50e JHRR 36 - Rue au Bfurre Boterstraat Br terstreet - 36 5 centiemen Zulk eeo vader Zulk een zoon LI PATflIOTISWIE BEL8E l'ïhe Festivals of ïper Een incident in de loopgrachten Easter IWasims 1 I Op liet Westerlijk legerfront 4 r? ïg .Xe,,, ZONDAG 11 APRIL 1915 LE CANTIQUE Overzicht der week Ter Zee II. Op het Öösieplijk - YPER- Van week tot week Editeur-lmprlmeur Drukker-Uitgcvcr Printer-Editor callewaert.de meilenaere N' 254-0 De oudste zoon van Koning Alb rt I en Koningin Elisabeth, Pins Leopold, veertien jaar oud. wordt als vrijwilliger inge lijfd in 't Belgisch Leger. v - - Iht v J d"u|..i-i""v...j ,v"V.i In België In Argonne In de Woevrestreek. In den Caucasus -N/V k-dr tf&^t 1 M Bureau de Renseignements pour les Réfugiés In den Elzas. In de Lucht Veertigste Verjaring der Geboorte Z. MAJESTEIT KONING ALBERT f Arrondissement. We vernemen het belangrijk nieuws dat onze stadsgenoot M. Advokaat A. Biebuyck, gemeente- en provinciaalraadslid, door het Gouvernement benoemd is tot arrondissementscommissaris van Yper. Dit nieuws verzekert men ons is officieel en zal een dezer dagen in het Staats blad verschijnen. Onze gelukwenscben- «Sfti den nieuwen arrondissementscommissaris. Plaatsb8velhebber. Een Belgis che Commandant de Place is te per benoemd geweest. Schoone gifr. De gemeente Crom beke komt 5 00 fr. te schenken aan het Rooae Kruis van België. Dit laat qns weten M. .1. rijp hpt- uMB Komiteit der Vluchtelingen J0t geiai ...1—6, BERICHT. - Het bestuur van het comj. Aan de Vluchtelingen. De t Ipitmal ii' m Alle mededeelingen moeten geworden ten bureele van 't. blad ten laatste egen Donderdag avond. Naamlooze schriffen worden niet in acht genomen. Briefwisselaars wor den verzocht telkens hun volledig adres op te geven. »Q« The festivals of Yper arc almost fit k's persécutions hyppmtes, pms le cal- \a,lhÖllfm ils formcr privileges J t A éiait fait, le triste calme ainollLseur des ,-|avl> ]?een abolished. there af roe rages. L'nrméc beige avail fail sou devoir. 1/ - f w!n, customs which* niet toestemming p Jfc I'Ol 13. oiidtsfrc tip eigen aanvraag, ijrc koninklijke owl< rs. heeft PIUNS I .0- zoon clcs 'konings. -Lo ~r 1"* - dat roem en. eer verwierf te Dixmude, alwaui hel 'veertien dagen weerstond aan de duitsche aanvullen. Veertien jaar odd, is Prins Leopold, een vlijtige en blijde jongeling, gezond, mager en lang opgeschoten, vol vuur en wilskracht. Welk eerlijk voorbeeld van vaderlandsliefde geeft den jongen Erfprins van Befgie, ge ven zijn, Vader, Koning Albert, zijne moeder, koningin Elisabeth, op dit droevig uur voor 't Vaderland dat al zijne, zonen noodig heeft. Prins' Leopold is naar het kamp van X... vertrokken. Alswannecr dit nieuws bekend werd le Le Havre en elders,, ontving Prins Leopold tal van telegrammen en brieven van gc-lukwensehingen. Als Prins Leopold bij de 'soldaten zijn ka ma raden, zegt hij - toe-, kwam, was hij zo edel gemeenzaam met al len. en deelde hun popdth'. In t kamp gc- insi leerd, heeft Prins,Leopold verklaard dat hij 'effen als de eenvoudigste soldaten zijn instructie wil doen. en deze eens afgemaakt seffens in de rangen treden, om met zijne kaïraraden in de eer en' het gevaar des oor- clogs la jleelen. Alle Belgen, bij bet vernemen van dit groo- te .vorbeeld van Vaderlandsliefde van wege onzen dierbaren Prins Leopold, zullen tot in 't Hert bewogen; zijn, doch allen zullen ook wenschen dat Rij', die onzen erfprins 'is, op wien onze Belgische hoop steunt voor de toekomst, zich aan 'gevaar niet blootstel- .1 w. wwit»'ae» .uil—voor ydjoe 911 '<ler leven later voor hot Helgischc quaint customs wmen lyl 4 vivéd. h is verv unfortmiatè that y, J,...,- +>e Jk-mpniurity Mopp, I ye.r the war- - t. 7 -. T„« lirsl lmporU.nl l'eslis.U .1 1 1 1 i-JvL -v. list". forlnight in Lèb^tï&ry. starting vn were I, day. The tradition is tlvat on the fir-f ;Jj 1 j'nesday- during the - feast several efffi. 0pc thrown from the Belfry „of the elotj lirst. en ow Oorlogsnieuws Tt* - ijta pouviiicnl nos sold - tut oon'l viifjii? Liege, Namur. Anvers s étaLnt mi, ,i.V 1 ,i-1 fr vnr-.iis- après avoir ton^tci. h. en retraite, avail fait front P°m'. «WEI du n!u on 'Ie, puis uiie accahnie relative éliut venue nvec le piétiricment sur place, qui du- Va it, depths des semaines. Et toujours les journaiix allemands annoncaient des victoircs, el loujours nos lourds conquérants affichaient des joies dc triomphe... Oela nous arnena a la fin de Le a w (dernier, dimanche de ce mois, lc doyen dc k i.uhtvs Cat Feast simply means pelitex .vijlc de -M.. annionga en chant urn L cimises aml fetes in, 1hc raar_ tóiUiwiia de' saluts, préparatoire a la ieU I j de klmtnaeulfie Conception, neuvaine dans la- 'Phe other important festival is in ttf,, cteri- quelie on dc.manjderail a la Vierge son secours m,er and is called Tuiuldag. 1'his was bmicnts dans les difficult® de l'heuro prés.cntc: cha- dhe ntost -popular 011e of the year. IT,sS 0f iv-ae promit d'y -assister. Après le chant llvation of the name deserves a few n|,, was s premiers hynmes, au salut d'ouverture, j pafténlion. In ancient dimes the Patre| Sifrt- doven monte en chairs et commenca la»Yper was Mary of Thuyno, and her ifTuin- Dag; that was the fiiTjiejiai Hence the modern naiiis {es_ nonnen en 14 machien geeveeren. Op a April mieken de Russen 2900 krijgsgevangen, namen 3 kanonnen en veel mitrailleuzen. In de richting van Chotin werden eenige vijandelijke afdeelingen omsingeld en gedeel telijk vernield 15oo man werden krijgsge vangen genomen. Rond de^streek van Cos de Rostod gingen de russftn sterk vooruit en Een vijandelijke afdeeling met 3 machien I bezetten beurtelings de'dorren Smolnek Cn oeweeren was er in gelukt den Yzer over te j Ozozrouska. geni vicicu in"vvi,A-.xij;achten maar de Bel fende duitsciiers teruu 1 In de Soo.T.8 streek-. Te La Boiselle en Dompierre is het een mijnen strijd die ten onzen gunste mèesloeg De Oostenrijkers trokken snel achteruit cTo i>ywggoHj^D voorraadpjaat- on«;n,-ie Kek^axn"" <?0 >r<■- f O TT 1 i k«r S moeten achteruit trekken, ze voorzien zeirs A ribbon was* tied to the neck of ijss C] That got to, "the ground and came \o I'land the lucky owtyci^'of- tlris cat ^.-tnig '.titled to a prize, "Sol much for tradilio;.quarc. 1 a f'i arkcl J Su,y le doyen monte en chairs et comm.ova pper was ivrai; réei'rttiop du chapelet, spécifiant, dans des j jculiotl Thuyne nuroles riui faisaïint vibrer l'assistancc, les yay i n August paroles qui faisaient intentions des fidèles: «Getie première dizar-- nv. pljsail-il. e est pour noire Röi, qui com bat 'si héroiquement dans les tranchées, pour libfrer inotre t'erritorie; oette autre, cost, pour notre Reine, qui avec une charité admirable, se' dévoue nu soulagement de nos blesses; öi'Ue troisième. e'est pour nos petits princes slif lcsquels unc 'fois déja Lange de las mort a plané; cette quatrième, pour nos jotduts tombés au champ d'honneur, face a l'ennemi; cette autre', pour ceux qui luttent encore, pour mj ils aient la force des suprêmes sacrifices cl cjuc Dieu leur donnb la joie du triompiux Et le ehocur des voi xse fait. dans les re- pons, una nimf- ct puissant, la communion de tout* 1111 petiplc dans le ïnême ideal d'amour, de reconnaissance el d'espoir. L'office se ter mine; 1 orguc prélude sur un air coniiu, its ehantres entonnent un cantique. Eeoutez... Le cantique s'est mis a l'imis sons des oocurs lurjnos soldluis, YiTkis a ia IfontiC. Sur la Belgiquc, éle.nds ta main; b'énie... E1 land is que la foule s'écoule avec dans ■s veux unc flamnre de con fiance reconqm- e ies premières notes dc la BraMncciniw majestu'eiises c tlcntes,- monlent, éelios dus coeurs A toi mes" chants, o Belgiquc chéric! Rond Lassigny werd een aanval van t begin I spoorweg, langs waar de Oostenrijkers hulp en troepen brachten is afgesneden. De Rassen, van 20 Maart tot 3 April, hebben 33.000 Oostenrijkers en Hongaren krijgsgevangen gemaakt. militaire loopbaan is beroemd. Geboren in-* 1844te Nancy, trad hij in het leger in 1864 tot in 1900. Hij nam deel aan verschillige oorlogen t. w. als pauzelijk.e zouaaf in 1867-68; tegen Duitsphland in 1870-71; in Algerie en Tunisië 1881 -1888 in Tonki n 1889-90 in Algerie 1891-92 in Dahomey 1893 in Algerie 1894j Als de oorlog van 1914-1915 losbrak trad hij wèer in 't leger, niettegenstaande zijn hooge jaren, als sim pel soldaat in het VIII leger, 20e corps, 3ge divisie, 77e brigade, 146s regiment. Welhaast onderluitenant benoemd kreeg hij over kort zijn eerste graad van Luitenant- Colonel terug. OnnooJiu tr zefltvj- dappere soldaat een 't hoeveel decoraties draagt. Onder de Engelschen bemerkten wij kapi tein Bridge met verschillige officieren, al- I ïe"*IerkJo!Cra 'g^neenléraadslid V. Sevs de bezetting van Munkazt de verbindings hoofdcommissaris van politie Van den Lc lciulcmain trois officiers prussiens vin- 4*ul s'installer sous la chauy et lnll n soeicr aux voc-ux des beiges, c,n van nin Onder dezen titel, lezen) wij m den Dai- 1v Chronicle van 2 April, volgend verhaal: Koning Albert is meestal op thofit bij zijne soldaten, ^u «H dan brengt vj een int^tionS dc la vedlle la maitrise bezoek aan Le Havre waai zijne rep^w dc la vei„c, l'orguc clam.r verblijven. Genie, zegt men, bestaat in Unachlnemen m kleinigheden. Indien l zoo is, dan 1 ing Albert aid énkel het ware z.mnobre.ld van L.cn Koning-soldaat, maar een waar Genu ilaai'.ij; want 'hij lVoudt zich bezig nrct alles hoe ;cring het ook zij', wal zqne trocR^aam belé k en vindt zelfs den, tijd om zich in persoon. 1c overtuigen vatii de Wijze waarop zijne bevelen uitgevoerd zijn. Onlangs, gedurende een zijner inspectie ronden, kwam hij 'tvolgen» geestig voorval tegen. weken geleden' op den avond dag, which applies 110I only to this - j Sunday but to the whole three wea. tivities at this time of jtlre year, f Everything was -done to make Unfiling as enjoyable pvs possible to visitors j s(reet as townspeople. If a house wanted Cq;e to a shop-window re-grinnging. or il s<)r!4^rfaiu improvcinenl w as to made, i^wiis L^^(| be done by Tuindag. When Ibis in^olable day arrived, the whole, place had y from a holiday aspect. Perhaps Hie iiio,l V i(,\nu teal lire was a procession, which start4ric G{ pthc Cathedral and "mad a a lour of HjAfigu- lastïng about two arid half hours. I i Yper's most charming maidens used re as Mary; of Thuyne. After Tuindag there were still thrt^ idays of holiday for lire town. Duf 'time, the most popular events were fees and merrymaking in the markt Stalls with all kinds of pretty ,lopV put MP, .'OKI all ihv siuro,tHMlu: of fleeoralions cMuiMimu-u u- M rit of town, in the aflornoon cone lied, and by the time it was dusk IW re was filled with dancers trom all tow'n. Tn Tact nearly everyone used^o k present at these nocturnal fcs!,v,Ucs.;whuT idwats lasted well into the small lrfus of the morning. U is easy to undcrsland why Tuimfe was always such a great success and w* eve ry r.c loosed forward to d; so p\^.wc must hope for a ^peedy return oj these pleasant limes. af, afgeslagen. Een aanval bij Bagatelle werd afgeslagen. Het totaal getal gevangenen bij 't bosch Le Prêtre beloopt 2co soldaten en 6 offi cieren. Te Zuid-Westen Vauquois, nemen wij bezit van een vijandelijke stelling. Bij S. Mi- chiel vallen een machien geweer een bom- menwerper en krijgsgevangenen in onze handen. Ten Oosten Verdun, nemen wij het dorp Gunainville in en de hoogten die den Orne» beheerschen, wij bemachtigen ook hoeven van Haut-Bois en van het hospitaal. Te Eparges gaan wij een goeden stap vooruitde dtiitschers vielen hevig aan maar waren niet in staat den verloren grond weer te winnen In liet bosch van Ailly gaan wij ook voor uit en behouden wat wij innamen. Daar ook krijgende Turken felle slagen ze waagden de x Akhave over te steken maar mislukten. De Turken bezaten een •sterke stelling bij Olty maar werden er uit verdrevenen lieten er krijgsgevangenen. De duitschers zetten hun werk voort en mieken weer talrijke slachtoffers. De Engelsche booten Seven-Saes, Soutk- point, Lockwood, PaquerelteCity of BremeOlivine, Northland De Norveegsche boot.'Unita. De Fransche boot, Emma. De Italiaansche boot Luga Purodi ook Naar krijgsgevangenen melden zouden er I door een onderzeëer gezonken, naar gemeld 1 rfii's WYECOTl J'Jjvmnë dc la Patrio, a present Pie,j£~' 'cello fois, au vibrant 'patriotisms «s hddes se mêla quelque chose commc dc la ham.. 1 es officiers prussiens n.e bougèrcnl pas maïs nc 11\inreftt plus; ils cnvoyèrent chaipic soir Vun Eu l'auli e wachlmcisler espronner l cn- souianc». N'auraient-ils done pas ces göns dc. la kul tur encore, assez dc sang de prêfres sur les doïgls Is een paar wviwn 3 van een, kouden; misügcn dag. Ixemge dagen vroeger waren er dekens uitgedeeld .geweest aan zijde man,non voor de loopgrachten IK Koning wilde zich overtuigen of dc waren om zijne soldaten tc beschuiten gen de koude. Na het wachtwoord gegeven te hebben aan 'den schildwacht, die hem tegenhield,- -ging dc koning verder door de verbmdmgstoop- oracht naar een der twee ingangen du Se eerste linies leidden. De ingang dien h J voorharl, was afgesloten met planken en zer om u.kh <laar Zii zich zooveici? ,,y profossem. e, ja Faculté Idc droit dc I.von, om zich tegen 1'"'" in grenen Un bureau de rertseignemcnts a été créé a Lyon pour facifter. la recherche des Beiges et des Francais que l'invasion a obliges a abaiidonner leurs foyers. Cc bureau fonctionnc sous lc patronage dc M. Herriot, Mairc dc Lyon, Scnalour du Rhone ct de M. Mulatier, Consul de Bel-1 gique a Lyou. II a pour secrétaires MM. professeur a la Pu ulE de droit d vtffT i.anïd.y, <ic|>uté dc Mu Corse. Lc moeite acgcveu hadden om zien ugen deni^ ^]0jnl n,unjdpal, Ch. Porcher, professeur a K lc bcsehuttcn. Niét wetende wie de in dringer was, begonricin zij heftig op te spelen toen zij den Koninklijken bezoeker hun werk hoo.J.n afbreken. Po' i Kunt ge niet langs den anderen kant paan? Wilt gij ons 'n koude op dlijf Tagt.i met dien tocht'? 'LpP gihg het er op tos. Een tocht i,n de loopgrachten in do Vlaan- ders! Zou men niet zeggen! dat zij het zien daar aangenaam maken'? Dc koning antwoordde: Oh verschoo ning' en bedaard ging hij langs den ande ren ingang rond. T' "u dc soldaten den bezoeker herken den. bleven zij sprakeloos en verlegen staan. De koning trad vooruit met zijn: gewonen mffden glimlach: Ik kwam juist eens zien w f,ii >,et aanlegt 0111 u te vrijwaren ran The beginning of this wiek prtptto b> people of England with their first Bik Ho liday of the-year, and without doi.jr a reu sed. in. the minds of the english soai.;s inour midst, recollections so d«r JLo M feelings of the most fervid palnol.se cou quench. For is not Easter the inn the pressure of business is relaxed jaded human machine allowed lo .^Mesc, in the charms of Nature"? The country under the spell. presents an aspect which can onljf quatelv appreciated by whof.j J necessitates their continued piesen. hum-drum of business centres, **vhosi only opportunity to enjoy the glon2 •dom of the counlry^.s afforded on Do liday. - -'he SCè-ide i.Uo h'.s il« aL \his early mason, it mrc^s lnd, allurin.tM' the call ot Nature, country arid -r last week-end devoid of thousands I<!or-u llllSi e. koude! zegde hij en meteen voelde hij 10c gij ZA tl»J v" -j aan dc dekens en sprak gemeenzaam met dc soldaten. Het is dank aan zuiken gemeenzamen om gang met zijn, volk dat dc Koning zoo be mind werd van zijn legeren dc bewondering afdwong zijner officieren sche correspondent erbij. voegt de Engel i'Eeolc Vétérinaire de Lyon. II se propose' de centraliser tous les ren- cignements concernant les réfugiés liclgos c l fanicais. 11 inyite, a eet cffet, ceux des lé- fugiés qui peuvent croire quo des parents on des amis les récherche.nt a lui faire con,- nailrc leur adresse présente. II reccvra les demaudes dc rcnseignemcnls qui lui seront enVoyé? rcorioernanl les ré fugiés, ct répondra gratuitoment ces de- nijajide.V- chaque fois qu il sera cri mesuio d. "1e faire. II pric ses corrcspondanls 'de rédigcr leurs avis et demandes d une facon succincte, mais en mé-ine lomps préciso et complete, en ortho- graptdarfl exactement les noiiis de lieux el les noms et prénoms de personnes, et en les 'écrivanl lc plus lisiblemcnt possible. Joules communications doivent êlrc alres- Sécs au Bureau de. renseignements pour las réfugiés, a Luton, Hotel de la MutuaUté, pla ce Baspail. accustomed J^,th of ago another summons came to England; that from Bel^tn, whoseq| soul cried nut for redress against the all treaties. He heard; there was a ht his heart; a flush at his templc#^.^ s gone - gone to partake in a pree is sacred to-the cause of llnternalif^ hiU crs in beurtelings 6 duitsche bataillons vernield zijn. Te Burnhaapt-le-Haut werden twee duit sche aanvallen afgeslagen. Wij hebben bij Hartmans Wilier werd de observatie-post van een duitsche Colonel ingenomen, wij gingen vooruit en mieken krijgsgevangenen. Ö|J CAB ILöinöi/, hebbenue RusseM voor- uitgang gemaakt. Bezijden Krasna trok de vijand rap achteruit na een aanvallend op treden der russen. _n de Carpathen treden de Russen voorts aanvallend op en houden de bovenhand. Midden sneeuwveld hebben zij eene hoogte bestegen in een moordadig gevecht en heb ben de Oostenrijkers uit hunne stelling verdreven de richting van Lutoviska. De 20 maart alleen vielen 80 officiers en 5.6oo man in hunne iianden daarbij 4 kan- Verleden Zaterdag, 3 April, hadden wij eene geruchtmakende kanonade.. Zondag 4, PASCHEN, was"t een redelijk kalmen dag. Hier zullen wij de indrukkende kerkelijke diensten vermelden in de kerken en kapellen, vooral in de twee opene parochiekerken St-Niklaas en St- Jacobs. We hebben gehoord hoe dat de geestelijkheid en de parochianen van Sint- Pieters verlangen hunne kerk ook te zien openen. De E. H. Pastor werkt daartoe met handen en voeten en 't zal wel gaan In St-Jacobs en St-Niklaas was de toeloop der geloovigen die hun Paaschplicht kwamen vervullen, die aan de missen en andere ker kelijke diensten kwamen deel nemen over groot, zoo ook op de volgende dagen. In St-Niklaas was er te 9 ure een bijzonder mis voor de Engelsche soldaten te 10 ure de parochiale 'hoogmis. De kerk was alsdan zoo stampvol dat de geloovigen tot in de drie kooreii zaten dat men moest de mis opdragen met open d='T'TL.YPtot °Ka°u 'wU'ge". de geloovigen ~g de Fran- Tt 11 Sten daaronder sermoen door aalmoesenier van 20' legerkorps, was proppensvol soldaten. Die schoone Pa.schd.g mocht met em- dig» Sr ongelukken. In den avon_d rond 10 1,2 ure onderstond de stad een wordt. De Russische zeiler jQrethe Hemroth liep op een mijn en zonk, terwijl de turksche gewapende kruiser Medjihied het zelfde lot onderging wijl hij de verbondene vloot ver volgde. Een duitsche onderzeëer zit bij Douver in netwerk verward en 6 stoomboo ten der duitschers liepen op hun eigen drij vende mijnen en zonken. Mei' was er erg i;rt '"-b- Fransche vliegers staken weer naar Belgie over en lieten er bommen vallen het zelfde deden zij op vijandelijke stellingen in Frank rijk. Zoo kregen Zee-Brugge, het Arsenaal van Mechelen, Hoboken, Bertifeem en-de statie van Vigneulles, hun bezoek. 3 Tauben wer den neergeschoten in 24 uren. Oostenrijksche en Duitsche vliegers lieten bommen vallen op Hoofstalen en andere plaatsen op het Oosterlijk front. zaakte in St-PieterskwartierRijselstraat, Weninckstraat, Hondstraat. Een of twee obussen kwamen tol aan de Leet. Dit bom bardement miek ongelukkiglijk weerom nieuwe slachtoffers waaronder ook burgers, t. w. Houtekier Adelie, Somers Urbain en Peeters. Irma, echtgenoote van Arthur Castelein. Is dat geen beulenwerk van wege de duitschers wat zijn ze nu daarmee Geen voet gevorderd J Dat brengt hun niets op 't is altijd maar om hun-woede botte vieren omdat ze de stad niet hebben kunnen in nemen. In den nacht kwamen er ëenige bommen over al de Kruisstrate. Donderdag 8 April, van I De morgen mocht kalm voorbijgaan. Ge- lukkiglijk In de straten waren aan som mige huizen de nationale vlagge uitgestoken. Hadden er het meer geweten dat zulks toe- gelatefi was, veel ander die Thuis zijn^xi^iog Braambussche, de ondercommissaris van politie Vanden Hende. Eene afveerdiging der nog in YperLblijvende ambtenaars van het Weldadigheidsgesticht met M. Brule aan 't hoofd. De Yperlrnven ook waren in een over groote menigte -anwezig, verwittigd als ze geweest waren sedert Paschen, vnl. door kleine tweetalige strooibriefjes met de por tretten op van Koningv.en Koningin De plechtigheid was indrukwekkend dc priester aan het altaar, de militairen in het hoogkoor, de priesters in 't wit gewaad in de zittens, de kerke opgepropt van geloo vigen en ook Belgische, Engelsche en Fransche soldaten. Voegen wij daarbij de allerprachtigste versiering der kerk. Bachten het hoogaltaar tot hoog in de voute, een reuzentrophée van de nationale vlaggen Belgische, Fransche, Engelsche, Russische en Servische langs de kolommen en in de hoeken groote Belgische vaandels, hier en daar tal van kleine trophëen in Vaderlarid- sche en Ypersche kleuren. Opschriften ook boven het versierd O. L. V. beeld «Regrna Pacis, Sancta Maria Belgarum, o. p. n. boven het gepint St-Joseph's beeld «Sancte Joseph, Patrone Patriae Belgicae, o.p.n. In de middenbëük de tweetalige opschriften; K Eendracht maakt Macht L'Unionfait la Force Voor Vorst en Vaderland tPour le Roi et la Patrie 't Miek een prachtig effekt. In dit versierde midden, bij 't zien der aanwezigen, bij 't volgen der plechtigheden, bij 't hooren der liturgische en vaderlandsche zangen zoo volmaakt uitgevoerd door de schola, voelde menigeen zich btwVogen lot in ;i&t hert. liefde tot het Wderland iietde tot den grooten Koning!... en allen stortten cik vurige bede voor de vei'lossing van tseigic, voor de zegepraal van het Leger, voor deri triomf van den Koning i Donderdag avond, twee drie obusssen van kleine kaliber die geen kwaad stichtten. In den nacht hebben er veel niet geslapen zoo danig verschrikkelijk was dë kanonade in 't ronde van aan 't Diksmudsche tot aan de de Leie op 't Belgische, Fransche en Engel sche front 't spel was begonnen in den namiddag, heel den nacht door... en 's Vrijdags nog 't Zal voorzeker goed ge zeten hebben voor de Bondgenooten. Vrijdag na de noen eenige shrapnels op de statie te Yper...En weer de kanonade aan den gang heel den nacht. Kinderkribbe. Een schoon wérk dat deze week beginnen zal derkribbe d. i. een gesticht voor kleine kinders, beneden de drie aar Dit gestie 'wijze t.w, op geestelijke trrze in St-Niklaas kerk. Te 8 ure werd er door Z. E. H. Kanunnik kinders, oeneaen u<= - "kasteel De Brouwer, pastor-deken en apostolieken I wordt geopend te Proven op atseveerdigden een solemneele mis gezongen Couthove van Baron Mazeman. sevolgd door het Te Deum, het gebed voor I Ln Koning en den zang der Brabanconne, dom. He goes not alone or his v fights shoulder to shoulder with h-,torms arms from Prance arid Belgium, an M a good-fellowship wiiic.li, for the pw world, is good to behold. But altohugh Easter was spent in 1| land, the spirits of most of my re;idH - in no way lowered; on the conti» o seemed to he- quite .jubilant toi '-.My now feels that the long dreary w|ler past and that it is up longer merely of sticking il in wet helP the ever present danger of high 4 of a mine from m r j10- is iestion bombardement van 20 minuten - maar de obussen volgden malkander op de eene rto andere en vielen op de Mar Kt yT Halle) in de Hondstraat, Rijselstraat, O.L. Vrorwstraat en omliggende ook m de Mpprscb eenige nieuwe schade ^r0°4 zakende en verschillige slachtoffer^ an e burgerij werden gedood Room Emile, V hove Achille, Dethoor Henri en Blanche. Dinsdag, in den vooravond rond 6,3 4 from above or He feels that the realisation oi T K~ es has arrived, and that he i- in f .lords, is going to get a bit of his 1 MINET-Q ure nogmaals een kort bombardement twee, dne slagen, maar eenige Hondstraat en Rijselstraat, geen slachtoffers. Maar Woensdag was het weer erger 's morgens rond 8 ure, oP het punt dat men den Koning en den zang een strophe fransch en een strophe vlaamsch. 't Was te 8 ure, omdat dit vroege uur best pastte aan de officieren die daarna aan hun drukke bezigheden moesten zijn. Ook waren er een groot getal aanwezig in het hoogkoor waar voor hen voorbehouden waren Onder de Belgen bemerken wij; 4r, Boeschepestraat, POPERINGHE. bijzondere plaatsen bren^lB kend^bnre Luite- In Zondag, telkens van 9 tot ure voor- nant-Colonel Dujardin, Majoy Didier,^de j middag. commandanten Van Crombrugghe, Cumont en VerstraetenKapitein Hotelet, Luitenant Terlinden van den legérstaf, talrijke andere officieren wier namen we met konden op nemen, alsmede de krijgsalmoesemers. Verschillige Franschen waren er ook aan hun hoofd zagen we Luitenant-Colonel Florian Royal. De tegenwoordigheid van d en hoogeren officier" is het aanstippen van - ïeerd. Immers hij is 7. jaar oud en zijne plakt geweest vluchtelingen worden verzocht kennis te ne men van het plakkaat, geteekend door colo nel Trembloy, der Gendarmerie, en dat op verschillige plaatsen in alle steden en dorpen van het niet bezette deel van België is aange-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1915 | | pagina 1