Crédit Anversois HET NIEUWJAARFEEST der Handelskamer van Yper Zaterdag 14 Januari vierden de le den nr Handelskamer,hun jaariijksch Nieuwjaarfeest, op een gezellig avond- 't Is immers eene gewoonte gewor den. in alle groepeeringen, maatschap pijet. en gil<!< n. rond Nieuwjaar eet feestje te houden waar lekkere spij zen opgediend en goede leute gehou- de w ji dt, tot Iaat in den avond dit jaar heeft de Handelska v.er aan de gewoonte niet te kort gebleven. Omtrent een derde harer 3i5 leden had aan den oproep van het bestuur beantwooid en ?ett> n zich aan tafel run I «S u-en in het lokaal «De Sultan», uroote markt. M. F.rnest S-ys zat de vergadering voor, omringd der bestuurleden. Hij verontschuldigde eerst en vooral M. Hector Vermeulen, Voorzitter der Handelskamcr, door ziekte belet te genwoordig te zijn en drukte dc vuri- gen wensch uit, de gevierde en zeer geachte Voorzitter welhaast in het midden zijner vrienden terug te zien. Hij verontschuldigde ook de heeren Julien Tahon, ondervoorzitter en Flo- rimond Vandevoorde, schatbewaai> der, beiden belet. Het gezellig avondmaal liep ten besten af, te midden cener hertelij ke geestdrift en verstandhouding: lekken- spijzen en dranken wierden opgediend door het personneel van M. Burgho. Waarlijk hij haalt er eerc van M. Ernest Seys stelde een heil dronk voor, op het spoedig herstel van den heer Voorzitter Vermeulen, dc ziel en de spil «Ier Handelskamer geestdriftige applaus bevestigde dat iedereen met zijne wenschen instemde. M Aiiné Gruwez dronk dan op de g-zondheid van den dienstdoenden Voorzitter, van al de bestuurleden en specialijk der twee nieuwgekozenen acht dagen vroeger, de heeren Arthur Vandevyvere en Daniel Vanlede. De vergadering betuigde hare bij zondere voldoening, toen zij vernam uit den mond van M. Glissottx. dat hij p-rsoonlijk al de leden bezocht had, die afwezig waren toen de kwittantie der bijdrage voor 1928 hun aangebo den wicr-1, en dat er maar eene op 315 geweigerd bleef. Bravo' voor zijne taaie en ieverige werking Sprekende van het maand, bulletijn der Handelskamer, waar zoo veel ver scheidenheid van materie in ver schijnt, ten bate en nut der leden bracht M. Ernest Seys hulde aan den Secretaris der redactie, heer Leon Vandevoorde. Geen feest zonder muziek en gezang Onder het kundig begeleiden op piano, door M. Ernest Wenes, traden beurtelings op, om de vergadering te vergeestigen met hunne luimige liede ren en gezangen de heeren J. Versail les, M. Vanneste, Th. Tanghe, Pol Vandoolaeghe, Eug. Glissoux, J. De- vos, Keignaert, V. Seys en meer anderen. Maar de pluim komt toe aan den heer Vanhecke, die zijne aanhoorders heeft doen lachen dat zij aan hun buik hielden, en wel tien maal aan de beurt kwam. Het gezellig avondfeest sloot met een dreunend vaderlandsch lied, door al de deelnemers rechtstaande en uit volle borst gezongen. WERVICK. Men schrijfl uit IVervick. In het laatste nummer van het so cialistisch blad De Werkman komt er een laag artikel voor, geteekend door een individu die zijn naam niet voluit schrijft, maar die teekent met zijn initialen H.M. Het gaat over het geval aan de brug. Laten wij eens de gemeenheid van dien anoniemen en oneerlijken be richtgever doen uitschijnen. Om te beginnen pakt hij uit, volgens socia- listisch-eigen gewoonte, met schaam- telooze leugensDe burgemeester zou het gebruik van de nieuwe brug hebben willen verbieden en aldus den overgang verhinderen voor 4.000 men- schen die dagelijksch dien doortocht moeten maken. Wij dagen gelijk wie uit om te zeggen waar en wanneer en in welke bewoordingen zulks is geschied. Dus oneerlijke leugensDat is alles waar mede de socialisten steeds trachten vooruit te komen. Daarnevens verval len zij nog, immer volgen socialisti sche gewoonte, in 't belachelijke waar zij gaan spreken van de verantwoor delijkheid van den burgemeester. Een simpel kind zal begrijpen dat iemand die vrijwillig over eene gevaarlijke brug loopt, dat hij dit doet op eigen gevaar en risico en dat niemand anders ter wereld daarvoor verant woordelijk is in geval van ongeluk. Een eenvoudig kind weet dit, maar de socialist H. M. wil dat niet ver staan. zijne bol is daar te oneerlijk toe. Heel iets anders is de plicht die aan den burgemeester ten laste valt van te zorgen dat de gevaarlijke plaats Zoo spoedig mogelijk veilig worde, te zorgen voor de orde en dat niemand zich nutteloos aan gevaar blootstelle Wij dagen nogmaals gelijk wie uit te zeggen oi de burgemeester zich niet ten volle van zijn plicht heeft gekwe ten. Door koude, door regen, wind en sneeuw was hij te been. overal te weer waar te zorgen viel of te schik ken. terwijl de vadsige H. M. heel waarschijnlijk niets deedt, o ja, mis schien een dikke sigaar rookte en met zijn voeten aan de stoof zat om zijne volksliefde te verwarmen. Zoo zijn de socialisten: nijdig, om ilat het katheliekc stadsbestuur steeds alles ten beste beredderd, en oneer lijk, om alles te verdraaien en in een hatelijk daglicht voor te stellen. Die hatelijkheid echter valt terug op hun hoofd en op geheel hun ellen dige kliek. Dk Mier 1 Dit artikel werd op 15 Jan laatst, bij ge brek aan plaats, niet opgenomen) Roode eerloosheid. Over enkele weken werd onze leie- brug door een schip aangevaren met het gevolg welk eenieder alhier kent. Het ongeval werd verteld in menig dagblad onder meer in den «Journal de Roubaix De reporter van dit laatste blad moest wel netl oppervlak kige inlichtingen ingewonnen nebben, want zijn bericht was nu heelemaal niet juist. Doch, voor een vreemden reporter en een vreemde gazette is dit heel goed verstaanbaar en niemand gaf er acht op, niemandbuiten een zekere socialist H. M. Deze vloog op het onjuiste berichtje als een gaai op een onec.hten parelhij raapte, voor zijn socialistisch blad De Werk man den leugen op en gaf hem uit voor de waarheid om aldus een ander hatelijk te maken. H. M. is geen vreemdeling en ter plaatse zijnde, weet hij heel goed wat er waar is en wat er valsch is. Niettegenstaande dit, pakt hij uit met leugens. In treffelijk vlaamsch noemt men zoo'n manier van handelen eerlooze politiek. Thans hangt Henri Mahieu, aan t roode volkshuis, twee teksten uit deze van den «Journal de Roubaix» en de vertaling van den leugenachti- gen H. M. Henri Mahieu stelt de domme vraag of de vertaling juist is, maar hij wacht zich wel van te vragen of het bericht juist Is. Henri Mahieu weet ook heel goed dat het artikel van den Journal de Roubaix»onjuist is en toch loopt Henri Mahieu te koop met bovengemeld artikel. Is de eer looze politieker H. M. en Henri Ma hieu misschien dezelfde persoon De Mier. N.V. Dixmudestraat, 18, YPER Alle Bank- en Beurs ver handelingen. Rechterlijke Kroniek Lobeau Emile van Poperinghe wordt voor beleedigingen tegen Del- fosse Adrien, veroordeeld tot 10 fr. boete of 2 dagen gevang, voorwaar delijk gedurende 1 jaar. Verkindt Marie van Wytschaete, voor slagen aan Cornel Helene, krijgt 26 Ir. boete of8dagen, voorwaardelijk roor 3 jaar. D'Hoine van Dranoutre, vervolgd om geen maatregelen tegen muil- en klauwzeer genomen te hebben, ook om geen aangifte gedaan te hebben, wordt tot 26 fr. boet of 8 dagen ver- oordéeld, voorwaardelijk gedurende 2 jaar. - Na verhoor met gesloten deuren, veroordeelde de rechtbank de ge naamde Werquin Philippe van Ploeg- steert, voor zedenkwetsende feiten tot 3 straffen, van 1 maand gevang en 100 fr. boeteieder, dit met de gebruikelijke verhooging, voorwaardelijk geduren de 5 jaren Vanlede Horence van Meessen, tegen dewelke de gendarmerie van Waasten proces-verbaal had opge maakt wegens bestellen van drank aan beschonken personen, was door de politierechtbank veroordeeld ge weest. Verzet werd door haar aange teef.end. Na nieuw verhoor, veroor deeld de rechtbank haar tot 20 fr. of 3 dagen voorwaardelijk gedurende 1 jaar. De Vn>uw Ollivier-Vandenbus- sche van Vlamertinghe werd door hare schoondochter betrokken voor beleediging en eerrool. De rechtbank sprak de betichte vrij bij gebrek aan bewijzen en veroordelde de aan klaagsters. die zich als burgerlijke pa:tij had aangesteld, tot de kosten M. Raycz, ingenieur der mijnt n te Luik, w; s door de pol tierechtbank tot 1 fr. boet veroordeeld, om te Ghc- luwe in auto e< n verboden gaanpad bereden te hebben. Het beroep door den belanghebbende ingediend wordt verworpen en de rechtbank bekrach tigd het vonnis door den vrederechte uitgesproken. Brion Julien, jachtwachter te Proven, wordt voor laster tegen Huy> cn Deconin^ tot 26 fr. of 8 dagen veroordeeld'. Deze die zich als burger lijke partij aangesteld hadden, beko men elk 1 fr., door hun gevraagd, de kosten verders ten laste van Brion YPER - In de Muziekschool Met veel genoegen melden wij dat onze Muziekschool 320 leerlingen telt. Zij zijn onderverdeeld als volgt Notenleer 212 Blaasinstrumenten Zanglessen Snaarinstrumenten en Klavier Zoo een groot aantal leerlingen heeft die school nog nooit gekend. Wij melden ook, en nog met nog meer genoegen, dat on ze Muziekschool dit jaar nog DE LEIE het prachtig zanggedicht van Peter Benoit, den grooten Vlaamschen Harpenaar; zal uitvoeren. (Zie hieronderstaande verzen). 't Zal een kunstgebeurtenis zijn zonder weerga Een welgemeend proficiataan den Heer Albert Van Egroo. Van nu af reeds wenschen wij hem machtig veel bijval LEIE (1875) Zanggedicht voor Bariton-solo gemengd koor en orkest. Woorden van ADOLF VERRIEST Muziek van PETER BENOIT Zoet is. wel der vooglen tale. Zoet is der lente zonnestrale. Zoet de zoele zomernacht, Zoet de reinerkinderlaeh Maar nog zoeter is mij 't lied, 't Lieve Vlaamsche Leielied, Als de Meie Langs de Leie Weer doet groeien. Bloeien, broeien. Bloemen, vruchten, Boomen, gras en riet, Klinken heldre hamerslagen. Dreun' de donkre donderwagen, Oorlog make moedren bang. Machtig zing' de zegezang. Nog zoo machtig galmt het lied, 't Vrije Vlaamsche Leielied, Als de kringen Gaan aan 't zingen Heil U, Vlaanderen Hoog de vaandien Weet gij niet waarom die zangen Houdt gij niet van volksverlangen Kent gij geen geschiedenis Vraagl gij wat een Vlaming is HOort de stem van 't nieuwe lied, 't Vrije Vlaamsche Leielied God voor bake, Vorst voor stake, Vlaamsch voor sprake 'r Vrije,'t vrije Diet, 't Vrije Vlaamsche Diet Zoo de Vlaming En anders niet Zegen over Staat en Koning Zegen over veld en woning Over al dat roert en leeft Zegen zoo een vader geeft Heer. dien vraagt U 't biddend lied, Knielend, 't Vlaamsche Leielied leder weunste Uwe geunste Land en stede U wen vrede O Heer, wij smeeken L', ontzeg het niet, O Heer. dien vraagt U 't biddend lied God voor bake. Vorst voor stake, Vlaamsch voor sprake 't Vrije, 't vrije Diet. 't Vrije Vlaamsche Diet Zoo de Vlaming, En anders niet Ieder weunste Uwe geunste l.and en stede Uwen vrede Afsterven van M. Nicolas VAN WINSEN te YPER Den 11 Januari 1928, is alhier overle den in den ouderdom van 79 jaren, 11a eene langdurige en pijnlijke ziekte, de heer Nicolas Van VVinsen, voor den oor- w eigenaar van het groot Hofbouwge- sticht, ter plaats waar thans de goederen statie van den ijzerweg gemaakt is. Sympatiek figuur van het vooroorlog- sche Vper, voorbeeldig burger en huisva der, goede christen en overtuigde katho liek, ervaren hofbouwkundige. M. Nicolas Van Winsen bewoonde de streek sinds eene halve eeuw. Hij was stichter en Voorzitter der Ko ninklijke Hofbouwmaatschappij van Vper, sedert 40 jaren; hij was insgelijks Eere-Voorzitter der Provinciale Federatie der hofbouwmaatschappijen van Wcst- Vlaanderen, lid der Nationale Federatie der hofbouwmaatschappijen van Belgie, stichter en voorzitter der Vpersche afdee- ling van het Werk van den Akker. Voor zijne uitstekende diensten aan den hofbouw bewezen gedurende eene halve w bekwam hij de speciale landbouw decoratie van ie klas. Zijne kennissen als vakman wierder zeer gewaardeerd in de hofbouwwereld geene tentoonstellingen zonder M. Van Winsen als lid der Jury. Over enkele maanden vierde de Koninklijke Hofbouw maatschappij de veertigjarige jubilé van haren voorzitter gepaard met de prachti ge tentoonstelling in de lokalèn der Staats middelbare school. Zijne begrafenis had plaats Maandag laatstleden: het bestuur en een groot aan tal leden der maatschappijen waarvan hii de ziel was, en vele notabelen van Yper en omstreken \ergezelden tot zijne laatste rustplaats, de stoffelijke overblijfsels van den duurbaren overleden. De hoeken van het baarkleed wierden gehouden door M. Peemans, tuinbouw consulent van den Staat. M. Demeester, secretaris van de provinciale federatie, 011 de heeren Th. Herreman, H. Casier. Vandevoorde en Ch Swingedouw. be stuurleden der hofbouwmaatschappij en het werk van den akker. Een treffende lijkrede wierd uitgespro ken door M. H. Gassier, ondervoorzitter. Het Vpersche Volk biedt aan Mvr. Wed. Van Winsen en aan hare Kinders en Kleinkinderen, zijne Christene deel neming LIJKREDE uitgesproken bij de ter aardbestelling van Wijlen den Heer Nicolas VAN WIN SEN, Voorzitter der Koninklijke Hof bouwmaatschappij van Yper en van 't Werk van den Akker, door M. Hector Casier, ondervoorzitter. Geachte Familie, Mijnheeren, Diepbetreurde Voorzitter, De leden der Koninklijke Hofbouw- aatschappij van hetarrondissement Yper het Werk van den Akker dezer stad. hebben het als een plicht beschouwd U, Diepbetreurden Voorzitter, tot aan uwe laatste verblijfplaats ie vergezellen, om U innige deelneming te betuigen over uw droevig heengaan. Heer Voorzitter, uw naam Nicolas Van Winsen, zal bij ons en onze nakomelingen nimmer vergeten zijn en ten alle tijde in eere blijven in de Hofbouwwereld. Van in uwe jonge jaren had U begrepen dat alleen het onverpoosd werken tot hooger doel leiden kan U hebt dan ook uw brood niet in ledigheid geëten. Na Belgie en 't Noorden van Frankrijk be zocht en er verscheidene jaren verbleven te hebben, was U als Kuituuroverste ge vestigd op het Kasteel de Hutte te Ploegsteert. Het is daar, in 't jaar 1887 dat den Heer Ondervoorzitter Herreman met eenige andere leden U gevraagd hadden naar Vper te willen komen om de Hofbouw maatschappij te stichten. Voorloopig aanvaardde U als Voorzit ter op te treden, uwe liefdevollen arbeid had aanvang genomen. Hoe behendig en vaderlijk U de taak als voorzitter hebt weten te volbrengen ge durende veertig jaren dat U hier de schappij bestuurde weet eenieder -at en getuigd den bloei der Koninklijke?' bouwmaatschappij op den dag van ht want dat is de vrucht van uw werk. betreurde Voorzitter. Heiinneren wij Jen last en deopoflJ als U 's avonds de bestuursvergacLrisJ hier ter stede voorgezeten had, dan «3 voet naar Ploegsteert moest gaan om» geachte familie ie vervocge Om» nader der Stad Vper te zijn in 't mii- uwer ricnJen van den tuinbouw; nar de gelegenheid te haat. om als Kuite: overste over te gaan bij den Heer ai; Gustaat de Stuers. L' kon toch nog die ter bij. En in 't midden van or.s, in Stad zelf. voor eigen rekening, -«gen L" ieverig vooruitgaan in 't Recollcti hof en dan bij de Statie. Samen met uwe geachte Farnili.- had 1 een beroemd Hofbouwgesticht wr door te wei ken: uwe varens en Plan Molles) waren algemeen gewaardeerd. Maar ook d -groite Familie -an h bouw bewerkte U hooger op! Wij zien l als s'ichter. wat later Voorzitter, der Federatie van de H bouwmaatschappijen der provincie Vlaanderen optreden, ter zelfder tijd wt U bestuurlid der Nationale Federatie Hofbouwmaatschappijen van Bel; Overal werd U geacht. Ieder Vpeiling herinnert zich noj! Wederlandsche Tentoonstelling en feestelijkheden van 1912! dit was imm? 25 jaren dat de Hofbouwmaatschan van Vper in leven 'was en haren stichtt voorzitter vierde. De Maatschappij werd Koninklijken Voorzitter, niet het b zondere 1 .andboy. F.ereteeken van 2e Klas vereerd. Eenigen tijd nadien, was eenieder ij ons in angst en vrees! Onzen bemind* Voorzitter was op het ziekenbed vas; klampt, gelukkigiijk was U spoedig 1* steld. Maar het uitbreken van den were, oorlog, heeft U dan ook een geweidigi schok toegebracht. U kon dan maar uwe geliefde stfe. niet verre verlaten en gedurende den 00 log zien wij U te midden 't gevaar, i dienst van 't Engelschleger te Poperingk het uwe bijdragen om ons geliefd Yp weer vrij te kunnen krijgen en zoohat mogelijk er te kunnen wederketven. Pas in de puinen geherbergd of li 1 gon reeds op uwe medeburgers tepeinzt Wij zien 1' reeds op de bres, eenieJ an ons aanmoedigend om Het Wa van den Akker in te richten. In de voo loopige barakken op het Minneplein hi den onze vergaderingen plaats, ait was. eerste Maatschappij die hier ter stede 'f stand kwam en dit was uw werk kV. Voorzitter: welke zei fv e fToocKeQin g v uwentwege, terwijl U nogtansook pi soonlijke kommernissen had. welleers grooter dan veel andere geteisterden. j De Algemeene bedrijvigheid was in. zet en uij zagen onze gemarteld - strc heroprijzen. Hand in hand aan 't v. gezet en de Koninklijke Hofbouwmii schappij herbloeide onder uw wijs behe Onvergetelijk blijkt het verbroedim feest ter verecring van de ontvangst v; uw bijzonder Landbouw F.ereteeken klas. als belooning van bijzonder jjt en bedrijvigheid aan de medewerking t heropbeuring der verwoeste streek. Maar den mensch mikt en God schik Met Kristene gelatenheid hebt U M langdurige en pijnlijke ziekte doorstaan; wij waren verheugd verleden jaar om beminden Voorzitter te kunnen vieren U persoonlijk de tentoonstelling te nfl bezoeken, tér gelegenheid van Uw «f tigjarig Voorzitterschap ingesteld. 1 Heer Voorzitter Nicolas VAN \ViN Sen. U hebt den goeden strijd gestred® Deze kroon van Lauweren en bloem® als symbool van uwen onverpoosd arbeid wordt U door de leden de Konioi lijke Hofbouwmaatschappij en 't Wc den Akker van Yper met diepe os roering en innige blijk van eeuwige das bptuiging aangeboden. Vaarwel, diepbetreurden Voorzitter Vaarwel. Iiouwherichten Zondag 29 Januari om 1 t 1 et St Maartenskerk Zielmis voor Vrouw Sylvie Loonis echlgenoote van Heer Ai:guste Gruwez Vrienden en kennissen worden u* genoodigd de Mis te willen bijwon; die zal gelezen worden in St Mas' tenskerk op Zondag 22n Januari, 11 1/2 uur, ter lafenis der ziel van Mijnheer André Vergracht Van wegens het Broederschap w de H. Barbara.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1928 | | pagina 2