KaïRoiiehe Gemeenteraadsleden VLAMINGEN en FLAMINGANTEN 50 Jaxr. - Nummer 3. 30 Centiemen. Zaterdag 21 Januari 1928. Katholiek Weekblad van het Arrondissement Yper Verbond der van het Arrondissement Yper. LANDBOUWTRACTORS BELASTINGEN Onze Katholieke Werken hier in Yper De Beroepsschool. BOERENBOND VAN YPER Landbouwvoordracht ABONXEMEXTPRIJS 1 Jaar 15 fr. 6 maanden -9 fr. 3 maanden 5 fr. Men abonneert in alle Postkantoren erf in het Opstelbureel. ABONNEMENT VOOR 'T BUITENLAND 25 frank. Op het Opstelbureel alleen te vragen. BEHEER EX OPSTEL io5, ZONNEBEKE STEENWEG, io5, YPER Postcheckrekening 40.201 (j. CASIER) waar op alle wekedagen alle inlichtingen te bekomen zijn van 14 tot lö uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeten tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden worden. Kleine berichten en nieuws ten laatste tegen den WOENSDAG avond. Er zijn twee soorten Vlamingen en er is ntaar één vlaamsch beide soorten hebben e;ne verschillende opvatting tan hetgene de vlaamsche beweging moet zijn Sommigen, die wij de vlamingen zullen noemen, zijn evenzoo vast als de anderen overtuigd dat het Vlaamsch van boven tot onder in eeien toestand van minderheid \erkeert waaruit het, kost wat wil, moet 'omhoog geholpen worden, maar dat door eigen persoonlijke vervolmaking van eiken vlaming als dus tn door eigen werk. Hunne leus is dat een enkele vlaming ernstig werkend op zijn studeervertrek meer aarde aan den dijk brengt dan hon- derd,ja duizend dnmonstreerende vlamin gen, congre-sen, bonden, meetingen en landdagen. Deze laatste mogen en moeten ;r wellicht zijn maar mogen de kern van len vlaamsehen strijd niet uitmakenDe Vlaming moet in het Vlaamsch zichzelf zóó volmaken dat de menschen bij w ie hij jkomt hunnen hoed afnemen voor zijn vlaamsch en voor hem En terzelvertijde moet hij meewerken aan de algeheele her- opbeuring \an 't vlaamsch in al zijne v ak ken en takken, doch eerst en meest in het vak waarin hij het best tehuis is. Hij moet feen uitmu tende dokter, advocaat, nota- ,ris utnhpch»uinan of boer trachten te zijn en dat in 't vlaamsch zoodanig dat hij ge neest, pleit, akten opmaakt, werkt of boert en de menschen hem met eerbied aanzien omdat hij als v akman bedreven en als mensch vlaamsch is. Degelijk en v laamsch. Daarmee zal ik al de tweede soort vla mingen op hun strijdros jagen en ze zullen roepen en schelden van verouderde be grippen en van achteruitkruiperij en wat dies meer. Maar dat zijn de andere Vlamingen de flaminganten. Zooals ik zegde om ermede te beginnen, j er zijn twee soorten vlamingen de wef- l kende en de vechtende. De werkende zijn zij die hunnen vlijt en hunnen tijd besteden om het vlaamsch vooruit te helpen immers als hunne moe dertaal die ze hartstochtelijk liefhebben, om hem eene eereplaats te doen innemen i onder de beschaafde talen van Europa; j menschen die daartoe noch last noch kost noch moeite ontzien menschen die Leren i hunne taal, ze schrijven, wroeten in' de taal om ze te verrijken met kunstgewroch ten of met verdoken taalschatten, studee- ren om oude taaioverlevering met nieuwe in verband te brengen en rijker te worden aan den dubbelen schat, om den heden- daagschen woordenvoorraad aan te vul len, op te leiden van hunnen oergermaan- Ischen oorsprong, om de oude volkgeplo- genheden gezegden en spreuken op te delven en te bewaren voor de vergetend- heid Meteen woord om alles wat vlaam sche beschaving en beschaafdheid is thans zou men zeggen cultuur naar boven op te werken. En terzelvertijde [blijven die menschen eerlijk en opentlijk vlaamsch in hun doen en laten, in geheel hunnen handel en wandel. En dat doen ze ij reeds sedert lange jaren, lang voordat er ooit van een flamingant sprake was, met scene offervaardigheid en eene onbaatzuch tigheid, met eene kracht van overtuiging klie den dank van de jongere geslachten s> ou moeten gaande maken. Jongere geslachten zeg ik, want ja de jsndere, de vechtende vlamingen zijn de jongere en juist daarom zoo uit op vech ten. Zij zijn de minder bejaarde en dus minder gedaagde en minder gezapige vlamingen zoo ongedaagd en ongezapig dat ze om wille van 't vechten zelf, gaan vechten tegen windmolens en in hun blin den ijver links en rechts slaan, en iedereen aanvallen, en elktndeen meenen te moeten zijne zaligheid zeggen. Immers zij alleen houden 't rechte einde, zij alleen zijn de rechtzetters van alle ongelijk. Maar ze slachten den vos zonder staart en zuilen zich niet omkeeren. M ant intusschen zijn ze niet meer jaamsch, dat -is niet vlaamsch; zoo zijn ze franschdoende vlamingen wie de benaming van flamingant past gelijk een t.andsehoe. Veel geblaat en weinig wolle. Intusschen moet het al gaan met coi gressen, landdagen, bonden, holle Voordrachten,en andere tingeltangel meer. Intusschen hoe meer lawijd hoe minder kennis van en hoe minder waardeering voor de v laamsche taal zelf. Ze komen van de gemeenteschool, de normaal chool, het college of de middel bare staatschvol Daar hebben ze een half dozijn jarqn hun broek versleten op de midde'ba e schoolbanken, en hun uiterste best gedaan om hun eigen Vlaamsch te verloochenen en te vergeten en om het zoogezegd Algemeen Nederlandsch door hunne vlaamsche keel te dwinpen. Ze s'agen er in, min of meer, om dit buiten- landsch vernisje over hun eigen vlaam- schen landaard te smeren, en, daar niets zoo ijdel is als een halfgeleerde, beginnen ze met hun eigenzelf te slikken, dan het v erkapte lloilandsch en eindelijk doen ze eenen zwaren sLk aanstellerigheid en springen het vlaamsche strijdperk binnen met het bewustzijn van eene alles overwel digende kunne en bekwaamheid die enkel en alleen bestaat in hune kranke verbeel ding. Zij kennen wat Algemeen Neder landsch, dat is geen spraa! kunst meer, geen afleidende taalkunde, geen vergelij kende spraakkunst, geen oude taal meer, geen metriek meer, niets als wat aange blazen h, wat beschaafde guitspraak wat a's die klinken als het blazen van eenen panter, daarover een sausje van uitheem- sche meestal fransche bewoordingen en duitsche /.innen en die rommelzoo wordt verkocht voor beschaafd Nederlandsch. .Middelerwijl, terwijl ze ervoor vechten aan de vóórdeur gaat het echte oude ger- maansche v laamsch reddeloos verloren al de achterdeur. Geheelde mordernen rommel van be schaafd en algemeen Nederlandsch geve ik prijs voor eene enkele bladzijde uit Rond den Heerd. Deze scheiding in den v laamschen strijd, deze scheuring in het Westvlaamsche kamp is reeds begonnen tijdens Gezelle en Rodenbach deze twee voortrekkers gingen elk een tegenovergestelde richting op, en, daar de volgelingen gewoonlijk nog wat verder gaan dan de meester, zoo zijn de discipelen an Gezelle hoe langer zoo verder gaan staan van hen die Roden bach volgden. Gezelle was een werker Rodenbach overwegend een strijder en de navolgers stonden weieens vijandig tegen over elsander. Gezelle en zijne school waren M'estvla- mingen en stonden de oude vlaamsche taaloverlevering voor die alhierafgespron- gen was met d. jaren 1600 De Iloden- bachvrienden met Rod' vjjjbach zelf waren meer voor 't modern Hollandsch getint algemeen Nederlandsch. De eerste wilden er komen door persoonlijk werk en studie bijna uitsluitelijk, de anderen gebruikten strijdmiddelen als daar zijn de wetgeving, de tribuun, de manifestatie, de bonden en gilden, het nieuwsblad en de redevoering. Die kloof is gegaan al zich verbreedend en nu maken, dank zij de tweede fractie, beide als vijandige legers front tegen mal kaar En waarom voeren de jongeren thans een hekel tegen de oudere omdat deze laatste het durven beweren dat er bene vens flaminganten van den nieuwen stem pel nog de Vlamingen zijn naar den ouden eisch Het is nu het derde jaar dat dit ver bond bestaat Reeds een groot aantal Katholieke Gemeenteraadsleden hebben verstaan van welk ov ergroot be'ang het is voor hen, aangesloten te zijn bij dit ver bond. Voor sommige gemeenten zijn reeds al de katholieke- gekozenen aangesloten, doch sommige andere gemeenten blijven leelijk ten achteren Het verbond heeft voor doel onze ge kozenen zoo goed mogelijk in tè lichten over alles wat de gemeentebelangen be treft. De aangesloten leden krijgen ten huize besteld het twee maandelijks tijd schrift De Gids der Katholieke Gemeen teraadsleden orgaan van het midden- «ekretariaat van alle arrondissements bonden. Het middensecretariaat is te Leuven gevestigd en de algemeene secre taris is niemand minder dan Advokaat De Vleeschauwer hoogleeraar aan de katholieke hoogeschool te Leuven, over wien Mgr. Ladeuze Rector der hooge- school met zooveel lof gesproken heeft, tijdens zijne openingsrede van het huidige schooljaar. In den loop van het jaar worden er dan nog verschillende vergaderingen gehou den. op dewelke er telkenmale door een bijzonder bevoegd spreker het woord ge voerd wordt over heel actueele vraag stukken. Onze katholieke gemeenteraadsleden van gansch het arrondissement Yper moe ten het als een plicht aanzien zich lid te maken van dit verbond, niet alleenlijk in hun eigen voordeel, doch ook in het voor deel en in het belang van het gemeente lijk bestuur zelf Op 29 Januari aanstaande, zal de eerste algemeene vergadering gehouden worden voor dit jaar, te Yper in het Christen Volkshuis St-Jacobstraat. Zalhetwoord voeren. Advokaat Vanderlinden uit Leu ven over de niet bevaarbare water- loopen Geen enkele onzer katholieke gekozenen mag op deze vergadering afwezig zijn. en allen houden dien Zondag vrij Hoe meer leden zich aansluiten des te belangrijker zullen de vergaderingen worden Voor verdere inlichtingen nopens het verbond en om zich als lid in te schrijven, mogen de katholieke gemeenteraadsleden zich wenden tot M. Lommez Am. Advo- kaat-Provincieraadslid, Maloulaan, 11, Yper. Kamer der Volksvertegenwoordigers. Op verzoek van belanghebbenden heelt Dr Brutsaert, Kamerlid, aan den Heer Minister van Financien gevraagd of er taksen moesten betaald worden voor de tractors gebruikt door land bouwers en door ondernemers van dorschwerken. Ziehier het antwoord De betaling van de taxe voor drie of zes maanden is van toepassing voor de bijzondere voertuigen welke tijdens een bepaald seizoen gebruikt worden zoo als deze der landbouwers, der on dernemers van dorschwerken, der foorkramers, enz. Maar hier wordt er aan herinnerd dat vrijstelling van taxe verleend is ten gunste der landbouwers op industrie motors, zooals dorschmachienen, ploegen, eggen, pietmolens of mecha nische kranen, pletrollen, ladder-rij tuigen, wagenkranen dienstig voor het depanneeren, met een woord de werk tuigmotors. Nochtans, indien bij voorbeeld een landbouwer zijnen tractor gebruikt om landbouwproducten (zaden, oog sten) of meststoffen te vervoeren of ook ander materieel dan werktuigmo tors, wordt de tractor evenals de met hoogervermeld doel gebruikte ge sleepte wagens belastbaar. Zoo ook, indien een ondernemer van dorschwerken zijn materieel (doi schmachine, machine om schoo ven tc binden, enz.) door een tractor laat slepen om de door andere landbou wers geoogste producten tebewerken, is de tractor, doch hij alleen, belast baar. De tractors welke door de foorkra mers gebruikt worden om hun mate rieel en kermiswagens van localiteit tot localiteit te voeren, zoomede de gesleepte wagens, met' inbegrip van de woonwagens, zijn eveneens aan <le belasting onderworpen. Vraag van den heer Brutsaert, i5 December Verschillende gemeenten van't arron dissement Yper hebben tot op heden nog niets ontvangen, voor 1927, van hun aandeel in de cedulaire belasting op de inkomsten en van de gemeente lijke opcentiemen op deze belastingen. Sommige dezer gemeenten hebben zelfs vernomen dat de rol der belasting op de inkomsten der roerende in Bel gië aangewende kapitalen en op de bedrijfsbelasting maar zal gereed zijn in 1928 en dat zij niet eerder de op brengst ervan-zullen ontvangen dan bijna halfwege 1928. Daardoor zijn de gemeenten in kwestie verplicht, om hunne betalingen te kunnen doen, kredietopeningen te vragen bij het gemeentekrediet, kre dietopeningen die herhaaldelijk moe ten vernieuwd worden, aangezien de zelfde toestand zich jaarlijks voordoet, en waarvan de te betalen interesten zwaar wegen op de financiën der gemeenten. Zouden er geen maatregelen kunnen genomen worden opdat de rollen van gemelde belastingen opgemaakt en ingevorderd worden in het dienstjaar waarop zij betrekking hebben in 't bijzonder de rol der grondbelasting die moet opgemaakt worden door de agenten van 't kadaster. Antwoord Inlichtingen werden aan de buitendiensten gevraagd nopens den vermelden toestand nadere in lichtingen zullen ten spoedigste recht streeks aan het achtbaar lid toegezon den worden. In onzen eersten artikel van 24 Dec. laatst hebben wij gewezen op de noodza kelijkheid voor de Ypersche werklieden en kleine Burgers, hunne kinderen een degelijk beroepsonderwijs te geven, van daag eenige regelen over onze vrije St-Jozefs Beroepsschool. Gesticht voor den oorlog in 1908 dooi den onvergetelijken Eerw. Heer Neuville op de plaats waar nu de prachtige ge bouwen oprijzen, kende zij een moeilijk begin. Totaal vernield door het bombar dement werd zij na den wapenstilstand in voorloopige barakken heringericht op den grond van het H. Hert. Maar het bestuur voortgestuwd door den algemeenen wensch der bevolking heeft het aange durfd, een der prachtigste scholen van gansch het land, niet alleen voor de ge bouwen maar meest voor wat het beroepsonderwijs betreft, op te richten. Tegenwoordig zijn er 110 leerlingen die de school regelmatig bijwonen, verdeeld in72 leerlingen in de afdeelingen van het ijzer, mecaniek, paswerk, electriciteit. automobiel, smeden, draai- en schaaf- werk, enz. Afdeelinghoutbewerking: 20leerlingen. Afdeeling coupe en confectieleer: 26 leerlingen. De dagschool begint om 8 u. 's morgens tot 5 I 2 uur 's namiddags. Benevens de praktische leergangen worden de volgende theoretische lessen nog gegeven algemeene werktuigkunde, teekenen, bedrijfsleer, maatschappelijke leer, enz. In de avondschool rekenkunde, meet kunde, vormleer, vlaamsch, fransch. De Zondaglessen worden gevolgd door 26 leerlingen, daar leert men bedrijfsleer, vakteekenen en practijk voor coupe en confectieleer. De school bezit eene eigene bibliotheek van vakboeken ter beschikking der leer lingen. Wat het meest te bewonderen valt in die school, dat is die prachtige verzame lingen van fijn afgewerkt alaam en model len, werk van de leerlingen zelf. Dat zijn prachtstukjes waarop de leerlingen en de meesters terecht fier mogen zijn. Wij willen dit te klein overzicht niet sluiten zonder den Eerw. Heer Bestuur der M. Bouteca te bedanken voor het goede en het nuttige welke hij verricht in de vrije Beroepsschool, alsook al de Heeren Professors, geen enkele uitge zonderd. Wanneer de Beroepsschool zich zw are opofferingen getroost voor de vakkundige opleiding onzer Ypersche kinders, dan is het wel omdat ze bewust is dat de tekni- scbe arbeider eene overwegende rol zal te vervullen hebben in den heropbloei van stad en land. Daarom onzen hertelijken en vvelge- meenden dank. Leest en verspreidt Het Ypersche Volk Met behulp van het Provinciaal Be stuur, zal er door mijnheer Dequeker. landbouwleeraar teBixschote, eene koste- looze en openbare voordracht gegeven worden over het doelmatige gebruik der scheikundige meststoffen, op Zondag 29 Januari 1928, om 3 1 2 ure na middag, in het lokaal der Boerengilde, herberg Bascule Meenenstecnw eg te Yper. Toegang vrij voor iedereen. De Voorzitter der Boerengilde CYR. LEMAHIEU.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1928 | | pagina 1