo ik de waarheid zeg. waar om gelooft gij mij niet Die uit God is hoort naar Gods woorden. Daarom hoort gij niet, omdat gij niet uit God zijt. De Joden antwoordden hem dan en zeiden hem Hebben wij het niet goed gezegd, dat gij een Samaritaan zijt en den duivel in hebt Jezus zeide Ik heb geen duivel in, maar ik eer mijnen Vader en gij hebt mii ont- eerd. Doch ik zoek miine eer nieter is een die haar zoekt en oordeelt. Voorwaar, voorwaar ik zeg u zoo iemand m:in woord zal bewaard hehben, zal h'i in eeuwigheid niet sterven. De Joden zeiden dan Nu erkennen wij, dat gij een duivel in hebt, Abraham is gestorven en ook de propheten, en gii zegtZoo iemand miin woord zal be waard hebben, zal hij in eeuwigheid den dood niet smaden. Zijt g'i grooter dan onze Vader Abraham die gestorven is Ook de Propheten z;jn gpstorven. Tot wien maakt gij u zeiven Jezus antwoordde Indien ik mij zeiven vereerlijk is mijn eer niets; m:in Vader is het die mij vereerlptgii zegt, dat hij uw God is en gij kent hem niet. maar ik ken hem, en zoo ik zeide, dat ik hem niet ken, zou ik gelijk gij een leugenaar zijn Maar ik ken hem en bewaar zijn woord. Uw Vader Abraham, verheugde zich, dat hij mijnen dag zou zien. hij zag hem en verheugde zich. - De Joden zeiden dan tot hem Gii zijt nog geen vijftig jaar oud en gij heht Abraham gezien? Jezus zeide hen Voorwaar, voorwaar ik zeg u, voor dat Abraham werd, was ik - Zij namen dan steenen op om op hem te werpen Jezus verborg zich echter en ging den tempel uit. Gedurige Aanbidding te wulverghem. Maandag 10.—De veertig heilige martelaars. Gedurige Aanbidding te Kemmel. Dinsdag 11.Hff. Perpetita en Felicitas, ijDartelaressen. Gedurige Aanbidding te Langemarrk. Woensdag 12. H. Gregorius, Paus en ikerkieeraar. Donderdag 13 ff. Euphrasiamartelares. Gedurige Aanbidding te St-Juliaan, Lange- march). Vrijdag 14. Ce zeven Weeën van O. 1. Vrouw. Zaterdag 15. H. Longinus, martelaar. Gedurige Aanbidding te Watou, (Zusters van St- Joseph. tilNSCHRIJVINGSLIJST VAN HET YPERSCHE VOLK ELFDE LIJST Overdracht fr. 1007.86 Thii wegens de geestelykheide en de parochianen van Oostv'eteren. Aan Zijne Heiligheid den Paus 70 00 Van wese de groote Congregatie der Dochters enE.H. Pastor, Boesinghe 66.00 fr. 1143.86 Ziellier den beknopten inhoud vata liet wets ontwerp op het gebruik der talen, dat verf. week door M. de Minister de Broquevillo ter Kamer neergelegd is Het vlaamsch, te re kenen van I Januari 1.917, wordt verplich tend voor het aarmemingsexamdn der krijgs school en voor de voorbereidende examens tot het onderluitenantschap. De kandidaten zullen eene grondige proef moeten afleggen oyer de kennis van een der tweel nationale talen, het vlaamsch of het fransch, naar keus, ■en een proef over de noodige kennis van de andere taal. In de krijgsschool zal hetzelfde getal uren besteed worden aan de studie van het fransch en van het vlaamsch, derwij'ze dat de leer lingen zich de kennis van de twee talen wer kelijk zullen eigen jnaken. De leergang van het militair reglement zal in de twee talen gegeven worden. Het uit- gergscxaam van dé Militaire School zal eene vlaamsche proef bevatten. Van nu af tot 1 Januari 1917 zal het onderwijs derwijze ingericht worden dat men trapsgewijze tot den nieuwen staat van zaken kome. Het ingangsexaam voor den gezondheids dienst zal ook eene proef van praktische ken nis dei- vlaamsche taal bevatten onder andere eene ondervraging van twee zieke vlaamsche soldaten die de fransche taal niet kennen. Het bevorderingsexaam voor de krijlgsdoktoors zal ook over de kennis der vlaamsche taal loopen. In de pupillenscholen, waarvan drie in het Waalsehe en drie in het Vlaamsche land zul len gesticht worden, zal het aanleeren van de tweede taal grondig geschieden. In de scholen voor de opleiding van kor- porrals en onderofficiers zullen vlaamsche klrssen zijn in al de klassen zullen de reglementen in de twee talen onderwezen worden. Het wetsontwerp schrijft ook nog voor dat de onderrichting der troepen in het fransch en in het vlaamsch zal gedaan worden en dat, ■n de betrekkingen tusschen de oversten en de ondergeschikten, er gebruik zal gemaakt worden van de taal door den ondergeschikte gesproken. Eindelijk zullen de krijgsoverheden hunne briefwisseling met ide waalsclie of de vlaamsche overheden houden in de taal der landstreek. Woensdag vergaderden de afdeelingen der Kamer om het wetsontwerp der regee ring te onderzoeken over het gebruik der talen in het leger. In verschillende afdeelin gen hebben vlaamschgezinde volksvertegen woordigers en ook waalsehe, onder andere M. Buisset, de iridieeling van hiet leger in vlaam sche en waalsehe regimenten verdedigd. In al de afdeelingen werd het wetsontwerp de Broqueville goedgekeurd. Werden als verslaggevers aangeduid dooi de Ie afdeeling, M. Raemdonek; door de 2e, M. Siffer door de 3e, M. Van Cleem- putte; dooi- de 4e, M. Van Cauwalaertdooi de 5e. M. Donny en door de Ce, M. Pirmez. Denkelijk zal M. Van C.auwclaert verslag gever der midden-afdeeling benoemd worden.. De Vlaamschgezinde volksvertegenwoordi gers hebben overal gepleit voor de indesling in Vlaamsche en Waalsehe regimenten, zonder evenwel veel steun te ontmoeten. Ziji waren het echter allen eens om te verklaren dat ziji het ontwerp der regeering, mits zekere wij zigingen, zouden stemmen als zijnde eene gedeeltelijke voldoening. Wij' hebben het geschreven en herschreven dat de roode kopstukken nog het meest van al met de aangekondigde werkstaking inzaten. Gezien den tegenstand van heel het land, gezien de onverschilligheid, vande werklie den, de besluiten der christene syndikaten en vooral de onwrikbare houding van minister de BroqueVille, hebben de roode aanvoerders de A. W. afgezegd. Het spookt in den socialistischen hoog- raad. Wij, katholieke Belgen, roepen LEVE DE BROQUEVILLE die het land heeft gered De plechtige aanvaarding van het presi dentschap der Vereenigde Staten in Amerika', heeft Woensdag, op de gewone waardige wijze plaats gehad. M. Wilson, de democratische leider heeft M. Taft, den republikein, ver vangen. Deze laatste heeft, vooraleer af te treden, eene wet bekrachtigd, waarbij een de partement van Arbeid wordt ingesteld. De Duilsche torpedoboot S. 178» is Woensdag nacht aangevaren geweest door den kruiser Yorken is gezonken op twee mijlen afstand van Helgoland. Volgens de laatste berichten zouden er op de 63 koppen die de bemanning uitmieken, 62 den dood in de golven hebben gevonden. De hooge raad van Oorlog heeft Dinsdag, onder voorzitterschap van M. Poincaré, ver gaderd en eenstemmig de verklaring afgelegd dat het beslist noodzakelijk is in het belang der landsverdediging de werkelijke sterkte van het leger uit te breiden. Verder heeft de raad zich eenstemmig voor den driejaringen diensttijd zonder eenige uitzondering verklaard. Om te voorzien in de groote onkosten die deze versterking van het leger zal medebrengen, heeft de Fransche Kamer gisteren besloten eene belasting van 50 centiemen te heffen op iedere Ion steenkool, door de kolenmijnen vervoerd of verkocht. Het bestuur der socialistische partij heeft besloten voor 't oogenblik de algemeene werk staking niet af le kondigen. Het zal een ma nifest uitgeven waarin het de reden hiervan zal uitleggen, lfct schijnt dat de Belgische Se; sen door dit voorbeeld getroffen de oogen hebben opengedaan. Het Albaneesch Congres heeft zijne werken geëindigd te midden der toejuichingen, voor de onafhankelijkheid van Albanië en de vreugdekreten voor het drievoudig Verbond, dat liet meest pogingen inspant om 'Albanië tol Staat in te richten. Men meklt. uil Corfou dat de Grieken le Santi Quaranta ontscheept zijn en de stad, die door de oorlogschepen beschoten werd, bezet hebben. DF, GRIEKEN HEBBEN DE HOOFD STAD JANINA INGENOMEN. IIET TURK- SCHF LEGER HEEFT ZICH GEIIEÉL EN GANSCH OVERGEGEVEN. TURKIJE ZAL DEN VREDE AANVEERDEN. INSCHRIJVING VAN HET YPERSCHE VOLK ten voordeele der uitgestotene werklieden van Rousselaere. Werden nog ingezonden. E. II. Lamerant, Yper 10 00 Ter gelegenheid van de voordraf hl. van E. P. Rullen le Yper 23 00 De leden der Cooperative Het Volks belang Wervick, 3e storting 8.50 Eenige leden der Jongelingscongregatie Wervick 3.50 E.ILVetvaeeke, onderp., Passcbendaele 20 00 E.H.Banckaert, onderpastor, Komen 5 00 E. H. J. De Knock, hulppriester, Ten- Brielen 10 00 E. H. Callens, pastor, Bixschote 5 00 Omdat de goudvogel van onzen gebuis- den Jan, enz., Wervick 0 50 Gristen Vereeniging, Wervick 10.00 Uit Yper, eenige St Pieternaren 5.00 fr. 102 50 Nieuwe inschrijving ie storting, Yper 5.00 Naamloos uit Yper 20 00 3 werklieden die de voordracht van Pater Rutten hebben bijgewoond 1 50 Een diamanlbewerkster 1 00 M. D., Yper 2 00 Naamloos 2.00 Omdat de patronen zouden eindelijk de oogen openen 0 50 Mijn penningske voor de hongerlijdenden 0.50 Omdat de gilde zou zegevieren 0 25 fr. 32,75 Bij plaatsgebrek kunnen wij de\e week, spijtig genoeg, het vervolg niet geven van het Mengelwerk. Te naaste week doen wij er alleszins mee voort. M. BURGEMEESTER COLAERT, volks vertegenwoordiger, komt van MINISTER VAN- DE 'VYVERE het volgende goede nieuws te ontvangen. Onr snellere verbintenis daar te stellen tus- schen dc statiën der lijn Poperinghe-Yper- Kortrirk naar Brussel, Gent en Doornik, heeft de minister beslist volgende wijzigingen in den dienst der treinen te brengen, vja'n af 1 Mei: 1. Trein 3084 nu uit Yper vertrekkende om 8. 1 u. zal volgenden reiswijzer volgen: Yper 8.20; Zillebeke 8.25; Houthèm 8.33; Komen 8.40; Wervick 8.46; Meenen 8.54; Wevelhèm 9. 1; Bisseghem 9. 6; Kortrijk 9.11. 2. Trein 3686 zal gewijzigd worden als VOlgt Pcperinghe 7.52 (in plaats van 8. 1); VIa- mei linghc 8. 8; Yper 8.16 (in plaats van 8.25). 3. Daarenboven zullen 2 nieuwe treinen in dienst gesteld worden A Yper 8. 1; Zillebeke 8. 6; Houthem 8.14; Komen 8.19. B. Komen 9.23 Houthem 9,29; Zillebeke 9.36; Yper 9.40, Zondag. 11. hield de C. V. B. zijne eerste algm. vergadering, onder voorzitterschap van Mevr. Strui/e. Meer dan honderd werkende leden warén aanwezig. Z. E. II. Kanunnik De Brouwer, deken, vereerde de vergadering met zijne tegenwoordigheid. Na 'gebed en welkom- groet gaf Mej. Biclnujck, schatbewaardster, Verslag over de werkzaamheden der Zieken gilde binst het jaar 1912. Uit dit aanmoe digend overzicht knippen wijl dat er boven de 150 werkende leden ingeschreven zijn in de Mutualiteit. Mej. Cornillicschrijfster van den Rond, was' daarna aan dei spreekbeurt. Ziji had eraan gehouden het nut en het hoofddoel van deh C. V. R uiteen le zetten, alsmede het werk der vcrschillige afdeelingen Studiekring, zang en Tooneelafdeeling, Ziekengildc, Voorzorg, Diamanlbewerkstersafdeeling. Het groote doel van den C. V. B. is het stoffelijk en Redelijk welffjn der leden be werken. de bevordering der maatschappelij ke en huishoudkundige belangen der vrouw behertigen om al\oo den vrouwenstand te verheffen en te veredelen. DE AFDEELINGEN. 1. STUDIEKRING. Dikwijls hoort men bereidwillige medewerksters Kende ik maar de werken wat beter, wat zou ik meer kun nen deen.Van claar 't gedacht ën den oorsprong van den studiekring voor Dames en Jufvrouwen, die zich met het sociale vrou wenvraagstuk bezig houden en maandelijks op sludievergadering bijeenkomen om, bene vens de vereisehte taalkennis, ook de sociale wetenschappen aan te loeren en alzoo, op de beste wij'ze, mede te werken tot verheffing van den vrouwèinstand, 2. ZANG- en TOONEELAFDEELING. Daarover gaf Het Ypersche Volkeenige inlichtingen tijdens het laatste concert in November 1912. 3. De ziekengildc NOOD ZOEKT TROOST» zoo bloeiend in onze stad, is wel de voor naamste afdeeling van den Vrouwenbond. Is het zeer noodig dat de man zich hij' een ziekentroost aansluit©, dah is dit van geen minder belang voor de vrouw, want als de 'ziekte moeder pp het ziekbed houdt, is er voor 't huishouden vermindering van in komsten en vermeerdering van uitgaven. De ziekengilde voor vrouwen is dus een sociaal werk dat ten hoogste dient aangeprezen te worden, 't is aan de werkende leden die er reeds de voordeelen van genoten hebben, \an de beste propagandisten te zijn. 4. De afdeeling VOORZORG is het aan schaffen van Winterv,o>orra'ad. Die twee laatste afdeelingen zijn gansch verschillend en afzonderlijk bestaande. Menigeen denkt ten onrechte dat men moot in de ziekengilde zijn om van de Voorzorg profijt te trekken en omgekeerd. Geenszins. De leden der ziekengilde storten 'om in tijd van ziekte en gebrekkelijkheid onderstand te genieten, ter wijl de leden der Voorzorg stortingen doen lot gezamenllijkein en voordeeligen aankoop van wintervoorraad en van brandstoffen. Vooruitziende vrouwen en moeders maken na tuurlijk deel van de twee afdeelingen, al 'is zulks geene noodzakelijkheid. BIJ TI.TDS EEN ZAAK VOORZIEN, IS 'T WERK VAN WIJZE LIEN 1 (Wordt voortgezet.) Dienstdoende apotheek. Zondag 9 Maart. L. AERTSENS, Botermarkt, 9. einde met hen eene zelfde lijst ic vormen iets wat de liberalen niets moest kosten werden zij netjes wandelen gezonden. Hoe zouden, zij nu heter kunnen varen, nu, bij zonderlijk, dat liet de lieve kluiten geldt, waar aan al Ide liberalen in het algemeen, en 'de ■onze in 't bijzonder, toch zoo moeilijk seheên? Het kon ook niet aan de katholieken zijn, wij: denken het toch, anders zouden de Sos- sen al te groote onbeschaamderikken moeten zijn om de hand uit te steken, naar do dom pers, op wien ziji, dag in, dag uit, zitten schel den en verwijten Luistert, vrienden De socialistische uitroe ping was niets anders d,an do angstige nood kreet, het laatste hulpgeroep van den wan hopiger: drenkeling, vooraleer den dieperik 111 te zinken In den dieperik Och arm zonder steun, verlaten van Jan en alleman, moéten zij het nu opgeven... de Algemeene Werkstaking is in het water ge vallen. Zoo fopt men ELVERDINGHE Kath. J. Wacht. Heden Zondag 9 maart algemeene vergadering ten 6 \ji u. s'avonds bij Alphons Vantomme. Alle treffelijke jongelingen die wel de verplichtingen der gilde naleven, worden er driDgend toe uitgenoodigd maar de toegang is verboden voor die geeD lid zijn. Een der leden zal spreekoefenen over de rechten en de plichten van den burger. Alle afwezigheid zonder gegronde reden zal aanzien worden als afval en veelbeduidende onverschilligheid. Wat daarmee gedaan Heden doen hier 37 kinders hunne plechtige communie waaron der 19 knechten die allen verlaDgen om in de kleine patronage aanveerd te worden, en er is geene plaats. Oh! dat het beter begrepen ware waarin dit werk bestaat, zeker zouden de mild dadigste en bemiddeldste hunne hoofden bjj één steken om eene patronage zaal weerdig van Elverdinghe uit den grond te doen rijzen; en zoo een krachtig middel ter hand stellen om onze knapen van de gevaren der straat en het verlei dend gezelschap te vrijwaren. Wij zouden het St-Joseph's patronaat heeten. GHELUWE Steunt... Steunt... Steunt... uw eigen zei venAls men voorbij dc vensters van hel Volkshuis van Wervick ging, zag men daar een stuk plakkaat hangen, waarop in groote letters geschreven stond Leve de Algemeene Werkstaking! Seunt I Steunt!! Steunt!! 't Kon de ménsc-hen heel weinig schelen WIE het plakkaat daar heeft doen 'hangen maar velen moesten zich toch nieuwsgierig afvragen AAN WIE die driedubbele uitroeping wel mocht gericht zijn. 'tWas om er benieuwd te zijn ook. Immers, 't kon aan hunne eigene vrienden niet zijn, daar het steunfonds en de inschrijivingslijstan voor A. W. sedert Juli 1912 in hun lokaal en in hun voddeke geopend was. Wat meer is, ze hebben de gelegenheid genoeg hunne partjjgenaoten in vergaderingen en bijeenkomsten tot steunen aan te wak keren zonder daarom plakkaten te moeten uithangen. Het'kan ook aan onze heeren liberalen niet zijn, want, toen zij deze: in October 1911, met de gemeentekiezing, gingen vinden ten In den nacht van Maandag tot Dinsdag heb ben kwaaddoeners de deksels van de vuilnis- putten, te midden en aan den kant der straten, van een lengte van 1 meter op 50 centimeters breedte, afgerukt en in den put geworpen. Gelukkiglijk werd het dinsdag morgen vroeg door personen die ter kerk gingen, ontdekt. De veldwachter werd aanstonds ontboden, die de noodige maatregelen nam om alle ongelukken te voorkomen. Een onderzoek is ingesteld. NEERWAESTEN Door zijn hond gered. Andró Demailly, 15 jaar oud, zoon van M. Louis Demailly, bakker to Waasten, kwam met zijn bespannen hondekar huiswaarts. Onderwege tusschen de hofsteden Loridan en Roussa! ,-proDg een schurk van rond de 24 jaar uit de gracht en wierp de jonge brood voerder ten gronde en wilde hem bestelen. Maar al meteens, de hond dia erin gelukt was zijn keten te breken sprong den booswicht aan den hals. Deze zich overwonnen voelende vluch- te langs den ijzerweg maar da hond zat hem op de hielen en André Demailly had do meeste moeite om hem terug te roepen. Eene klacht is iegediend. OOSTVLETEREN Veel geitenboerljes en boerinnetjes waren op de vergadering Zondag laatst tegenwoordig. Rond half vier opende de proost de zitting en nam zelf het woord om de toehoorders eenige puntjes van 't reglement in 't geheugen te ver nieuwen. Onder ander werd daar herzeid dat al de geiten uit een stal moeten verzekerd zyn, dat, wie zijn geitenstapel vermeerdert, den wijkmeester moet verwittigen en wie hem ver mindert, geen recht heeft op terugbetaling. Nu kwam de groote zaak op 't tapijt, zal men voort een half frankske betalen en 15 fr. trekken, of een frank s orten en 20 fr. trekken bij 't kapot gaan van 't botje. De proost hield er aan iedereen zijn ge dacht te weten. Men sprak nog al veel en men geroeht 't akkoord om 't gedacht der meerder heid aan te nemen, 't Is klaar dat de thuisblijvers niet en tellen 't Zijn no°thans deze die doorgaans meest weten te kritikiereD. De stemming bracht uit19 voor een half frankske en 21 voor 1 frank onthielden zich Daar 't maar zooveel en schil de was de proost kontent op die zaak nog eens terug te komen na den prijskamp en dan voor goed te beslissen, 'k Sprak daar van prijskamp. De proost stelde voor, onze geitenprijskamp te verv roegen, de redens waarom had hij a gegeven in eene vroegere vergadering, hij herhaalde ze nu en al de tegenwoordige leden gaven hem luidop gelijk. De prijskamp zal dus gehouden op 't einde Mei of begin Juni. De wijkmeester, Charles De Houck, stelde nu voor in naam der leden van den Wuppehoek, een nieuwe bok aan te koopen en hem daar op de Wuppe te logeeren, nu komen de betjes van veel te verre Dat het voorstel wel gemeend was, hoorde men aanstonds De geitenboerin netjes van den Wuppehoek deden seffens al te gader de groote voordeelen er van uitschijnen. Na zulke welsprekendheid moest de kapelaan wel aanvoerden. Gij zult eene sehoone bok hebben zegde hij nu, wie zal hem houden Stil zwegen nu al de advokaten en advokatessen. Daar de vraag zoo gegrond was, stelt de proost voor. De bok eenige weken op de Wuppe te doen logeeren, wie wilt er nu voor zorgen tot hij zijn dienst heeft gedaan Nog eens groote stilte. Lachend stelde de proost nu voor de zaak eens op den hoek te bespreken en verslag te brengen na de vergaderingen aan de koffietalel. Na nog eenige bemerkingen der wijkmeesters, trok iedereen welgezind naar huis. 't Was inder daad een deugddoende vergadering, waar ieder zijn gedacht mocht zeggen en meespreken. De leden van Vincentius en de andere goe menschen die welwillend op hun hebben geno men bun Ypersche Volk in tweede lezing voort te geven, z(jn beleefd verzocht regelmatig weke lijks hun gazette weg te geven en niet alle 3 of 4 weken een geheelen pak in eens. Dat is niet geestig noch aangenaam voor die arme mensehen die ook verlangen alle weke 't Ypersche Volk te lezen. Wij herinneren dat de melkerij St-Joseph eene groote vergadering heeft belegd op 13 Maart dat is donderdag te 2 ure. Als spreker zal op treden E. H. Van Synnaeve bestuurder te Ghistel, iandbouwingénieur en gewezen leeraar van laodbouw. Hij zal om 2 ure spreken in de Zondagschool. Alle landbouwers moeten op die vergadering tegenwoordig zijn, PASSCHENDAELE Plechtige Communie. Zondag aanstaande wordt de plechtige eerste Communie gevierd. Om de weerdigheid van deze gebeurtenis le venslang in hel hart der kinderen te prenten heeft de H. Kerk dit feest noch afgebroken noch gewijzigd. Neen, integendeel. Weer zullen 's morgens vroeg en heel dien dag de knechtjes afkomen, ingetogen en stil, vol met eene zekere weerdigheid en de schulere maagdekes blank omhuld in de sluiers die de ongemaakte zui verheid beteekenen. Samen zullen zij aan 's Heerens disch knielen en nulten hel brood des Levens dat hun sterken en zaligen zal. Weer zullen een groep kinderen den dag beleven die als eene eenige gebeurtenis in hun leven zal gtkenmeikt staan. Daarom hebben priesters en ouders hun onderwezen en gevoed in het ware en het goed en hen geleerd tot Hem, den Algoede te gaan in betrouwen. Kan het anders of gedenken wij zelf met eene vrome devotie dien dag van ons leven, en bidden wij, dat voor die kinderen die plechtig heid heilzaam weze in gesteltenis en gevolgen. Rechtbank van enkele politie te Pas- 1 schecdaele Zitting van 4" Maart 1913. RaeSiCbarles te Zonnebtke en andere, 5 fr. overtreding over 't sluiten der herbergen.— Vanlerberghe Gaston te Passcbendaele, 3 fr. voor rijwiel zonder licht Dezilter Prosper te Passi hendaele, 5 fr. voor idem Samijn Ga- mJÈZ *S!

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1913 | | pagina 1