JCiatholie/tiVolksgezind nieüWSBLHd van yper Arrondissement Enpisclp en Belgen in (Ma Bevestiging Bei onlusten in De Duitschers vechten met de woede der wanhoop De terugtocht der Duitschers door Delgië Belangrijk Bericht betreffend ons Leve onafhankelijk, vrije België De DDitsctiers geöruiKen De Dum-flumDallen buitengewoon QROOT formaat Callewaert-DeMeiilenaere Aan onze lieve kleinen Haastricht krijgt ook bommen Cambridge noodigt de heele Hoogeschool van Leuven De Duitsche Verliezen vóór Haubeuge Onlusten te Weenen en te Innspruck Gevecht te Putte Klein gevecht te Ninove Te Lanaeken Leve Koning Albert 1 r)e Russen Op 30 uren Leve Koningin Elisabeth! vatl KrakaU In 't verre Oosten Wij willen van die Mv*. ^J^rTwnriMtell»»» Duitschland verliest Nieuw-Guinea In Frankrijk Gevolgen van den Oorlog De Duitsche Gezant te Rome Tusschen de Beieren en de Pruisen De forten van Weenen 49e JAAR N1 2535 Zondag 27 Sept. 1914 centiemen Vermoedelijke aftocht langs de Ardennen Zeker 100,000 lijken 1500 Duitschers op de vlucht te Ath aangekomen. De Nationale vlag geheschen Japanners landen op Duitseh ge bied in China en verslaan de Duitschers De duitschers verschansen zich verschijnt HET YPERSCHE VOLK Sedert het begin van den oor g om <jen Woensdag morgen op I ien. De vijand gebruikte mitraiij in bijzondere uitgave den Dinsdag a Woensdatr-nummer I moest deo strijd bij het vallen van den avond a Tnt hiertoe was dit Woensdag-nummer den buiten verkocht te worwelke het oïera, SSVS Woensdag aanstaande at, dit speciaal-nnunaer op I I ««rtocrcjherichten welke de inlichtings» verschijnen, bevattende de a"erlaa'' C 5 Aciaal toegezonden, ons mede- bureelen en de vreemde dagbladen, ons sp ,,„af ee„ „orlogsblad maken dat. zoowel in Yper uitgaaf een „^-wikkelingen vi deelen. welke op als in de omstreken, den juisten toesimm ^^gstooneel plaats grijpen. De gebeurtenissen zal geven weiKc h feH-{t vastgesteld op 5 cent. prijs zal nogtans niet \erioos Zullen iu sta^ te ^°°P Bijzondere aangestelde verkoopers verkoopers het Woensdag- bieden. nummer voort aan den ma Rabaul bezet door de Engelschen De Duitsche brevetten waardeloos UITGEVER Hooldiqlnistei de BiopeviKe lk geloof Men gelooft of men geloof niet. Dit is vaar voor alle GODSDlENST-zaken maar ook is dit waar oor VADERLANDSCHE zaken. Geen twijfel is toegelaten gelooven of niet geloo- "ven t kan niet anders alswanneer cr spraak is van geloof aan België's toekomst, aan (le eindzegepraa! der verbondene legers. Twijfe len dienaangaande is cene misdaad, is de loo chening zelf van de vaderlandsliefde. Altijd is *t mij in den kop gebleven, sedert het begin van den oorlog, dat ons betrouwen 111 Koning, ia Opperbevelhebb rs, in Staatsie-j Lieve kleinen, beminde kinders, die nog in dt jaren zijt waarop men soldaatje speelt, fusten eens toe 't is voor U dat ik hier Tptrijf. Ge beleeft, dierbare kinders, angstvolle, doch ■»ok grootsche dagen... de gewichtigste onzer tijden, üe gebeurtenissen die rondom U plaats stuur, in leger, "Zoodanig edel-verbeven m I 200 bc!aü^^ zo° «rootsch, toch 0 >t?iiieveil Jii. v -pK z0r> v'.rrschriHkcïijk. tlTit, sedert de wereld zijn, 'dal n len twijfel nooit binnendring..^ mcchf r staal. de menschen nog nooit zulke "dagen in iemands geest en gemoed. Wc gaven het portret van onzen grooten, beminden Koning Albert we mogen wel dit ook geven van dezen die nevens hem staat in het landsbestuur, hoofdminister Baron de Bro- queville. Hij is wel de man dien België hebben móest even als op de dagen van ruste en vrede. Een volksvertegenwoordiger was met hem over zaken gaan spreken en vroeg hem Zijt ge niet vermoeid, Heer Minister Vermoeid was bet antwoord, vermoeid ten eerste daar heb ik geen recht op, en dan ook, zou ik wel .'aan: 't hoofd van 't gouvernement in 'die ver- I mogen verjnoeid zijn als onze dappere sol- schrikkelijke dlagen welke wel alle de Belgen daten dag en nacht op de bres staan, altijd .dachten nooit te beleven. gereed, altijd heldhaftig Dah'k aan hem heel in 't bijzonder, heeft I Onze eerste minister, zegde die volksvcrtegen- België een leger dat de ganscbe wereld in wbondiger, is een opperhoofd met state wils- beworiderende verbazing bracht. De vrienden len werkkracht, met taaie gezondheid, op wian bondgenoofen weten niet hoe er hun lof over Koning en Land rekenen mogen, uitspreken, de vijand weet niet hoe zijn wrok- dreigenVlen spijt uitgedrukt om de hem toege brachte bloedige verliezen. M. de Broquevi'Ie, schreef een BolgUebe dagbladschrijver in -de-Temps van I arijs, is waarlijk de man van den toestand, en België heeft hel hem te danken van grooter en heldhaftiger te verschijnen voor het oog der geschiedenis, Zoo de koning's houding klaar en vast- I f"cbti bij telken dage afsmeekt voor het uit- heraden was tegenover den valschen vijand, I oefmen van zijn allerlastigst ambt. zoo ook kende Minister de-Broqueu le geen moed en bstrou. oogenblik aarzehng^ De houdi1 d g^, Q zijn vool, de beslissing JSiefde bij het beeld volgen, hoelang de beproeving de ramp wegei, uc I noovniai wpvp.n wfi bedaard Ik geloof in mijn Vaderland omdat ik g» loof in God die mij mijn Vaderland gaf. Ik geloof betrouwvol, blindelings. Zulkdanig geloof laat mij t.pe niet onder drukt te worden door de afwisselende ge beurtenissen. en altijd, zelfs in droefheids- en drukking (dagen, een onve s'oord optim'sme fa. bewaren. Dan ook op de Monden van blijd schap en fierheid, beschermt 111e het geloof tegen alle onredelijke opwin-ding bij voor spoed en bijval. Voorziene, verwachte, vast- zekere zaken, als zij zich voordoen, laten geest en hert met cene kalmte die zeker niet den geestdrift uitsluit. Een fransche schrijver heeft zijn Credo uitgedrukt in hertroerende woorden. Zoo schreef M. Henri Lavedan we vertalen Ik geloof i n den moed onzer soldaten, in de kunde en toewijding van onzè aanvoerders. Ik gelooi in de macht van het recht, in den kruistocht der beschavers... Ik geloof i n den prijs der smert, in de ver dienste der hoop. Ik geloof in het behouwen, in de inge togenheid, in het dagelijksche werk, in de orde, in de werkende en ijverende liefdadig heid. Ik geloof in het bloed uit de wonden en in het gewijd water in de kerkvaten in het gcschot der vuurmonden en in de vlam der wassen keersen, in dien beier van het rozen hoedje. Ik geloof in de beloften der ouderlingen, in de almachtige ionschuld der kinders. Ik geloof in het gebed1 der vrouwen, in de heldhaftige slapeloosheid der echtgenooten, in de rustige godvruchtigheid der moeders, in de zuiverheid van onze zaak, in de onge- schondene eerlijk© glorie -van ons va^nrl «roSldfe'TTedón, i n onze allergrootste toekomst Ik geloof in de Levenden van t Vaderland, ik geloof in zijn dooden. Ik tfelo-of in de handen met staal en vuur gewapend, ik geloof in -de samengevouwen Moeien we God niet bedanken dal llij aan 't land 'zulk een man gaf. Wat heeft die het uiische Ultimatum. Dat lieeft hij gedaan met de hulpe Gods in wien hij al zijn geloovend betrouwen stelt, 't Is geweten dat Baron de Broqne-r ville, even overtuigd christen als vastberaden J biddende handen. jk gei00f in ons ik geloof in God'. Ik ge loof. Ik geloof. Met zulk betrouwen, met zulke vastheid moeten wij ook gelooven. De liefde tot het Vaderland geeft ons zulk rotsevast geloof. Londen 22 september. Volgens een tele gram uit Elisabethville, gedagteekend op 21 september, is een sterk korps vrijwilligers door de Belgen gevormd. De vriendschap banden lusscbeniEngelschen en Belgen wor den nauwer en nauwer toegesnoerd de Bel gen zijn eikentelijk voor ergelsche tusscben- komst en de Eugelsche bewonderen den moed der Belg-n tegen den dui schen aanval. vaderlander, eene bijzondere godsvrucht heeft tot den Heiligen Geest, wiens gratie en ver- L-kefden... Europa is nooit ooggetuige veest van zulke voorvallen. G hcbt wellicht liooren spreken van den '-rooien keizer .Napoleon, die zooveel en zoo eroote oorlogen voerde... Al deze zijn niets iu Vergelijking met de oorlogen en geveclitcn van G hebt h'ooren uw voorvaderen roemen die dapper streden in 1302, in den Boerenkrijg, ;:i 1830... Wel zeker zijn de helden uit die historie-tijden groot doch veel, veel groo ter zijn de helden van 1914 onder het ge leide' van Koning Albert. Alswanneer later, op de schoolbanken, gij ;le geschiedenis zult aangeleerd worden van dezen reuzenstrijd waaraan zes volkeren deel nemen eri twintig millióen soldaten, uwe leer meesters zullen u uiteendoen welke de oor zaken waren van dien verschrikkelijken kamp; noe hij losbrak op den dag uitgekozen door een barbaarschen keizer, die alles wilde doen buigen voor zijne zinnelooze hooveerdigheid hoe Duitschland zijn woord en handteeken loochende en ons kleine landeke, vrij, on afhankelijk en onzijdig, schond, doortrok en verwoestte... en hoe het verder gevaren is met den verslagen, godlasterenden en boos aardiger!. keizer en met zijn leger, met zijn land en met zijn volk. Dat zal u. jaT verteld worden... en van Frankrijk, en van Engeland', en van Rus land maar vooruit en vooral van België, Jat gansch Europa redde. Dat zal u ver teld' Worden, later, alswanneer de tijd en de eindzegepraal, en de vergoeding aan de oor log-geschiedenis de bitterheid Zal ontnomen hebben welke nu, op dit uur vian kanon- gebrom en bloedverstorting, alle herten kwelt... Maar, van nu af, lieve kleinen, is er iets /li.' o-a -Woton mooi. tot' <I®1 ga diep, onuit- in ,1NV Jt. in t,w li.-il moogt vaders nwahartig nun' Ü00 ors" "ive ztin dat al onze soldaten, jong en oud, het heerlijk voorbeeld geven van eene heilige Vaderlandsliefde... Ze strijden, ze lijden, ze sterven ook voor 't Vaderland... Kleine kinders, onthoudt het en als ge er over hoort spreken of lezen, prent in uw ge heugen de namen der helden die vallen op het eereveld om U, kleinen, die de hoop zijt en de toekomst, een Vaderland te behouden dat ge zondt kunnen altijd beminnen en die nen en verdedigen gelijk zij Eet nu doen in het onvergetelijke jaar 1914. )np tp fwijfelen De Belgische ook dure. Daarom, wezen we bedaard verstan- volk het niet toe te twijieien.. u I a varl aj]e dwaas plicht was zoo klaar, zoo bepaald dat M. de j d,g jn^ drift van zoo neiwuu u- - -e onthouden wij ons van alle dwaas l n toestand te beschrijven I optimisme de eindzegepraal is aan ons, daar- Broqueville enkel den toestand t i f twijfelen; maar de eind- had, in de heugelijke is '«og niet gewonnen. Het is niet algemeene goedkeuring en geestd ir vbflien dagen van hier dat de oorlog zal ou toegezegd wo «fcer niet nog lang, langer als ze Eer aan wie eer toekomt. M. _ae bi» 'duurt kan ze nog duren; daarom weze qpeville stond op de hoogte v^n zlIne iedei. Bci„ ,c6n trouwe vaderlander die zijn lijbe taak, die hij volbracht heeft met oenp plichten mstand blijft orde en kalmte be- vaslbcredenheid, eenè eerlijkhcu -wI w-pn' en onderdanigheid Ncw-Yoik, 20 september Erge op standen dien zich voor te Praag en te Wec- nen. Wachten doorwandelen bestendig de hoofdstad en aan de soldaten is stellig verbod gegeven in het openbaar over de oorlogsfei ten te spreken. Maastricht, 22 sept mher Een onbe kend vliegmachien die heden .morgen om 8 ure boren drzis'ad verscheen, heeft twee bommen geworpen. De eene heefc zeer groote verwoestingen aangericht in den tuin van eene bijzondere woring. Een er.orm gat werd in den grond geslagen en de keien meters ver weggeslingerd. Eene zware deur werd middendoor geslagen en wel honderd ruiten in den omtrek werden gebroken. De tweede bom is neergekomen voor het gesticht Calvariëoberg, waar nog talrijke belgische en duitsche gewonden in verple ging zijn. Deze bom echter ontplofte niet. De vliegmachien was zeer hoog. De mili taire autoriteiten hebben dadelijk een onder zoek ingesteld. De Raad van den Senaat van de Hooge school van Cambridge heeft aan den gezant van België te Londen eeneo brief gezonden, waarin hij het onderwijzend personeel en de leerlingen der Hoogeschooi van I.euven uil- noodigd te Cambridge de onderbroken leer- gyffW* r olr-ien nullen ter, school van Leuven en al'e technische mwt- regelen zullen genomen worden. Toen Mgr Mercier hier was sprak men hem van dit aanbood en de kardinaal was zeer getroffen door deze edelmoedigheid. Londen. 20 sept. Aan de 7 imes wordt uit Oostende gemeld, dat van drie verschil- Ninove, Dinsdagnamiddag. Het b'ijkt nu wel degelijk dat de aftocht der Dui'schers uit Frankrijk volop aan gang is. Heden morgen zijn i5oo soldaten die letterlijk op de vlucht waren, te Ath io Hene gouw aangekomen. Zij hebben er hun kamp opgeslagen tot rader bevel van den al- gemeenen Duitschen Staf. Te Hal in Braband had de bevelvoerende generaal niet minder dan 20.000 paarden opgceischt, die door het Zuiden van Braband n van Oost Vlaanderen geleverd moesten worden. B ugemeester Max van Brussel heeft deze opvordering als onwettig verklaard omdat de handtekening van Von der Goltz ontbrak en zeer kranig tegenbevel gegeven. Slechts 8eo parrden zijn aangeboden ge worden. Te Ternath hebben de Duitschers het kasteel met het park van baron de Lichter- velde totaal vernield. Méér dan 20.000 boomen hebben zij omgehakt. De Duitschers zijn van Brussel em ver ste! kte ves ing aan 't miken. Met duizenden tonnen vol airde hebben zij wallen op ge worpen, loopgraven aangelegd en mijnen geplaatst. Een ontzaglijke troepenmacht, met talrijke kanonnen is heden voormiddag uitgetrokken in de richting van Merchtem, waar zij zich blijkbaar voor een grooten slag gereedmaken. Onze troepen hebben Maandag duitsche verkenningstroepen ontmoet te Putte bij Mechelen. Na een gevecht van een tiental minuten, trokken de Duitschers zich terug, hunne dooden en gekwetsten medenemende. Onder onze troepen waren twee dooden en eenige gekwetsten. Te Ninove, bij de gendarmerie, waren dinsdag achterno-n eenige belg sche soldaten per auto met mitrailkuza. Een half uur nadien kwamen er 21 Duit schers. De B.-lgen hebben er in geschoten. Een werd gedood, drie gekwetst en zeven krijgsgevangen genomen, 'c Schijnt dat de tieq anderen die op de vlucht g-gaan waren. "Woensdagmorgen zijn weer eenige Du.i- schers te Ninove gekomen, ditmaal per velo; ze hebben niéts gestoord. Langs Meerbeke kwamen ze te paard, m :t den revolver in de vuist men heeft er geen kwaad van ver nomen. Men meldt uit Maestricht Het RoodeKruis werd Zondag verwittigd, dat er ten gevolge van eene schermutseling te Lanaeken, ten Noord-Westen van Maes tricht op Belgisch grondgebied gekwetsten waren. Er was inderdaad een gevecht geweest doch de duitschers hadden hunne gekwetsten medegenomen en aan den kant der Betgen had niemand eene schram bekomen. De ut!if,-,1 vu---- - t, I trouwen en onderdanigheid aan de overheid, lof te boven gaat. Dank aan hemsp6arzaamheid en werkzaamheid zooveel het lende zijden hetze jd^herichunkomt^omrient r>(j- 8t<,foverste/ werden ver .eett leger kunnen op voet brengen tig dagen lang d en! Europa redde tig dagen lang de duitschers heeft verslagen ™°®idjjend€ boop op God. christelijk en deugdzaam leven De hoofdminister is te Antwerpen aldaar bestuurt liet Gouvernement altijd vooi.t het vrije, 'onafhankelijke, onzijdige België, Hoold- minisfer de BroqueviUe geeft het voorbeeld niet alleen van edele fierheid en aveitULgd betrouwen, altijd even minzaam en bedienstig, maar ook van onvermoeibare werkzaamheid de verschrikkelijke verliezen, die de Duit schers vóór Maubeuge geleden hebben. Oog getuigen schatten het aantal onbegraven lig- Heil hoofdminister de Broqueville I I gende gesneuvelden op Sooootot .00 000 I Rome, 21 september. Een telegram uit sch-n general Dankl, tot op i5o kilometers van Krakau genaderd zija. Tokio, 20 September. De landing der Japanners in de baai van Laosjan wordt officieel medegedeeld De vijand heelt vrijdag bij Wangkohoeang,dertien mijlen ten oosten van Ts«mo, een versterkte stelling aangeval- uzen, maar Van een correspondent der Daily News De Duitschers, nu in hunne laatste ver schansingen gedreven, verdedigen hunne stellingen met eene wanhoop, die aan woede gelijkt. Of zelfs een deel van hun leger ooit ni-manu Rome, 20 - Bijzondere inlichtingen al- I door Belgëzal te^eeren, langs j ^g^2™da^enCC1t'; Canajeffcl duitsche hier toegekomen melden dat erge wanorde- langs welken het gekot „oarlplp1 nppr pn heschen de Belgische vlag. lijkheden te Weenen en te Innspruck zijn I felen. -«rhtorvleusel uitgebo-sten.De portretten van generaal Con- De beweging tegen hun recht"Y;^d rad, stafoverste, werden verbrijzeld, alsook hunne oude c°m-™uai.c®t!el^LnnJlenooten de vensters van de ministeriëi van oorlog en bracht dezen in het bereik der bondBe"°°fn buitenlandsche zaken. en het uitwerksel daarvan is reeds gemakke lijk te gissen. De Duitschers zullen nooit terugkeeren vaandel neer en heschen de Belgische vlag. Om 11 1/2 ure waren alle duitschers ver dwenen. Men wist niet dat er Belgische troepe in dit deel van het land waren. I De Duitschers zullen nooit icrug...... i Ken blad beWeert dat de duitschers zich V 8.n QC UulLSCner» naar Parijs Ik twijfel stellig of hun nog een verscbansen tusschen Maubeuge en JiLwiis 't 7elfde ander besluit overblijft dan altocht door de jjamen en gr00:e versterkingen optrekken IC U1KW1J& I 7.C1 Belgische Ardennen en Luxemburg, raar road grussei Oogenscbijnlijk wordt dit alles Van de russische legatie te Antwerpen hunne verdedigingsstellingen op den Rij o. gedaan om de verboodenen te belettende De britsche admiraliteit metkt aan dat 't Zal een lijdensweg voor hen ^.°rdent Belgische spoorwegen te gebruiken, waarvan de Duitschers (ten minste volgens hunne achtervolgd door eene macht die dagelijks zal eigene berichten) reeds drie maal den winnen in sterkte en g 'wicht, kruiser Warrior in den grond geboord heb- Evenwel weten zij nu dat een n"g grooter ben sinds het begin van de oirlog. De admi- macht hen tegemoet zal komen van uit net raliteit geeft den Duitschers voor raad den I Oosten. naam van een ander schip der britsche vloot meest verwoede gevechten van den in wanorde opgeven, met achterlating van voorraden en wapens. Te Berlijn is bericht ontvargen van de bezetting.van Rabaul. den zetel van den gou verneur van Duitseh Nieuw Guinea, door de Engelschen. Een blad van Parijs verlangt de verniet'" ging van alle Duitsche brevetten in Frankrijk, even als reeös geschied is in Engeland, Ru5" land en België. \t kiezen voor hunne volgende leugen. week. In nachtelijke- en dag-aanvallen kwam de Duitsche infanterie in machtige baren voort durend aangerold tegen de Fransche en Depechen uit Canada toonen aan dat de Engelsche stellingen, met verwoede pogin- oorlog tn de verdwijning der Duitsche con- I gen om te breken door de immer meer om- currentie eene groote vlucht hebben gegeven knellende lijn van vuur en s'aal. aan talrijke nijverheidsvakken, bijzonder van Dje aanvajien gelukten nimmer, doch het Brussel het middenpunt is verwueuc ^uculvu Rome, 20 september. Bijzonder tele- veldslag aan de Aisne hebben plaats gehad gram van het fransch dagblad Le Ma in. gedurende de laatste dagen van verleden Volgens een gerucht, dat schijnt heel ernstig |,eek te zijn, zou de terugroeping van M. Flotow, het katoen, de wol en het ijzer. De Beieren verdedigen on\e Koningin Een telegram uit Oostende aan de TIMES De incidenten van muiterij rnier c ei sche troepen te Brussel waren zeer Een der zonderlingste feiten is dat de Fransche gevangenen komende bunne teuge, die in deze treinen zaten, Ig Beie/sche bewakeis toelat'ng reS ontsnappen. De Frai schen ve' ie.^1 bllizeo nen, verborgen Z'cb in de naburig waar zij kleederen en van alles reg getal ontsnapten zou 8000 bedragen De oorzaak van deze muiterij «ouden de herbaalde beleedigirgen zijn van de I jegens ds KoniDgin der Belgen, Beiersch-n ooisprong is. schijnt dat het vuur der Duitsche artillerie beter wordt. Niettemin hebben de bondgenooten, door tegenaanvallen, op drie dagen tijd en ten koste van onizagelijke opofferingen, 8 ktlo- meteis gewonnen en drie 1 i-duimskanonnen veroverd en ze in hunne cementen stellingen vernield. De zouaven hebben met de b jonet storm geloopen ze vielen als musschen en toch kwamen ze terecht in de loopgraven, waa-uit zij de Duitschers met de bajonet verjoegen. Slechts een 1 i-duimkanon hield hit ztter- Z1JC-,1 gezant van Duitschland, te Rome aanstaande zijn. Deze terugroeping zou verbonden wor den aan de onweikiadige houding waaraan de gezant zich tijdens de laatste betoogiogen zou plichtig gemaakt hebben. Antwerpen, 25 September, 10 ure s'a- voiids Mededeeliog der britsche legatie. Een tel gram van het Foreinger Office meldt dat da fransche regeeriog aan Ma regeeriDg vaD Z M. de koning van Ln- effand photograpbien heeft medegedeeld van dum-dum-kogels, gevonden op duitsche soldaten en de photographie der kvetsuren aan eetien fraoscben s»ld iat toegebrac t door oen ontp'.otbaren kogel, die, op de hand terecht komende, ontp ofte en hem ver schrikkelijke worden toebracht en zijne dag nog uit. De Duitschers hebben op geen merschen- kleed ren in fcrand stak. levens gezien, in de boop dat zij, op de eene of andere wijze, door de zwaarste cpoff rin gen. de imm;r toenemende insluiting der boadgerooten zouden kunnen verijdelen. D e hoop is nu verzwonden en de mecschen- slachiirg in hunne rangen, hoe verschrikke lijk ook, is nutteloos geweest. Londen, 20 Nieuwslij lingen uit O les- sa mei len dat de forten van Weenen maar binnen twee maand zullen gereed zijn onrust der bevolking vermeerdert.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1914 | | pagina 1