r journal ii'Dprrs Dieaojsblac, oan Vpep rs en Yper before the great mar! Ce Paus en de Belgen Oorlogsnieuws - 50" JHHR 5 centiemen ZONDAG 18 APRIL 1915 Jongelingen, bemint, dient, verdedigt uw Vaderland Overzicht der week - YPER Van week tot we -k Ter Zee ïn de Lucht N' 254.1 Editeur-lmprimeur Drukker-Uitgever Printer-Editor callewaert.de meclenaere Welaan dan, milicianen, gij die te wege opgeroepen zijt, moed ge vat Bemint uw Vaderland zooals het zijn moet, dient, verdedigt uw Vaderland, wordt van morgen af Vrijwilligers Jongelingen uit ons Westland' van aan het Noordzeestrand tot aan de Leiegrens, verstaat uw plicht. Het Vaderland heeft nog meer soldaten noodig, - uwe plaats is in 't leger tót verlossing en vrij making van ons dierbaar Belgie. LETTRE dg 8. Em. Is Cardinal MERCIES a S; tl. 'e Cardinal AMETTE I Een brief van Z. H. Paus Bene dicts XV aan Mgr Heylen, bisschop van Luik. Brief vanZ. H. Paus BenedictusXV. aan Mgr Heylen. I Op het Wesierlijk legerfront In België In Argonne In Champagne Van ons Nianwsblad en itGQ wat anders In den Eizas. II. Op het Oosterlijk legsrfronl Veertigste Verjaring der Geboorte Z. M. KONING ALBERT I. Hulde van het YPERSCHE VOLK aan Koning Albert 1. Aan Zijn Majesteit Koning Albert I, I Hfl 36-Rue au Behrre Boterstraat Butterstreet - 36 u-1 Alle mededcelingen r»,oeten grwc dtn Kr jclt v*n 'i bOd tM tegen Donderdag avond. y .ch'it'en wor «n riMt; in *cht pe ér efadii'.*v.-r den verAUbhitelkcna hun volledig edres op te geven. «o» Wij hebben den leksl medegedeeld van het Koninklijk Wet-besluit van 1 Maart waarvan hel gouvernement de uilvoering bereidende is. Wij hebben ons alsdan eens te meer afge- vraagd Is het niet edeler en heldhaftiger /ttl' san te bieden als vrijwilliger Man op te trekken als opgcroepeneVoorzeker ja' We er uilti «u»<ii«e4»t ep vatBgejr~-\.'n iti/tk oork.; .v. iVe/ing tol nu toe zijn er "Tïïffzcnde en duizend* Kjopgero?- jiein jongelingen opgetrokken 'Ui. - Dit zijn de groothertige de c^lmoedigeTd ware vaderlandsminnende jongeling, u. HoevoJ zijn er van dezulke uit het i»ezet!e lan-,s~ deel niet gevlucht om zich nu bij Int 'e'" giseh leger in Ie lijven! Hoeveel staan 'r niet in de rangen! hoeveel bereiden zieh .TT. in de krijgskampen! Welk een hartroerend schouwspel van vaderlandsliefde! Op zulke jongelingen mag het Vaderland fier zijn. Over zulke kinders roemen vader landslievende ouders, die verstaan hebben dat op dit gewichtig uur het Vaderland AL zijné zonen noodig heeftDe opdracht welke zij doen van hun zonen zal niet vergeten worden, zal beloond worden dooi- God ...En dan stelden wij ons die vraag: Waa rom wachten degenen die zullen opgeroepen worden waarom gaan ze niet aanstonds vrij willig op? Mogen zij? Zekerlijk! Ze mogen zich laten als vrijwilligers inlijven voor heel den oorlogstijd. Het contingent van 1915 is ook maar gevormd voor zulk een tijd. Na den ooriog moet eene wet verder beslissen en het contingent bepalen voor vredestijd. Vrijwilligers of nieuwe mililiancn zullen dan zelfden tijd dienen, doch de vrijwitligerschap doet niet alleen tijd winnen, maar gieft ook het bewijs van de vurigste vaderlandsliefde. Is 't waar of niet dat de tijd nu kostelijk is? Zijn aangevallen Vaderland dienen, al wa re 't maar een 'dag vroeger, is zulks niet de plicht van eenieder? Wij hebben, een bijzonder reden om onzen oproep Ie doen tot alle welgeboren jonge lingen; en niet alleen tot de\en die val en onder de bepalingen van het wet-beslu t van i Maartmaar ook tot anderen als t t meer gevorderden in jaren, die ongehuwd, in den vollen bloei van den mannelijken levenslij l. hun kracht, hun moed kunnen geven aan het noo Ilijdende Vaderland. Luistert, ge zult verstaan Wij hebben de twee legers onzer wester- sche bondgenooten gezien: fransche en en- gelsche soldaten. Eranschen, ouden en jon ge. allen opgeroepen door den verpliehtenden militairen dienst, die ten slrijdc moeten trek ken. MOETEN ja; maar al is het MOETE- WF.RK die het geerne doen om hun Va derland van den duitsch te bevrijden en ook 't is de waarheid om Brigie te helpen vrij vechten. Engelsehcn dan, vrijwilligers al len volgens het cngclsch milieiaanstelsel. het zij REGULARS, hetzij TERRITORIALS die soldaat werden, zich inlijfden, uit Vaderlands liefde, ja zeker om van Engeland den duitsch af te wocren maar ook om uit Brigie den snooden vijand te verjagen. Wij hebben in het bezette deel van 't Vadeiland duizende en duizendc jongelingen, die verrast werden van de schielijk duitsche overstrooming. Daar zuchten ze onder de vijan delijke dwingelandij, daar lijden ze omdat ze de gelegenheid niet vinden het eene deel van Belgie te ontvluchten om in 't ander het belgiseh leger te vervoegen. Wij hebben in het belgiseh leger, hetzij op het front, hetzij in de onderrichtings kampen, duizenden vrijwilligers die plaats «amen, nevens de oud - geroepenen, en edelmoedig hun leven ten beste geven, of hen bereiden, brandend van verlangen, ook npar 't oorlogsveld le mogen trekken. Welnu... de strijdende bondgenooten zien niet verwondering, met spijt, dat er hier in t onbezette deel van 't land nog tal van jongelingen loopen die in dc jaren zijn om de wapens le dragen', die kloek en oud ge noeg zijn om plaats te nemen in het leger en Belgie le verdedigen. Onder de jongelingen zijn er die werkzaam bezig zijn. a;j Maar 't moet gezegd zijn... anderen zijn er, en veel te veel, die werkeloos zijn, die niet weten wpt doen met hun tijd, die, de twee handen in den broekzak door de straten rondslenteren en in luie vadsigheid hunne dagen overbren gen. Zijn me dat Vaderlanders? zijn me dat Belgen? onweerdig zijn ze dien groolen naam te dragen? Voelen ze dan iu hun hert niet een sprankel heilig liefdevuur tot het Va- land? Overdenken ze dan niet een oogenblik wat het Vaderland van hen verwacht? ■■Alswanneer de bolglsche jongelingen van 4 bezette deel. hunne gouwen zullen verlost zien door de Bondgenooten dan. weesl er verzekerd van, zullen ze, met nog duizenden en meer. zich aangeven als nieuwe vrijwilli ge hclgische soldaten. Alswahnecr eens den oorlog zal uitgevoch ten zijn. alswanneer Belgie verlost en wede rom vrij, triomf zal vieren, dan zullen deze gevierde en gefeeste vrijwilligers samen met de reguliere soldaten, met misprijzen neer zien op degenen die nog vechten konden, maar weigerden te strijden, uit oneerlijke gemak zucht, uil laffe schrik, uit ongevoelige on- versehillighud uit gemis aan vaderlandslief de... Dit shnffend misprijzen zal verdiend zijn en zwaar om dragen. Het Vaderland zal even als de roemrijke gedachtenis der koene strijders, zoo ook de herinnering bewaren der jammerlijke onthouding van diegenen die te kort bleven aan Vaderlandsliefdeplicht. KAREL' -VW .4 r chevéque de Paris C.'osi du (Ucembre 1911, fêle de Noel, qu'est datée la k't,IV pastorale de Mgr. Mer rier connuc aujoVT(l hni de tout le monde civilise. Dans un préambule latin, le Car dinal de Malincs orttonnait ft son elergó la lecture et la propagation de la lettre. Dés lc 1 janvier la soldatesque allemande icmct aux curés une let (re du gouverneur général von Bissing, exigennt la remise de la lettre pastorale et défendant .Ten faire lecture. Ces essais d'intjmidalivin t'chouèrenl pitcusement. Le 2 janvier, 5 2 briires du malin, la police allemande arrête 1 inipi uncur II Des- sain, et saisit cliez lui 15.000 exeinplaires de la lettre du Cardinal. Le même matin, vers 6 h., des officiers allcmands se présentent 5 l'Archevêehé ct exi gent du Cardinal des explications immédiates. Ix dimanche 3 Janvier, le Cardinal, qui devait se icndre 5 Anvers pour y présider. ft la Cathédrale, la eonsécratiou de la vitte au Sacré-Coeur. ne peut s'y rendre: defense du général von Bissing. Le lundi 4 nouvelle descentc ft lArche- vêché. Le 8 janvier le gouverneur allcmand adressa une «Eneyclique militaire au eler- gé renouvelant Ia défense de lire la lettre pastorale, faisant eroire ft un accord entre le"göïivcmoment général et le Cardinal. Le Cardinal se vit retirer la permission de ren dre visite aux evêqnes beiges. La nouvelle tentative de von Bissing échoua encore, car on. su vile que le Cardinal Mer rier avail formcllement refuse d interdire, com- me on l'y in.vitait, la lecture de sa lettre pastorale; il rcvendiqua pour lui-même toute la responsabilité de la lecture, déelarant que les prétres ne font qu'obéir ft leur arclie- vêque. Ix Dimanche 10 Janvier, le clerge pour- suivil la lecture de la lettre p&storale. Le mênie jour, ands line lettre lat ine ft son eler- gé, son Eminence protesta, lumme riloyen conime pasteur <les ames et comme membre du Saeré Collgèe des Cardinaux confre la violation de ses droits el de ceux de son clergé. La lettre pastorale de son Em. le Car dinal fil impression dans le monde entier. S. E. le Cardinal Bourne, Primal d'Angleterre, archevéquc de Westminster exprima toule son admiration ft M. Henri Davignon qui re- produisit dans l Echo de Paris les paroles du Cardinal Anglais. Colui-ci fit traduire al lettre en anglais et la fit lire dans toutes le; églises de son diocèse. La lettre fut d'ailleurs traduite dans presque toutes les langues du monde civilisé. Les Cardinaux francais, les évèqucs de France exprimèrent au primal de Belgique les sentiments qui débordent de tous les coeurs francais. Sa Majesté Albert Ier, roi des Beiges; en- vova ft Sa. Sainteté le Pape Benoit XV un télégramme dans lequel it rend un vibrant hommage au patriotisme du primat beige. Voi- ci le. texle de cctle dépêche. J'exprimc au chef vé.néré de l'Egliss ca- Iholique romaine mon. admiration pour la Conduite du cardinal Mercier, qui, a l'exem- ple des glorieux prtélats du passé, n a pas craint de proclamer la vérité ft Ia faeo de l'crreur ct d'affirmer les imprescriptibles droits d'une juste cause au regard de la conscience universelle. Je prie Voire Sainteté de eroire ft mes sentiininls respectueux et ft mon filial atla- chement Albert. Le Pape répondit au télégramme royal et eertifia ft cette date qu it ne regardait pas Tincidenl grave de Tarrestalion du Car dinal Mercier eonime étant clos. Dans un article flamand nous avons pré- cédemment fixé l'attcnlion de nos lecteurs sur Tintorvention du Pape dans l affaire du Cardi nal el sa sollicitude paternelle ft Tégard de la Belgique. Aujourd'hui même nous publions encore une preuve nouvelle de l affection pa ternelle dc S. S. Benoit XV, ft savoir .sa lettre ft Mgr. Heylen. évêque de Namur. Un docment nouveau de cette époque troublée de noire histoire nationale est la réponse que vient d'adresser S Emle Car dinal Mercier d S. Em. Ie Cardinal Amette, archevéque de *Pari$. Nos lecteurs seront heureux de trouver ici cette lettre ei de 1 conserver. Malines, le 15 mars 19! Fminentlssime Seigneur, Que de fois ces dernières semaines, je jig suis pris ft regntter mon long silence ft \i Ire égard! Et quand je dis a voire égard je voudrais comprendre, dans l'éminente i> 'M sonnalité de i ai«hevêque de Paris, mes chcr» et vénéiés cotlègues <lu Sacré-tmtlège en j rai ce, les nomhreux arehevêques et évêqui-s iltjj t'épiscopat francais, les eatholiques, le> trioles <le France et its sont légion - 'ipiK m'ont témoigué soit en public, soit daas k A lettres privéses leur sjmipathie, leurs ein.itl ragenuiits, et, au réconfort de leur exempt ,f ojil ajouté le secours de leurs aumónes mui cle leurs priêms (ïour leur al lib la. plir i j| blo, itiais la plus complètement dcvouéi-, 'Jm erois, ft notie cause eomniune, pour not chèie Belgique. II m en coulc il'èlre privé des moyenti iL Ier librenient vers Voire Eminence et vcrsT eux, pour dire ft nolre gran/de alliée, si fer* me dans sa resistance ft Tenneini, si noijf dans son réveil religicux, si line daris sofl élan palriolique. si gracieuscmcnt recqjinaisf santé ft la Belgique d'avoir dé-fendir, commj cl Ie le devait, sa neutrality, toute Tafteriiorj que j'éprouve |x>ur elle et Tadmiralion qui in'inspire sa fklélité a son role séculaire diï gardienne <tu dixrit et de proteelriee de 1 civilisation. Le jour appmehc, chère l'.niit Snente, je n'en puis Bonter, ofi l entière Jiherii de nos mouwments et de nolre parole nou-t sera rendue ft vous et ft nous, et alors cej. nous sera une granxle joie de nous din* mu4 tuellemenl sans ambages, de prés, lous I sentiments patrioliques et clirétiens qtti s.1? présentenl en ce moment en nos anus el qui auraient tant besoin de faire explosion (Jn<g Dien nous fassc la grace d'altendre avec pa tience cette heure libératricc pour laquelli jev don ne rtndez-vous ft mes fiéres de l'raine 5» Bruxelles, ft Louvain, ft Malines. eonüne ck sais qu its escomptent nolre présc-nce ft Reiins.j ft Paris et ft Montmartre. Eniinentissime Seigneur, je vous rest? uni de coeur et da me el par vous, ej me liens, étroitement u'n,i ft la France, avec laquellc .el pour la quelle Ia Belgique, souffre el c i<~- re d une invincible espera ne:-. Voire tout dévóué en Nolre Seigneur. f D.,-card. MERCIER, archevéque de Malines. 1 Before the war, Yper was a quiet old town I with many quaint customs. At the same time,. |j it was as up to date, as most places in Eng land. There was a combination of oldfaslri-t oned Flemish picturesqueness and modern eonj venienee. The town was wellknown for its hand made lace and, locally, for biscuit of Yper - a very durable article of food. These were specialities. Although there were no manu factures of any importance, the townpe. pl: may deservedly boast of one of the neweq models of electrically driven prinlingwork, which was among the very few industrial coneersn not irreparably damaged during the bombardment. The generating plant here al so supplied electric light to fmany of tin streets and of the greater part of the town was by gas. This was produced for some time by a gasworks just outside Llje norlhern boun derv of the town, hut -this lias recently been relpaced by a new one near the railway sta-,' lion. Close to the station, too, ii the walfi- lower. Large ponds at Xillebeke and Dick ■- buseh were built many years ago in order to provide the town with sufficient water and now it is filtered and supplied free. Yper's railway systems should also be brief ly considered. It was a junction of some im- poitance as the lines from Hazebrouck. Os- tend. Roukrs and Courtrai, met here. The service of trains, however, is not very good as there is in each case only a single line. To Englishmen this may seem strange as in our country, with its fine railway system, we should expect to see a double line con necting places like Ostend and Hazebrouck with Yper. Nevertheless, whatever others may think lacking in this respect Is fully made up for by the excellent system of street light-railways. These correspond to some ex tent to English tramways but they were an, improvement as small engines drawing loads of goods were used along them. By means of this vicinal, as it is called, the impor tance of the place, as market town for the neighbouring villages was considerably increa sed. As well as the convenience of easy trans port for the market-people there was the ad ditional advantage that the commodities for sale could be conveyed locally in large quan tities, much quicker than would be the ca se if ihoreswagons were used. Although Yper was quiet in the winter, there was a good deal of gaiety in the Sum mer. During the cold and gloomy months pinctically the only diversions were those of fered by two or three small pietun* palaces and theaters, but about June the flow of English and American visitors usee! fo be gin. In June, too. eoniettcei a series of week ly concerts in the market square. These las- led till October and attracted large audiences. Also at this time of the year steeplechasing was much indulged in. No doubt the great interest taken in this sport was due to' the military Horse-Riding School, which was one of the finest of Europa, and where exhibitions each year, some of the best of horseman ship could be seen. WYECOTT lil het duitsch wetenschappelijk tijdschrift Der Felsi legt Eorenz MtlIIer ce.Te verplet terende bekentenis af, eene bekentenis gelijk- oortig met deze voor dewelke, korten tijd i iTfOren de Kölnisehe Volkszeitung een dag <i|>gesriiorst werd. t. w. deze der algehcele impliehtigheid der hclgische geestelijkheid. Doe da! nu zulke bekentenis in Der Fris toegelaten werd door de duitsehe censuur, kj«e pil v\je JtSfcL-JUfc ^fiéest Officiel werd niet een geval vastgesteld waarop men \ou geschoten hebben op de auitsche troepen, van [uit kerktorens, met medehulp der priesters Alles wat tot nu toe Lekend is en dat het voorwerp uitmaakte van een onderhoek nopens de \ooge\egde wreedheden toegeschreven aan Katholieke priesters in den loop van de^en oorlog, is heel en al valsch gevonden geweest en van top tot teen uitgevondenponder eenige uil- sondering. On\e keiler heeft onlangs getelegra fetrd lot den Voorzitter der Vtreenigde Staten van Noord-Amerika, dat \elfs vrouwen en priesters wreedheden begingen in een vrijschutters-oorlog en soldaUn, geneesheeren enziekenbe\orgsters kwetsten. Hoe dat zu^i een draadmare in verband mag gesteld worden met dit stellige feit da er niets ten laste van priesters kan gelegd worden, dit zullen we maar na den oorlog wijs worden Dus van al de beschuldigingen blijft er niets over tenzij de tot hier toe gekende NE GEN EN VEERTIG hclgische priesters door (k- duitsehe soldaten vermoord!!!! VYe zeggen de tot hiertoe gekende immers nog veel zal er uitkomen als de bondgenoo ten eens Belgie zullen weerwinnen en als al vrede weer zal gekomen zijn. Wat er niet de hclgische priesters voorviel, kan men le lezen vinden in het werk van M Mélot. volksvertegenwoordiger van Namen, I E MARTI RE Dl CLERGE BELGE, uit gegeven in de nieuwe collectie Pages acluel- lesaan (MiO-pt r boekje bij Rloud et Gay, I diteurs. place Saint-Suipice, Paris VI. Van die 49 gekende afgemaakte priesters zifu er 20 gekend uit het Bisdom Namen. Onze lezers weten dat zijne hoogweerdig- :sb*-: k Mgr. llcvlcn ihissellftn. .vat» Nüuxuui -Jwai- Feidltólfig voorbeeld volgend van Z. Emi- uencie Cardinaal Mercier, in zijn vasten brief de herlverscheurende beschrijving gaf van de diiitscher aangeslagen. De Paus deze wan daden vernemende heeft tene strenge pro- tcdadie gezonden aan Duilsehland. Mgr. Heylen is er in! .gelukt aan Z. II. I'aits Benedict us XV volledig verslag te zeni- deu van hetgeen voorviel in het bisdom Na- nieii; Verleden week, vinden wij in de dag bladen volgenden brief van den Paus aan de bisschop van Namen'. 1 Aan onzen Eerbiedweerdigen Broeder Thomas-Louis, Bisschop van Namen. BENEDICTUS XV, PAUS I 'ïbicdwrcr Mk^ai; der. zaligheid en apos tel ijken zegen. Wal wij reeds wisten van den botreurens- wegrdigen toestand waarin «en versehrikke- Iijken en zeer wroeden oorlog de belgische /akeni n I gig.meen heefl gebracht, komen wij gestaafd te zien, voor het zeer lieve bisdom van Namen in 't bijzonder, in uwe laatste briefw 'ssiling. Wat gij Ons zegl is van zulke n aard dat zekerlijk alle hert erdoor diep ontroerd moet wezen. Wat dan zeggen van Ons die de rol vervullen van een Vader, ja, dien al de be langen zijner zonen vol zorg en liefde vinden-. Indien de genegenheid en liefde van een Va der een groote troost brengen aan zijne be drukte zonen, uw hert en deas van uwe ge- loovigen hebben i eden van kracht en meed le hernemen, want Wij hebben deel genomen en Wij houden niet op deel te nemen aan deze onheilen en deze beproevingen waarmede Wij met biltere droefheid, u overladen zien, en Wij gevoelen voor u eene bijzondere gene genheid en goedwilligheid. Ook, ligt ons niets nauwer aan 'l Hert. dan hel einde te zien van Idie onmetelijke be proeving. Al onze zonen die vveenen en heel in 't bijzonder de zonen van de hooggeroemde hei gen die wij in ons herlo dragen om de wijze waarop zij, sedert zoo lang, wel verdiend heb bon aan hit katholiek geloof, wij bevelen ze dringend toe aan God den eonigen Alniaehtigen. I it hel dj,pste der ziel, vragen Wij Hem dat Hij eindelijk late aanbreken den dag eencr zoo vurig verlangde vrede en dat Hij. in zijne opperste goedheid gelieve te verleenen de mé- nigvuldjgste en kosllxiarste vruchten van vre de aan l bijzonderlijk die zooveel rampen hebt geleden. Hoezeer onze goedwilligheid U toegezegd is, zulks lieblH'n wij bewezen in andere om standigheden cu wij willen het. opnieuw, be wijzen, u vcrleenende, met veel liefde in den Heer. aan u, Eerbied wee rdige Broeder, aan uwe geestelijkheid, aan uw volk, onze apos- tolischeii zegen, pand der homrische gunsten. Gegeven te Rome, bij Sint Pieters. den vierden dag van Februari 1915, van ons Pon tificaat het eerste i v Benedictus XV, Paus. .vallen hevige artillerie gevechten aan te slip pen. De duitschers deden een aanvat langs de frontlijn Kimmri-\Yu 1 verghemmaar wer- dcirdoor de engelsclie troepen afgeslagen. Rond de Drie Grachten winnen de litiUchers e n etirtu.- mopgr.it hi up TTPir iniKcrfK-cer Acijt ae 1 Belgen een brughoofd op den rechter oever leggen. De Belgen gelukken erin dc duitschers weer ^ovcr den Yzer te jagen. Te Eparges vallen nieuwe winsten; aan te stippeneen regiment en half dat aanviel werd afgesalgenr.h et slagveld lag vol lijken een driehonderd vooruitlrekeknde vijanden wer den door een moorddadig miehie'n-geweer lot den laatste neergeveld. Zoo komt de sterke duitsche stelling van Eparges over dc Woe- vcr vlakte in onze handen een 1300 meters loopgrachten vallen in onze handen alsook 150 krijgsgevangenen. Volgens de krijgsgevangvncn zou de 33e afdeeling heel ca al in 't vuur zijn geweest en na dezes uitpuiling dc 10e ai- afdceling. de soldaten hadden voor ordewoord: de stelling houden kost wat kost! In (le 3 laatste maanden zouden de duitschers 30.000 man verloren hebben. In liet liosch lx Prêtre en Aillv vallen 5 maehieïigtweeren en een lionunenwc qver in onze handen; een tegenaanval werd afgeslagen en een afgenomen einde loopgracht terug ge wonnen. Daarbij werd ook nieuw veld gewon nen. Tusséhon het Bosch Le Prêtre en Mon- marc winnen we op 7 ft 8 kilometer lengte 3 kilometers diep veld: zoo vallen Hev en Haye en Begneville in onze handen. Op het Momare front virion! dc duitschers vijftien maal aan; maar werden telkens afgeslagen. De grond was bezaaid met lijken, en een nieuwe reeks loopgrachten wordt ingenomen. Naar liet blijkt, heerscht "drukke bezigheid in dc Maas, Moezel, en Woevre streek en Argonne. werd hevig gevochten rond Beaméjour: de duitschers wilden den verloren grond w.xrwin- waar ze konden post vattenen een iii»le loop giacht, maar een onzer tegenaanvallen verjoeg t-ÏO« Op de Belgische landengte vrij geble ven van de duitsehe bezetting en van waaruit gansch liet Vaderlan'd voort zal gaan, be staan, hij onze wete, voor iiri oogenblik zes bladen t. w. de POERINGHENAAR en het NIEUWSBLAD VAN POPERINGHE, die, denken wc nooit ophielden t? verschijnen; de BELGISCHE STANDAARD en ONS VA DERLAND nieuwe gelegenhriJsdagbladen uit gegeven te Veui-ne en op de Panne en eindelijk HET YPERSCHE VOLK dat nioest ophouden te verschijnen; maar gelukkiglijk weer het licht mocht zien met Maart 1915. We zeggen gelukkigllijk en waarom niet? Als er op fnont-strden als Veurnc, Dc Pan ne en Popbringhe gazetten Verschijnen, was 't niet billijk dat. van af het weer mogelijk was, te Yper ooit, in de vermaarde stad. hel nieuws blad HET YPERSGHE VOLK weer uitge geven werd. Als hel gepaste oogenblik geko men was, hebben opstellers en uitgevers zieh aan 't werk gezet. Gelukkiglijk, ja! In stad ziet i.dereen hoe, wekelijks, H. Y. V. welkom is; de men- schen verlangen ernaar. Maar zoo is het in stad. uiri allcgnheel omstreek yrqagl er naar. We hebben moeite om iedereen tevreden le stellen. De voortverkoopers van 't om liggende staan uren te voren te wachten om hun pak gazetten te krijgen. Om den aanzien lijken verkoop in 't arrondissement te ver gemakkelijken hebben we besloten des Vrij dags avond te verschijnen. Zoo rijden s Za terdags morgen vroeg de verkoopers reeels de slreke rond. En wat zeggen van den vreemde! Talrijke Ypcrlingcn in vreemde landen gevestigd, schre ven ons om regelmatig H. Y. V. te ontvan gen, of, gelijk hier en daar, bestelden- weke lijks eenige nummers voor de Yperschp ko lonie van dezen of gecnc vreemde stad. Uit Frankrijk, Engeland. Holland, kwamen er ons brieven toe. De opstelrnad besloot H. Y. V. drietallig uit te geven, niet om de eigenaardigheid, maar om de redens uiteengedaan in het eerste num mer der herversehijning. Hoc die uitgaaf gun stig beoordeeld werd vonden onze lezers in het Paaschnummcr waarin we den voor ons vteienden groet drukten van I.F, XXe SlE- CLE. Wilt ge nu iets hooren uil England-' lis gelrokken uit THE DAILY MIROR van 10 April 1915; de aanvallers en ling lenig met dreef ze tot hun eerste M zware verliezen. maken wij 150 krijgsgevangenen hij Harunans Wilier, een halve fompagnie die te ver tussïdien de loopgrachten was gedrongen, werd om singeld en gevangen. a - -U S—* Oostenrijkers moéten voor <ten indring, r wijk -n maar pogen den linker vleug I d.-i russ.-n in J,- Galieie at te snijden. In de Carpsttcïi rond Oujok en Slry wer- ,den Iu vige aanvallen gemaakt en de vijand wierd met zwsye verliezen aehteruilgcslagen, bijzonder rond Oujok. De russen gaan van den 8 lot »len 9 April 11 kilometers vooruit in de richting van So var en Soofp-. De russen, meester der bijzonderste, t'.ar- palhen lijn, treden op de Hongarischc vlakte af; zij zijn er slechts 30 kilometers van ver wijderd. In den CAUCASUS winnen de russen veld langs A ilane en rond Olty grepen hevige ar tillerie gevechten plaats. Jammer nog eens werden weerlooze boo ten door dc zee-schuimers vernield. Alzoo de engrische StroomerHARPALY- RE. PRESIDENT. WAYFARER die te Que. n- slown binnengerocht was. De fransche boot Brederick-Franek die Portsmouth kon bereiken. Eenige booten1 konden het gevaar ontsnap pen en, werden aldus aan de vernieling ont- trokken. Zoo een Deensche stoomboot en een fransche. Fransche vliegers gingen bommen werpen 'op de kazernen te Hamburg; de statie en gieterij van Brugge. Twee duitsehe tan ben kwa men gedurende procfoHiningen onzacht op den grond terecht en werden vernield. Een zeppelin, is boven Nancy geweest een Taube boven lvpipal. Vijandelijke vliegtuigen gingen bommen wei - - pep op rüssische hospitalen en Yntivn-! n P. dgontza. - - pftrit» ...i gelscha kust maai- 2i fiasco. 'l ticp wc-er uit op i( By way of paying us a compliment, an English journal has been f< unded at Y[ res. Wet thai is perhaps putting it a bit too strong, rut the prrpieter of the Flemish journal HET YPERSCHE VOLK has added another title tot it, the YPER'S WEEKLY NEWS. Some of the articles in the paper appear in English, the res being in Flemish and French We behouden nu voor 't lest de grootste aanmoediging en hoogste goedkeuring die. wij ooit konden verkrijgen... Maar we moeten eerst'' nog iets vertellen betrekkende de viering van de' van We mogen zeggen- dat schier heel de we-i irid door buiten, natuurlijk, in de vijan-s delijke landen die geboortedag gevierd isj geweest. Uit alle ètreken en gewesten, van L wege de hoogste weerdigheid bekleeders tot» de minste burgers, kwamen tot onzen grooj ten Koning Albert, gelukwenscbingen toe. NioB alleen de Belgen, bier in 't Westland, daarf in de bezetting, giiKls in den vreemde tz'ij' Frankrijk, Zwitserland of England, gaven Ijun- vaderlandsliefdc en koningsgezindheid luchLl maar (jp: \reemde vblkeren. hielden eraan lifit- de te brengen aan den vermaardslen, edel>k-n Koning der Wrrelil. Albert I. Wé kunnen bierf niet overdrukke» wat we in allerhande weretJ- J bladen lazen. In onze stad Yper, zoo we 't verleden; weck schreven, werd 's konings verajring op indrukwekkende wijze gevierd. Veel dagen na 8 April hoorden we nog de menschctf spreken j Vim de mn nlijtrr cercuiuuic waainati veel deel nameh'. 11. Y. V. heeft meestal de hooggeplaatste aanwezigers genaamdtoch wer den er. onwillens en spijtig genoeg vergeten. Zoo haasten wij ons nu onder de deelnemen- den te noemen: M. Henri Vunderghote. ge meenteraadsheer van Yjier, die het schepen- collegic vei tegen woordigt, de afveerdiging van de plaatselijke gendarmerie. Doch hetzij ons toegelaten wij aanzien het ten anderen als een plicht mededeeling te geven van de Bij de uitgaaf van het speciaal Paasch- nummcr ter eere des Konings uitgegeven, heh- bwi wij hit een vaderlandschen plicht geacht volgend adres aai? Z. Majesteit den Koning te zenden. SIRE, Namens de opstellers en uitgevers van Hel ft persebe olk nemen wij de eer biedige vrijheid aan Uwe Majesteit een exem-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1915 | | pagina 1