VAN LEDE DE BOODE PILLEN Ferdinand Waterbley-Riem Burgerstand van Rechterlijke Kroniek I QI West-Nieuwkerke. Het Be heer van de ijzerwegen was van ge dacht het reizigersverkeer af te scaflen op de lijn Waasten-Nieuwker- ke, d. i. op het treintje van den Zwij- nebak. Die maatregel kon beschouwd worden als een eerste stap tot de volledige afschaffing der lijn Vrouw De Grave Silvie Komen (Frankrijk) m Thevfliii Meessen. op de dagorde gebracht. Dit voorstel, eens besparing van 56.000 fr. voor gevolg hebbende, werd met 9 stemmen tegen i en 2 onthou dingen aangenomen. Ten siotte werd de begrooting met 7 stemmen tegen 5 onthoudingen gestemd. De bevolking van de gemeente en van het omliggende zal met voldoe ning vernemen dat, dank aan de wer king van onze katholieke Senators en Volksvertegenwoordigers en ook dank aan de tusschenkomst van den B. B. van Leuven, nogmaals het gevaar geweerd werd. Kerstfeest. In de Feestzaal van het Klooster, is op 2n Kerstdag, na den noene, een heerlijk Kerstfeest aangeboden geweest aan de leerlingen der vrije aangenomen scholen, aan hunne ouders en aan de vrienden der scholen. Een prachtige'"Kerstboom prijkte in eenen hoek van de zaal vóór het tooneel. De leerlingen hadden hun deel op het programma om den geest van het Kerstmisfeest onder de talrij ke aanwezigen op te wekken, en heb ben hunne taak naar wensch vol bracht de kleinen van de bewaar school oogstten nogmaals het meest bijval. Het tweede deel van hetprogramma was overgelaten aan eenen waren en goeden Vriend van het vrij onderwijs en van al wat goed is, den Heer De- nys, geheel de provincie zoo gunstig bekend. Dat hij de moeilijksten bevre digd heeft, bewijzen de luide toe juichingen die zijn «Tot wederziens bejegend hebben in den huiselijken kring en in gezelschap, zal men nog lang herinneren aan zijne zoo deftige, doch kluchtige liederen en aan zijne leutige voordrachten de toehoorders hebben eens goed mogen lachen. De bekroning van het feest was de verloting van de prachtige Kerstge schenken onder de jongens en de meisjes van de scholen. De kinders waren ten uiterste voldaan. Hunne ouders vooral, die de geschenken naar hunne ware weerde konden schatten, 'gaven uiting van hunne be- „.ondi-rirrg, van hunne tevredenheid en erkentelijkheid. Welgelukt feest dat tot eere strekt van de leden van het Beschermings- komiteit Waasten.Bij koninklijk besluit van 28 November 1927 werd de drin gende rechtspleging bevolen, inge steld door de wet van 10 Mei 1926, om over te gaan tot de onteigening door rechtmiddelen van al de nog aan te koopen huizen, op grondgebied van de gemeente Waasten, ten einde de rechtsbuiging van de Leie uit te voeren tusschen de palen 6 Km. i5o en 6 Km. 55o en den heropbouw van de brug Pont Rouge benaamd. Brialen. Onze boerenbond vierde op tweeden Kerstdag zijn jaar- lijksch gildefeest. Na de mis om negen ure voor 't welzijn der leden opgedra gen, wierd een bezoek gebracht bij verscheidene leden herbergiers. Vóór het noenmaal gaf Mr Dequeker van Bixschoote, ons eene meesterlijke en zeer nuttige voordracht over de nood zakelijkheid en macht der vereenigin- gen, en namenlijk der hoerengilde voor de boeren. Hij deed bijzonder lijk uitschijnen hoe noodzakelijk het is voor den boer van zich meer te ont wikkelen in zijn beroep en gaf daar toe verscheidene praktische middels, die den boer best helpen kunnen en moeten om nog eenen trap hooger op te klimmen in zake vakkennis en ver dere ontwikkeling. Die prachtige rede wierd door allen warm toegejuicht. Een feestmaal, 'ten was geen klein bier, bekroonde het vieren van dezen dag een zeer sma kelijk en allerbeste noenmaal met uit- gelezene gerechten, geheel keurig bereid, dat ook al de leden ten hoog ste voldaan heeft. De plaatselijke gil- dekas kwam voor de helft tusschen in het dekken der onkosten van het feest maal. 't En heeft er niet slechter om gesmaakt. Er blijft nu nog één wensch over, te weten, al de boerenzonen wel haast eene sterke jeugdafdeeling tot stand te zien brengen. Geve ons dit 1928. Qheluvelt. Goed nieuws. Se dert 18S0 bestond hier eene gemeente- meisjesschool die door kloosterzus ters werd bestuurd. Het gruwelijke oorlogsorkaan ver nielde deze school ten gronde en toch vanaf 1919 waren de moedige kloos terzusters reeds ter plaats terug om zich aan hunne edele taak toe te wij den. Het klooster werd heropgebouwd, doch omwille van zekere moeilijkhe den... werd een heropbouw der schoollokalen niet aangevanhen. Het onderwijs wordt hier nu nog in barakken gegeven die, het spreekt van zelf, met den tijd, armtierig en bouwvallig zijn geworden. Doch hieraan komt ook een einde. Toen het nieuwe gemeentebestuur over enkelen tijd de teugels in handen nam, werden alle hinderpalen nogal spoedig uit den weg geruimd. Plannen tot heropbouw der nieuwe schooi werden door een bevoegd vakman opgemaakt en in datum van 14 De cember j.1door de afdoende bemid deling der diensten van get Koninklijk Hoog Commissariaat van Yper, werd de aanbesteding gehouden. Heel Gheluvelt wenscht dat de Heer Minister spoedig deze aanbe- ding goedkeure en dan aan 't werk. Jammer van het winterseizoen maar. na regen komt zonneschijn, Wervick. Onze brug. Het vreeselijke weder dezer laatste dagen was onrechtstreeksch schuld dat het verkeer bijna onderbroken is geweest tusschen onze fransche geburen en ons. Verleden Zaterdag heeft een boot der firma Kuhl- man onze voorloopige brug die nu sedert omtrent acht jaar dienst doet een beetje hard aangevaren zoodat het middendeel ervan zoo maar ongeveer een meter uit den haak is geschoven, 'n Geluk naast een ongeluk dat onze prachtige brug reeds zoover gevorderd is dat zij den overgang heeft kunnen verzekeren. Maar bizonder met het Kerstfeest was het een ongewoon spectakel de vele voetgangers de laddertjes te zien opklimmen om toch in het beloofde land te geraken. Konden de ministerieele diensten nu maar hun steentjes bijbrengen tot het haastig opbouwen der nieuwe Brugstraat; geen enkele Wervickaan van Noord of Zuid zou de ramp die onze houten brug overkwam een traantje gunnen. De Tentoonstelling van Neerhof- di.ren. De tweede Internationale Ten toonstelling van Neerhofdieren hier ter stede is ongetwijfeld de clou der win- terfeestelijkheden geweest van geheel het arrondissement. Wij zijn naar de zalen van St Paul ge gaan met de mentaliteit van die menschen wien het tijd en plaats ontbreekt om aan dierenteelt te doen, maar die toch lijk Sint Frampscus interesse gevoelen voor onze lagere broeders en zusters en niet kunnen nalaten ook eens te gaan kijken en erbij te zijn als er iets inonzevader- stad gebeurt. Men is pas de Dui venstraat ingetreden of van verre hoort men het scherpe ge- kraai der haantjes en het roepen en tieren van eenden en ganzen. Degroote feeetzaal is stampvol met ko nijnen en duiven enbezoekers. Eene tweede en derde zaal zijn voorbe houden aan het grootere pluimgedierte waaronder fazanten, ganzen, eenden, pin taden, kalkoenen, enz. en eene vierde zaal aan de kweekmachienen en toebe- hoorten Het is oprecht interessant, en personen wien het plaats ontbreekt voor den kweek, komen best naar zulke expositie niet. Want de goesting komt van zelf en hoe meer kooien men bekijkt hoe grooter de passie wordt en voor menaande uitgangs poort is heeft men reeds een koppel chin chillas gekocht of optie bekomen op eene familie brakels. Al die diertjes schijnen hun maar wei nig te bekommeren om al die reien men schen en om de kreten van hewondering die geslaakt worden bij het aanschouwen van hunne reusachtige konijnengestalten, of hunne witte, blauwe, havana, grijsde of castorrexpelsen, om den glans van hun fazantenborsten, om al het zuivere van hun kiekenras. Zij knagen aan een stukje stroo of pikken wat turksche tarwe op of bezien u met dien eigenaardigen blik van tentoongestelde dierenof slapen, on verschillig om de buitenwereld als hadden zij door metempsykose de zielen van an tieke wijsgeeren ingezwqlgen. Wij zijn naar de tentoonstelling gaan zien een beetje in deze luirrfige gemoed- etemrqing doch eenige woorden gewis seld met enkele der zeer vriendelijke in richters stemden ons ernstiger. Onder meer, de verzekering krijgen dat ons land onlangs op een jaar voor eene grootere som uitvoerde in kostbare konijnenpelsen, in eieren en producten onzer neerhoven als in staal- en ijz,erindustrieartikels weegt wel loodzwaar in de balans der genegen heid die men voor zulkdanige werkingen moet gevoelen. Men deed ons nog opmer ken hoe moralizeerend de kleine teelt in werkt op den gewonen man het getal werklieden onder de tentoonstellers ge tuigde prachtig daarvan en in de oogen van velen zagen wij de fierheid en de passie gloeien voor hunne liefhebberij. Eene welgeplaatste drift is het, die den man meer nog aan zijn huishouden bindt met al de zalige gevolgen daarvan. Ware dit maar zijne eenige verdienste de bond van het Neerhof moet er zijn. Daarom wenschen wij het plaatselijk bestuur hartelijk geluk om zijne werking. Daarom zeggen wij het dank om het vele werken en zwoegen dat zijnedagen en zelf ten deele zijne nachten heeft ingenomen om deze tweede inteanationale tentoon stelling der neerhofdie en zoo prachtig te doen lukken. Eene gedachte heeft ons echter gesla gen waar blijven hierbij onze landbou wers Zij zijn toch de teelers bij uitne- mendgeid Wij hoorden dezen wensch uitdrukken toekomende jaar moeten onze landbouwers eenetentoodstelling van groot veeenlandbouwproducten inrichten en doen samenvallen met een der dagen der dagen der derde tentoonstelling der neerhofdieren. Dan wordt het een eenig feest in heel de Leyestreek. Mocht het zoo wezen. Gheluwe. Heropbouw. Ons lief dorp is gansch herbouwen en er is hier een nieuw leven ontstaan. De schoone Sint D'enysplaats wacht op de voltooiing van 't nieuw stadhuis om geheel en gansch zijn uiterlijk op zicht te laten zien. Wat gezegd van onze kerke een der schoonste van de streke, gebouwen in gré- en ijzer- steenen. Wij wachten op de derde klok van eenen zwaren trebbel. De nieuwe kerkhorloge, vervaardigd door den gentschen kunstenaar, Mijnheer Meire, is door iedereen welgekomen geweest. Het nieuw orgel van Mijn heer Anneessens, van Meenen, is reeds opgetimmerd en zal mogen be speeld worden binnen korten tijd. Onze schoone kerkmeubels, door Mijnheer Dewaele en Pater Van Haverbeke gered, staan in 't nieuwe gezet en zijn te bewonderen. De tooneelliefhebbers zien met n blije oog het opmaken van de nieuwe feestzaal die beloofd ruim en en schoon te zijn, en de turnersgroep, die reeds van zich heeft doen spreken in de prijskampen, zal er ook 'n plaats hebben voor de oefeningen, 't Zal hier 'n warm leven zijn voor toeko mende winter. Voor de toeristen, liefhebbers van ons dorp eens te komen bezoeken, is er naast onzen ouden tram ook'n auto bus dienst ingericht tusschen Meenen- Gheluwe-Wervicq en Komen. Zonnebeke. V. O. S. - Verle den week gaven de Vossen hier hun concert. Zij weten wat zij zijn maar als 't er op aankomt volk te verleiden zweren zij bij den hemel dat de Vos sen geen Nationalisten zijn Dat slik ken eenvoudige menschen Maar als het de aap niet meer lijden kan dan kijkt hij toch soms uit dc mouwen en 't mondje loopt over van 't geen op 't herte ligtZoo wierd er maar ge zongen en geroepen van zelfbestuur en voor Belgie nieks Op het tooneel, als reklaam artikel kennen zij maar eene gazette, deze der nationalisten, welke zij aan den muur spijkeren de West-Vlaming, in volle letters, omdat dc blinden ook zouden zien en de dooven hooren dat de menschen hier niet zouden gelooven wat ze zeggen maar gelooven aan 't geen ze doen scheiding van 't land, tegenwerken tegen al wat katholiek is. Elverdinghe. Volksbeweging. In 't jaar 1927 op eene bevolking van 1761 zielen, waren er 44 geboor ten, dat is ongeveer 26 per 1000 10 huwelijken en 24 sterfgevallen waar onder 3 van minderjarige kinderen. Er werden 33.600 heilige Commu niën uitgedeeld en 990 heilige Missen gecelebreerd. Aannemer van Openbare en private werken Telefoon 125 De Haernestraat, 15, YPER. HORLOGEN JUWEELEN YPER, van 23 tot 29 December I927. Geboorten- Devolder Omer, Dicke- buschsteenweg. Blootacker Cecile, Korte fhouroutstr Lecluyse Roger. Dickebusch- steenw, Franconde Delphine, Edw. Fiers- straat. - Billiau Marie, Maloulaon I.eu- ridon Lucien, Wgnninckstr. Stals Jan, Rijsselstr. Ov'Erujdens. Baeyens Lucienne, 2 111., Neerstr. Nevrinck Roger, 1 m Meener- steenweg. Moinié Louis, 85 j., z. b echtg, v. Vlamynck Octavie, St Jacobsnieuwweg Huwelijken Le Goff Alphonse. werk man te Oissel (Fr.) en Ingels Rachel, fabriek werkster te Yper. Deknudt Evariste, bak ker te Voormezeele en Deknudt Bertha, landbouwster te Yper. P0PERINGHE,v.23 tot 29 December 1927 Geboorten. 296 Yanacker Denise, d. v. Adrien en Madeleine Vanhamme- 297. Clarys Simonne, d v. Achille en Palmire Debacker. 398 Yanspranghe Jean, z v. Hilaire en Jeanne Beun. 298. Ruvssen Yvonne, d. v. Maurice en Rachel Dejonck heere. 3oo. Yandenherghe Raphael, z- v. Yalere en Maria Vandermarliere. 3oi. Loncke Julien, z. v. Aimé en Alice Dezeure. Oyeri.ijdens. ao5. Donche Amand, 77 j.. werkman, wed. v. Maria Gheerardyn en van Sidonie Meersdom. Gasthuisstr 206 De- vincke Auguste. 71 jwerkm. wed. v. Valer e Wallaert. Komstr. 207. Stragier Melanie, S6jaar, z b. wed. v. Louis Deschilder, St Mi- chielstr. 2OS Messiaen Adrien, 5 m ,z v Julien en Irma Debaene, Casselstraat. Boterstraat, 6, YPER De schoonste keus. De genadigste prijzen. Npoii C S. Y. Hoe een scheidsrechter het in zen kop kan krijgen een match te laten beginnen en bijzonderlijk te laten doorspelen op een terrein als dit van Heyst Zondag was, en dan nog in zoo een heeste weer, dat ben ik waarlijk niet wijs. _'t En geleek ten langen laatsten geen terrein meer't was een echte modderpoel het weinig gras dat er nog op stond verdween in de slijk. En als de spelers in den kleer- kamer (als die zoo mag genoemd wor den) terugkwamen en geleken ze geen menschen meer, 't was precies een bende van die mijnwerkers die ge vroeger langs de straten van de Bort- nage kond ontmoeten, huiswaarts keerend van hun werk. «Bespeelbaar» verklaarde de scheidsrechter, en we moesten er op los en nochtans het reglement voorziet wel dat een terrein onbespeelbaar is, als wanneer 1) het slijk den bal belet te boensten zooals Buyzer zegt, 2) of het water den bal belet in aanraking te komen met den grond. Over den match zal ik maar niet uit breiden. 't En was geen football, 't en was zelf geen waterpolo, 'k en weet zelf niet wat het was. En was het niet van die groeve fout van den scheids rechter die aan Heyst een doel toe kende dat nooit aangeteekend werd, vermits Marcunneau tusschen de goalposten staande (en niet op de lijn die niet meer bestond) den bal met de handen voor zijne voeten blokkeerde, ware Yper zoowel als Heyst met de scoor i-i tevreden geweest. In Yper wós de scheidsrechter ver standiger en liet de match Yper-Mee- nen IVC afdeeling niet beginnen. Allo, mannen van 4U, met al die uitgestelde matchen, zorgen dat ge niet en roest hé, 'k heb het u reeds gezegd om aan den kop te komen, hebt ge nog twee harde noten te kraken, waarvan de eerste u Zondag toekomende zal op gediend zijn. Zondag toekomende, hebben we in IIC afdeeling, Nieuwpoort te Yper en in IV* afdeeling Yper naar Stacle- Moeskroen. Naar alle waarschijnlijkheid zullen we varen gelijk op 18 December en zullen al de matchen opgeschorst zijn. 't YVare zooveel te beter. W'hebben wel in IIe afdeeling het voordeel thuis te spelen, maar 't is toch een geheel ongeschikte dag worden de ma1- chen opgeschorst en komt er officieel nieuws, dan beteekent dit voor al de aangeduide spelers dat zij vrij en zon der kommer nieuwjaarsavond mogen vieren komt er geen officieel bericht, en blijven de matchen te spelen, dan moet ik, zooals Zondag laatst, aan spraak maken op hunne clublielde, en bij hen vragen dat zij bij het vieren van nieuwjaaravond, den match van van 's anderdaags niet zouden verge ten, en vroeg in hun bed zouden zijn. Immers tegen Nieuwpoort kunnen wij winnen, en moeten wij ook om ons klaasement wat te verbeteren, en tegen S'.ade zal er moeten hard ge wrocht zijn om de twee puntjes te veroveren en nog altijd in de moge lijkheid te blijven Meenen in te loo- pen. OMEN, genezen de verstoptheid, zij maken het bloed zuiver, de maag net en de inge wanden vrij. Zij vermijden en genezen hoofdpijn, draainissen. trage spijsver tering, het overgeven, het zuur. desla- perachtigheid na het eten, de winden, de kolieken, de leverstoornis, de len denpijn» enz. Te verkrijgen in alle Apotheken. De doos4.59 fr.de hal ve doos 3,50 fr. Huyghe Pieter wordt voor smaad jegens den veldwachter tot 3o fr. boet veroordeeld voorwaardelijk geduren de 2 jaar en voor niet in bezit zijn der eenzelvigheidskaart tot 5 fr. voor waardelijk gedurende 1 jaar. Desreumaux voor bedreigingen, beleedigingen en dronkenschap wordt veroordeeld tot eene boet van 2t fr. of 8 dagen voor het ie feit voor de 2 andere feiten tot 10 fr. boet of 2 dagen voor elk feit. Deleu Pierre van Wervick die met zijn gebuur Thys niet overeen komt krijgt 26 fr. boet of 8 dagen en nog 2 boeten van 10 lr. ieder, dit alles geperekwateerd door 9. voorwaarde lijk voor 3 jaar voor de ie straf en 1 jaar voor de twee andere. Gekiere Jos. wordt voor 5 ver schillende feiten veroordeeld voor ie 5o fr. boet of 5 dagen, voor 2e 26 fr. of 8 dagen, voor 3e insgelijks, voor 4e i5 fr. of 3 dagen, eindelijk voor 5e 10 fr. of 2 dagen, met de gebruikelijke vermeerderingen. De zaak ten laste van Demey Theof.Lefever Jul., Burggraeve Jus tin en Ivnockaert Cyriel wordt uitge steld tot 6 Maart daar de getuigen niet bijtijds konden opgeroepen wor den. Tack Julien, Grijson Gcr. en Langendonck Jos. door den Picon verleid worden veroordeeld tot 5o fr. boet of i5 dagen voor ie feit, tot 26 fr. of 8 dagen voor 2e feit en tot 10 fr. of 2 dagen voor 3e en 4e feiten de straf is voorwaardelijk gedurende 5 jaar voor ie en 3e feiten. Claerebout Firmin loopt 20 fr. boet of 8 dagen op voor slagen cn Vanleene Florent, 20 Ir. of 3 dagen. Oudendyck Emiel en Dejonghe Marcel van Gheluvelt worden veroor deeld de ie tot 25fr. boet en tot i5 fr. boet en de 2e tot i5 fr. en tot io, bei den solidair verantwoordelijk moeten y5o fr. betalen aan de burgerlijke partij plus de kosten tengevolge toegebracht aan den auto van den Heer A. Do- meere van Yper. Mortier Arthur wordt veroor deeld tot 1 maand gevang voor het wegnemen van 1 briefje van 100 fr verder voor smaad tot 26 fr. of 8 da gen en voor dronkenschap tot 10 fr. of 2 dagen, voorwaardelijk gedurende 5 jaren. HouwherU'hl Vrienden en Kennissen worderi vriendelijk uitgenoodigd de Zielmis bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 8 Januari 1028, om 81 u in St Pieterskerk, tot zielclavenis van echtgenoote van Jonckheere August. Marktprijzen WAREN ji I j. ja I rS,Ë -o S 1 B8 1 8 I u v I 5 u I u -ó I 1 to CM I - <D O I 2 O w <d i 7<V SQ |>Q Ph p- i x CM I CM I A s 6 I 6 H d> 1 Cj A3 S3 a Q (2 Tarwe Rogge Haver Lijnzaad Koolzaad Hooi Strooi 175 183 170 220 I 150 180 170 180 160 1 172 I - 223 153 I 000 170 I 190 190 160 60 0C I 40-70 65-00 60-80 40-00 30-40 1 35-00 25-28 Aardappelen 65-00 45-00 I 58 6) I 65-70 1 50-00 Boter de kilo 28-29 27-00 27-00 30-31 28-30 Eieren 't stuk 1.15 1 20 I 21 I 140 1.20 Boonen I 2 '5 I Liinzaadolie 470 I I 4ü> Koolzaadolie 755 775 Ammoniak 165 125 I j Sodanitraat 186 i 1 '83 j Cyanamide I Ly I Poperinghe. Hoppe 400 fr. Kortriik. Veemarkt. Te koop gestelde dicrt .iKoeien 114. Vaarzen 097 Stieren 36. Ossen 28. Totaal 278 stuks. 3'PER 24 Dec Tarwe 158; Koolzaad 144; Klaverzaad 2400. Rogge 173, Boekweit 232. Haver 175. fierste 186. Erwten 385, Bjoem 248, Maïs 156, Paardebounen 226. Gruis" 128, Zemelen 148. Lijnzaadmcel 206. Lijnzaad koeken 197. Aardappelen 60. Voede.rger.Ye 146-149 fr de 100 kilos. Boter 29.50, Eieren '.25. Zuigverkens 150 tot 200 fr. het hoofd; 6 50 fr de kilo. Studiën van de Notarissen OPENBARE VERKOOPING VAN hecta. rF»llIolioiit in het Bois de la Potterie gravier naar den Petit Pont te Plocgsteert. Verdeeld in 6 koopen. Op Donderdag 5 Januari 1928 om 1 1/2 uur s; pt in de herberg Au Bois de Boulogne ie Ploegsteert. Comptant te betalen.eewone voorwaarden. Inlichtingen bij de Notaiissen en 1 ij M. Jean Laperse. boschwachter te Ploegsteert.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1927 | | pagina 3