Breuken I" J. PeirsegaeiB-Yanovertiergne HET YPERSCHE VOLK DE ROODE PILLEN HET YPERSCHE VOLK BRUGGE, 9, AKADEMIESTRAAT, 9 SCHRIJFMACHIENEN Pelsen - Fourruren C?andeooopde=£)e (Dapez René SCHMIDT-A CKK PRACHTIGE TOMBOLA In de Puppet Leest en verspreidt l>oniiementpi*ijs li» Frank De ondergeteekende wonende straatte Schrijft in op HET YPERSCHE VOLK voor het jaar 1928 In te zenden aan J. CASIER, Zonnebekesteenweg, 105. YPER. Men kan zich ook aboneeren op den Post rechtstreeks. Studie van den Notaris •J. Faniault te Wervick OPENBARE VERKOOPING VAN een schoon Perceel BOSCH gelegen ie WERVICK iangs de beke, bij d< hofstede gebruikt doorM.CyrilleCaei-Haeve, ten kadaster gekend sectie E, Nr 596a, voor eene grootte van 87 aren 10 centiaren. ZITDAGEN INSTEL Donderdag 26 Jan. IQ0H OVERSLAG Donderdag 2 Febr. telkenmale om 2 1/2 uur ter herberg Hotel du Damier Leege Kruisse. te Wervick. 1/20/0 Ins'elpremie Voor alle inlichtingen zich wenden ter studie van den Notaris Ramau't te Wervick De liethebbers ijn verzocht hun trouw boekje of een uittreksel van hun geboorteakt mede te brengen Studie va» den Notaris PIFTf RÉ te Beninghe. Op Maandag 13 Februari 1928 om 2 u namiddag te RENINGHE ter herberg St Hubert» bewoond door M Benjamin Knockaert OPENBARE VERKOOPING VAN 28 POPULIEREN BOOMEN op stam waarvan 11 wassende in de hofste ie dei- Wed Remi Vandelannoitte. te Reninghe, Pypegaele en 17 wa^sendè op de hofstede van Gaston Vanlerberghe ie Merckem. N'oordeinde. Al de hoornen moeten op voorhand bezich tigd worden Gewone voorwaarden en 3 maanden tijd van betaling. Studie van den Deurwaarder Georges 1 stlionfe Yper Jules Capronstr., Nr 11. 1. Uit oorzaak van vertrek Openbare en vrijwillige verkooping Op Maandag 23 Januari 1928 om 1 ure stipt namiddag op de hofstede bewoond door Heer Camille Versavel, landbouwer te ELVERDINGHE langs den keiweg naar Zuydschote, bij de herberg hetVuylvoordeke van 1 MEUBELS en MOBILAIRE VOOR WERPEN 2. - LANDBÓUWERSALAAM bevatten de kar. aalpomp. beetraapmolen. braakma- chien, bascule met gewichten, schuur- en zolderalaam, koei- en andere kuipen, room- kuipen, vleeschstanden, kruiwagens, karre- snakken met ijzeren draaimolen, enz. enz. 3. Grootc hoeveelheid ijzeren platen, planken, madriers, gespannen, ijzeren rails, traliedraad, schuur en andere deuren, plan ken in duimberd en in 5/4, 600 m. traliedraad, enz. enz- Alles zoo goed als nieuw. 4. 100 000 kilos BEETRAPEN. Groote hoeveelheid brandhout. Komptant en gewone voorwaarden II. Bij uitscheiding Op Donderdag 2 Febr. 1928 (O.L.V. Lichtmis) om 1 ure zeer stipt zal de Deurwaarder Georges TAHON, Jules Capronstraat. 11 te Yper overgaan ten huize en afhangen bewoond door Heer Lomas, de Stuerstraat. Nr 6 te YPER tot de OPENBARE VERKOOPING VAN TIMMERMANSALAAM en MATERIALEN bestaande in verdikmachien 0.40 met verlen ging voor schaafmachien, ronde zaagmachien. kleine zaagmachien. boormachien 2 slijp- steenen, 30 ronde zagen, hoeveelheid trans missiën, coussinets, poulies en raccordemen- ten, boom met coussinets op bielen voor rond zaag. waterpomp merk «Dando» met darmen, werkbanken met vijzen, serre, joints, andere pompen in gegalvanisé, cric voor spoorwe gen, vijlstaken, stootkar.kortewagens, groote waterbakken met buizen, electriekstelsel voor cinema en andere electrieke benoodic- heden. kleine barak van 2x5m schragen.laa- deis. kettingen, steenen bakken, enz. enz. Verders hoeveelheid smisalaam, en aan beeld. poonten. vizen, er.z enz De 'ren en kassijnen, hoeveelheid hout. balken in beuk en eiken hout- Alles in geheel goeden v taat Hoeveelheid brandhout Al deze voorwerpen zullen mogen bezich tigd worden den Woensdag 1 Februari vanaf 9 tot 12 u 's voormiddags en van 2 tot 5 u 's namiddags. Met komptant geld. Gewone voorwaaiden Beheer der Domeinen. Mijnheer VAN CAYZEELE, Ontvanger der Domeinen, te Yper Veurnesteenweg. 11, tel 305, zal op Zatqr-dag 4 Februari 1928 om 10 uur stipt 's voormiddags, in de barak ken van de Motocultuur te Yper, Augustinus- straat, overgaan tot de OPENBARE VERKOOPING van nieuwe sifVooiiic»!-» der beste merken Idealen «Miele 495 eegdetanden, io5 maaitoestellen en ande re landbouwmachienen. Gewone voorwaarden Komptante betaling. Kosten 15 t. h. Voor alle inlichtingen, zich te wendvn tot voornoemden Ontvanger of lot den Heer De Boeckx, Bestuurder der Motocultuur, Yper, Openbaren Hof. gene/en de verstoptheid, zij maken het bloed zuiver, de maag net en de inge wanden vrij. Zij virmijden en genezen hoofdpijn, draainissen. trage spijsver tering, het overgeven, het zuur, desla- perachtigheid na het eten, de winden, de kolieken, de leverstoornis, de len denpijn, enz. Te verkrijgen in alle Apotheken. De doos4.50 frde hah e doos 3,50 fr Camiel D'Haene-Bonduwe Beluikstrant, 5, YPER MEKANIEKE SCHRIJN-&MEUBELMAKERIJ Kaders en Kaderlijsten BIJZONDERHEID voor 't wasschen van Oude Gravuren. 2 Bouwstoffen en Kolen I 5 GROOT (Allerhande) KLEIN Zeer genadige prijzen. 5 Spoedige en kostelooze bestellingen iten huize. j Ferdinand uiaternieii-Riem j Telefoon 125 De Haernestraat, 15, YPER. uruiniuintruniNi'infuinj GENEZING van alle soort van BREEK, ZAKKING, VERPLAATSING, INGEWANDEN- UITSTORTING en alle gebrek van de lichaamsdeelen. door de nieuwe GEBREVETEER- DE toestellen van den GE DIPLOMEERDEN Spe cialist Breukmeester Albert DUM0NCEAU Belgische firma, opgericht in 1885. VIJFMAAL GE- BREVETEERD. EERE- DIPLOMAS, GOUDEN MEDALIES. Deze toestel len volkomen zonder RUG- of ZIJ VEER EN. zonder GUMMIE of ELASTIEK, worden dag en nacht en voor alle werken zonder eenig ongemak gedragen Weerhouden onder zachte REGELMATIGE druk king alle breuk, doet ze volledige verdwijning, met alle WAARBORGE passingen allen uitleg kosteloos in de VLAAMSCHE TAAL. van 9 lot 2 uur te YPER de 3c Dinsdig van iedere maand in Hotel Continental» Statiepl. KORTRIJK BIJHUIS open alle dage verminderen t< Kokelaarstraat, 3 BIJZONDER HUIS te BRUSSEL 65-67. Rue de la Meuse. 65-67. Vraagt in de post een abonnement op Riemen in leder, Balata, Washington en kemelhaar, Poulies, Kussenblokken, Klingerit A mi an t, Caoutchouc buizenblad en koord), Bourrage, Graisseurs, Kranen, Poetskatoen, Riemvet, enz. Oliën, Vet en Vaseline voor machienen en wagens, Lamp-olie, alsook beste Saladeolie. OPVOLGSTER DER FIRMA R. Brutsaert-Develter Telefoon 785 Telefoon 785 G. OERYCKE, 18. Poperinghestraat, 18. YPER. - Tel. 250. Eenige verkooper van 1/ a O O C I ide merk f\ A r K t. L Groote 1<(rus het goed gekende merk HHi 1 L_ L_ van occasiemachienen. Duplicateurs - Alle benoodigheden Linten, papier, carbone, stencils, inkt, enz. Verwisselingen. - Alle herstelling van gelijk welke machienen. J-fandelaaps! vraagt eene aankondiging in HET YPERSCHE VOLK Boterstraat, 31 YPER Bewerkt en verkoopt alles wat pels is Eigen werkhuis Bewerking door vaklieden VOOR HOEDANIGHEID EN VOORDEELIGE PRIJZEN steeds aan de spits. Effen en Gegolfde Cimentplaten -- Draineerbuizen NOORDSCH en AMERIKAANSCH HOUT EIKEN en ACAJOU - MOULUREN Veemarkt. YPER Telefoon 154. AUTO merk Essex 6 cylinders, in goeden staat van gebruik, per occasie te koopen. Voor inlichtingen zich te bevragen bij M. Jacques Bruneel, burgemeester te Kemmel. Gevraagd KLEIN KIND om op te voeden bij goede huishoudster. Adres ten bur. Te Koop AUTO Citroen, torpedo, 10 P. Elver- dinghestraat. 19, YPER. WELGELEGEN Bül \Y(. KON I) te koop Bukkersstraat, Nrs 51-53. Schrijven: FROIDURE, Kalfvaart, 24. Yper. WILT GIJ regelmatig 'HET YPERSCHE VOLK, ontvangen, betaal een abonnement ln de post of aan uwen briefdrager. Het BESTE en ZEKERSTE middel regelmatig het blad te onvtangen is een abonnement vragen in de post op f-tet ypeP5(jhe Ooll( Christene Sociale Werken. Poperinghe. Ruim VOO prijzen Ter waarde van V«».000 fr. Prijs van een boekje van 5 loten 5 fr. Omslag kosteloos tot deelname aan een BIJZONDERE TREKKING. Prijs voor één biljet1 fr. De trekking zal plaats hebben op 30n Maart 1928 en de prijswinnende nummers zullen verschijnen inDe Volksmacht De Poperinghenaar en in al de bij zonderste bladen der provincie Loten zijn te verkrijgen op iedere Ge meente, en te Poperinghe in 't Volkshuis, in de Coöperatieven en bij al de Bestuur leden der christene sociale werken. Ook bij V. Sansen-Vanneste, Gasthuisstraat, Poperinghe. VOOR UWE PORTRETïf wendt U tot het welgekend H14 IJ. Ysaerl-Sjiloiiii Boterstraat YPER Specialiteit voor kinderportretten, ij welijken en groepen, alsook alle buiftj werken. Gematigde prijzen. - Meest verzorgd we- Men trekt in alle weder, alsook op Zon- en Feestdageaj Open alle dagen van af 8 uur 's ma gens tot 8 uur 's avonds. HUIS AINIË GRUWEZ Moden-artikelen in 't Grot- Kleerstoffen, Witgoed, Mecciën Sajetten, enz. Specialiteit van Gordijner en gemaakte Stoors. FOURRUREN - HERSTELLING^ Telefoon 60 Yper 2 - 4, Boterstraat YPFH dicht bij de Halk- BBtsnaHUHi Postcheck 37.177 i HOTEL CONTINENTIE Ev. BAETE-TONNON Statieplaats YPER PI. de ia Static. NOENMAL EN aan vastten matigt-Mixen. DINERS d prix iixe Prix mffl Koud Buffet Buffet froid' aan alle uren. atoutheure. j Gekende Wijnkelder - Cave renommét Leest en Verspreidt "Het Ypersche Volk Sedert 1907, invoer van Soortenreine en Ziektevrij^ uit POMMEREN (Dtmschtaud). Levering na de Winter Sedert ik INDUSTRIE invofl hebben mijne klienten immer de beste uitslagi bekomen en nimmer eene teleurstel! opgeloopen. Ik ga ter plaatse gedurende den gro der aardappelen, zie ze nadien in de b waarplaatsen, ben bij het laden tegei woordig en ben zelf verzender der wagon Geen enkel ander invoerder kan U Zelfd waarborgen geven. Benoni VERMEULEN LANDBOUWER Tel. Yper 24. St-JAN-bij-YPER Handelaars vraagt eene aankondiging jn HET YPERSCHE VOLK Militie. - Lichting 1928. Zij die begeeren eene aanvraag is te dienen om hun stiel .voort uit oefenen bij het leger, kunnen zichvcoi inlichtingen wenden naar het gemeen tesekreta riaat. Hoefsmederij Er zullen in Februari 1928, leergat gen van hoefsmederij geopend wordfli te Yper, in de smis van M. Let» Vander Marliere, Meester-Hoefsmid Rijsselstraat. Worden tot de lessen aangenomen- al de hoefsmeden en personen, die 0 toe de vraag zullen gedaan hebbel aan Mijnheer Scharlaken Louis, Dok' tor in de Veeartsenijkunde te Roese lare, door den Heer Minister val Landbouw gelast met het geven de Leergangen. Rij de vraag, die moet toegezondC worden vóór 3i Januari 1928, moe een uittreksel uit hun geboorte» gevoegd worden. Zij zullen daar# een bijzondere uitnoodiging pntvac gen, meldende dag en uur van 1# beginnen der leergangen. De hoefsmeden moeten zich voo) zien van de kleine werktuigen, welk zij noodig hebben om het hoefijzer! maken en aan te zetten.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1928 | | pagina 4