m J. LIÉGE018-M0STEÏSE 2bis 4, Boterstraat, YPBR PLECHTIGE COMMUNIE HOEDEN HOEDEN u KLAKKEN VOOR MAJSISE^S ES KISDERES mi eiiABifii pauiii FOVlllilK i IANTWERPSCHE HYPOTHEEKKAS m i r 11 We Henri LAURENS-GLORIE Oscar SEGERS-LAMBERT bij Emiel jVALLAEY, Zonnebeke (Statie) Obligations Foncières U °|0 Ve A. Werbrouck-Vynckier w m I FONTEYNE Gebroeders, Wytschaete. Valises Saeoebes IIf,t Huis iieeft geen ander Verkoophuis in Stad. EENE WIJZE VOORZORG CAM1LLE PSSCHELEIN-VPCOILLIE SINGER "66., SINGER BOESINGHE 36 35 38 ÉR M almanach hachette m mm oud huis van vertrouwen MAGAZIJN VAN FOURRUREN FABRIEK VAN MEUBELEN Capital social: QUINZE MILLIONS \»m»m 1 <30 CODYKRmXS •ai Maison ]\[CStCaKcrkhof Rüeau Beurre» 22,Ypres Gedurende gansch het jaar is het huis voorzien van eene groote keus van I* BELGISCHE H YPOTHEEKMA A TSCHAWh, X XXXXXXXXXXXXXXX» XXXXXXXXXXXXXX Grooten keus Meubelpapieren MEUBELS Om uwe KADERS te maken wend U Landbouwmachienen Huis SPILLIAERT Ontroomers Verfaillie rue de Lille, YPEES. Eenige voordeelen op alle andere stelsels ALLE SLACH VAN LANDBOUW-WE BETUIGEN GEDURIG IN MAGAZIJN. '1LLE DIPLOME A L'EXPOSITION JAMBIÈRES 5# Carnassièrea Manchettes Cravattta en cuir DE BRUXELLES PORTEFEUILLES ïj*. Etui-Cigar es> 5* PORTE - MONNAIES 5* Articles de Voyage Chasse I HUIS VAN VERTROUWEN HUIS GESTICHT IN 1842 Buiten'alle nieuwe remeaiën TELEPHOON 165 TELEPHOON 165 Groote Iceus van CONCURRENCE IMPOSSIBLE ïournitures en gros pour la SELLERIE, BOURRÈLERIE, CARROSSERIE Reparations de toutes pièces. om de verkoudheden, bron- chieten en borstziekten te ge nezen is het alom gekend GENEESMIDDEL van den PASTOR VAN BOUSSOITi «jg> nog altijd het beste. o„o Zekere genezing van alle 4S slach van zware hoesten met w de remedie van 3 fr. Te koop in de apotheek Karl MAY, Groote Markt, Yper. jig. w \oor 1913 Prijs1.50 NAAMLOOS VENNOOTSCHAP ES SPAARKAS KAPITAAL 5.000.000 FRANK Zetel te Antwerpen, N° 71, Kunstlei. j Spaarboekjes aan 3.25 °/0 en 3.60 °/0 UITGIFTE VAN GRONDOBLIGATIEN aan 4 Wanneer men een paard koopt, vraagt men zich vooreerst af i° Waarvan het afstamt, 't is te zeggen, welke de waarde der ouders en des oorspronkelijken stals is. 20 Welke zijne hoedanigheden zijn. 30 Welke afstammelingen het gegeven heeft, enz. Deze verschillende opmerkingen stellen den prijs van het dier vast. Wanneer gy eenen centrifugalen ontroomer koopt, steun dan niet enkel uwe keus op den goeden koop der machine, maar vraag u ook af i° Vanwaar zij komt, dat is, vraag naar de oudhe.d en de goede faam der fabriek dit zijn groote waarborgen voor den kooper. 2° Neemt inlichtingen nopens de goede kwaliteit des toestels aangaande de ontrooming, zijne min of meer rappe slijting de gemakkelijkheid der herstellingen en de geringe kosten welke deze vereischen. 30 Op welke wijze de ontroomer door den landbouwer ge waardeerd wordt. Indien gij aldus redeneert, dan moet uwe keus voorzeker vallen op den ontroomer Mélotte, sedert 24 jaren in de fabrieken van Remicourt vervaardigd en bij meer dan 50,000 belgische landbouwers in gebruik. Jules MÉLOTTE, AgentDE BEIR-BOUCQUEY, Peerdenmarkt, Poperinghe. 35, HUIDEVETTERSSTRAAT, 35, ANTWERPEN Huis bijzonderlijk bekend voor zijn in alle slach en prijzen. Tapijten, Stoors, Gordijnen, Verniite Tollen, Linoleums, Bedderljëo, Wollen, in allen trant. Volledige onderneming ran opstellen Tan hulzen. pi aatsing van rouwkapellen aan zeer genadige prijzen. TOT HET HUIS H WENNINCK STRA AT, 10, YPER 3 Meer dan twintig jaar gewerkt voor Hr Henri Fiers en voor de 3$ bijzonderste huizen van stad en omliggende. Eenige prijs der tentoonstelling van den Burgersbond 1908 Yper 8 Alle slach van mouluren, passe-partouts en printen 3 I m Bijzonderheid voor het wasschen al 2 van gespotte gravuren MHHgMHnÉHj werkende ZONNEBEKE (Frezenberg). Het nieuwste en het volmaakste Naaimachien. 90 eigen Magazijnen erkenbaar aan de roode letter S op de vitrienen. BRUSSEL, 1910 GRAND PRIX de hoogste onderscheiding. LA COMPAGNIE SINGER (DE MAATSCHAPPIJ SINGER) YPER, 14, Dixmudestraat. g Alle slach van Fourruren zooals Skunks, Castors, Marters, Sf Renard, Mongolië, Caracul, Vison, Loutre, Astrakan, Murmul. W Platte en ronde Katten in fichouw en fluwijn, in alle modellen, H ook halskatten voor mannen en kinderen. p Alle vellen worden in het huis bevrocht. H| Alle fourruren worden ook veranderd en hersteld in het huis aan gft zeer voordeelige prijzen buiten alle concurrentie. 2k het HUIS HEEFT GEENE HULPHUIZEN. voor dezen Ryselstraat, laat zijne talrijke en geëerde kalanten weten dat hij zich komt te vestigen op de VANDENPEEREB00MPLAATS, N' 8. Groote keus van: SPIEGELS, STOELENTAFELS, ENGELSCI1E BEDDEN, MATRASSEN, SARG1ÈNINLANDSCHE WOLLE, enz., enz GENADIGE PRIJZEN. HUIS VAN VERTROUWEN. HANDEL IN LAN DBOUWMACH I EN EN EN ONTROOMERS KORTRIJK, 47, Doornijkstraat. ROESSELARE, 108, Oostraat. Emile COVEMAEKER bij de Melkerij, ELVERDINGHE. POPERINGHE, 32, Priesterstraat. WERVICK, 5, Ooivaarstraat. Door uitscheiding van Bedryf ggsji# SOCIÉTÉ ANONYME CONSTITUÉE EN 1835 émises par la société. AGENCE 3c> In alle werkelijke Prijskampen de eerste Prijzen BRUSSEL 1910 f GROOTE PRIJS Gebreveteerd Stelsel méér dan vijftig Eerste prijzen EENIGE VOLMAAKTE ONTROOMER De ontroomer Persoons oliët zich van zelfs. Het inwendige der bol vormt één stuk dus onbeduidend van in- en uitstelling. De staak die den bol ophoud is vrij van koorden en andere gevaarlijke omgeving. De bol is hooger geplaatst hierdoor, mindere verkoeling der melk, en meerdere plaats onder de afleidbuizen. Alle stukken zijn verwisselbaar de gansche in- en uitneming van het mecanismus duurt enkele oogenblikken. Scherpste ontrooming. Lichtsten gang. Geen gerucht. Prijzen en inlichtingen gratis bij Verschenen Beheerraad MM. Baron Fredegand Cogelf», voorzitter Edouard Thys, onder- al voorzitter Alph. Ullens de Schooten, Leon Van den Bosch, Henri Jacques Engels, beheerders. Collegie der commissarissen MM. Jean della Faille de Léverghem, voorzitter de Graaf Adrien de Borchgrave d'Altena, Leon Collinet-Plissart, Baron Auguste Delbeke, Edouard Joly, de Graaf Oscar Le Grelle. RENTEBOEKJES op NAAM met zesmaandelijksche coupons aan 4 Leeningen op hypotheek Voorschotten op titels AGENTEN Moorslede Maurice Reuse, onderwijzer. Oostvleteren en Woesten Arth. V - n Houtte, gemeentesecretaris. Passchendaele Eru. L.ief oogrhe, deurwaarder. Wervick Leon Debonnet, handelaar, 20, Leiestraat. Zonnebeke Emiei Priem, melkerijbestuurder. Fabrikant van centrifugale ontroomers te REMICOURT^(België). Naamloofte Maatschappij gesticht in 1881 Maatschappelijk, kapitaal fr. 10,000,000 Rekeningen der Reserven en Waardeverminderingen fr. 5,545,198,42 jff Terugbetaalbaar op vasten termijn of per annuïteiten op goederen, binnen of buiten de stad, j£2 namelijk tot het aankoopen en opbouwen van huizen. De tarieven der maatschappij zijr opgemaakt ZONDER INBEGRIP VAN EENIG KOMIS- 3É> SIELOON, en geven het ZUIVERE TOTALE BEDRAG op der annuiteit welke de ontleener S gedurende den door hem gekozen termijn, te betalen heeft om zijne schuld, in hoofdsom Jifc en alle interesten, gansch te vereffenen. 3ÉC De ontleener heeft gedurende gansch den termijn der leening het recht zjjne schuld, Sri hetzij gansch, hetzij gedeeltelijk, terug te betalen. Uitgifte Van grondpandobligatiën 4 °/o opbrengende. Spaarkas: Intrest: fr.3.SS op stortingen van korten duur en 3.60 en4°/„ op stortingen voor overeengekomen termijn. VERHURING van BRANDKOFFERS Kostelooze inlichtingen bij de agenten H Van Belleghem, koster, Reninghe. J. Bayart, Notaris, Becelaere. Amédée De Busscbere, Langemarck. Alp. Boncquet, Moorslede. B. Smis, Koster, Oostvleteren. M. Verbeke, Ploegsteert. G De Haene, gem. secr., Poeleapelle. F. Thiers, Koster, Proven. J. Van Elslande, onderw., Vlamertinghe. Remi Delanote, gemeente-sek.,Westoutre. G. Van den Bergbe, onderwijzer, Watou. Ch. Hassebroucq, gem. secr., Wytschaete. S. Van Walleghem, gem. ontv., Zonnebeke. L. De Saegher, Rijselstraat, 43, Yper. I if-" Nieuw verbeterd gebreveteerd 4» heid op' het petroolverbruik en werkende zonder reuk der ver brande gassen. Het is in hetbelang van ieder liefhebber, vooraleer den aan koop van een ander stelsel te doen, zich eerst te overtuigen van de nauwgezette juistheid mijner machiene die al de an dere overtreft en die aan den kooper met alle noodige uitleg en onder alle vortrouwen zullen afgeleverd worden. De ELEVEUZEN of KUNSTMOEDERS zijn ook te bekomen met hetzelfde verwarmtoestel en zelfde regulateur als die der broedmachienen, Ik gelast mij ook met alle herstelling aan broedmachienen en kunstmoeders en alle verdere inlichtingen zijn te bekomen op aanvraag. CATALOGEN OP AANVRAAG GEMAK VAN BETALING. Naamlooze Vennootschap 2J-3iOud-KleêrkoopersstraatBRUSSEL ALLE SLACH ZO O ALS Afroomers maai - pik bind rakel zaai braack en waschmachienen beetmo- lens, windmolens, strooisnijders, gumellen, aalpompen, waterpompen, ressorteegden, aardappeluitroeiers, ijzeren rollen, stoven. Alle slach van Ver lot Keukengerief.[Ijzer waren, enz. zijn te verkrijgen aan zeer gena- digen prijs bij smid en velohandelaar Verkoop]der overige meubels met VERMINDERING VAN PRIJZEN BESTAANDE UIT Salongarnituren Louis XV, volledige slaapkamers in acajou, kerzelaeren, notelaeren en.olmenhout, verscheidene coulista- fels en andere enz.,, enz alsook een groote hoveelheid van spiegels en stoelen. VRIJEN INGANG in het magrzijn der Korte Thouroutstraat, N° 35. OpenJ: 's morgens van 9 tot 12 uren. 's namiddags van 2|tot 4 uren. Vertegenwoordiger voor Belgie en 't Noorden van Frankrijk, der alom bekende zaaimacbien (HASSIA) Aardappeluitrooiers (SCHUMACHER) en aardappelsorteerders (FIXI) allen afkomstig uit de beste wereldberoemde Duitsche werkhuizen. Vertegenwoordiger voor de arrondissem. Yper enRousselaere der Verders te verkrijgen alle slach van landbouwmachienen van eerste hoe danigheid en laatste nieuwigheid aan Prijzen tegen alle CONCURRENTIE Mijn magazijn is voorzien van alle soorten van machienen en zijn alle dage zichtbaar, -|-||-|---| -| rrii-ii Pimm n_m.iifii runiyaara m nnrr^-^ Eitmt FonclGi de fielgip

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1913 | | pagina 4