tattiolieken, stemt n ïlai DEI ÏPERSCHE VOLK ut is uI tetlaten lit formaat, u reetts vergroot, oog tt vermeerderBO. HET YPERSCHE VOLK 49; Jaar. - 3 Propagandanummer. 30 Centiemen. Zaterdag 31 December 1927. ET TPERSGBE TOLK Katholiek Weekblad van het Arrondissement Yper ABONNEMENTPRIJS 1 Jaar 15 fr. - 6 maanden 9 fr. 3 maanden 5 fr. Men abonneert in alle Postkantoren en in het Opstelbureel. ABONNEMENT VOOR T BUITENLAND 25 frank Op het Opstelbureel alleen te vragen. BEIIEER EN OPÊTEL io5, ZONNEBEKE STEENWEG, io5, Y^KK Postcheckrekening 40.201 (j. CASIER) s AANKONDIGINGEN Alle Aankondigingen ten laatste ingezonden worden. Kleine berichten en nieuws WOENSDAG avond Prijs bij overeenkomst, tegen den WOENSDAG ten laatste tegen den Met oud jaar is gekist, genageld en begraven. I Het#nieuw is al een dag oud en be gint al wonder wel op zijn voorganger Ie gelijken. Vandaag reeds is tr op on ce wereld alweer blijdschap en droef heid geweest, hoop enwanhoop, geluk «n miserie, weldoen en misdaad, 't Is 't oude deuntje dat herbegint en wij jtoemen dat nieuw Waarom omdat (inze begeerte in dezen de moeder is van de gedachte. We zijn het oude beu pn gaarne genoeg zouden wij hebben {lat het al ne keer nieuw was,.allemaal Itieuw, het oude is zoo versleten, zoo- tlanig almaardoor hetzelfde, wij gera ken er zoo aan gewend dat het zou beginnen vervelen, j Daarom zijn de menschen zoo belust |>p entwat nieuws, daarom wenschen jwij malkaar met zooveel meening en (geestdrift het nieuwe jaar. I Maar wij wenschen het ook zali; %O0 ten rniasto in «W oxnActi -tijd. Het pudj»ac was misschien wel onzalig voor lichaam of voor ziel. Want zalig betekent blijzaam en gelukkig, en als ik zeg dat het deuntje oud is, moest ik nrbijvoegen dat het gewoonlijk ook Ireurigis. En weinigen zijn erdie'tlust het zelfde deuntje tweemaal te zingen. Hoeveel menschen zouden er te vin den zijn die hun leven, hun jaar, hun nen dag wenschen te herbeginnen Gewoonlijk gevoelen wij dat heigeen jvoorbij is, wel voorbij is, best voorbij 5s om te herbeginnen is de goeste Êheel klein gewoonlijk. 9 We wenschen malkander dus een !Jgoed zalig nieuwjaar Kom, laten we maar wenschen kan 't niet veel goed het kan nog minder kwaad en we mogen zeggen gelijk de oude heidenen brengt het niet veel aarde aan den dijk, het gebaar is toch mooi En waarom is't zoo nutteloos Menschen kunnen niet lange iets ge- rustlaten. Ze moeten eraan mooschen. I Ook aan nieuwjaar hebben ze ge- mooscht. Ze hebben het willen gelijk al de reste laïcieercn uit naam van de vrije gedachte. Waarom is 't wen schen van een zalig nieuwjaar zoo nut teloos Omdat men de beteekenis van dien wensch zooniet geheel dan toch ten deele vergeten heeft en verleerd. Vroeger schuilde bachten dien wensch een gebed, immers voor 't welzijn van den evenmensch. Thans wenscht men een zalig nieuwjaar maar men weet niet meer, men wil niet meer weten wat zalig wil zeggen of, nog beter, men speelt den verlichtte en men laat het woordje zalig eenvoudig weg. 't Is 't zelfde op de graven der overle denen geen gebed meer, maar een ontroerde hulde brengt men en men haalt dan zijnen zakdoek uit om te snuiten. In 't fransch is une bonne et sainte année, allang uit de mode en vervangen door bonne année tout court. Ons woordje zalig staat dus ook om te verdwijnen voor 't licht van de vrije gedachte De christenheid moet den strijd vuur familieloon,-dat wil zeggen, een loon dat toelaat vier personen man I vrouw en twee kinderen té onderhouden, eruit,het wereldlnkemoetin deplaats, J f 'len boven dit loon, voor het derde kind. een toeslag worde toegekend. In deze tij- net menscheliike. Zalig immers wi i, i den kan de toepassing van het familieloon nog niet verhoopt worden, die zelfs nog jaren een vraagstuk zal blijven. In afwachting moet er eene oplossing gege- ven worden aan de zeer netelige kwestie Maar neen, geen treurige gedachten 1 i vandaag, leve de leute j r i »nder dat opzicht heeft de nieuwe regee- t ls de blijde dag van i Nieuwjaar en we zullen j1 't oud verdriet maarl met het oude jaar begraven en begin-1, j r. dig voorbeeld daargesteld voer wat betreft nen op eenen nieuwen keil! God zal' n /-. de staatsdiensten. Provinciën en Gemeen- t misschien beteren. 't Is de blijde dag voor de kindèrs om hunne rij k en bont versierde nieuw- jaarbrieven voor den dag le r.alen met j 7cie"müeilijkheden geschi|ie„ in hande| de bloemen en de gulden snede en zc „ijverheid |„ndbin,„e„z in cc„ w00rd open te plooien en voor te lezen met' beenen die klutteren en armen die be- het goddelijke moet plaats maken voor I het menschelijke. Zalig immers wil i zeggen voorspoedig voor de ziel zoo wel als voor het lichaam, maar't wordt nu de mode van te leven alsof men geen ziele meer bezat. Maar neen, geen treui op vandaag, leve de leute ing een schoon gebaar van menschlie- endheid betoond en een zeer loven: ten zullen onvermijdelijk dezelfde weg moeten bewandelen. Maar rechtzinnig ge- I sproken zulks kan de kern worden var ven van aandoening en een hart dat poppelt van blijdschap. Immers 't is ook de dag van geven en krijgen ge ven voor de ouderen van dagen, krij gen- voor tic jongeren en beteekent eene zware bijdrage voor den spaaipot. 't Is de dag van geven voor wie 't zitten heeft, van krijgen voor wie 't gebruiken kan. Lieve Pe ter, hoe meer gi j geeft hoe beter 't Is de dag van druppeltjes schin ken en druppeltjes drinken, 't Is de dag van de lukken of strijne wafeltjes, onze oud-vlaamsche die de franse he ons gestolen hebben om er hunne RTKENNES van te maken. 't Is de dag waarop sobere men schen welgezind over st'raat loopen, malkaar houden staan om handen te' drukken met den wensch en dan weer verder te draven. Minder sobere loopen er ook ge woonlijk op dien dag, scheef geladen, met strooien beenen, of zooals men zegt met een stuk in hunnen kraag en een sabeltjen aan, en die de straat af meten in beur breedte. Kortom,'t is een menschelijke dag en, gelijk al wat menschelijk is, ge mengd van gevoelens. Hij is wat geheel hetjahr zal zijn eene bonte mengeling van blijde en treurig, goed en kwaad. Zooveel weten wij, maar wij weten niet hoe dikwijls wij nog malkaar het zalig nieuwjaar zullen wenschen. Wis ten wij het, we zouden misschien min der geestdriftig zijn n het wenschen vanonsGOE ZALIG NIEUWJAAR. OVER KINDERTOESLAG Het is totaal onbegrijpelijk dat een jong gezel, die de verantwoordelijkheid niet torsen durft een huisgezin te stichten, over dezelfde inkomsten, dus over meer middelen van bestaan zou beschikken dan een huisgezin met kinderen. Het is totaal onbegrijpelijk dat er partij gangers te vinden zijn. welke uitsluitend den kindertoeslag aan de kroostrijke ge zinnen willen toestaan en geen aandacht schenken aan een huisgezin met eeo of twee kinderen, die toch eerst moeten ge vormd worden vooraleer tot de kroostrij ke gezinnen te behooren. Anderen voeren bij alle werkgevers, Het kan tevens eene aanmoediging zijn tot hevigeren klassen strijd. Mag er geen klassenverzoening komen Moeten de werkgevers en werknemers oor eeuwig en altijd, als vijanden, als ersdïïTlende belangen te rdedigen hebben, tegenover elkander staan Mag het maatschappelijk vraagstuk zijne oplossing niet vinden in eene loyale en rechtzinnige houding van kapitaal en arbeid, of moeten deze altijd tegeno' elkander staan, om te vechten en-elkander te vernietigen Wanneer men maatschappelijken vrede wil, dan moet er met alle middelen ge streefd worden die tot dien uitslag leiden kan en deze middelen zijn de gezintoeslag in zijn breedsten zin toegepast. Het nmet als eene onmogelijkheid be schouwd worden de werkgevers te willen dwingen, kindertoeslag te verleenen, naar het voorbeeld van den Staat, aan hunne werklieden, vaders van familie, want zulks zou hen aansporen deze te doen weren c alleenlijk jongelingen en kinderloozen werk te nemen. Kcne oplossing is nogtans te vinden en ten dien opzichte zou de Staat een grootsch democratisch werk kunnen verrichten, die tot eere zou strek ken, mochtte de huidige regeering het ooit verwezentlijken namelijk Eene Staats- compensatiekas Private Compensatiekassen zijn reeds tot stand gekomen, waar het vraagstuk kindertoeslag behandeld wordt en die veel bijdragen tot verlichting der kroostrijke gezinnen. Wat het privaat uit eigen ini tiatief opbouwt, zou de Staat het als een heilige plicht hoeven te beschouwen zulks na te bootsen en zelfs verder door te drij ven door het stichten eener Algemeene Compensatiekas, waarvan alle vaders van familie, werknemers van gansch het land. 't zij handarbeiders als geestesarbeiders van Staal, provincie, gemeente, handel, nijverheid, landbouw, enz zouden ge nieten en op gelijken voet gesteld worden Deze kas zoude dienen gespijsd te worden 1° Door eene bijdrage van alle jongge zellen en gehuwden zonder kinderen, 21 tot GO jaar cn van gansch het land en gelijk tot welken stand zij behooren, bui ten de geestelijke personen. 2° Gelijke bijdrage van de werkgevers die jonggezellen e gehuwden zonder kin deren, te w erke gebruiken 3° Het te kort aan te vullen door den Staat. Zou onze regeering eens een oogslag w illen w erpen op wat er in dit opzicht in Frankrijk wordt gedaan, dan zal ze, door het verslag van het 1' kongres voor gezin toeslagen, leeren dat de volgende toestand bestond in Mei 1927 210 fondsen met 6 000 betrokken ondernemingen, 3 700. loontrekkenden, waaraan een bedrag van 1.318.0(H).000 franken aan gezintoeslag -erden uitgekeerd Niet alleen bestaan die fondsen in dt nijverheid maar ook in 13 handelsonder nemingen en 32 in den landbouw En w anneer wij dit verslag mogen ge- looven, hebben die gezintoeslagen een tt w ardeeren invloed op het geboortecijfer daar in den arbeidersstand de geboorten n 30,G op 1000 in 1924, tot 40,2 in 192: 42,3 in 192G zijn gestegen. Willen de gezinnen met kinderen op behoorlijke wijze in hun levensonderhoud en in huisvesting kunnen voorzien en hun ne kinderen stoffelijk opvoeden, dan moe ten hun bijkomende bestaanmiddelen \er schaft worden. Indien de toestand dezer gezinnen veel slechter blijft dan die der ongehuwden en der kinderlooze huwelijken dan worden de ouders daardoor zelfs op gevaarlijke wijze tot kinderbeperking aan gezet, tot groot nadeel van ons geliefd Vaderland. Of heeft dil soms geene waarde i Belgie 7 Het woord is aan de regeering en het parlement Wat hebben de Socialisten in het Ministerie gedaan??? Sedert den oorlog maakten de so cialisten zesmaal deel van de Belgi sche regeering, zoo schreef M. Van- develde onlangs in de Peuple. M. Wauters is viermaal minister van Nijverheid en Arbeid geweest Wij kregen van hem geene wetgeving op de collectieve arbeidsovereenkom sten, geen herziening van de wet op de beroepsvereenigingen, geene gron dige herziening der ongevallenwet, geen oplossing der sociale verzeke ring, geen wettelijk statuut voor be middeling van arbeidsgeschillen en scheidsgerecht, ook geene algemeene herziening der arbeidswetgeving. Al deze belangrijkste vraagstukken werden zonder oplossing gelaten. De Socialistische Zes-maanden in de Afdeelingen. Het Standpunt der Christen-Democraten We laten hier den volledigen tekst algen van de verklaring die de Christen- Democratische Kamerleden hebben af gelegd in de afdeelingen vóór dat ze tegen het socialistisch wets» oorstc-1 stemden over den zesmaanden-diensttijd et wetsvoorstel van MM. Hipp. Vandemeulebroucke en Cons is als volgt beknopt en trouw te herleiden 1De kazerne wordt afgeschaft en i vangen door de School voor Rekru- n Bemerking Er wordt een anderen naam gegeven feitelijk wordt niets ver anderd 2. Al de burgers moeten tot 's lands erdediging bijdragen. Gedurende hun militietermijn worden de weerbare bui- gers gemobiliseerd bij het leger of de voor den oorlog noodige bedrijven. Bemerking Voortaan dus geene vrijstellingen meer. ook niet in vredestijd geene vrijstellin gen meer voor zonen van kroostrijke fa- miliën. Alleen deongeschikten zullen van den legerdienst kunnen ontslagen worden. 3 Het milicietermijn wordt als olgt verdeeld a) zes jaar bij 't actieve leger b) negen jaar bij de reserve c, tien jaar bij het territoriaal leger. Samen dus 2;"> jaar. De duur van den militietermijn gaat in a) voor de vrijwilligers, den lö September volgend op den datum waarop zij volle 1G jaar oud zijn, of wanneer ze meer dan IG jaar oud zijn op den datum hunner dienstneming bj voor dc militieplichtigen of militievrij- willigcrs, vanaf den 15 September vol gende op den datum hunner inlijving. 5. De opleiding der burgers tot 's lands verdediging geschiedt in drie stadio a) de lichamelijke opvoeding der jongelingschap b) de school der rekru ten c) de wederoproepingen of herha lingsoefeningen. li. De lichamelijke opvoeding is ver plichtend in al de onderwijsgestichten, door den Staat bestuurd of geldelijk on dersteund. Bemerkingen De lichame- lijkeiopvotding zal feitelijk verplichtend zijn in alle scholen, in de lagere volks scholen evenals in betalende scholen. Al hoewel de memorie van toelichting het anders zegt, zal zij onafwendbaar het karakter dragen van militaire voorbe- Leest en verspreidt Abonnenienl prijn 1Z* Frank De ondergeteekende wonende straat, te Schrijft in op HET YPERSCHE VOLK,, voor het jaar 1928 In te zenden aan J. CASIER, Zonnebekesteenweg, 105. YPER. Men kan zich ook abonneeren op den Post rechtstreeks.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1927 | | pagina 1