(t lounittl lljirrs !)prr's lliccffhi Ilrnw Politieke Toestand Oorlogsnieuws bombardement Dieuojsblod oon ypep 5 centiemen France et Belgique 1 Belgian Queen's Gratitude EN8LAN0 UNO BEL8IUV f Ita'ië - Oosf enrijk-Duitschland In de Balkanstaten I Op liet Westerlijk legsrfront II. Op het Oosterlijk legerfront I 5 O J7A73R ZONDAQ 21 MAART 1015 De Vluchtelingen GEWHHN FBIGHTFULNESS j DE PAUS En Holland Overzicht der week Nr 2537 Edi<eur-lmprimeur 1 Drukker-Uitgevijr Printer-Editor CALLEWAERT-DE NEnLENAERE mogen KOSTE LOOS voor drie maal in Hel Ypcrsche Volk hun verblijf laten kennen aan hunne familieleden of vrienden, alsook nieuws van dezen zoeken te verkrijgen. Constantinopel. De Galatabrug. IN BELGIE. Beschieting der Dardanellen 56- Ruk au Bei rrf. Boterstraat Butterstrf.et - 36 "ic op cenige ureii (Islands achter <k* vrthtlijn rustig /ijn pijpje »ii« ronken en aan zijne ce\\..iu bezighe.l.'ii vaart.loen. kan zii !i niet inbeelden w it al heteekenis in dal •'"kei woord gelegen is; w it al ramp n er .uhler schuilen, wal al schrik >n .'cjaiiy.'lheid eMail verbonden zijn. Verbeeld u maar. li zit. op cell halmen nacht hnUcn te slaan. Kv\;l d, nkcn.le aan ilc ongelukkige .rorlogsiijden dhcli- ens/ins l.rd.iclil op eenia e,e\aar. Al niet eens wnrdl "H'hlclijk stilt, eest., >r.l door i n zon- 'Irlina cci'oiunnl in de verlc; nauwelijks 'ti 'en tij-| o:n( u af Ie vim,_n wal he! wel nia<r beduiden, of _i.| In xri v.ln v.Vie leeds een ake'.i.' gvtluil dal de lucht d aar- Wielt en u een koude rilling di.ir de Ie. ®n i" 1l>e lijd i n 11 Ie heivalllcn \v:>n il 11 niel v. ennd wanl i en e ."bnlz.igiijk, ui,' 1 dlina vol«l dadelijk oj> hel gcflui! 111 due! de muren (Ier huizen Ineen, 'lis een obus «ic oils door den vijand wei-d loeg.-slunnl. e Op dien eersten n'/jl er, u i .ene knie rustpoos, een tweede; d ui een ileild en vier de /11 ]>e'pint c.ii hoiuhartlcnienl. \V> >i deer zulks p. scliiirll i- iih ii r .Is revvoan in de nihijluil vin de slad kanon lehiddcr le honden De ruit n si II. ren en de muren daveren wc! hij hun macliljq pes l/ront, maar niemand vvar.lt erdoor veront- I "sl Xiicin and zelfs vormt zich 1,11 juisl denkbeeld van li I uitwerksel t'o >r deze ui' ardlujvcii levvc. p gchrachl. ...idea ch ili'g*i 11 d.;er hoiiinnn daar d n vijand naar hief gezonden vv u dl vv vel iedereen in uir al le (llesl welke er de g v d3.11 111 zijn. Nochtans hij hel ..pkonu 11 van d. 11 e rslen obus is de ti 1 iinep. wijde 110, onhevvu v in helt:. 11e erop volgen zal. Dandain worden wij aangegrep.11 tl >r een lol nog lo, ongeken den schrik. Uil ilalig '.©Huil dooi' de lucht v. rnaiiielijk gedurende den naehl jaagt 11 roods none koude rilling door hel lijf; en de vervaarlijke ontploffing die er op volgt doel II beven. Waar zal de volgende neerkomen 1 vraagt iedereen zich angstig af ,11. ho.veel zouden er wel komen? Doch naarmate li.l l .'vnih irdenienl duurt volgt op li l e rsl vv; er tin ander gevoel. /.10.I1.1 111.11 de gevolgen der ontploffing li II geziend, oiimeêdogen- de mofirderijen 011 de alvernielende kracht vin die schrikwekkende kanonkog. Is. grijpt u eene ijzing aan die ni l le overin 'e.sleren is. Men be.slal.igl dal noch dikke balken, noch vaste muren noch ijzeren schutsel l gen die cnverbiddi lijkc klacht i island zijn en men zou zich aiiulcr de aarde willen v. rl> rgen om "ii. ui Ic onlsiiappeu Daarop volgt, door de gewoonte van lie! verschijnsel le zien. mevr kalmte. Men bc- slaljigl dal de obussen niil overal n 1,1 pi llen en dal er .mogelijkheid bestial >p de eene plaals veiligheid Ie vinden Ier wijl de andere vernie'd wardl. Moe langer hel bonibardcnunl diliirl hoe mevr 111.11 er a 111 gewoon wordt. Men hoort 11.1 een zeker g lal waarnemingen naar welke richting de hom li.uv reis lie 111I; /.lis maakt móh il spoedig onderschei I tusschen obus III shrapnel. De shrapnel is de kleins!.* soort der ka nenkogels. Mij is duidelijk' en van zeer verre waar le 11;nu 11 llij verwekt ntmelijk een zier sell. Up gefluit (l il 11 na 1 eni.e k.e- i'cn vist in.de u'en zit en 11 yin zijnb komst verwittigt; men k.111 er zeis uit >ip- nnfceii naar welke rich ling hij zedL en waar liij ongeveer zal onlplaf.en II I g- efi 11 le vins din lijn lichter een luns ol bocitti le *1 ringen om aan zijne vcrniciag/naii 11de lood- koinels Ie ouLsniipp.cn. "I)e obussen zijn v an zeer rsehjilende 1 uolte. Naarmate zij van grooleeen omvang zijn is hun .gedruis door de 'lucht ook zvv.i.,1 ier. In tigen.sio'ling niet iuu shrapnel Uepjen zij g.en gt-fligl voort maar er- der een zwaar gebrom alsof er eene ontzag lijke vlji g door de lucht gonsde Naarmate zij nader komen wordt dat geluid moer kab belend bijna als hel gerucht voortgebracht iloor een slok die legen gliooin mei geweld vloor dwaler getrokken vvordl. Zoolang hel gerucht hooibaal' is vulI e.' niel zooveel ic vreezen. wint waar I geluid ■vlu.-rd vvordl is (Ie obus r.cl. lang ver evenen dl iltue die 11 zou treffen zou'tl g,e niel door de lucht hooien gonzen. Dil kan men h st heslahgen hij den shrap nel. Deze onlplofl stee ls in de luchl en ver- loont ef 11 hello vl int •vvsmnia een wil ov.dk'- P® rook blijft hangen. Waniucr 1111 kii shra|>- iiit op eenige homkrdch (lielers van u open- i hl en p;ij juisl naar die richting kijkt, dan ziel gij 'v oralnr iels I. hoar.n de klare vlam en de wil te vvo'k ei s! el's enig x),eliblik- ken daarna hoort gij lui scherp gvfui.il dal zijne jacht door ik* lucht li.cfl v if.ekl. Zcxidoende is men dikwijls reeds uiu hel vi'ttiar ontsnapt als men ..erst denkt dat hel afkomt. Dil verschijnsel lueft nochtans enkel plaats wanne, r de shrapnel voor 11 ontploft kalt hi, verder don de pkiats Waar gij slT»i. |y)3I-i ..ij duidelijk hoe lyj -".i" uw hoofd vervordert aan zijn gefluit. Aldus is hel o >k gelegen met den obus. N'ochl ins daar zijn gebrom zwaanier is en hij finder snel dor d. ruiiillc vlrgl dan dc hrapnel. ho.nl men h.m rc.tls van veine ilkomen. zelfs indien hij v.i.H' u ik*, lerplmt. Waar hij reerkoinl ziel nien ceisl .'ene zwarte slof- en rookwolk oi»iIi«k>gsliji*en. daarna hoort men eenc vervaarlijke onlplolfing. Doeli lus .(hen dil opsiijg. 11 der stofwolk, welke he- ..tisl dol 11 ij reeds vallen ii. en de mlpl >f- Hng hoar! men nog het brommend geniehl .1,1 zijn dooHochl in do lucht ontslaan. Ziedaar wal lit I hanihard. nienl oi'ner slad .1 pk.ats ons zoo al leed- M |,r k" k,)>U* van hoevivl nu n.scln nl. vens. Hen koste van Alle mededeelingen moeten geworden l* Maamloore schriften worden niet in ten bureel. ».n *t blad ten l»te(e V* ~°r den verzocht telkens hun volledig adres tegen Donderdag avond. op te geven. I" vi.I puiuhnopcn. ongelukken, rrtinen? Ik 'leti ze /feil de lijken die I >1 stukken vvr- scht 11 rd waren, dc ongelukkigen mei yerminkt UfliniiUn. ik hel» ze 'gezien de ten on.lerge- I raehte burgers, de schamele voorlvtuchti- en. de lu.odntflgie ziek. 11; ik heb ze ge- zim eindelijk de virwocslc praalgeb niwen en [ii.eslvrt? huizen... en dé dg i.fheiil welde p in mijnen biezen' I .odewijk AHKXD I.'IHustre prédicateur francais, le Père Janvier, qui donnc, .eclte nnnée, les conhi- ren. es de Caième, a Notre-Dame de' Paris, trartait, Dimanchc passé, des RAPPORTS DE LA CH4RITÉ AVEC LA PAIX ENTRE LES PiUPLES. l.a charitc entre les pcuples n'est ni paci- lisme, ni internationalisme. cl.e P<7c///smc,disait le conférencier, c'est le rève, cares par des esprits sans clair voyance qui, sous prétexte de concorde universclle exposent les sociétés a des sur prises désastreuses. [.a France n'a-t-elle pas été trop pacitiste Tout en sachant que l'ennemi d'Outre-Rhin lui en voulait ii mort et ne laisserait pas échapper la bonne occasion, mème la pro- voquerait... n'a-t-elle pas été surprise par la déclaration de guerre en Aoüt dernier l.a Belgiquc n'a-t-elle pas été trop paci- listeFn ce sens qu elle s'est opposes si iiéquemment, si I'acilement a toutes nouvel- les charges militaires... étant Irop contiante dans la loyauté d'un voisin qui n'attendait que le moment prévu pour se jeter sur elle I.'Internationalisme, soullgnait le Père Janvier, n'est ni la paix, ni la charité, puis- que, par tine étrange aberration, il ne cesse pas d'armer les uns contre les autres les ciloyens et les classes d'une mème race, pendant qti'il exporte a oublier l'idée de pat lie et a paterniser envers el contre tout, av'ec les ét ra tigers, n I .'internationalisme est la doctrine socia lists. Nous savons a quoi nous en tenir a ce propos depuis que nous voyons a l'ceuvre le parti socialiste allemand traitre a ses pro- ïnésÜéB. a ses aspirations, a ses doctrines, et complice avéré d'une agression militaire aussi injuste que barbare,...depuis que nous avons lu les déclarations du trop fameus congres intern dionai socialiste, te»u a f.on- dres il y a quelques semaines a peine. I n prince, un gouvernement, un people, dociles a l'esprit de charité, ne troubleront pas la paix du monde par one guerre injuste car disait le P. JanvierSi vous avez violé la justice, envain aftecterez-vous de louer Dieu sur 1111 ton plein d'emphase et d'entou- rcr ses autels avec empressemcnt. Le prince criminel, le gouvernement in juste. Ic people violateur sont connus... S il est des occasions, expliquait le prédi cateur, oil 1'on doit sacriticier la vie d'une génération, le sang de la jeunesse a la cause de I'honneur, de la justice et de la liberie... (la France et la Belgique et leurs allies con- naissent ses occasions)... des régies précises existent que doit respecter chacun des belli- géiants... ^la F"ranee et la Belgique et leurs allies respectent ces régies, les respecteront toujours). Malheur ii qui violant la loi de la charité ose frapper des enfants, des vieillards sans défense, martyriser des vierges, ineen- dier des églises. La charité réprouve le pil lage, le viol, la cruauté, la tyrannie qui pendant la guerre mème conservent leur caractcre de crime et d'infamie... Les crimi- nels infantes del'heure présente sont connus, sont stigmatises par toute la terre. En entendant le tableau des horreurs dé- 'chainées par 1111 adversaire sans scrupule, décrit avec une force singulière par le Père Janvier, tont l'auditoire, racontent les jour- naux de Paris, frémissait ...car comment ne pas reionnaitre hé-las ce qui se passé en Bc'gique et sur une partie du territoirc Iran^ais. Kt voici-comment l'orateur terminait ii Vous penserez, Messieurs, que j'ai vou- lu stigmatiser des actes dont la barbarie nous inJigne, vous 11e vous tromperez pas. Les tails sont trop nombrcux, trop olficiels, trop inexcusables, et ils parlent trop haut pour que je 11e me idle pas le droit de les sou- hgr.er avec énergie et sans réserve. Le Christ, dont je suis le ininistre, s'est montré au 110111 de l'amour qui 1 inspirait, le censeur implacable de quiconque abusait de la force. Pour roster lidcle, dans cettc cliaire a ma surnaturclle vocation, j'ai le devoir de le suivrc et de puiser mes enseignements dans ns siens. la» "I ANli mj ïaf ess asc lij hi'vlilv i At an vnUrfcijninenl given on I hm Febni.'iry 25lh. bv the pupils of the X;i verian Brothers College, Brighton, ami oth it the Alhvimcum. North Slrejt, BrighlQn lid of 1 he funis of THE BRIGHTON HOVE BELGIAN BEIT GF.F FI ND, unj dtr the presidency of the Mayors ol Britf thon and Hove. F ATHER BEHNARO VAl j GIIAN. S .1.. denoungsd in scathing tcriuf (he horrible massacres and sacrilegious acts of the rmaiis 111 Ix lgium. Me .said that the public must have beei paiiituUy shocked by what thev had- tw in the papers about German massacres an- sanileges pcijelrati d in Belgium, lie him j st If. among others, luid titel lo hope that the many phrases ;>f frighlfnlncss ted l}> Uit' ennemy ha.l b'aen lo toured, now lliey were beginning to rcilil se that facts were worse than ficli »n. an-f 111 d not only were childix-n and wotm-iv layoneled and mangtctf hut thai nuns convents had been violate). aiu( priests I lie score done to death About the wuitou ads of sacrilege of whit I hey were told by Cardinal Mereier an the Bishop of Nainur he could not trui himself lo speak. Trough every believing Car lliolic the 11 inalive sold sent a shock ojy fr.ighl and a shifthlcr of pain. He felt slruejfi (lu.nih when In- paused lo reflect thai itff merely civilians ami religious and priests haj been lorliuvd lo death, hut thai Our l.oia llinisclf in Hie Blessed S 1 era ment hail h.va trampled unterfoot and subjccled lo hideop ouliagt-s. Bj such <inds as thoso C.alhg lie C.hristianity had hern stabbed lo Ihe heaii Throughout Hit- C-ilhotic Ciiure. 'ie liope^ that solemn alommenl would Ik* offered their iicir l.ord and Master Tor the deeds iloni hcrtelijk eif weir a gainsl JI i 111 hydilu* euneiny in Belgium, f hoogacht ngiwlke •Father auglian went 011 to spe.ik - heden en de beroe Ire Belgian refugees now the guests of Hi* English people. He urged both guests any hosts lo praetic Inwards one another III: abiding patience ol Christ, lie 'ëxhorl.-d F.nq- Liiid and Belgium lo hold to each olln Willi both hands, and pledge, each lo loyally, service, and devotion, until a Iv I,ad lteen signer.! giving hack to the gi ins the home of Which they were bed in the summer of tile year 191 year never to ne forgetten. The Queen of Ihe Belgians has adresse.J a letter I: the women of England through Hie editor of the GENTLEWOMAN. Wri ting from Ihe headquarters of the Belgian Army, her Majesty says; My message to the women of England js me of admiration for their calm for- tlüide, and of gratitude for all they have idone towards ameliorating Ihe sufferings which Belgium has heen called upon I be,1 r. Through our own trials our hearts am knit to those who also have given nobly fif llwir deans! and bed to help keep bright Ihe lamp of civilisation. I ask God s blessing on Ihe women of England for all (hey have borne and done and pray that peace will soon dawn. ELISABETH V' VV Geen document heeft, in zoo korten tijd, zulke wereldwijde verspreiding gekend als de aangeslagen kerstbrief van Cardi- naal Mercier. Het werd vertaald in schier al de Europeesche talen en afschrilten wer den ervan gezonden naar al de Cardinalen en naar de Bisschoppen van Italië, Spanje, R-usland, Russisch Polen, Rumenië, Portu- gaal, Holland, Monaco, Luxemburg, Zwe-> den, Noorwegen, Denemarken, Noord- en Zuid Amerika en eenthoeveel andere landen. Ziehier wat Mgr Dewachter, hulpbis schop van Mechelen, en Cardinaal Mercier's algemeene afgeveerdigde bij de vluchtelingen in Engeland en Frankrijk, schreef tot Pater Philippe, Cardinaal Mercier's afgeveerdigde te Lyon. Ik ben in staat om u te verzekeren dat, ver van den brief van Zijn Eminencic Cardinaal Mercier, af te keuren. Zijn Heilig heid Paus Benedictus XV zijne bewondering en voldoening heeft uitgedrukt alsmede zijne vaderlijke toegenegenheid voor onzen groo- ten Cardinaal Aartsbisschop van Mechelen. De machten der hel betrachten misverstand tc doen ontstaan tusschen België en den Heiligen Stoel, zij zullen niet gelukken. Latertijd onweerlegbare bewijsstukken zul len aan 't daglicht gebracht worden van de algeheele diepe toegenegenheid van den Paus voor ons ongelukkig land en zijn moedigen aartsbisschop. De Scmaine Religieuse van Valence in F'rankrijk geeft eene veroordeeling van de keizerlijke barbaarschheid door Z. Hoogw. I dén Bisschop aldaai. Leest Het groote en welgekende opperhoofd, dat met eene langdurige voorbedachtheid den oorlog heeft doen losbersten, is er in L Jaik ^MtaTïe gelukt katholieken mêc te slepen verblind en verslaafd. De persoon eerst en vooral rekenplichtig is het keizerlijke barbarisme, de keizer be vriend met Luther en Mnhomet, die plechtig- hjk de verdediging der Turken in handm nam... Hij is 't die vroeger geschreven heeft lot den Landgraaf van Hesse bekeerd tot het katholiek geloof Ik haat uw religie en heb geheel mijn leven toegewijd aan dc ver delging der Roomsche bijgeloovigheid!' Voor dezen die wil luisteren en verstaan heeft de Paus klaar en duidelijk gesproken. Hij heeft gezegd al wat noodig was, al wat moest gezégd worden. Zijne Apostolische zending liet hem niet meer toe. Deze week vermelden de dagbladen, tot lol van JènPaus, dat de H. Vader er in -tfïrrwr Nv'"ï!trWr?(*f£fr.TtiviHfc mflgeircthtNttff t' akkoord te brengen om alle burgerlijke 'gevangenen, die onbekwaam iijn voor den soldatendienst wederzijds uit te wisselen. Het is geweten dat over enkele maanden de Paus erin gelukte de wederzijdsche uitwisse ling te verkrijgen van de gevangene^qkjaten die niet meer in state zijn de wapemt dragen. te .Uit Rome (17 Maart) komt het nieuws toe dat Minister Van den Heuvel, otliciëel en met de gebruikelijke ceremoniën door Z. H. den Paus ontvangen werd aan wien hij ook een eigenhandig schrijven van Koning Hbert overhandigde. Na het Pauselijke verhoor is Minister Van den Heuvel cardinaal Gespari, staatsminister, gaan groeten en heelt zich daarna begeven naar St-Pieterskerk alwaar hijging bidden op het.graf van' den Prins der Apostelen. De Os ervatore linmiioo »t drukt de volgende nota De Paus heeft te 12 u. fn plechtig verhoor M. Van den Heuvel, Belgischen Minister, ontvangen. De ont vangst doo| H. de Paus was waarlijk hcrtelijk en weer dig van de gevoelens van de persoonlij <e hoedanig- beroemiheid van den Minister verdienen. Onder.de afwisseling van toe spraken heeft de Paus aan Minister'Van den Heuvel de verzekering uitgedrukt dat zijne werking geheel en ganschzal o verereen stem men met l et betrouwen welke hij stelt in den Myrister en nog nauwer de handen zal toesluiten welke den H. Stoel verbinden aan de geliefde Belgische natie Italië was in drieverbond met Oosten- en Duitsehland Door dit akkoord was verplicht' zijn Woncfgenbofen té helpen ingeval zij aangevallen wierden. Waarom heeft Italië zich onzijdig gehouden en gèen deel willen nemen in den oorlog Het heeft het verklaard onrdat het ertoe niet gehou den was, vermits Duitsehland en Oostenrijk niet de aangevallenen waren maar de aan vallers. Dit is ons inziens een der klaarste bewijzen der Germaansche plichtigheid. Spijts dit verbond is Italië nooit be vriend geweest met Oostenrijk. Immers Oostenrijk behoudt onder zijn gezag en dwang heele Italiaansche streken. (Trentin- Trieste-Dalmatie). 't Is lang dat Italië naar eene gelegenheid verlangt om daarop wèer hand te leggen... en gezien wat er om gaat in Italië meenen we te mogen zeggen dat het Italiaansche volk den oorlog tegen Oosten rijk begeert. Die begeerte werd nog aange hitst door den aanval der Dardanellen en de terughouding van Griekenland voor 't oogen- blik mee te doen met de Franschen en Engelschen. Het uur is gewichtig. Duitseh land werkt met handen en voeten opdat Italië toch zou onzijdig blijven. Daartoe zijn voor Duitsehland gelijk altijd ten ande ren alle middels goed. Nu zoekt de keizer zijn bondgenoot Oostenrijk om den tuin te leiden. Geen ander middel om Italië stil tc leggen dan toegevingen te doen. Oostenrijk 't is gij die ze moet doen geef uwe Italiaan sche streken aan Italië terug O 't heeft gespannen deze week tusschen Berlijn en Weenen. De Oostenrijksche keizer Frans- Jbseph heeft gezegd Neen geen streep grond geef ik weg. Duitsehland heeft ook misrekend als het dacht dat heel die Italiaansche kwestie enkel bestond in de teruggave der hoogergenoemde Italiaansche streken... de kwestie is veel breeder daarbij komen het gezag in Alba nië, de overhand in de Adriatische zee, de belangen in de Middellandsche zee en langs de Afrikaansche en Asiatische kusten aldaar. Al belangen die strijden met de/e van Oostenrijk en Duitse land en waarvoor Italië slechts voldoening vinden kan langs de zijde van Engeland en Frankrijk... Wat zal er daar nog al uitkomen Wc moeten 't afwachten. Het schijnt dat door toedoen der Grieken nl. der Venizelas partij er gewrocht wordt om eene nieuwe verstandhouding te weeg te brengen onder de Balkanstaten, t. w. Grie- kenlai d, Servië, Rumenië en Bulgarië. We moeten er bij aanstippen dat Rou- menie en Bulgarie heel en gansch voordeelig gestemd zijn ten opzichte der Bondgenooten. Van een anderen kant komt schielijk het nieuws toe dat zoo wat al met eens het ioe bulgaarsche legerkorps gemobiliseerd is en gereed om te vertrekken naar eene onbe kende bestemming. Duitsche gazetten gaven over enkele dagen verslag van samenspraken onder staatsman nen die, voor de toekomst, in Holland een bondgenoot zien met Duitsehland... Een bondgenoot?... willen de Duitschers zeggen dat Holland eens zal deel maken van het Germaansche keizerrijk. Het groote dagblad van Amsterdam de Te! graaf geeft daarop een heftig ant woord getiteld HET DUITSCHE GEVAAR De belangen verdedigd door de Bondge nooten, zijn ook, ten deele, deze van Hol land Het hollandsch volk kan niet wenschen dat zijn nationaal bestaan zcru afhangen van een politieke mengelmoes (gelijk Duitseh land). Elk Hollander wiens oogen de hui dige crisis heeft geopend, zal al de lasten aanveerden die te dragen zijn. Niet langer meer zal men zeggen We zijn maar een klein volk en ons zweerd kan weinig géwicht in de weegschaal bijbrengen. Het princiep dat van nu af gelden moet is Juist omdat we een klein land zijn, is het noodig dat iedereen onder ons zijn plicht vervulle en dat niemand de taak hem opgelegd van de schouders schudde. De overtuiging wint veld onder ons dat wij dag en nacht op onze hoede moeten zijn zoolang te Berlijn een aristocratisch beheer meester blijft. Duitsehland wil het meesterschap over rfe Noordzee, daarom moet Holland en België ingepalmd worden,'en einde den Engelschen handel te verzwakken. In geval van aanval mogen we rekenen op de wedewerking van Frankrijk Engeland en België, feiten die onze toekomende politiek in diplomatiek en militaire opzicht moeten leiden. Twee Belgische legerafdeelingen winnen rond Schoorbakke bezijden Nieuwpoort van 4 tot 5oo meters grond. Bij Lombaertszijde bemachtigen wij een Duitsch fort en winnen daarbij 100 meters veld. De vijand wil zijn verlies herstellen maar wordt met zware ver liezen afgeslagen. De Belgen winnen altijd maar voort. Tusschen Dixmude en Eessen werd een duitsche trein door onze kanonnen vernietigd. ROND PER, langs St-Eloi wordende Engelsche troepen hevig aangevallen met valavond. Zij moeten eerst wat wijken maar ze hernemen daarna den verloren grond en de omringende loopgrachten, spijts de ge weldige vijandelijke tegenaanvallen. RON D ARRAS vallen de fransche troepen aan en bemachtigen 3 reeksen loopgrachten rond O. I.. V. van Lorette zij mieken een honderdtal gevangenen waaronder officieren en onderofficieren. Eveneens vernielen zij twee machien-geweren en een voorraad plaats. Bi j Ecurie springen 3 duitsche loop grachten de vijand wordt belet ze te ver vangen. ROND CARNQY doen de duitsche een loopgracht springen en ilemcn er in plaats, maar zij worden er na hevig gevecht uit verjaagd de franschen blijven meester. TF.' NEUVE-CHAPELLE behalen dc Engelscbe troepen eene goede overwinning. Op een front van 3 kilometers gaan ze een i2oo meters vooruit, na een hevig gevecht. Drie duitsche loopgrachten en een versterkte plaats worden beurtelings bemachtigd. De vijand deed allergeweldigste tegenaanvallen maar werd telkens afgeslagen hij leed vreeselijke verliezen en meer dan 1000 krijgs gevangen en verscheidene machien-geweren vielen in de handen der Engelschen. Een hevig kanongeschot steunde doel matig de bondgenooten. IN DE CHAMPAGNESTREEK maken de fransche troepen nieuwen vooruitgang- Zij winnen veld in het bosch rond Souain en Perthes. Bij Mesnil slaan zij twee tegen aanvallen af en verbreeden hunnen werk kring. Krijgsgevangenen en een bommen werper vallen in hunne handen. IN ARGONNFJ heerscht een drukke werking. Bij Bagatelle worden twee aanval len afgeslagen. Een blokhuis wordt vernield en de fransche troepen maken zich van de plaats meester. Te Vauquois vallen de Fransche troepen zelf aan en maken zich meester van een gedeelte van het dorp talrijke krijgsgevan genen vallen in onze handen. In het Bosch le Prètre hij Pont-a- Mousson deden de duitschers 4 onzer eerste loopgrachten springen met goeden uitslag zij bezetten de plaats, maar wij wonnen 11a hevig gevecht de twee eersten en een deel van den derden terug. De vijand deed tegen aanvallen maar werd afgeslagen. In den nacht van 18 tot 19 heeft een Zeppelin de statie van Cales willen ver nietigen. Het is niet gelukt doch zeven be dienden werden gedood. Op den Niemen- en de Vistula woeden hevige gevechten in de richting van Pres- nijsz de Russen gingen vechtend vooruiten sloegen verscheidene duitsche tegenaanval len af. Te d'Howetz heeft de vijand vruchteloos de forteres beschoten op afstand en daarom nieuwe batterijen dichter bij gebracht. De vestingsartillerie viel doelmatig een vijan delijke kolom aan, bestaande uit trekauto- mobielen voor zwaar geschut en hun be- noodigheden. IN DE CARPATHEN woeden sneeuw stormen voort, dit belet een aanvallend op treden. De vijand viel meermaals aan, maar werd afgeslagen. Bij Gorlitz vielen wij zelf aan en vernielden de Oostenrijksche afdee- lingen die na een mislukten nachtaanval zich poogden te verschansen tegenover ons front. De Oostenrijkers geven den moed niet op Przemysl te ontzetten zij vallen hevig aan en beschieten met hun grof geschut de kleine forten, maar lukken niet in hun pogen en de russen maken talrijke krijgsgevangenen. IN GALICIE. In Oost-Galicie ten Zui den Nynielf werden'hevige tegenaanvallen afgeslagen. Naar men meldt zou de gouver neur van Stanislau door de Kozakken ge vangen genomen zijn hij zou in 4 dagen 200 ter dood veroordeelingen hebben ge- teekend. IN DEN CAUCASUS. De russische troepen hebben op de Turken een hevige drukking uitgeoefend, die met goeden uit slag bekroond werd. Op verscheidene punten der vcchtlijn woedt een hevige strijd. Laatste berichten melden dat db Russen op heel hun front aanvallen. Duitschers, Oostenrijkers, Turken moeteu overgaan tot verdediging of vluchten. De bondgenooten zetten hun doorbrekend werk voort. De Queen Elisabeth heeft doorzijn geschut de militaire gebouwen van Gallipoli en verscheidene kustbatteriën ver nield. De goede uitslag van zijn geschut werd door een vliegmachien waargenomen. De batteriën van het fort Dardanus zijn heel en al vernield. Het fort Hamidieh werd door hetgeschot erg beschadigd. Op 18 ki lometers afstand hebben de vereenigde vloo- ten Tchenak-Kalen beschoten de stad leed groote schade de bevolking ontvluchtte de stad. Alleen het fort Tchimikli beantwoordt nog het geschot de: schepen. De beschieting van Smyrna en zijn forten werd ook door een deel der vloot hernomen. ^De voorhaven van Smyrna is reeds inge nomen door de Bondgenooten. Een engelsche vloot die mijnen opvischtte werd geraakt. De Amethyst werd ook ge troffen boven de vlotlijn maar het schip lijdt geen gevaar. Een hevige schrik heerscht in Constan tinopel en langs de kust. Alles is bereid om bij naderend gevaar in Klein-Azie onder komen te zoeken. hen expeditie-legerkorps wordt bijeen gebracht om het werk der beschieting te steunen en te voltooien.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1915 | | pagina 1