htlmlista. stuit ai Éi HET ïfEKI HU ut ons al ttelaten lint formaat,i nis tapt, nog ti wkêiw. aan de KaïhoiieHe Boeremeuoü 50 Jaar. - Nummer 1. 30 Centiemen. Zaterdag 7 Januari 1928. IET TPERSCEE Katholiek W jkblad van het Arrondissement Yper ABONNEMENTPRIJS 1 Jaar 15 fr. 6 maanden 9 fr. 3 maanden 5 fr. Men abonneert in alle Postkantoren en in het Opstelbureel. ABONNEMENT VOOR T BUITENLAND: 25 frank. Op het Opstelbureel alleen te vragen. BEHEER EN OPSTEI. io5, ZONNEBEKE STEENWEG. io5, YPER Postcheckrekenir. 40.201 AANKONDIGINGEN Alle Aankondigingen ten laatste ingezonden Kleine berichten en WOENSDAG avond. rijs bij overeenkomst, tegen den WOENSDAG ten laatste tegen den JORIEKOrsTIIVGEIN Een van de oudste, van de bekoorlijkste feestdagen uit den heerlijken kerstdagcy clus of feestenkrans. Men noemt ze de drie Koningen, doch koningen waren ze niet. Ze waren wijzen uit het Oosten die zich bezighielden met sterrekijken. Indische Radjas reizend op hoogbeenige zuurkijkende kameelen, ge zeten op prachtige tapijten van Smyrna en onmanteld met de bontkleurige schou derdoeken van het hoogbefaamde Cash- En waarom heeft de volksgeest konin gen van hen gemaakt Wel zeker om hun het mooi gebaar toe te laten waarbij ze alle drie de konings kroon van hun hoofd nemen en ze voor het Jesuskind ootmoedig node leggen in het zand. En o die simpele kinderlijkheid van de eenvoudige volksverbeelding Alsof ko ningen uit gewoonte met hunne kroon op hun hoofd groote reizen ondernamen Maar daar is ook nog eene andere reden vaaroro-het diepgeloovig en godsdienstig deze drie oostersche ster- rekijkers tot koningen heeft uitgeroepen. Zij moesten immers de verbeelders zijn van ons gevallen koningschap. Want ook wij zijn eermalige koningen, uit onze hoogte gevallen wij zijn nog koningen maar van de opera-comique soorten wij hebben een driedubbele kroon in het zand te leggen aan de voeten van het Christus kind. Eerst de gouden kroon van den hoogmoed onzes geestes. de zilve: kroon van onze belustheid op eere roem en de bronzen kroon van onzen zucht naar zinnelijke voldoening. Wij heb ben onszelf gekroond tot koningen van het stof en het slijk. En hier bij de krib krijgen wij de driedubbele geduchte les de koning der koningen was zoo arm dat hij geen doek had om rond zijn lijf te slaan hij was zoo nederig klein en onder worpen dat hij gehoorzaamde tot in den dood hij was zoo zuiver en rein als eer pasgeboren wicht. En daar staan wij, ont troonde en ontkroonde koningen, nu sla- ;n van de driedubbele begeerlijkheid. Die drie koningen of wijzen had elk eene gift mede. Wierook bracht er een, ter eere van den God. Goud bracht de andere ter eere van den Koning, de drie was een zwarte. Melchior te weten, die achteraan kwam gesukkeld, dragende in zijn handen het pakje myrrhebloemkes ter eere En de zwarte koning Melchior is de vertegenwoordiger van het kwaad dat woekert binnen het bedorven vleesch. het zwarte kwaad dat de hel op de wereld bracht. Immers ook de hel moet hulpe doen aan God die niet alleen de looner is an het goed maar cok de straffer van het kwaad In hoe menig huis zal er op dezen dag koning getrokken worden, dertiendag ge vierd, een glas geschonken en gedronken, wafels en koeken, boekweetkoeken ge bakken ter eere van Driekoningen. De feestelijke stemming van kerstdag hangt nog in de lucht en volgens aloudi laamsche geplogentheid, mag er geen blijdag voorbijgaan of keel en maag moe ten hun aandeel verkrijgen, of er moet een pas of twee bij gedanst en gesprongen worden. De koning wordt getrokken, hij kiest zijne koningen en 't spel is op den wagen En als het avond wordt weergalmt het driekoningenlied aldoor de stille straten deur tot deur gaat de beste papieren ster al w ielend de blijdschap uit om de in dachtigheid aan de ster die eens bleef stilstaan boven de schamele hut Bethleem. Dierbare oude gebruikan, sprekende getuigenissen van den diepen godsdienst zin onzer voorouders, waarom gaat gij te loor? Waarom wilt gij verdwijnen Ten minste zoo edel en zoo verfijnd zijt gij als al de cinemas en de dancings van meer hedendaagsche ontschaving. Vroeger waren de zeden ruw maar de harten bleven rein, thans is de buiten- korst fijn als een haar maar de kern is glad bedorven. Kerstdag en Driekoningen mogen nog lang onze geloovige buiten- en stadsbe volking blijven geestdriftig maken. Bijge loof is dat niet, wangeloof nog minder, maar de eeuwenoude poëzie van 't eenvou dig Godsgeloof zooals het leeft onder vol keren die niet aan 't verzakken, niet aan 't verzinken, niet zoo geheel nabij hnn einde zijn Z. Em. Kardinaal Van Roey over Jeugdbeweging en Vlaamsch Nationalisme. Zooals wij dezer dagen hebben aange kondigd besloot Ziine Eminentie Kardi naal Van Roey den tekst te piiblikeeren van eene aanspraak gericht tot' de be- den stuurders der colleges van het A artsbis mensch, ter eere van den zoon des men-1 dom.Deze tekst verscheen in het Fransch schen, het kindeke van Bethleem. de aanspraak werd in het Fransch Wat komt die zwarte koning doen en welke was de kleur van de twee andere De wierook zal gedragen geweest zijn op de handen van den witten koning Bal hazar, en beteekent de hulde van het gebed der hemelingen stijgend op in 't aan gezicht van God en vallend neder als een dauw van zegeningen. De tweede koning, Gaspar, was een gele hij wist van de gele zucht of had de oostersche zon zijn wezen geel gebrand hij droeg het goud op zijne handen goud verbeelde de liefde der godvreezende menschen. gehouden - in de jongste aflevering der Collectanea Mechliniensia het tijd- schrijt van het Aartsbisdom. Wij verta len uit dit document de passages over de Jeugdbeweging en het Vlaamsch Nationalisme en laten daarna de in het Vlaamsch gestelde Nota volgen, welke er in de Collectanea is aan toegevoegd Vooreerst vestig ik nogmaals uwe aan dacht op de noodzakelijkheid van de jeugd voor te bereiden tot de Katholieke actie Onnoodig de omschrijving der Katho lieke actie te geven zij is aan ae dagor der: de denkwijze en de wil van Onzen Heiligen Vader zijn bekend Laatst, ter gelegenheid van het Congres van Luik, deed Hij een dringenden oproep tot de jeugd, zoo Vlaamsche als Waalscht. Gode zij lof, de oproep van den Heiligen Vader den Paus. wordt begrepen je schitterende bloei van de V. B. K. J. springt in 't oog. en ik ben gelukkig IJ te kunnen aankondigen, dat eene soortge lijke vereeniging welke veel belooft, ge vormd wordt in het Vlaamsche land De Katholieke Actie is een krachtda dig middel van apostelschap: wij zullen de wereld opnieuw tot .het Christendom bekeeren zoo wij erin gelukken, in all. maatschappelijke kringen, apostelen van de Katholieke gedachte te verw ekken Beter dan wie ook,wept gij dat de jeugd n edel en zuiver ideaal van doen heeft. Eene schitterende loopbaan, fortuin, roem 'aderlandslicfde, zijn min of meer verhe- ene drijfveeren welke de jeugd doen handelen maar wat zijn ze in verhouding met de katholieke gedachte, met al de schoonheden en al de geestelijke rijkdom- elke zij bevat.. Welk ideaal is schooner en vyplkeleer uantrekkelijkei dan dat! Men heeft te I.uik gezien, hoe het jonge harten kan ont\lammen. Ook, opdat onze jongelingen beter het ideaal zouden verstaan, welke het hunne moet zijn, hebben wij besloten, in over eenstemming met hunne hoogwaardigheid de Bisschoppen, van ieder jaar, in al onze gestichten, aan de leerlingen Rhetorika en Poesies, zes voordrachten er de Katholieke Actie te doen geven. Deze voordrachten zullen gehouden worden, onder vorm van aanleerendi cursussen, door een titcivoerenden leeraar der klas, zij zullen vooral gesteund zijn op de pauselijke en bisschoppelijke bewijs stukken. Zij mogen in 't Fransch of in 'i Vlaamsch gehouden worden. Er bestaat reeds, over dit onderwerp, eene rijke boekbeschrijving in verschillende talen: men zal de noodige inlichtingen bekomen, het algemeen sekretariaat der V. B. K. J. te Leuven. Ik heb gezegd dat het Katholiek ideaal het ideaal der jeugd moet zijn; ik voeg erbij dat het haar verhevenste ideaal moet zijn, juist zooals liet dit moet zijn van alle Katholieken, dezen naam waardig. Het is immers onnoodig te bewijzen dat er geen hooger ideaal of zelfs geen gelijk aan dat, kan bestaan: er een ander, hoe edel ook, stellen, hetzij ei boven, hetzij er naast, is de orde der geestelijke waarden omver werpen En dit ideaal, bemerk het wel, bedoelt niet alleen de gedachte en de liefde van God en van Christus, maar behelst ook de Kerk, gecne abstracte Kerk, maar de Kerk zooals zij ingesteld s door O. II. J. C. met hare levende rangorde, de Paus Pius XI en de Bis schoppen in toepassing en werkelijk heid, 't is zelfs eerst en vooral de gehecht heid aan de Kerk, het geloof in de Kerk het betrouwen op de Kerk, de liefde der levende Kerk van Christus, welke in de jonge zielen moeten ontwikkeld w orden Onder dit oogpunt, gij weet het, bi staat er in 't Vlaamsche land, een werke lijk gevaarik bedoel het Vlaamsohe Nationalisme dat ongelukkiglijk nog een deel der ontwikkelde jeugd bein loed, alhoewel alles bewijst dat zijn loed trapsgewijze vermindert. Ik wil niet uitweiden over den her senschim van hun politiek programma: het springt in het oog voor alwie niet rijwillig verblind is, dat noch het land noch den vreemde zich tot de verwezenlij king ervan zullen leenen. Droomerijen zonder uitkómst, men zou ze kunnen laten uitsterven door hun eigen onmacht, ware het niet dat zij dikwijls gesteund zijn op grondbeginselen of omkleed met theorien, welke niet verdedigbaar zijn Ik zal het stelsel niet onderzoeken, ik al mij vergenoegen met twee zijner pit tige gezegden aan te halen, welke men gedurig aan de ooren der jongelingen doet weerklinkeb. Alles wat men voor Vlaanderen doet n akte van godsdienst Welnu de godsgeleerdheid kent geene andere akten an godsdienst dan degene welke God tot ■oorwerp hebben aldus wordt tot zelfs de weerspannigheid aan de wettige, reldiiike en geestelijke overheden, v derd in een goddelijke eeredienst. Men hoort nog zeggen God heeft ons_ als Vlamingen geschapenmen mag zijne natuur niet verloochenen Is de beteekenis dier zinsnede niet de volgende: God heeft ons van Vlaamsche ouders doen geboren worden? Maar deze ouders hunne kinderen in het fransch pvoeden, dan nog schennen zij geei enkel recht: Contra jus naturale esset oo is de leering van den heiligen Thomas an Aquinen si puer. antiquum habeat usum rah&nis, a cnra peren turn subtra- hqturvel de eo aliquid ordinetur invitis parentthus summa Theologica, Ila. Ilae, q. 10, al'2cf. Ill q.68, a. 10). liet is nochtans verstaan dat dit recht n opvoeden, toegekend aan de ouders, beperkt is door zekere verplichtingen var liefdadigheid tegenover hunne kinderen soms tegenover de maatschappij Voeg daarbij dat de leiders dezer gc- dachtenbeweging trachten bij de jeugd een geest van mistevredenheid,bitterheid. opst«.nd, wantrouwen ten opzichte de Bisschoppen, wie ze ook zijn, zooals ook ten opzichte der priesters en zelfs der seminaristen, aan te kweeken. Dergelijk, gesteltenissen zijn klaarblijkelijk tegen strijdig met den katholieken geest welke de vorming dor jeugd moet överheer- schen, en zelfs in tegenstelling met alle gezonde opvoeding. Ik v raag derhalve aan onze leeraars van hunne leerlingen te beveiligen tegen deze schadelijke strekkingen. Zij kunnen cr veel toe bijbrengen den dampkring te zuiveren, met zekere in omloopzijnde, valsche ot gevaarlijke gi dachten te verbeteren, zonder nochtans in het minste, de liefde tot de moedertaal en de gehechtheid aan de Vlaamsche kuituur te onderdrukken. En zij zullen vooral positief werk van opvoeders verrichten met de verlangens hunner leerlingen te geleiden, met hun de vaderlandsliefde in te prenten, en boven alles met aan hunne jeugdige geestdrift -voor te stellenhet verheven Katholiek ideaal waaraan al het overige moet ondergeschikt zijn. Het in het Nederlaidsch gestelde na schrift luidt Bovenstaande onderrichtingen, die wij goed gevonden hebben aan de Zeer Eer de Heeren Bestuurders onzer Klein Seminaries en Colleges op hunne jaarlijk- sche vergadering te geven, werden ten deele, doch niet gansch nauwkeurig, in iommige dagbladen opgenomen. Daaraan hebben zekere Vlaamsch-nationalistische bladen commentaren vastgeknoopt,die wij ter hunne rekening laten. BJnkel w illen w ij volgende aanmerking maken. Nergens wordt er meer gesproken over plichten jegens God, over natuurplicht, over gewetensplicht, dan in nationalisti sche kringen. En alsdan een Bisschop, die toch, krachtens zijn kerkelijk leerambt, bevoegd is om o\ er godsdienstplichten ,na- tuurplichten, gewetensplichten, in een woord over zedenleer zijn oordeel te vel len, eventjes raakt aan de holle slagwoor den die deel uitmaken van hun gedachten- stelsel als een Bisschop, die de verant woordelijkheid draagt over. de opvoeding onzer jeugd, zekere gevaren aanwijst en eene richting aanduidtdan gaat die Bis schop, volgens diezelfde lieden, zijn recht te buiten, dan doet hij aan politiek en omdat hij niet instemt met de zoogeze«de Vlaamsch nationale gedachte wordthij oorgesteld als vijand van Vlaanderen Wij geven dit feit ter overw eging aan onze priesters en geloovigen, omdat niets beter den geest kenmerkt die in sommige kringen heerscht. Ons vlaamsche boerenvolk ont waakt. Zijn sluimerende krachten ko men boven, en we moeten dat vlaam sche boerenvolk van dichtbij kennen om de diepte van die sluimerende achten te kunnen meten. De landbouw gaat vooruitons boerenvolk komt omhoog in heel zijn wezen en doeningontwikkeling die berust op een flinke broodwinning enerzijds en op de voorschriiten van Godsdienst en zedenleer anderzijds. Nu de jonge boeren in dichte massa schouder aan schouder komen te staan, zal die ntwikkeling. die op gang van den christelijken vlaamschen boerenstand in en door hun groote vereeniging: den Boerenbond, nog rapper vooruitgaan. Ziet eensNiet minder dan 700 jonge vlaamsche boeren, voor 't raee- rendeel tusschen 18 en 25 jaar, waren op 2e Kerstdag te Leuven op hun post oor den jeugddag jonge mannen, lier op hun stand. Ja iets is aan 't veranderen in onze vlaamsche boe- renwereld, God en Volk ten bate. Wilt gij nu een staaltje hebben van t geen men van onze vlaamsche boe ren wil maken, lees hier een kort uit treksel van eene der zoo nuttige les sen die op 2® Kerstdag gegeven werden Gij zijt niet alléén, zoo zegde men daar aan die 700 jonge boeren, leden van een huisgezin en leden van uwe hoerengilde en hare jeugdafdeelingboven dat lidmaat schap staat het lidmaatschap onzer geestelijke vereeniging, de H. Kerk.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1928 | | pagina 1