i AAM AL DE KATHOLIEKEN HET IS HIER WEER! 49 Jaar. - 1e Propagandanummer. 30 Centiemen. Zaterdag 17 December 1S27. Katholiek Weekblad van het Arrondissement Yper Ij. casier.i van net Arrondissement Yper. Het is dus hier weer het oude Ypersche Volk het Katholieke Nieuwsblad van Yper en Omme- lands. Jare t lang heeft het hier den goeden strij i g streden. Katholiek was het van top tot teen. Het leed het streed - het overwon. Het kende den s'cchten tijd der geuzen van '78;...den lijdensweg; Den langen strijd tot verovering der oude liberale veste, Yp rs Stadhuis; den heldenstrijd De zege van '87 en '91; t, en zong het op alle tonen het katho lieke lied: Den Triumf! Die jaren zijn reeds lang voorbij. De strijd in onze goede Yper- stede is feller dan voorheen. De vijanden komen menigvuldig toe- g. sfroomd het geldt hier nu de stiijd voor ons bestaan en voor de ziel onzer kinderen. Op alles wat ons duurbaarst is wordt er hier nu losgestormd. Voor Godsdienst, Taal en Va derland: dat was de strijdkreet van ons oude blad. Daarom weze het hier welkom; daarom strijde het met ons, met Burger, Boer en Werkman Aan onze Christene Werkbroeders en Zusters van 't Arrondissement Yper. Te veel bezurgheid IH CA ABONNEMEXTPRIJS 1 Jaar 15 fr. 6 maanden 9 fr. 3 maanden 5 fr- Men abonneert in alle Postkantoren en in het Opstelbureel. ABONXBMENT VOOR 'T BUITENLAND: 25 frank. Op het Opstelbureel alleen te vragen. BEHEER EX OPSTEL Zonnebeke steenweg, 105," YPER Postcheckrekening 40.201 waar op alle wekedagen alle inlichtingen te bekomen zijn van 14 tot 16 uur. AANKONDIGIXGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen motten tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden worden. Kleine berichten en nieuws ten laatste tegen den WOENSDAG avond. op alle wetenschap n J omtrent veertien jaren dat l n uitgedoofd door het gebul- Unonnen, stom gebleven was. ^^Ying waren dezen die nog qMMpesterden dat eerstdaags wcSt'tholiek orgaan van het ArrorjisserWent Yper zou herboren maar de ook zou er gedroomd heb ben dt in ons verwoest gewest een niuwe stad uft hare puinen zou heropijcen, en dat van Yper tot aan de zceonze vlaamsche landbouwers beter vuehten zouden oogsten dan weleer,daar waar dood en ellende woekerlen. DienirOom is verwezentlijkt Wij hebbende kunstige trapgevels onzer Yperscle huizen zien verrijzen de eene naie andere zijn onze klokken in hunnckerMorens teruggekeerd, en wie wee of wij niet weldra de vroo- lijke bei.ard van uit het heropgerichte bellort allen nooren zingen De dor pen hclben zooals eertijds hunne roode deken rond hunne spitsige kerktoreis geschaard, en deze die reeds de vaarde van ons olk kenden, .yoor._^£4*5 '/UBÜ» rntienT, weten nu lat niets de zielskracht van ons vlaamsche ras kan overweldigen. .Vlaar iniien ons Arrondissement op economisch gebied langzamerhand zijie plaats teiug inneemt, wij moeten belennen dat oj> katholiek gebied wij veel vgld verloren hebben, en dit om de eerige reden dat wij vergeten hebben dater een vraagstuk is dat al de an der; overheerscht en overvleugelt, en dit is H;t vraagstuk der groote KatholiekeBelangen. Is het imners niet vooral ten gun- stevan ons geloof, van onze kristene zedenleer, ei van onze kristen begrip pen dat wijsamen ten strijde moeten Rekken Het ware ordewoord voor het katholiek arondissement Yper zou moeten zijnaangaande de uitvoe ring van hetkatholiek programma Eenheid h het nastreven van onze afzonderlijkeprogrammas Vrijheid op alle gbied Eerbied en Broe ien lijkheid. Willen vc allen zoo sprak Mi nster Heymai, willen we allen, dan Vinnen we zeer. Wij zullen al de 'reesachtigen al de twijfelaars, al de vantrouwigen overtuigen, dat de htholieken (bor hun kristen ideaal b.zield, door mstberaden en eerlijke smenwerking aller standen, door lifde en recht de traditioneele cen- hsd willen hestellen, die voor den oHog dat vershijnsel in 't leven riep, eciig in Europ- dertig jaren katho- lik bewind t Is met deztgedachte bezield dat wi de toekomt met vertrouwen in- zi®, daar wij oertuigd zijn een weer- gam te vinden de harten van dezen I diealtijd gereeczijn alles ten gunste vai de hoogee belangen van de Kaholieke kerl op te offeren die Kek waarvan higo Verriest wist te zeg{en dat zij taarlijk Katholiek is jnaaieigen Grielschen naam |i< pafeend op alktijden, patsend op alli landen, passend waarheid, passend op alle plicht, passend op alle recht, passend op alle deugd en goed zijn, passend op geheel de inenschelijk- heid, onpassend op onwaarheid en kwaad die Grootsche Kerk, wier klokkengal- men en zanggeluid de verre geesten, de verre harten, de verre volkeren binnen roepen. Daarom is het dat wij op vandaag een dringenden oproep doen, aan al dezen die de hedendaagsche verdeeld heid betreuren, aan al dezen die be grijpen hoe hoogstnoodzakelijk het is al dc katholieke krachten van het Arrondissementbijeen te scharen, aan al dezen eindelijk die van goeden wj1 zijn, en ('ie ons zouden willen ter zijde staan in een geest van vrede, van broederlijke tegemoetkoming en broedermin, ten gurstevan al he tgeen ons aan liet harte ligt de eer van ons Vlaamsche volk- het welzijn car de Kerk cn de voorspoed van ons diepbe- beminde Vaderland. Het Ypersche Volk Leest cn Verspreidt "Het Ypersche Volk,, Recht voor Stake God voer Bake Vlaamsch voor Sprake Voor ons geloof, Voor onze vrijheid, Voor onze taal, Voor ons Vaderland. Wie voor zijn volk leeft en de be langen van zijn volk behertigt mag nooit nalaten van elke gelegenheid gebruik te maken om de christene democratische gedachte in de herten onzer werkers te doen indringen. Daarom is het dat wij aanvaard hebben gebruik te maken van de gast vrijheid ons door 't Katholiek Week blad Het Ypersche Volk aangebo den... Christene Werkt roeders en Zusters, ziet op met fi< rheid naar uwe voor mannen, de Christene Democraten, die als gekozene der Christene Arbei ders in Kamer en Senaat zetelen. De meesten hunner zijn uit de Christene Arbeidersbeweging gebroeid ande ren hebben, uit genegenheid vcor de Christene Arbeiderszaak, de groep versterkt met hun gezag met hunne parlementaire kennissen, de waarde der politieke vertegenwoordiging der Christene Arbeiders verhoogd. Niet alleen zijn de meesten hunner uit de Christene Arbeidersbeweging gegroeid, maar de Christene Arbei dersbeweging zeil is met hen ver groeid, want zij zetelen in 's lands wetgeving, hoofdzakelijk, om door de wetgeving, de belangen der Christene Arbc iders te dienen. De Christene Vakbeweging, 'die reeds dagteekent van de negentiger jaren, heeft zich heerlijk ontwikkeld, spijts de tegenwerking van de meeste werkgevers, spijts de 'anatieke ver volging van verdwaalden, opgezweept door socialistische leiders, zonder geweten en zonder geloof. De Christene Deinokraten zijn zelf stichtt rs geweest van bloeiende mutu aliteiten of ziekenbonden, en de meis ten hunner staan zelfs in de eerste reien, nemen de leiding waar, zetelen aan de bestuurstafel naast anderen, om dat verheven volkswerk steeds machtiger te maken. Onze Coöperatieve beweging is gegroeid uit de samentrekking van al onze Christene Volkswerken, Vak- vereenigingen, Mutualiteiten Pen sioenkassen, Studiekringen, Tooneel- enZan0maatschappijen, Vrouwenwer ken en Jeugdorganisaties, zoowel Kristen Arbeidersjeugd als Lente- meisjes. De Christene Democraten wai er. er altijd bij, hetzij om het initiatief te ne men ol te steunen, hetzij om door voordrachten de beweging te ver sterken. Wanneer gij nagaat welke voorin- genomenhr id moest worden overwon nen, hoeveel onverschilligheid af te schudden viel, hoe dc oorlog onze volkswerken kwam dooreenwerpen en derhalve alles te herbouwen was toen de wapenstilstand kwam, en ge nu den stand onzer beweging volgt, dan moet ge bekennen dat er een reuzen werk werd verricht. Zonder onze Christene Maatschap pelijke beweging, waaruit ook de po litieke actie is ontstaan, ware deliefde voorVla anderen doodged rukt geweest bij 't grootste deel der arbeidersbe volking, want zonder de Christen Demokratische werking zou Vlaande ren rood geworden zijn als Wallonië, heidensch-rood in de familie, in huwe lijk, in gansch het privaat en openbaar leven. Door onze Christene Demokrati sche werking is, God zij dank, nog in 't hert van velen onzer werkbroeders en zusters 't christen geloof en den eerbied voor 't Gezag, voor de Pries terlijke Overheid bewaard gebleven. Ziet op met fierheid naar het groot organisatiewerk, naar die reuzenpo- ging van ons arbeiders volk, om zich schooner, beter, welstellender, zede- lijker en christelijker te maken, den eenigen grondslag van ware Vlaam sche herwording De leer van Rerum Novarum heerlijk toegepast, is alleen in staat de wonden onzer hedendaagsche maatschappij te hcelen. Om die heilzame gedachten te doen binnendringen in al de standen onzer samenleving geven wij ónze volle krachten, onze volle liefde, onze volle strijdlust. Tegenwerking ontmoe digt ons niet wc hebben de Eeuwige Waarheiddie ons zal leiden, ons sterken ten bate van ons Christen Vlaamsche Volk. De Vlaamsche Nationalisten heb ben gemeend, bij middel van plak brieven onze Christene Werklieden te moeten inlichten nopens de houding hunner leiders, en terzel vertijde deze te moeten bezwadderen in de oogen van ons volk. Celukkiglijk voor onze menschen, hebben zij niet moeten wachten om ingelicht te worden nopens de han delswijze hunner leiders tot het de Nationalisten zou behagen gezegden plakbrief uit te hangen. Inderdaad, sinds het vormen van het nieuwe ministerie heeft «De Volksmacht», het weekblad van ons Provinciaal Werkers verbond, aan houdend onze werklieden oji de hoog te van den toestand gehouden, hen ingelicht over alles wat er gebeurde, en klaar n duidelijk uiteengezet waarom deze houding door de leiders onzer Christene Werkliedenbcweging aangenomen werd. Welnu onze Christene Werklieden keuren volmon dig deze houding goed en de gedach ten vooruitgezel over dat punt in hun weekblad De Voklsmacht nen.en zij over tot de hunne. De leiders der Christene Werklie den komen vrij en vrank uit voor hunne gedachten zijn niet bang aan hunne leden den noodigen uitleg te geven om hen op de hoogte van den toestand te houden, en ook hebben zij geen vrees hunne verantwoorde lijkheid te dragen daar waar het zijn moet. Zij komen uit voor hun pro gramma dat zij volgen zullen en uit werken niettegenstaande alle tegen kantingen zelfs van deze vanwege de Nationalisten, die in feite geen ander programma bezitten dan afbreken wat er bestaat en zelf niet eens weten wat in de plaats te stellen. Vraag maar eens wat zij willen Neen, van dergelijke mannen hoe ven de Christene Werklieden geen lessen te ontvangen, cn onze werk- menschen zijn verstandig genoeg om te weten dat h'nnne belargcn alleen

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1927 | | pagina 1