Bijvoegsel aan HET YPERSCHE VOLKvan Zaterdag 8 Maart 1913 0 is De LocK-öut te Rousselaere (PEiUflDBOPISSEjUEtfl Boelstraffeiijfte Mmank van yper Voordracht van stuiten s H «SS?» mm f f I v YPER Het Ypersche Volk mm l h S 5 tj A t Brief der Zendelingsoversten aan den Minister De Minister heeft geantwoord rr-wTA Onze Missionarissen e h?Jk rJne- kinders al 200 "«f raag heb- a els de EfttrojOfl de zijne. Vérders, ik zou Leest en Verspreidt ^T> Pater Cambier met een oude rreger Tegengewrocht onder het Leopoldiaansch regiem door de vrijmetselarij hebben onze missionarissen alsdan, om beterswille, zwijgend verdregen en geleden. Sedert de overname van Kongo door Belgie heeft de loge haar ontchristeningswerk hatelijker en durvender voortgezet. Sedert het aangenaam speef-reisje in Kongo van socia list-vrijmetselaar Prins Vandervelde vallen de logemannen opentlijk de zendelingen aan naar het ordewoord van het loge-orgaan LEtoile "Beige (1908)het klerikalisme in Kongo zal moeten bestreden worden. Tijdens de besprekiDg van de kolonie-begrooting voor 1912 heeft Vandervelde de schaamtelooste beschuldigingen tegen de zendelingen uitgesproken De missionarissen zegde de onschendbare roode kamerheer willen de afschaf fing der echtscheiding en dat het kerkelijk huwelijk gelde voor den Staat als burgerlijke De missionarissen met hun kapelhoeven \ijn kinderdieven\ij eisschen ook het monopool van 't onderwijs. De missionarissen fjn gelijk aan houders van ontucht huiden. Pater Cambier is, spijts het verbod der wet, een alkoolstokerPater Vanden Beselaere is plichtig aan geweldenarijen tegen Zwarten. Pater Dalle is een moordenaar Sedert dien onvergetelijken aanval in de Kamer en de heugelijke protestmeetingen, België door, ter eere der zendelingen, ook te Yper op Maandag 19 Februari 1912,werd het duivelswerk voortgezet. Vandervelde had zich gesteund op ontfutselde documenten, op valsche inlichtingen hem gegeven door een jongen snottebol zonder kennis en ondervinding, Paul-Matthieu Leclerc, ALSDAN kandidaat-rechter in Kongo, NU nkttegenstaa de zijn vuige logewerk, niettegenstaande de veront- weerdiging van het katholieke België, niettegenstaande aandringen bij den mi nister,herbenoemd als definitief aange stelde rechter in Kongo. Volgden het logeverraad Wanqermée, de eerrovende beschuldigingen voor aanslag op de z den tegen Z. E. P. Cambier van Scheut, P. Demeulemeeshr Jes, 'iet, P. De L Redemptorist alsomde de bestraffing, door den hoogsn beambte M. van den blankedie in recht en geweten ten voordee- le der onschuldige zendelingen getuigde. Al die feiten en nog meer andere hebben de lange woordenwisseling teweeg gebracht tusschen Mgr. Roelens, de fa milie Cambier en Minister Renkin. De minister riep ook al de Missie oversten in zijn kabinet (Mgr. Roelens uitgezonderd) en beweerde dan dat uit dit gesprek gebleken had dat buiten eenige kleinigheden alles om ter bert wa3 in het vrije KoDgoland. De minister had het vooral gemunt op Mgr. Roelens van wien hij verstaan liet dat de bisschop zendeling zich zaken aantrok die hem niet aangingen daar zij gebeurd waren in streken buiten zijn kerkelijk gebied. Mgr. Roelens schreef daarop eenvoudig dat alle zendelingen solidaire waren.... en... te dien bewijze verscheen deze week in al de dagbladen een Deze achten het hun plicht duidelijk te spreken om alle misverstand onmogelijk te maken, om te verklaren dat zij nooit wilden eene vijandelijke houding aannemen tegenover den Minister die immer met goeden wil zijne bescherming verleende, welke bescherming altijd doeltreffend geweest ware had zij gesteund geweest door de agenten in Kongo. Doch die oversten teekenen protest aan tegen zekere verklaringen van de Minister in de Kamer waaruit de belgische katholieken wel besluiten zouden dat de grieven der zende lingen tegen de Kongo-beambten op niet uitloopen en dat het land ten onrechte geschokt is geweest door zekere veropenbaringen. Daarom uit plicht en verantwoordelijkheid verklaren de zendirgs-oversten 1° Al de missiën in Kongo zijn solidaire. De grieven van de eene zijn de grieven van de andere. Worden zekere missiën bijzonderlijk vervolgd, allen toch zijn bedreigd. 2° Onze solidariteit moeten wij bevestigen en standhouden tegenover de vrijmetse laars samenzweéring waarin van de hoogste ambtenaars betrokken zijn en die uitgevoerd wordt volgens een nu algemeen bekend vooraf-bereide strijdplan. «3° Waarop wij vooral met bittere droefheid wijzen in dien strijd is het doel der vrijmetselarij de naam en faam der zendelingen te bevuilen in 't geen hun heiligst is t w hunne priesterlijke eer. Zulks bewijzen de zaken tegen de Paters Cambier, Demeüle- meester en De L 4° Eindelijk wij teekenen protest aan tegen het enkwest systeem letterlijk tegen ons gericht. Er zijn fonctionarissen die hun onderzoekiügstaak verduiken of loochenen, tegen - sprekelijke enkwesten weigeren en vervalschte verslagen neerleggen waarvan wij niets 'weten. Die brief werd geteeken door Mgr. Roelens, Apostoliek vikaris van Opper-Kongo 4. Deckers, Abt der Premonstreiten van Tongerloo F. Rolin, Provinciaal der Domini- kanen H. De Nys, Provinciaal der Redemptoristen E. Thibaut, Provinciaal der Jesuïeten P. Evariste, Provinciaal der Capueienen C. De Clerck, van de Congregatie van ScheutJ. Oomen, van de zendelingen van Mill-HillD. Smet, Abt der Trappisten van We8tmalle P. Sebire, Overste van de Congregatie van den H. Geest. Na lezing van het ministerieel antwoord moet men besluiten de Minister is kwaad en kan het ni> t verduiken daarbij verwondert en pijnigt zijae houding de katholieken i tóSKS verzekering te geven van zijne goede gesteltenis, van zijn De zendelingen hebben dat NOOIT betwist; enkel hebben zij vastgesteld (ook de minister moeBt het bekennen) dat zooveel met enkwest-gelaste agenten niet de bevelen van den mi nister maar, als logebroeders, de bevelen der vrijmetselarij uit voeren. r'^IFl^NKIN bet/euft de handelwijze der zendeling en. van MarRoelens vooral waardoor veel katholieken verontrust werden en misleid in hunne opinie tegenover een katmiekmhiister Ons dunkens is dat heel onjuist. De katholieken, ingelicht door de missionarissen en het beschermt gscomiteit, werden verontrust door de schanddaden der logemannen en door de machteloosheid van een goedgestelden minister dien zij weten niet alleen een volbloedig katholiek te zyn, maar ook een voorbeeldig pratikeerenden christen. BEN KIN kan niet aanveerden dat de zendelingenin plaats van uitsluitelijk den mi- mster in te lichten, ook om hulp gaan bij het krachtdadig beschermingscomiteit en bij de openba Wij meenen dat de zendelingen en de katholieken hierin nooit 't akkoord zullen zijn met den minister. Die hulp hebben de missionarissen noodig gezien de geheime samen zweering der framassons die nestelen tot in de hoogste ambten van het ministerie waar zii trachten heer en meester te zijn. J MMHa vb 4px «V Eindeljk zegt M. RENKIN "Ik denk wel dat ik Kongo genoeg ken en weet wat er omgaat.* Zekerlijk zullen wij niet beweeren dat M. Renkin Kongo niet kent Wellicht vóór zijn ministerschap heeft hij veel daarover gestudeerd sedert hij minister is moet hij er zich dagelijks meê bezig houden hij heeft ook een omreis gedaan in Kongo hjj wordt alle dagen ingelicht... (och arm hoe ingelicht door logebroeders MAAR... Niettegenstaande dit alles blijven wij bij ons gedacht dat de missionaaissen, dat man nen als Mgr. Roelens, Mgr. Huys, Mgr, Van Ronslé, Mgr. Gryson, Z. E. P. Cambier, Z. E. P. Devos enz. enz... die tien, twintig, dertig jaar in Kongo leven er veel meer van weten dan de minister. Wfj blijven bij onze overtuiging dat de beste inlichtingbezorgers, de beste belgische agenten de zendelingen zijn.... zij die naar Kongo gaan uit christen naastenliefde en zelf opoffering, zonder jacht op bate of beheerzuchtzij die naar Kongo gaan niet om te... LEVEN en van de beest te spelen (zoo er beschuldigd werden), niet om geld te verzamelen en eene toekomst te verzekeren maar om zielen te winnen, om te beschaven zoo er enkel beschaafd kan worden om daarnevens uit al hunne krachten den belgischen invloed, het gezag van het belgisch gouvernement te steunen en uit te breiden... Ja en mochten wij hiermêe eindigen dat is de waarheid Zoo was het onder Leopold Vorst van Kongo, zoo is het onder M. Renkin eerste minister van koloniën. Wij, katholieken, miskennen geene werking van wien of van waar zij uitgaatmaar dit blijft vast de eerste, de eenige ware volksbeschavers zijn de missionnarissen.... en.... de missionnarissen zijn de onze 1 odzo kinders onze broeders en zusters ODze bloedver wanten en vrienden Wij zijn er fier op Wij helpen en steunen ze door onze gebeden, onze aalmoezen en nu ook, nu meer dan ooit door onze verdediging in werk en bond met woord on pen U bisschoppen en zendeliDgeo, U broeders en kloosterzusters ia KoDgo, U blijven wij ter zijde hou ende trouw De verzoenirgsraad is onverrichter zake moeten uiteerigaao. De werkslakende fabriekanten eischten dat de socialisten ook tot de onderhandelingen zouden toege laten worden. De christene werklieden antwoordden Onderhandelt gij zooveel ge wilfmet de so cialisten. Overhandigt bun zelt de verslagen van uwe onderhandeling met ons maar in de tegenwoordigheid der socialisten komen wij niet bij u met zulk volk hebben wij geen gemeens. De fabriekanten hebben dat niet aanveerd en hebben voort de werklieden broodeloos gezet. Waarom zulke handelwijze van wege de christene werklieden 1° Omdat onder de [3500 uifgeslotenen geen 100 aangesloten zijn bij de socialisten. 2° Omdat de roode leiders bekend hebben zich met den lock-out bezig te houden alleenlijk om de christenen ongelijk te geven, te beliegen en te belasteren. 3° Omdat de gentsche kopstukken der socialisten de fabriekanten wilden steunen en, zoo het Maandag avond te lezen stond in de liberale Journal de Bruges omdat die zelfde roode aanvoerders verklaard had den dat de fabriekanten geen loonsverbete ring moesten toe staan. Die rcdeDS zijn voldoende en geven volle gelijk aan de christene werklieden. Hunne houding is b8wonderensweerdig. Zij trot- seeren den honger om hun christen vereen- ingsrecht, hunne christene weerdicheid te handhaven. 't Zyn waarachtig de christenen niet maar wel de socialisten die dslaven zijn der fabriekanten Socialisten verraders hunner werkbroe- ders,slaven van hunne leiders! kruipers voor de bazen... en dat al uit politiek. Vrienden uit het Ypersche, ondersteunt de uitgeslotene werklieden van Rousselaere. gespeeld :t Was één lachen van begin tot einde. De spelers uit do Gemeentezitting I hebben wel hun best gedaan. Ongeëvenaard j .echter was wel het blijspel 't Geluk vliegt. j Tory, uw spel was echt meesterlijk Ik zou bijna hetzelfde moeten zeggen van de andere j spelers, die jammer genoeg ik niet allen noemen kan. Daarbij, zij zullen het niet kwalijk nemen dat ik u dit bloempje I geef, daar zijl u zelve als hun meester er- j kennen en volgen j Spijtig maar dat wij al dat schoone en aan gename niet meer op ons gemak konden smaken Als men zoo geperst zit, en zoo j zweelen moet, dan verstaat men best dat de E. H. Bestuurder den nagel op den kop sloeg toen hij den wensch uitdrukte dat we J toekomend jaar in een ruimer lokaal uw avondfeest zouden mogen komen genieten. UTINAM. eraan houden binst 6 werkdagen genoeg te verdienen om er 7 te kunnen van leven, ik zou eraan houden genoeg te winnen om in ziekte niet verplicht te zijin de bedelende hand uit te steken, om in mijn ouden dag dag niet af te hangen van de openbare wel dadigheid ik zou eraan houden mijn intrek te kunnen nemen in een nederig huisje, dat ik het mijne zou mogen heeten; ik zou er aan houden over meer rusturen te beschik ken, om ook eens te genieten van het zoete familieleven en mijnen geest te kunnen ont wikkelen. Zou iemand durven beweren dat ik, met datgene te vragen, buitensporige eischen stel/ Niemand kan dat opwerpen. Moest ik een werkmali zijn, ik' zou eraan houden mijn werk door een arbeidscoïitiakt te regelen. Ik zou houden aan dit kontrakt, daar het gansch mijn leven beheerscht, daar het vaststelt Hoeveel ik zal winnen, hoeveel ik zal verdienen om mijn huisgezin te onder houden, daar het vaststelt hoeveel uren ik moet perken, en over hoeveel tijd ik zal beschikken om mijn geest te ontwikkelen en het familieleven te smaken. ophoudo. VereCnigt U, legt er" u op toe vakonderwijs te genieten, ontwikkelt U geestelijke wijze door de studie. Mochten-' alras den schooncn dag begroeten, waf* wij zullen zien dat de aloude kunstnijveQ den waarop in vroegere dagen Vlaandc roemde, weer in 't leven geroepen zijif door Vlamingen uitgevoerd, Het vakonderwijs moet voltooid worden e de huishoudkundige wetenschap, die er- moest streven inzonderheid dé vrouwen) te leiden tot reine en degelijke huisvroui' die het voor hare eer aanzien den huiselll kring zoo lieftallig mogelijk te maken den arbeider, 'door het huis netjes te C den, de spijzen goed te Bereiden, en lier wonnen geld zuinig te bestéden. Geraakt" lot daar, men zal oneindig veel bijigoh^1 hebben om het alcoholisme to bevechter1 den werkman van de herberg af to hoir_ want, koevele werklieden hebben den der kroeg ingeslagen, juist om die reden zij in den schoot van hun huisgezin' levenslust en het vermaak niet vonden' zij gedroomd hadden, omdat hunne vr vuil en slordig, niets doet om het huis R •35 w i; >s,. -• (SM** L V V m. V Werken aan den Schouwburg. Zaterdag laatst vergaderde de aangestelde stu die-commissie om de plans en de kosten van de herstelling en herbouwing van topgevels en dakingen der feestzaal te onderzoeken. Volgens de plans z'al de gevel uit de XlIIe eeuw, in de Kloosterpoort, heel hersteld wor den. Al de Vanden Peereboomplaats zal men bovr.v wat uitlengen do gevel aldaar zal ook kunstig afgewrocht worden met spitsbogige vensters op het eerste verdiep, een rond ven ster en een getanden geveltop. Zoo zaldit deel het uitzicht weerkrijgen zooals liet in de icjude boeken geteekend staat. Benoeming. - M. Leopold Mouton van Elvei-dinghe, oud-student van Sint-Vin cent's College, is benoemd tot landoverste van tweede klas in Zuid-Katanga. We bieden hem ónze beste wenschen aan van geluk en voor spoed in zijne bediening I We twijfelen er met aan Idat hij die bediening vervullen zal tot opbeuring en christene beschaving van onze broeders in Kongokolonie I gregatie. mmm tiuluaburg - Sint-Joseph, de residentie van Z. E P. Cambier RENKIN houdt staan dat onbepaalde grieven en onduidelijke klachten niet kunnen m aanmerking komendat er altijd wel bepaalde feiten moeten aangehaald worden. Het antwoord daarop 6cbijnt ons gemakkelijk. 1. De vrijmetselaars z(jn zoo venijnig doortrapt dat zij de zendelingen het leven on mogelijk maken zoodanig dat de missionarissen geen bewijzen kunnen verzamelen. 2. De loge réchters en onderzoekers weten zoo te werk te gaan dat zij de zendelingen niet toelaten bepaalde klachten in te dienen. 3. Alswanneer toch duidelijke aanklachten tot Brussel geraken, dan twijfelt M. Renkin nog by is niet overtuigd van de klachten ingediend door P. Cambier, P Demeulemeestcr. P- Ue LHet gerecht, zegt bij, is meê bezig. mannén zUtenSaKR(le.kTathi0liekDnbeMI'ou^en hetkongoIeeseh gereeht niet waarin loge- ze nerf v er duiken afó 'n» aC5- M"n<;hen andere, die op logebevel kunnen konkelfoe- verduiken, die de zendelingen, de katholieken ende Minister zelf bedriegen. m. RENKIN miskent dal er eene loge-samenzweering bestaat verraad LlcffirVVe6 lorfebHpef w°ger aaDSebaaWe/eiten, de ontfutselde documenten, het I!u! .1 i! logebrief Wangermée, de handelwijze Munch, ja zelf de reis Vander- verstomd Zij, zoowef al^de°Mfn/4er'ze^fweetenDwatrdeev6-erkiar.'n?. s.';aijn de katholieken Avondfeest in St-Maartens Con- Het avondfeest van de Con gregatie is, zooals te verwachten was, opper best gelukt. Zondag en Maandag avond was er weeral zooveel volk, dat men daar moet geweest zijn cm te weten hoeveel menschcn men in zulk een zaaltje, ik zal niet zeggen kan plaatsen't woord ware niet juist maar opeen tassen, als er goede wil bij is. Als de S. M. Congregatie zich alle jare in zulk een opkomst mag verheugen, dan mag ze heel zeker zijn dat haar avondfees ten in ieders smaak vallen. Jonge mannen, wat hebt gc er ook een handje van om ieder een te voldoen uw spel, uw muziek, uw kang, 't was weerom heerlijk, en schoon, zoo als altijd. Dit jaar kregen we nog iets nieuws een Openingsmarsch door het muziek van S. M. Congregatie, onder leiding van den lieer L. Durnez. Wie zou dat durven droomen hebben Een muziek in S. M. C. I En met den eersten keer zulk een puike uitvoering I Daar haalt ge eere van, jonge mannen, en uw chef niet het minst Do drie heeren Andries met hun Driespel mor clarinetten, iets zeldzaams heb ben zich echte kunstminnaars en talentvolle vcilolkers getoond. De heeren Louwyck, die het heerlijke Huldegroet aan Conscience en J. Duflou die het Vrouwenstemrecht hekelde zoo luimig, dat hij zelfs door de vrouwen gebisseerd werd, kennen we reeds lang als meesterzangers. De uitvoering v an De Blauwvoeteen gemengd koor on der leiding van H. Louwyck, en wonderwel begeleid werd door den Heer G. Desramault, overtrof ieders verwachting. Doch de perel was toch wel die Drie Boeren uit d'an- dre eeuw. zoo prachtig uitgevoerd dat het een lust was voor oog en oor. Burgemeester Grijp, wat hebt ge wel uw rol verstaan en Zitting van 2j Februari igi3 Voorzitter M. Biebuyck. Emile Debuysere, voerman te Wervick, vervolgd voor slagen aan Jules Morisse, wordt vrijgesproken. Emile Lanszweert, smid te Noordschote, wordt voorwaardelijk gestraft tot 30 fr. boete voor slagen aan Honoré Catteeuw en wordt vrijgesproken voor smaad jegens Alphonse. Vermeersch. Henri Laplace, werk man te Wytsehaete, krijgt 26 fr. voor po ging tol diefstal van kolen bij Hector Bos- suwe. Philomène Dewulf, kantenwerkster te Yoormezeele, krijgt 26 fr. voor smaad jegens de politie. Jozef Ghilain, reiziger te Brussel, wordt gestraft tot 30 fr. boete voor smaad jegens de treinwachter Richard Coueke. Oscar Breyne, werkman te Ghe- luwe, krijgt 2 maanden en 50 fr. voor sla gen en wonden aan Henri Coudron. Alois Crcmbez en Jules Six, van Poperinghe, krijgen elk 8 dagen en 26 fr. voor diefte van aardappelen ten nadeele van vrouw Van Cayzeele, en 26 fr. voor 't dragen van valsche namen. René Vanspranghe en Camille Parruys, leurders te Yper, vervolgd voor dief te van 6 konijnen ten nadeele van Henri Logei, worden vrijgesproken. Ferdinand Van Ëlslande, werkman te Yper, en Camillle Vermynck, herbergier te Brielen, hadden L'eon Deberdt, nog geen zestien jaar oud, dron ken gemaakt, ze zijn vrijgesproken. Jérémie Maxy, werkman te Ploegsteert, krijgt 30 fr. voor slagen aan Florentin Deprince. Clé mentine Libberecht, kantenwerkster te Yper, had een paternoster ontstolen aan Stephanie Veihaeghe, Daarvoor krijgt zij 8 dagen en 26 fr. René Moerman, werkman te Zon- nebcke, wordt gestraft tot 400 fr. voor jacht- misdrijf, en lot nog 100 fr. om zijn geweer niet le hebben afgegeven. Léon Cruson, Jules Keerie, Victor Keerle, verwer, Arthur Keerle, fabriekwerker te .Waasten en Leon Flamen, id. te Houplines, zijn vervolgd voor slagen en wonden aan Emile Parmentier en vernieling van afsluitingen. De eerste wordt veroordeeld tot 30 fr. en 8 dagen en 26 fr.; de derde tot 8 dagen en 26 fr.; de tweede en de vierde krijgen elk 26 fr. il j lm .V1 s-1L_ PATER RUTTEN TE MIDDEN ZIJNERj^PROPAGANDISTEN VERVOLG) Vakbeweging. Na soortgelijke mannen tot den strijd te hebben uitgerust, mogen wijl met volle zeker heid dc toekomst der vakbeweging inzien. Een woordje over de syndicale beweging... Hier geldt het zoo kernachtige Vlaamsche spreek woord De onbekende maakt den onbeminde». Men is de syndicaten vijandig, uit loutere onwetendheid. Moest men er een rechtveer- dig en juist gedacht over hebben, men zou de syndicaten niet alleenlijk geduldig verdra gen, maar men zou medewerken om ze in 't leven te roepen en hunne geboorte bliji toejuichen. Wanneer een vijandige patroon mij moest vragen waarom ik 'zoo heftige voorstander ben der syndicaten, zou ik antwoorden op do volgende wijtzel Moest ik een werkman zijn, waï zou ik willen, wat zou ik begeeren Ik zou eraan houden, gelijk aan een stuk mijner ziel, op eene deftige wijze gekleed, gespijsd en ge huisvest te zijn. Ik zou er aan houden, gelijk aan een stuk mijner ziel, dat mijne vrouw en mijne kinderen, die 't bloed zijn van mijn bloed, het merg mijner beenderen op voldoende wijze gekleed, gespijsd en gehuis vest zijn. Ik zou eraan houden, zooveel het mij mogelijk is, eene betere toekomst aan mijn kroost te bezorgen, daarom zou ik er aan houden dat mijne kinders in eene «oede lagere school worden onderwezen, en dat zii' dat onderwijs zonden volmaken door een del gelijk en volledig vakonderwijs, om later zich me toplicht te zien altuel het g,S 2 vuilste, het gevaarlijkste en het minst' be taalde werk te verrichten. Indien ik dat vraag voor mijne Hinders, dat fa mij een recht Voor de uitvoering van dit kontrakt besleed ik de beste krachten van mijn persoon, ik stel mij bloot aan allerlei gevaren en kan er mijne gezondheid bij inschieten. Dat kon trakt beheerscht dus mijn heele leven, en daarom houd ik eraan. En gij', patroon, gij zoudt beweren dat gij alleen liet werk en de werkvoorwaarden regelt, en dat ik, werk man, daar niets in te zien heb gij, patroon, giji zoudt eischen dat ik gansch mijn leven een kind blijve 0111 blindelings en zonder tegenspraak a.an uwe hevelen te gehoorzamen! Moest ik werkman zijn, dat zou ik niet willen. Door het arbeidscontrakt word ik on derdaan van mijn patroon, dus ben ik in geweten verplicht stipt de aangegane verbin tenis te onderhouden en het werk te verrich ten 'dat men mijl oplegt. Het zou een zware zonde voor mijl zijn, moest ik mijn patroon bestelen, mij'n alaam breken of te vroeg ver slijten, de uren niet werken waarover ik over eengekomen ben. Doch, vooraleer 'het kontrakt gesloten is, ben ik een vrijle burger evenals mijn patroon, dus ben ik niet verbonden, dus heb ik ook mijn woord mee te praten in het opstellen van dit kontrakt, daar mijn leven en dat van mijn kroost er van afhangen. Indien ik niet machtig genoeg ben om zelf mijne eischen te stellen, heb ik het recht de verdediging van mijn recht aan eene christene vakveree- niging over te laten. Gij; patroon, gij verzet u daartegen I Maar waar blijft dan bij u de christelijke rechtveerdigheid Gij patroon, gij tracht op alle mogelijke wijze uw kapitaal te vermeerderen en het een groot percent te doen opbrengen. Indien gijl 7 t.h. kunt krij gen van uw geld, giji zult u niet tevreden houden met 2 t.h. En gij zoudt verbieden aan een werkman uw voorbeeld na te volgen? Het kapitaal voor een werkman is zijne ar beidskracht, hij1 mag in volle rechtveerdig heid trachten het meeste percent uit dit ka pitaal te krijgen. En dat is iets, dat gij, patroon, hem niet ontzeggen moogt. Ook is ide tijd voorbij dat de patroon alleen de werks- Yoorwaarden daarstelde. Alle contrakt moet door twee gesloten worden. De werkman, even zoo goed als de patroon, heeft het recht zijne voorwaarden te stellen. Dus, moet het loon niet vastgesteld zijn door den patroon alleen, maar in gemeen overleg met den werkman. Hooge geleerden hebben de billijkheid van dit arbeidskontrakt aangetoond Leo XIII 'in zijne wereldbrieven Rerum Novarum en Graves de Communi resteunt er bijzon der op. Laatst nog heeft Z. H. den Aarts bisschop van Boston, een der nijverigste ste den van Amerika, dat grondbeginsel, in zijn jengsten vastenbrief, verdedigd. .Vakonderwijs. Dat moet het natuurlijk gevolg zijn van de vakvereenigmg. Ook mogen wij; katholieken, ei fiei op zijn, steeds het vakonderwijs in onze syndicaten te hebben begunstigd, en gèen afdoende werking te hebben ingezien, zonder de medehulp van dit zelfde onderwijs. Door de nieuwe Wetten die eerstdaags zul len werkelijkheid worden, zal de patroon zich genoodzaakt zien stortingen te doen voor zijne werklieden, wat een zware last zal zijn voor hem. Wat meer is, gezien de werklieden be geeren dat de loonen stijgen, iets dat men -net kan toestaan aan gebrekkige werklieden, zelfs wanneer zij door de sterkste vereeni- gmgen ondersteund worden, dan is het noo- uig dat de werkman onberispelijk werk levere, en dat zal hij- alleen vermogen door het vakonderwijs. Levert gij onberispelijk werk, dan zult gij sterk zijn. Het is de roem onzer christene vakbewe ging steeds er naar te hebben gestreefd 0111 een werkman eene zedelijke en verstandelijke "P eidmg te schenken, opdat de werklieden me zouden heerschen door de stomme meer derheid van het getal, maar door hun ver nuft en hunne sociale opvoeding. Hoe betreurensweerdig is het, te moeten zien dat door gebrek aan degelijk vakon derwijs, de Schoonste en vetstbetaaldc plaat- sen in de fabrieken door vreemdelingen en dooi Walen worden vervuld, en dat de lamingen steeds verplicht zijn het grofste en minst betaalde werk te verrichten. Iloe pijnlijk is het, te hestatigen dat de Engelschen en de Duitschers hier- in België nijverheden hebben ingevoerd, waarvoor zij in hun eben land geen werkvolk yond,en, VLAMINGEN I hoe lang zal die kwetsen de vernedering nog duren I. Wilt gij; dat die O G ïl *1 h in ïe genaam te maken. Dat de vrouwen er op toeleggen het huiselijk midden, de 1 beitjes fijner en smaakvoller te schikken.'j zij werken om aan geheel het huis een chencl uitzicht te geven. Er dient dus gevt® om den kunstsmaak te ontwikkelen. I,er om het huis net te kunnen houden, om TC niet verplicht te zien in eene en dez plaats te moeten wasschen en werken eene en dezelfde plaats de spijze te m<L< bereiden en er soms te slapen, daarom liet huis ruim genoeg zijtn. 't is 0111 die r b dat wij uil al onze krachten medewerken de maatschappijen der werkmanswoonstea, ondersteunen en hunne werking meer en its' uit te breiden, omdat wijl wel weten indien de werkman over een net en ot, telijfc huisje zal beschikken, er van zelf v; lei kwalen zullen achterwege blijven. Hi"® het geschiktste middel om de drankbe^ ding met goed gevolg te leiden. en Maar, zal men misschien opwerpen, har de werkman zelf in al zijne noodwendighi,OÉ zal voorzien, door zijin loon en door i achlig te zijn aan de bestaande maatsc. pelijke instellingen, wat zal er dan gewo{j° van de christene liefdadigheid en broederaa heid Zeggen wij eerst dat er een ondersc dient gemaakt 'te worden tusschen kris broederlijkheid en liefdadigheid. De chris broederlijkheid bestaat hierin 't is datiS' aan iedereen geeft wat hem toekomt. De I dadigheid is hetzelfde niet. De broederlijk is geen liefdadigheid. Beginnen wijl eerst broederlijk te zijn, d. w. z. geven wij ieder wat hem toekomt, en laat ons liefdadig zijn. Denken wij niet dat in toekomst er geen liefdadigheid meer zal ho< I te bestaan, want altijd zal men weduwen v/eezen aantreffen, altijd en overal zal 1 zieken te verplegen, gebrekkigen te bezoi en armen te spijzen hebben. Doch tracl wijl zooveel mogelijk de: ellende en haren' sleep te voorkomenmet onze milde 011^ steuning te gunneh aan alle slach van ken, die voor doel hebben in zoo hooge ijpi mogelijk Iden rampspoed en het onheil te virt komen. i f Yv erken wijt daarin mede, wij zullen genoeg vinden om de deugd van' liefdadig herd veelzijdig te beoefenen. Slot. v Toen ik laatst de majeslueuse katheJ* \an Reims bezocht, was ik het meest he de ir °°f 1C\ dat do m®nst zicht!* i Sk "T wrdokcne Patsen van dit I, i 3?.b°aw 'net evenzooveel smaak en in kunstliefde door de middeleeuwsche wen den Werden gebouwd als de meest in 't springende deelen. De meest verafgelej iwi S,] „gingen, de meest verschi deelen der zijkooren werden zoo volledig kunstig afgewrocht als de heerlijke kapitt, en moneelen die het hoogkoor en de bet versieren. De werklieden die aan dit gebouw art- den hebben elk het hun aangewezen werk bracht, zonder zich te bekommeren of 11. ld werk 'al of niet door de menschen ging gè- en geprezen worden stijl werkten voor" (aft zijl waren doör Hem gezien, en gingen ist Ilcin hun loon ontvangen. Zoo ook wiji allen, die aan het christen maatschap hjk gebouw arbeidzaam zijn,, ons niet bekfs meren of wijl al of niet over ons werk zi jeh ge.oofd en geprezen zijn. vol Binst dat anderen, meer bekwaam misse i )n>Z de versiersels beitelen voor altaar en h) h< koor, houden wijl ons tevreden met de 'lu in t oog springende deelen met evenzooEA' liefde en godsdientszin af te werken, wel otot tuigd dat ons werk, hoe nederig en hoe scholen het ook zijn moge, indien liet PI liefde tot God volbracht wordt, even zoo1 P«js zal afdwingen als het meest luister.™ werk. 11 Werken wij dan allen te zamen, «oed v an eemgd, en het hert blakende van chrislF6 naastenliefde, werken wiji onophoudend tot *11 zedelijking en verheffing vau ons vlaanJ volk, tol meerder roem van onze Moeder II. Kerk, en tot grooter glorie van God. 7,\

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1913 | | pagina 4