fr Imininl ii'ï||irr Ijprv'e Ulrflili) llrtiiö Ypen op Vive Ie Rol Hare Majesteit Koningin Elisabeth te Yper Oorlogsnieuws Dieaojsblod oan ypep 5 centiemen An English Article Les grams exploits miliialres se la semalne Ttie great Events of lite week v 50" JHHR I Op het Westerlijk legerfront II. Op het Oosterlijk legerfront 111. Ter Zee. ZONDAü 14 MAART 1015 De Vluchtelingen YPER Poperinghe Overzicht der week Ediieur-1 m primeur Drukker-Uitgever Printer-Editor CALLEWAERT.DE MEIILENAERE IN BHLülE. Beschiettr.g der D^rdanellen Victoire frangaise en Champagne Dans Ie secteur d'Ypres. British victory North of La - Rue au Beurre Boterstraat Butterstreet - 36 AM* mededelingen moeten geeorden Na.mloore «chriffen worden „;.l ,n acht geno.nen. Rricfwittelaari war ten bureete van t blad ten laatste den verzocht telkens hun volledig ad< *s tegen Donderdag avond. op te geven. Vijf maanden is 't geleden dat wij, gezien de verschrikkelijke tijdsom standigheden,genoodzaakt waren de uitgaaf van ons Nieuwsblad, "Het Ypkrschf, Volk, op te schorsen. Wat al dingen zijn intusschentijd niet voorgevallen De doortocht der Duitschers de aankomst der Engelschen en Fran- schen de oorlog rond de 'stadT de verschrikkelijke slag van Yper van af 10 October tot half November het gevecht dat sedert vijf maanden altijd voort woedt in 't ronde; en in- tusschen de duitsche wraak, t. w. de belegering en het botobardement van Yper Wat al uitslagen waren het gevolg niet dezer wreede gebeurtenissen Ja zeker, Yperbeschoten, gekwest tot in 't hert maar niet tot der dood; de stad, uit dringenden nood, ontvlucht en verlaten door de bevol king... Yper's prnalgebouwen, onze Hallen, onze kerken, onze bur- gerwoonsten vernietigd en in asch gelegd I 0 wat al brandende puinen wat al rookende ruïnen wat al bloeden de lijken I Maar heeft Yper meer misschien dan andere sleden tof slachtoffer moéten dienen, de opoffering was in t verloren immers, langs 't Wes- ten, werd de vijand te Yper tegengc houden, ziet hij thans zijn overmacht gekn ikt, zal hij voorgoed het onder spit delven. Yper, beroemd om zijn grootsche artistieke, historische en militaire verleden, blijft nu ook vermaard, de wereld rond, a's een der midden punten van den tegenwoordigen Europeeschen oorlog. Yper, hoe beschoten en geschon den, hoe afgebrand en vernield, znl herleven— de hoop ervan blijft vast- geankerd in ons hert: we zullen eens Yper, met zijn monumenten enker- ken, en kunstgebouwen en burger- woonsten aanschouwen heerlijker dan voorheen. De Yperlingen komen terug, niet allen, maar veel. We raden nog aan niemand de terugkomst aan, immers wie kan er zeggen wat de stad nog te verduren krijgt vooraleer de on beschaamde vijand op de vlucht gezet wordt. Velen zijn hier die nooit de stad verlieten en, waarachtiglijk, helden werk hebben verricht. We brengen aan allen onze diepste hulde en zullen eerlang hunne verdiensten aan de stadsgenooten voor oogen leggen. Velen zijn terug, dezen uit plicht, genen uit vrije goesting omdat het, voor 't oogenhlik, toch zoo schuw niet zit als in November en Decem ber laatst, al krijgt de stad ook nog, schier dagelijks, eene mindere of meerdere lading schrapnels of obu- sen.Anderen zijn terug min uit goes ting dan uit nood. Uit nood?. ja om toch te leven;.,, wel ja, als de spaarpot ten gronde ledig is want soms ook was 't leven op een vreemde toch, boven alle mate, onmenschelijk te duur. Die daarom terug zijn, weten wel van waar ze weêr kwamen. Hoe pijnlijk toch, als men peist dat, maan den geleden, te Yper zelf, duizende vluchtelingen uit 't Brabantsche en 't Antwerpsche, zoo liefderijk en milde ontvangen en bezorgd werden. God gave dat al die wreede dagen mochten rap voorbij gaan en dat iedereen, weêr thuis, in vrede en voorspoed een nieuw neerstig leven mocht aanvangen. We meenen dat zulks de wensch is van allen 't is ook deze van Het Ypersche I'olk dat verhoopt van nu af, onafgebroken, wekelijks te mogen verschijnen. A. M. S. mogen KOSTE LOOS.voor drie maal >n Het Ypersche Volk hun verblijf 'aten kennen aan hunne familieleden °f vrienden, alsook nieuws van dezen 2oeken te verkrijgen. Le Journal d'Ypres a cessé de paraitre au commencement d'Octo- bre 1914. II ne nous revient pas de decider de Ia réédition de l'hebdomadaire francais Yprois mais, en attendant sa réapparition, nous teno* s a unir, dans l'organe flamand liet ipersche Volknos deux largues nationales. A I'heure présente Flamands et Wallons ne sont plus que Beiges Beiges tout court, Beiges plus que jamais, Beiges pour tout de bon lis en ont donné la preuve depuis le mois d'Aoüt 1914. Souffrant, lut tant, espérant ensemble, ils se sont unis indissolublement, patriotique- ment autour de leur grand et bien- aimé Souverain, Sa Majesté Albert I,r. Vive le Roi A lp tête de sa petite et vaillante nrmi'fi. an milieu de ses soldats qui le vépère et i'aime jusqu'a la mort, notre Roi s'oppose au criminel en- vahisseur. A Liége, dans le Brabant, a Anvcrs, le long de l'Yzer, plus valeureux que Leonidas avec ses Spartiatcs aux Thermopyles, le Roi et ses soldats défendent héroïque- ment l'Indépendance de la Patrie Beige. Malgré tous les revers de la pre mière heure Ia partie n'a pas été perdue, le courage n'a pas connu de défaillance et,quand se jouera le se cond acte du drame sanglant, quand se livreront les grandes batailles prochaines, le Roi conduira ses vail- lants troupes,par le pays reconquis, vers la victoire glorieuse. Le troisième acte ne connaitra plus de sang et de ruine ce sera l'apothéose de la victoire, ce sera le cliquetis d'armes de la grande revue, ce sera le coup de feu de la joycuse entree, ce sera le son du canon de la fête nationale auquel se mêleront la voix des cloches et les cris de triom- phe d'un peuple Iibre et victorieux, pour célébrer, dans sa capitale libé- rée, le retour du plus grand, du plus aimés de tous les Rois.... le notre,... Albert Pr. C'est aussi en frangais que nous tenons exprimer ft nos amis et allies de France l'hommage de notre profonde reconnaissance. Nous voyons autour de nous les vaillants et invincibles soldats de France qui unissent leurs héroïques efforts ft ceux des troupiers beiges non pas uniquement poursauverleur Patrie menacée par les Huns, mais pour libérer et restaurer la Belgique bouleversée et souillée par les hordes barbares d'un sanguinaire Attila. Nous savons l'accueil que la Fran ce a faitc au gouvernement national beige, fixé exterritorialement au Havre et les secours incessants quelle prodigue ft nos populations exilées. Les services rendus ne s'oublie- ront pas les Beiges garderont au fond du cceur, la mémoirc de la coo- pératión, du secours, de l'aide et de l'accueil regus. Vive la France L. D. K. Should we be allowed to forget, even for a moment, our English friends and allies We receive the papers of England every day, every week, which con tain articles and news destined for our refugees, written in the Flemish and French languages. By means of these papers, the refugees receive news of the latest events, and also an account of the generous help the English people liberally bestowh on our Belgian brothers temporarily living in Eng land. Is it not fitting, that in answer to such attention, we should testify our hearty gratitude to the magnani mous English people by inserting in our Flemish Weekly, articles and communications written in English? We have no special news to com municate to the English people or to the British soldiers and civilians living amongst ns, but doing what we believe to be a feeble answer to the kindness of the English, we u i l •how and testify tothem.our friends and al ies, all the thanks we mighti to give them, all the adm ration for. their heroic braver.v and inexhausti ble generosity, all oiir I wing res pect for the fi ie English language which so many Belg ansare speaking or learning. Why have the B itish Army and Navy taken a place in the war,which treacherous Germany declar. d on a small and neutral State In respect for the sworn oath and signed faith in love for justice to help, sustain and deliver Belgium. Has 'the Efl gltStl Ot) centirremt not declared even as the French that they will not sheath the sword except on the day wheron Belgium will be liberated, and indemnity paid for all the damage our brave State has suffered Honour to the English People When we cast our gaze to the other side of the Channel, we see thousands and thousands of Belgians, poor refugees,who cannot find words enough to express their thankfulness for all the care and the attention, which they receive in every part of England Shall we not join our voices with those of our brothers there, to show that all Belgians will faithfully keep the memory of favours and help re ceived, for ever in their hearts. God bless England I God save King George C.-A W. Blijde en bewogen mogen we in Jit eerste nummer van het herver- ichijnend Ypersche Volk ver- iielden Hare Majesteit Koningin {Elisabeth heeft J rijdag 12 Maart, in i'tn namiddag, aan het in puinen lig- per een bezoek gebracht. I 1 .oningin Elisabeth heeft onzestra- ;en doorwandeld, en dc neergescho- ren huizen en woningen gezien. Ko ningin Elisabeth heeft onze vernielde en afgebrande praalgebouwen, de PI a len, Sint Maartens hoofdkerk, binnen en buiten afgezien.... Het nieuws van het onverwachts bezoek yanHare Majesteit verspreidde rond als een spetterende vuur... en 't volk kwam Haar te gemoet. Koningin We verhopen itreen naaste nummer de lijstte kunnen verschaffen van de Ypersche slachtoffers van het bombardement. De Duitsche vliegmachisn die vrijdag namiddag overvloog van Poperinghe ko mende naar 't Duitséhe front heeft drie bom men laten vallen in 't kwartier van't kerk hof, zonder erge scha of ongelukken te ver oorzaken. In de nicht van Vrijdag tot Zaterdag rond de 10 u. zijn er een 8 tal obuzen naar stad gezonden geweest gevolgd van een 13tal shrapnels. De obuzen hebben natuurlijk meest schade veroorzaakt en ongelukkeglijk eene vrouw doodgeslegen en een man ge kwetst. Vrijdag 12. heeft een duitsche vliegma- chien drie bommen geworpen rond de markt en Veurnestraat. De eerste bom beeft meest schade veroorzaakt: er zijn een zestal doo- den en rond de 20 min of meer gekwetsten. De triduum ter eere van O L. Vrouw van Sint Jan heeft wel gevolgd geweest; zooveel vluchtelingen als Poperinghenaars woonden de avondceremonien bij; de ser moenen van E P Labis mieken grooten in druk. Mochten de waarheden die hij sprak verstaan en nageleefd worden. Elisabeth heeft_ het Ypersche volk igezicnhet* Ypersche volk dat, zoo- sJSm Tietfl het Belgische vofk en meer dan ooit omdat het geleden heeft gehecht is aan den duurbaren Vadergrond, verkleefd aan 't gelief de Vorstenhuis. Alswanneer Hare Majeste t uit Sl Maartens trad was zij omringd van een juichende menigte en 't klonk er van Leve de Koningin «Vive la Reine I Hail the Queen!».... daar stonden Fransche, Engelsche, Belgische soldaten, maar daar stond ook het volk van stad dat benieuwd en blijde was de Koningin te zien om haar zijn vaderlandsche hulde te bieden van getrouwheidcn genegen heid. De tegenwoordigheid, van onze dierbare Vorstin, was als een troos tende lentelach na veel heete tranen, als een heelende verzachting voor veel afgeziené pijnen, als eene ver kwikkende opbeuring voor al het te doorstane leed 't Was als was hef schielijk, in die oorlogsdagen, een blij dag. 't was als schoten de ka nonnen rond de stad niet hun oor logsvuur op een duitschen vijand in de lucht, maar hun feestevuur ter eere der Koningin binnen Yper's muren. Zekerlijk,is het aan hare Majesteit niet ontsnapt hoe ons volk op dien stond gelukkig was.... Gelukkig ja, en in 't herte geroerd, want ons volk weet wat de Vorstin was in vrede, wat Zij is in oorlogstijd een ware moeder voor lijdenden en strijden den, voor gansch het volk... het weet dat Zij, spijts zooveel bittere lijdens- dagen voor Haar moederlijk vorsten- hert, den Belgischen bodem niet verlaten heeft.dat Zij,in wel en wee, nevensHaren bemindenEchtgenoot, onzen Grooten Koning, gebleven is, dat Zij zich, in de hospitalen bij de bedsponden van kranke en gewonde soldaten,hare Belgische kinders, ten beste geeft. Die namiddag van verkwikking om het koninklijk bezoek gaf als 't gedacht de hoopvolle voorsmaak van toekomende jubeldagen alswanneer de geliefde Koningin, met den ge- vierden Koning, een zegebezoek zal brengen aan de Belgische steden, aan het herlevend Yper ook dat ge looft aan de zegepraal van 't recht, aan de opstanding van glorierijke puinen, aan de verrijzenis van land en volk Leve de Koningin Rond Yper en Ni uwpoort werden hevige artillerïegevechren geleverd. Onze artillerie heeft rond Westende heel doelmatig de zware duitsche artillerie beschoten. Met val avond heelt de vijand Dinsdag de streek rond Steenstraete, ten zuiden Dix- mude geweldig beschoten en daarop een hevigen ar.nval gewaagd, maar zijn aanval werd afgeslagen. RON D AR RAS bij Notre-Damede Lorette hebben de duitschers ook aangevallen en drie tegenaanvallen gewaagd maar daar ook werden zij teruggeslagen. Ónze tegenaanval len gelukken, de duits-chers hadden eene groote getalsterkte aangewend maar zij leden ernstig verlies. IN DE CHAMPAGNESTREEK rond Beauséjour hebben wij vooruitgang ge maakt,de duitschers deden daarop een tegen aanval maar werden afgeslagen Regenach'ig weder en sneeuwstormen hebben bier de ki ijgseri ichtingcn komen belemmeren. BH PER THES hebben wij post gevat in ei 11 bosch st.i k dooi den vijand verdedigd wij hebben een tegenaanval om bet bosch weer te nemen, algeslagen en daarbij kiijg<- gevangineii gemaakt,, waaronder officieren. De totale winst lond Beauséj >ur en Per thes belo >pt 4 tut 500 meters duitsche loop grachten. Rond Mesnil ook winnen wij veld Bij Pont-a-Mousson heelt een doeltreffend geschut den viiand, die in eene hoeve ver- sJunst was. op dc vhulv. gedreven narreen bijgelegen bosch, nagezet door ons aitillerie- geschot. Wij hebben ten noorden Mesnil een diiitsch verdedigingswerk bemachtigd, wij maken een canon-revolver, drie machien- geweren en krijgsgevangenen buit het werk bestond uit diepe ondergrondsche kamers en bewapende borstweeringen. Rond St-Michiel bemachtigden wij een ldbperacht alsook een groote voorraad ma teriaal'. r~ Op de Maas-Hoogten heeft ons zwaar geschut, naar krijgsgevangenen melden, een kamer van 42 ems, onlangs opgesteld, erg beschadigd men moest het uiteen nemen om te laten herstellen de vijand verloor 4 kanoniers en 7 gekwetsten. IN DEN ELZAS winnen wij hij Hart- manswillerkopf een 3oo meters duitsche loopgrachten. Een tegenaanval werd afge slagen gn bij Cernay deden wij een voorraad plaats springen. Aanvallen tegen onze voor posten en gewonnen grond werden telkens afgeslagen. IN DE VOGEEZEN werden wij meester van de twee toppen van Reicherkopf. De vijand viel ons langs het zuiden en het noorden aan maar werd afgeslagen. Op den linkeroever der Fecht maken wij ons van Inberg meester, ten noorden winnen wij den Heuvel 856. Wij slaan bij Hartmanswiller- kopf een aanval af en maken krijgsgevange* nen. Op den Niemen- en de Vistula-oevers woedt een hevig gevecht. Op zekere punten gaan onze Russische bondgenooten rap vooruit. Zij hebben 6 machiengeweeren, krijgsge vangenen waaronder 4 officiers en verschil lende honderden soldaten bemachtigd. Op den linker oever van den Niemen treden onze bondgenooten aanvallend op en de duitsche aanvallen werden er afgeslagen. De russische ruiterij heeft een deel ecner bevoorraJingskolom _gevangen genomen na bij het dorp Seiny. Te On ivietz heeft dc for teres artillerie a» bet belegeringsgeschut der duitschers goed geantwoord. IN DECARPATHEN vallende Oosten rijkers gedurig aan rond Ondava en San Zij ondergingen schrikkelijke verbezen maar zetten niettemin hun aanvallend optreden naar Bahgrod voort zonder uitslag. Rond Klause omsingelden de Russen een vijande lijke kolom die po gde hun vleugel in te sluiten een gansch bataillon gaf zich over. De vijand poogde over de San te komen maar russische tegenaanvallen verhinderden dit en de troepten die overgesteken hadden werden vernietigd. IN GAL1C1E. In Oost-Galicie*zijn de Russische troepen Sianislauw binnengetrok ken na een hevig gevecht en trokken zonder moeite de Lukwarivicr over. Binst de 10 dagen strijd mickin de Russen 1100 krijgs gevangenen. Onze bondgenooten zijn nti meester van de zijden van den spoorweg Stanislaw-Nadwora die met de verbinding- kolommen de eetiige teruglijn is voor den vijand in Noord-Gulicie de Oostenrijke!- leden zware verliezen. De vereenigde Engelsche en Fransche vloten hebben deze week hun werk voort gezet in de Du danelhn en tne! goeden uit- s ag. Zij beschoten op afstand de turksche vestingen van Kilid Barr en de uitslag van het gevecht was zeer bevredigend. Het poeier magazijn van een der f trien ging de tucht in. Geen enkel schipdee.l «Queen Êlisab tlm beschoot lort Hamidah 1 en Hamidanlll De Fransche oorlogschepen vuurden op de batterijen van Souan dezev en van de brug Dardanus. Het fort Medjedieh had het vuur geopend maar werd door onze houwitseis beschoten. Deze week ook beschoten de beide vloten de verdedigingswerken rond Smyt na de battelijen op de Hoogten werden tot zwijgen gebracht en den ingang der golf be schoten. Twee der binnenforten werden vernieiigd. Gedurende deze beschietingen werden de oorlogschepen wel eens geraakt maar zonder merkelijke schade. De Russen hebben ook hun deel bijge bracht langs de zijde der Zwarte Zee waar ze Lanjuldak, Erecli, Relemini en Koslou hebben beschoten de vijandelijke baiteïëo werden tot zwijgen gebracht. 8 booten en een grooten zeiler werden in den grond ge boord. De duitschers zetten hun moordwerk ter zee voort. 3 engelsche stoombooten werden zonder verwittiging-in den grond geboord: het zijn de Tangé tan de Blackwood en de Princess Victoria Een enkel man der eerste boot werd gered, terwijl de ge- heele bemanning der 2 andere werd opge pikt. Dé duitsche onderzeeër Z. U. 20 werd door den torpedoweerder Arief der F.ngel- s :he vloot in den grond geboord de beman ning gaf zich over. Les progrès des francais, vers le 9 mars, en Champagne, sont trés impertants. Une violente contre-attaque allemande, le 9 et le to, a été vigoureusement repoussée. Les pertes allemandes sont trés fortes. Les fran cais ont consolidé leurs positions sur les crètes, entre Perthes et Maison-de-Cham- pagne dont ils s'étaient rendus maïtres. Le but francais de Taction en Champagne, entamée le lófévrier déja, a été compléte- ment atteint. Le but était de fixer sur ce point du front le plus grand nombre possible de forces allemandes, de leur imposer une grosse consommation de munitions et d'in- terdire a l'ennemi tout transport de troupes en Russie. On peut juger des pertes enne- mies a ces deux indications les francais ont trouvé sur le terrain prés de 10.000 cadavrcs allemands et fait prés de 2000 prisonniers appartenant a 5 corps d'armés différents. Dans le! sccteur d'Ypres les Anglais ont repoussédeux attaques prés de Zandvoorde. BaSïée. The important British victory north of La Bassée, this week, is confirmed by the British War Office. 160.000 troops- four Army corps-are in advance. The fourth and the Indian corps advan ced Wednesday On a front of 4000 yards for roughly three quarters of a mile, and cap tured all intervening hostile positions and trenches. The corps on their right and left were also engaged.More than 700 prisoniers were taken. The British aircraft succeeded in destroying the railway junctions at Courtrai and Me- nin, whichare a vital part of the network of railways which feeds the battle-front sec tion from the south of Ypres to the west of Lille. A considérable dislocation of the ennemy's supplies-both of war munitions and of reinforcements-for that region must inevitably follow the brilliant aerial tact. The British Army's attack beyond Neuve Cliapelle (N.-E. from La Bassée) is the biggest engagement yet fought by Sir John French's forces (160.000 men) and, since the long bjttle of Ypres, the most lively and promising development in the whole Western front. The ground was methodically prepared for the attack by a furious big guns bom bardment. The attack itself resulted in the capture of 2.5oo meters (1 11 miles) of trenches before Neuve-Chapelle and the village itself. Then it progressed in the di rection of Aubers, a distance of about 1 1/4 miles beyond Neuve-Chapelle. More than 700 prisoners were taken.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1915 | | pagina 1