JCatholiek Volksgezind nieuwsblad van yper cArrondissement Ge toestand deze week Laalsle berichten Groote Zegepraal der Bondgenooten Schitterende overwinning der Gondgenooten De Duitsche rechtervleugel doorgebroken Callewaert-Menleiere Eert Zeppelin in de lucht \n Frankrijk de duitschers volledig verslagen 180.000 man verloren. Bij de Russen Bij de Serviërs In Italië In Rumenië ZEGEPRAAL DER JAPANEEZEN De oorlogsvoorbereid selen in Turkije De Luchtoorlog1 Zesduitscheluchtvlie- gers neergeschoten 49= JAAR Nr 2536 Zondag 3 Oct. 1914 centiemen Verleden Zaterdag werd eene duitsche troepenafdeeling bestaande uit eene brigade voetvolk, twee re gimenten ruiterij en zes batterijen, waarbij twee zware stukken, door de Belgen verrast binst een optocht van Brussel naar Dendermonde. Op hun frontlijn en zijvleugels aangevallen, .moesten deze troepen in wanorde op de vlucht naar Assche, tusschen de handen onzer soldaten talrijke ge vangenen, gekwetsten en voorraad wagens latende. Die nederlaag is voordeduitscher weeral een reden van wraak te ne men immers, niet alleen hebben ze van afZondag strijd gevoerd te Aalst en tegen de eerste forten van Wael- hem, Sinte Kathelijna-Waver, Duffel en Liermaar zij hebben de stad Aalst beschadigd zonder recht of reden, zij hebben de stad Mechelen wederom gebombardeerd., zij hebben de stad Lier beschoten, zoo dat zij, uit loutere wraakzucht, weêrom hon derden onweerbare burgers hebben gekwetst en gedood. Dit hebben we in 't lange en 't breede uiteengezet in ons nummer van Woensdag. De verschillige aanvallen der duit schers bleven toch zonder krijgs kundig uitwerksel, zij mislukten ten profijte van onze troepen die hunne veroverde stellingen behielden. Maandag, na de beschieting van Mechelen, zijn de duitsche troepen, begunstigd door de nacht binnen de verlatene stad Mechelen gedrongen, doch zij hebben niet beproefd er noorderwaarts uit te komen, 't had te gevaarlijk geweest voor hen, onze troepen waren op loer, onze kanon nen waren gereed. Het duitsche zwaar artillerievuur was heel slecht geregeld, ook be kwam de vijand geen uitslagen in verhouding met de groote verkwis ting van amunitie. De bedreigde for ten van Sinte-Kathelijne-Waver en Waelhem antwoordden zoo goed dat ze zegevierend het vijandelijk bom bardement deden ophouden. De vijand had zoo groote verliezen dat hij den terugtocht blazen moest. In- tusschen waren onze jongens dapper aan 't vechten en hielden eene voor- waartsche beweging van den vijand tusschen Dender en Willebroeck- vaart tegen. Dinsdag heeft de vijand het bom bardement der forten van Waelhem en Sinte-Kathelijne-Waver herbe gonnen, van 's morgens tot rond 16 1/2 u. De forten hebben ook heel den dag geantwoord de vijand kon ze niet tot zwijgen brengen. Die foiten verdwenen somwijlen in eene wezenlijke wolk van rook door de ontploffing der bommen te weeggebracht. Sommige granaten werpen,al springend een rookkolom uit van 15 meter hoog. Gij had ondertusschen onze dap pere soldaten moeten zien in de for ten. Geschot en ontploffing verdub belden hun moed Zoo was 't ook in de forten van Liesele en Breen- donck die aan eene kleine vijande lijke poging te weerstaan hadden. Beschermt door het geschot van hun kanonnen stapten de duitsche linietroepen vooruit... maar ze zouden zoo dicht komen als het de Belgen zou believen alswanneer de duit schers goed onder schot waren, zijn onze voetvolkers, die de tusschen- ruimten der forten bezetten, uitge komen onder de bescherming van de belgische kanonnen die het vuur openden. Een regen projektielen en kogels bracht wanorde onder de vijandelijke gelederen en noodzaakte den vijand tot een overhaasten af tocht... De duitschers hebben geen tweede maal hun poging herbegon nen, en als onze mannen het slagveld na den strijd, gingen afloopen, lag het vol met duizende en duizende duitsche dooden en gekwetsten. De gebeurtenissen van Dinsdag bevestigen bij soldaten en burgers het vertrouwen dat allen hebben in het weerstandsvermogen van ons nationaal bolwerk. Wat al poer hebben de duitschers verschoten, wat al bommen ver kwist, de forten hebben heel weinig geleden, altijd voort zijn ze zooals op het eerste uur in volle werkkracht. Tusschen Senne en Nethe geene vijandelijke voetvolk beweging. Tus schen Schelde en Senne hebben onze troepen, gesteund door het geschut der forten, stoutmoedige en hevige aanvallen afgeslagen. De duitschers waren ongehoord stout zij hebben hunne stoutheid ook duur moeten betalen, 't Is altijd 't zelfde, de duit sche bevelhebbers sparen hun voet volkers niet, ze rekenen het waarlijk maar als kanonnenvleesch,ze slacht offeren menschenlevens zonder ooit te overdenken indien het den uitslag weerd is. Ook Woensdag werd Dender monde van op verren afstand be schoten, maar zonder uitwerksel op de verdedigingswerken onzer troe pen. Tusschen Dender en Schelde niets meldensweerdigs voorgevallen. Heel den Donderdag nacht heb ben de duitschers de eerste forten van Antwerpen gebombardeerd. Die forten hebben door hun verschrik kelijk antwoord eens le meer be wezen dat ze onbeschadigd zijn. Intusschen trachten de duitschers weer Mechelen binnen te komen maar het Belgisch kanonnenvuur heeft hun die stoutheid betaald ge zet. Bommen zijn ook gevallen op de gemeenten Duffel, Waelhem en Lier, verlaten door de inwoners. De on- g- lukken zijn nietig af weinig erg. Het geschot van onze kanonniers, zeer juist afgemeten, heeft een vlaag projektielen op de duitsche belege ringen doen vallen. Donderdag mor gen was het een waar artillerie tweegevecht op heel het front. Onze forten spuwren bommen zonder op houden. 't Is het fort Waelhem dat het grootste aandeel nam aan den strijd en geschoten heeft met de meeste hevigheid. Te Rumpst was er een troepen- gevecht. Een Jeu a volonté werd aan onze soldaten bevolen. Het duur de twee uren en half. Eindelijk moesten het de duitschers opgeven en Wegvluchten in volle wanorde. Op bet slagveld lieten zij zooveel dooien en gekwetsten dat onze marden eraan-verzaakten te tellen. 1 crwijl de slag aan gang was in de nacht signaleerde men een Zep pelin die op Antwerpen vaarde. Hij vloog boven Moll, Rethy, Turnhout, Leopoldsburg, Merxplas, Brecht, Oostmaile, Westmalle. Te 3.30 ure 's illorgens wierp hij bommen in den onj'rek van het fort van Broecken. De-"ojektielen mieken geen belang rijke schade. Als wanneer hij nader Antwerpen voort wilde werd hij op de "'lucht gezet door de schrapnellen der forten. Hij verdween al den kant van Brasschaet. De duitschers die altijd maar den aanval herbeginnen, moeten het ook alt'jd laten liggen, ze verliezen ge durig veld en zien zich langs alle kanten omsingeld. Ze waren van zin onze lijn Aalst- Doorrfijk-Frankrijk door te breken onmogelijk te Noorden en Noord- Oosten worden ze overvallen door de onverschrokkene Belgen, ten Westen zijn ze tegengehouden door onze ruiterij en ten Zuiden worden ze nu ook plat geslagen. Doornijk is aan de Belgen sedert Dinsdag. Generaal Frans is krijgs- gouverneur, van Henegouwen, de Fransche, Engelsche en Belgische troepen zijn meester van stad en streek. De vaderlandsliefde en heldenmoed van de Belgen is onbeschrijflijk Tus schen Gent en Antwerpen ontmoette gisteren een gazetschrijvér ëèn trein mannen van de klas '14. Van waar kwamen die jonge recruten Van tegen Brussel, van Enghien,van verre uit het door de duitschers bezette Walenland... We zijn van tusschen de duitschers ontvlucht, roepen zij, eens soldaat zullen wij het hun be taald zetten. Leve België We rijden naar Contich. Het getal duitsche krijgsgevange nen is niet meer te berekenen, 't Is vooral Brugge die er tijdelijk moet voor zorgen, van daar gaan ze elders ...in zekerheid. UITGEVER V Tnvcc volle maanden reeds woedt de ijzing wekkende oorlog, en, wat er ook gebeurde, evenals den eersten dag, staat België paal vast, als ware het eene onoverwinbare rots. Twee volle maanden reeds zijn wij gewik keld in een krijg tegen een volk, duizend maal machtiger dan bet onze, en nog zijn wij, wat de vijand ook bluIEe, het vrije, onaf- hankelijkc België van vroeger. Zonder twijfel kenden zij' ons slecht, die oneerlijke duilschers, die verbrekers van de heiligste eeden. Dachten die meineedigen mis schien dat wij, de fiere Belgen, ons zoo maar zonder slag o! stoot gingen overgeven? Hebben zij misschien gemeend dat wij onze eer en onze plicht niet de voeten zouden tre den 0111 de hand te leenen aan hunlne oneer lijke bedoelingen Ja, voorzeker, de duitschcrs kenden ons slecht, want, indien zij door hun ongedïerl, dat hier als spionnen woekerde, goed ingelicht geweest waren, dan moesten zij weten dat een Be'g onbekwaam is tot eene oneerlijke, tot eene onvaderlandsche daad. Dit hebben wij ook Woensdag klaar uiteen gezet. i Hadden de duilschers onze geschiedenis ge lezen, dan zouden zij gezien hebben dat onze oude provincies en gemeenten nooit geweken hebben noch voor de aanmatigingen, noch voor dc macht van den vijand. Zij zouden geweten hebben dat do Belgen altoos met eene heldhaftigheid, grenzend aan waanzin, 'hunne vrijheden verdedigd hebben. Ook zou den de meineedigen, bij het doorbladeren onzer roemrijke geschiedenis, bevonden hebben dat eeuwen van vreemde overheersching er niet in gelukt zijn bij de Belgen die nationale kracht te vernietigen, waarop in 1830 onze onafhankelijkheid 'gebouwd werd. Die onaf hankelijkheid berust op ijzei-sterke grond slagen, zij is gebijteLd in reuzensterk graniet en die rots weerstaat aan alle geweld, hoe woest en hoe geweldig ook dc slagen er mochten op bonzen. Hadden dc duitschers onze geschiedenis ge lezen. dan hadden zij ook heter op de hoogte geweest van onze krijgskundige weende. Zij zouden geweten hebben dat dc zonen van dezen die door Julius Cesar verheerlijkt wer den, weerdig zijn van hunne vaderen, omdat zij altoos tegen ieder en tegen allen met Ieeu- wcniiiuei r.cL.iiie xxiclii.au vu vrijhedou!, .wisten tc verdedigen. ITa I de dujlschers dachten dal zij in België gingen te doen hebben met paradcsoldaatjes, die bij het eerstfe schot op de vlucht zouden geslagen zijn Hunne misrekening is hun reeds duur te staan gekomen en duchtig reeds hebben zij kunnen Voelen dat onze soldaten leeuwen zijn, weerdige afstammelin gen van dc onversaagde krijgers die de mach tigste vórsten deden sidderen en beven. De duilschers hebben het gewild De ger- mannsche reus, met zijne 07 millioen onder)- rianen en zijne 6 millioen soldaten, heeft liet kleine belgisch volk aangevallen. Zonder cenige aarzeling, maar eensgezind en eens van hart, sterk door zijn recht en geestdriftig tot in den dood is het belgisch volk vol verontweeri- diging opgesprongen. Achteruit den meineedige 1 zoo klonk liet uft duizenden borsten. Dei vrijheid of de dood zoo klonk het er achterna. En onder de forlcn van Luik, en te Namen, en T kie nen, te Djest en Aerschot, tc Landen en Leu ven, le Aalst en Dendermonde, en nu, ja nu, te Mechelen en Lier onder Antwerpen1, loeren de horden van den overweldiger onze kranige (roepenen kennen, die troepen van liet heldhaftige België, wiens dapperheid dooi de grootste mannen geloofd en door de dich ters bezongen werd. De sleenrols blijft ongeschonden. Zij weer staat aan overmacht, aan overgeweld, omdat zij gebouwd werd op het goede recht en op de rechlveerdigbeid. God, die gebiedt over afle menschelijke kracht, is nïet het kleine land dat zich in het geweer heeft moeten stellen tot handhaving der rechtveerdigheid, tot be houd der beschaving die een eeuwenarbeid vertegenwoordigt. Ja, België is een steenrots Wel tracht 'de barbaarsche vijand er op te klimmen ziet, hij lolt er af en verbrijzelt zich den kop in den afgrond Ja, België is een steenrots 1 Wel tracht de aijand de rots aan stuk te slagen die rots is graniet, en graniet weerstaat aan alle men schelijke macht. België zal niet verwonnen worden, omdat het bogen kan op een leger, klein weliswaar, maar moedig en heldhaftig onder allen, aangevoerd door mannen wier krijgskundige bekwaamheden legendarisch ge worden zijn. Twee volle maanden reeds duurt de strijd. De vijand, die het gewaagd heeft een ont heiligenden stap te zetten lop ons grondgebied, weet wat het kost leeuwen te bestrijden. Overal, in 't Luiksche, in 't Brabantsche, 111 't Antwerpsche, heeft! hij het zand gebe ten, dc grond die door hem geschonden werd. is 'door zijn bloed gedrenkt en met zijne lij ken bezaaid. Bitter heeft de overSveldiger het bezuurt zijn wPord gebroken te hebben, zijn eed 'ontrouw te zijn geworden. Overal waar <ie vermetele opdaagt, slaan onze leeuwen hem af te wachten om hem den weg le ver sperren, en de vijand wordt bij drommen Weggemaaid. Belgjë zal en nioet overwinnen. Het zal overwinnen door den heldenmoed zijner zonen, en omdat het bloed der rechtveerdigcn, die stierven voor eene heilige zaak, wraak roept ten Hemel. God zal. met ons zijn en blij ven. Hij zal den arm onzer soldaten sterken, Ilij zai den laffen overweldiger vergruizen en hem in liet stof noderslaan. Gij moeders, echlgenooten. die weent, dr oogt uwe tranen, beurt kranig het hoofd op, blijft immer slerkmöedig en fier, ondanks alles. Wel heelt het behoud! onzer onafhankelijk heid reeds bloed gekost, liet bloed onzer dier baren doch het getal onzer gesneuvelden! is onbeduidend in verhouding met de vijan den die verdelgd wenden. Als de eindzege- praal zal bevochten zijn, zullen uwe zonen, uwe echlgenooten terugkeeren vol roem, veredeld in uwe hogen, gevierd en gefeest door het dankbare Vaderland. Moeders en echt- genoóten, denkt er aan dat het uwe zonen, uwe mannén zijn wïen tie eer toekomt ons dierbaar België behoed le hebben voor vreemde overheersching. Met onwrikbaar betrouwen op God en in dc rechtveerdigheid onzer zaak wachten wij tie verdere gebeurtenissen af. De toestand voor België is zoo voldoende en hoopvol als hel maar mogelijk kan zijn in de droeve tijden die wij beleven. Hoog de harten, dus 1 Dat de geestdrift van liet eerste uur ons immer bijblijvc, want dc omstandigheden zijn ons gunstig en het verder verloop der zaken zal leer en dal wij -ons betijouwen niet misplaatst hebben. Op deze oorlogsdagen zullen wij vurig bid den voor de zielen 'onzer gesneuvelde dap peren. Maar it'evens ook zullen wij den Heer liet behoud afsmeeken van dezen die nog, het geweer omkneld, op den vijand losgaan. Tin nog zullen wij' God* bidden opdat Hij België behoude wat het is vrij en onafhan kelijk. De Algoede zal de gebeden in genade aanvoerden Hij zal de nederigen opbeuren en den machtige beschamen. België zal im mer zijn en blijven eene onvenvinbare steen rots 1 De Oorlog in België Woensdag heeft het duitscH .ge schut weerom, heel den dag, voort gebulderd op onze eerste fortenlijn in het zuider gedeelte der Antwerp sche vesting, benoorden Mechelen. De Oorlog in £nropo Op 16 September was de ligging van het duitsche leger z*oo ISECKTERVLEUGEL Generalen von Klnck en von Bulow, van aan Péronnje, St-Quen- (in, Gompiègne en Soissons, tol aan dc, "T""ni1L "'jnpi Aisuc «n, de; Sjiijjpes. ten noorden Reims. CENTER Generaal von Hansen Hertog van Wurtemburg; pruisische kroonprins; van aan Soissons tot ten noorden dc. versterking van Verdun. 1 LINKERVLEUGEL Erfprins van Beieren; van le noorden Vendun tot aan Metz. Op 1 oetober is de toestand reeds merke lijk Veranderd-. Het heeft tijd gekost en moeite, want de duitschers hebben zich langs de Aisiïe verschansd als in eene .versterking. Maai de verbondene Fransche en Engelsche legers hebben niel alleen den geweldigen aanval der duitschers tegen gehouden, maar ook hem stap voor stap doen achteruit wijken. LANGS DE FRANSCHE RECHTERVLEU GEL moeten de duitschers achteruit, meer en meer naar de I.orreinsehe en Luxem- burgsche grenzen. IN 'T CENTER, daar waar de tegenstand hardnekkigs! is, wijken de duitschers voor de immer ververschte overmacht van de Fran- schen 'en Engelschen. "t Gaat zeker niiet rap... mianr 't is misschien best dat het niet rap gaat om de verplettering der duitschers zoo rap mogelijk le maken. Immers, naar we zouden mogen vermoeden, gezien de be wegingen op de Franschen en Engelschen lin kervleugel tegen den duitschen rechtervleu gel, hebben de Bondgenooten in 't zin heel het duitsche leger te omsingelen, 't Zal de Krjng der dood worden. OP DEN LINKERVLEUGEL. Langs dezen kant hebben de Bondgenooten hun meeste pogingen aangewend, zoodanig dat de duitschers altijd achteruit gedreven troepen hebben moeten zenden van hun linkervleugel naar hun rechtervleugel. Maar het heeft niet geholpen. De Bondgenooten hebben de legerbenden van von Kluck (maari hij 'n is niet kloek) en van von Bulow' (hij heeft 'ne deerlijke buil gekregen) achtertuitgesmeten en hebben ook de steden Péronne) St-Quentin, I.a Fère, Laon ingenomen. De duitsche rechtervleugel ligt dus nu hooger op, schuinsweg omtrent aan Givië. op de Oise tot aan de samenvloeiing van Aisne en Suippès. Maar de laatste oorlogsmaren melden eene t Is nog niet (op Vrijdag namiddag) of ficieel bekend gemaakt immers de offi- cieclc berichten zijn altijd! kalm en gezapig opgemaakt door oppergeneraal Joffre maar welingelichte fransche en Engelsche bladen kondigen reeds stellig de zegepraal aan. De «Nord Maritime» van Duinkerke, van Woensdag, zegde reeds We weten dat ons leger, in samenwerking met het Engel sche, een heldenfeit heeft gepleegd, waarover Heel Frankrijk juichen zal. Meer mogen we niet zeggen. We hebben gevraagd eenige da gen nog geduld te hebben, thans vragen we maar eenige uren meer. De engelsche bladen Daily Mirijoren l>a(ily 1ST all inelden cTaH zijn na een 20-dagen-Iang gevecht. Zij hebben De rechtervleugel van von Kluck en van von Bulow werd gansch omsingeld, doorge broken en uileengeslagen. Dit nieuws schijnt bevestigd door deze woor den van de prujsische Vossische Zeiting Hel leger van generaal von Kluck bevindt zich in een bachelijken' toestand, en loopt gevaart e worden omsingeld. Op 29 september reeds was dit nieuws reeds gekend te Rome. NAAR BELGIE. De ellendige overblijf sels Van von Kluck's leger zullen weldra in België toekomen. De Bondgenooten volgen ze op, en zijn ze zelf reeds voren zij zijn in de omstreken -v,an Valenciennes en Doornijk... Mocht hel 'l begin van 't einde zijn Het nieuws komt toe dat de Russen de forteres van PRZEMYSL zouden ingenomen hebben. De eerste Russische legerbenden zijn reeds in Hongarië op naar de hoofdstad Buda- Pesth. De Oostenrijkers wijken niet meer, ze vluchten in wanorde, verliezen talrijke ge vangenen, kanonnen en materiaal. Een gevangen Oostenrijkseh officier heeft gezegd dat oostenrijk-Hongarië moet versla gen worden Oostenrijk hoeft eerst den oor log verklaard en niets was gereed, noch leger benden, noch overheden, noch geschut, noch voedingsstoffen, en 't slechts van al 't is dat de ooslenrijksehe legerstaf volstrekt op de hoogte niet is. In Galala naderen de Russen de stad Kra- kau en wat opperwaander zijn ze op weg naar Brcslau. De duitschers hebben aldaar 20 legerkorpsen, dat maakt 800.000 soldaten. De Russen hebben de eerste duitscheden ver slagen met onrekenbaar verlies voor de duit schers. In Oost-Pruisen blijft de toestand voor deel ig aan het leger van den russisehen ge neraal Rennenkampf. De Serviërs hebben bijna heel Bosnië on der hunne macht. Zij zijn wederom den Donau overgestoken en hebben voor de tweede maal de stad Semlin bezet Daar zit bet gesapnnen. Het italiaansehe volk verneemt dat zijn taalbroeders, onder danen van oostenrijk vervolgd en gemarteld worden. Ooslenrijksehe mijnen in de Adria- (jsche zee hebben een italiaansch schip doen1 springen. Ifnlië wil den oorlog Er is aan het italiaansehe volk geen! houden meer, de Regeering zal moeten begeven onder den drang cn den wil van het volk. Honderden en honderden jongelingen wilden zich gaan in lijven in het Fransch leger. Het gouvernement heeft ze daarin belet, zeggende dat het ze noodig had. In de Adrian-Schouwburg te Rome werd eene manifestatie gehouden, brief- jes werden rond gestrooid waarop stond 3 Trenten Leve Triest 1De oorlog nu of nooit!» Atlila II, woedend omdat Italië onzijdig blijft, zou geschreven hebben aan den ko ning .- c Overwinnaar of overwonnene, zal ik u uw verraad doen boeten De koning van Italië zou geantwoord hebben Ik mag geen veréaad plegen tegen mijn! volk, mijn plicht blijf ik gestand. Volgens de Journal des Débats lad duitschland gerekend op de tussehenkomst van Rumenië. Koning Carol is een Hohenzollern gelijk Atlila II. De (koning is persoonlijk duitschgezind. Als hij aan den ministerraad de algemeene mobilisatie vroeg, zegde mi nister Corlinesco Ja, als het is tegen oostemrijk Koning Carol zou daarop geantwoord heb ben Ik heb mijn woord gegeven aan den duitschen keizer, een Hohenzollern houdt zijn -woord. (Ja hij 1 gelijk Attila II het zijne tegenover België, niet waar 1) Het antwoord liet zich niet wachten Rumenië kent geert Hohenzollern'-, het kent maar den koning) van Rumenië die zijn woord aan niemand fe geven heeft. Dit zegde de hoofdminister Braliano. De koning riep dan de Raad der Kroon bijeen met al de oud-ministers om de kwestie ter stemming te leggen. De koning bekwam maar eene slem, deze van M. Carp, o-ud-hoofd- minister. Koning Carol mocht dan alleen met Duitschland gaan. Men zegt dat de koning aan generaal Aversco, oud-overs te van den legerstaf zou gevraagd 11 ebben hoof dm i nister Rraliano af te zetten, en met het le legerkorps een (isaatsaanslag te plegen, de ministers aan te houden, enz. enz. Generaal Aversco zou geantwoord hebben Sire, het eerste slacht offer zal Uwe Macjstedt zijn. Iloogere of ficieren zouden zelf verklaard hebben veel liever te ontvluchten bij' de Russen, dari met oostenrijk samen te gaan. De openbare meening in Rumenië vraagt den oorlog tegen oostenrijk om Transylvanië, eene rumeensche streek aan oostenrijk toc- behoorend. in te palmen. Uit officieele bron ontvangt meen h]et be richt 'dal de Verbondenen (Japaneezen en En gelschen), op 28 september, bij den dageraad, handelden tegen de voorste vijandelijke stel lingen, gelegen op ongeveer vier kilometers der bijzonderste verdedigingslijn. Niettegen staande een geweldig vijandelijk vuur, zoo wel te lande (a'ls ter zee, verjaagden de Ver bondenen 's middags den vijand uit zijne stellingen en bezletten het terr-ein, de bijzon derste verdedigingslijn beheerschende. Kónstanlinopel, 30 September. De oor- logsvoorbeneidselen zijn geëindigd. Nieuwe, batterijen zijn ingericht, op den Bosphorus. Turksche schepen, met duitsche bemanningen, varen rond op de Zwarte Zee. De forten van den Bosphorus zijn in duitsche handen. Louden, 30 September. Een telegram van Pelorgrad aan den Morning Post meldt xlat Zeppelins talrijke verkennin gen doen Een dezer heeft bommen gewort- pen op eene school van Bielastoek en elf kinderen gedood. I onden. 30 September. Tijdens deze laatste dagen zijn de engelschen er in ge lukt zes duitsche luehtvliegers neer te schieten. Een getuige zegt dat hij er twee zag neer- duikelen die geraakt waren door shrapnells.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1914 | | pagina 1