rrfiiïi t Aan onze Lezers. Onze Vaart, Wanneer HANDELSFOOR O Jaar. - Numn e 30 Centiemen. Zaterdag 11 Februari 1928. Dl Katholiek Weekblad van het Arrondissement Yper Landbouweomice Kemmel-Yper STAD YPER Jaarlijksch PAARDENFEEST J-fet Vpeps^he Öol^ BERICHT. Zitting van den Gemeenteraad bui-, €)(t 1)jjcvecl)c Llol! jSOr, ABONNEMEN'TPRIJS 1 Jaar 15 fr. 6 maanden 9 fr. 3 maanden 5 fr. Men abonneert in alle Postkantoren en in het Opstelbureel. ABONNEMENT VOOR T BUITENLAND: 25 frank. Op het Opstelbureel alleen te vragen. BEHEER EN OPSTEL io5, ZONNEBEKE STEENWEG, io5, YPER Postcheckrekening 40.201 (j. casier) waar op alle wekedagen alle inlichtingen te bekomen zijn van 14 tot 16 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeten tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden worden. Kleine berichten en nieuws ten laatste tegen den WOENSDAG avond. TIN; ut - >r aGï sk :au «ie: G: ËRt DE; est' ïl'r. )5t In den loop dezer week zal aan onze geabonneerden, een kwijtschrift door de post aangeboden worden. Daar het kwijtschrift maar eenmaal aangeboden wordt, verhopen wij dat eenieder zijn huisgenooten zal verwittigen en het bedrag betalen op eerste vertoon. Met ..besten dank bij voorbaat. DE REDACTIE. 1 a In de voorstelling van de Belgische Film Universiteit kregen wij verleden week i^e zien hoe de steden en gemeenten langs de Schelde gelegen zich uitbreiden, hoe vnandel en nijverheid er bloeien en zich uitbreiden tot welzijn van de geheele bevol- ;ing zoow el arbeiders als nijveraars zoo- v indelaars 's ambtenaars. Tg De Vperlingen die daar tegenwoordig waren zullen met nagelaten hebben te jgj,enken aan den welstand welke eene verbinding met het waternet bijbrengt, en ze uilen gedacht hebben aan hunnen vaart van Yper naar den Yzer. Is het wel redelijk, is het wel rechtveerdig dat onze vaart die vernietigd werd ^iedurendc den oorlog en diende om gansch het land te vrijwaren dat deze vaart b jaren na den wapenstilstand nog niet hersteld is en dat zelfs, de gelden noodig Sot zijnen herstel in de begrooting niet ingeschreven zijn Neen, niet waar dat 5 ongelooflijk en dat mag niet blijven duren, je "Het Ypersche Volk,, stelt van heden af op zijn pro gramma Het voltooien bekomen van den vaart naar den fzer en het zal strijden zonder rusten, totdat recht ons geworde. m schikt zijn en ze worden de onmogelijkste der menschen. Ze zijn gewend met bunnen geest te zw even in de lucht en nu moeten ze wandelen met hunne voeten op de aarde. Ze zijn gewoon alles te zien ver- loopen volgens de uitvinding van den schrijver en nu botsen ze met geheel hun lijf, met gansch hunne ziel tegen de scher pe kanten van 't leven en ze vinden 't zoo heel anders als in de boeken; 't zijn arme doolaards en triestige sukkelaars op de wereld, Ik wenschte dat ik nooit anders gelezen had dan levens tan heiligen, zei mij iemand die eindeloos veel ondervinding had van boeken. En waarlijk na al het vuil dat in boeken bevat is, te hebben j moeten doortrekken, somtijds uit plicht, verlangt men naar het zuivere, het fris- sche, het onbezoedelde van een simpel heiligenleven. BOEKENÜEZEH er Ik geloof dat het was in een boek over Les malfaiteurs en litlérature dat ik het e';olgende gelezen heb nü Twee meisjes, bakvischjes zeggen de Hollanders, kereltjes van een dozijn ja- ^'•en, staan aan de tooglade van een boek- „yerkooper. Deze zijn tegenwooordig s-Dnze grootste boosdoeners in de letter- iekunde, immers om al het vunzige en al het vuil dat zij voor onze kinderen ten llkoop stellen die twee dus bezagen al de boeken met het inzicht om er een van te koopen en uit te lezen. Een van de twee neemt haar besluit en wil het 1 boek gaan koopen naar haar keus. De andere houdt ze tegen en zegt Mais non prends done ^a, c'est bien plus cochon Deze treurige anecdote heeft op mij eenen blijvenden indruk gemaakt. Velen, immers, allen moeten totdaar komen indien ze onbeteugeld en zonder onder scheid erop loslezen. Noodlottig dalen ze neer tot aan de cochonnerie De Heilige Kerk is een wijze moeder tegen al te veel vrijdom bij het lezen van boeken. Daarom heeft zij eene lijst ge maakt van boeken die zij verbiedt te lezen. -Maar in die lijst is 't onmogelijk dat al het schandelijke opgenomen worde vooral in onze dagen dat de wereld met een stinkenden stortvloed vuile porno- graphische lezing overgoten wordt. Daar- neffens blijft de natuurwet bestaan en de wet van God die u een boek verbieden zoogauw het u schadelijk is. .Maar hoe kan men weten dat een boek schadelijk of verderfelijk is? Moet men het aan den lijve ondervinden, dan is het gewoonlijk te laatals men het gewaar wordt het boek heeft reeds zijn kwaad gesticht, het gift is gedronken. Daarom is het een wijze raad die zegt neem nooit een boek ter hand dat ge niet van te voren kent. Ja maar ik kan toch alle boeken niet kennen Neen I maar dat kunnen andere voor u. En een tweede wijze raad is kent gij de boeken zelf niet, raadpleeg dan een ver standig en voorzichtig iemand die ze kent. Een dwaze opwerping is het van te zeggen ik mag dat lezen ik heb daar geen kwaad van Luister naar de volgende vergelijking. Uwe schoenzolen hebben er ook geen kwaad van dat ze over de straatkeien loopen en nochtans indien gij veel loopt, zijn na enkele maanden uwe schoenzolen naar de maan ze zijn versleten en w aar liggen ze, zoudt ge 't kunnen zeggen, op welken steen van de honderdduizenden die gij betorden hebt Zoo gaat het met uw geloof, niet één boek zal u geloof vernietigen maar veel boeken zij doen u allemaal geen kwaad maar na zekeren tijd is uw geloof naar de maan, juist gelijk uwe schoenzolen, en waar ligt nu uw verloren geloof I Het ligt versleten en verkwist op elkeen van die boeken dieu geen kwaad deden. Het lezen van slechte boeken is 't zelfde als het regelmatig innemen van doodelijk vergift. Telkens gij een slecht boek leest, zult gij er iets in vinden dat gij van uw leven niet meer vergeet. Het gaat met den boekenlezer gelijk met den tabaksnuiver. Bij ieder nieuw boek worden de driften opnieuw geprikkeld en aangevuurd, juist gelijk de zenuwen in den neus van den snuiver. Jamaar de zenuwen worden dat moe en geraken overprikkeld zoo ook de driften en na de ophitsing der driften komt de periode van reactie, van overvol- daanheid, van geblaseerdheid. Een lezer van slechte romans is een vod, een scho teldoek, onbekwaam tot iets manhaftigs, tot iets krachtigs, met alleen nog macht genoeg om na te doen hetgeen hij in zijn boeken heeft gevonden. Want het grootste gevaar van 't boekenlezen is het nadoen, hetnaiipen. De mensch is nog altijd min of meer aap en een lev t nd bewijs van de theorie der revolutionisten die beweren dat de mensch van den aap afstamt. Een razend boekenlezer is eeu gevaar lijk mensch hij heeft maar eene enkele bedoeling meer en dat is groot te doen gelijk in de boeken. Is de boekenlezer een meisje, zij zal droomen van liefde en van de prince charmant en van le coup de foudre en van twee of meer wervers die malkander doodschieten of doorboren om hare gunst. Zij zal zitten en droomen hal ve dagen en haar werk laten staan om te zitten en mijmeren met het boek in haren schoot. Is de boekeneerslinder een jongen, hij zal willen op avontuur uitgaan, groot- doen in werken en in woorden, zich on derscheiden, doodvallen in eene helden daad onder de oogen van zijn Dulcinea. Meisje of knecht, de boekenlezer zal de boekenheld of heldin zoeken na te doen af te kijken, na te bootsen tot in hare stem en hare houding. En zoo leeren romanlezers te leven in een wereld die niet de ware is, een droomwereld waar alles valsch is, uitgedacht, bijeengerafeld om de wille van 't geschiedenisje Na de lezing van een roman vallen ze dan terug met hunne twee voeten in de naakte ruwe werkelijkheid waarvoor zij niet meer ge In ons nummer van 28 Januari 11. heb ben wij kordaat geantwoord op een arti kel der Ypersche Bode waarin onze zoo Rooinsche-Katholiehe Nationalisten j op leugenachtige en voor onze Kerkelijke Overheid lasterende wijze, over de deel name der Christene "Werklieden aan de huidige regeering schreven. Sinds is I eenzelfde en niet min kategoriek antwoord op dit onieertnd artikel verschenen in De Volksmacht het officieel orgaan van het Provinciaal Ghristen Werkers- verbond en in De Tijd officieel orgaan van het Algemeen Christen Wcrkersver- bond van Belgie, waarvan het artikel ge deeltelijk overgenomen werd door De Standaard Welnu vvij vragen ons af, wanneer zal dit Ypersche blad haar leugenachtige voorstelling intrekken Wanneer zullen onze zoo ov ertuigd (?i katholieke natio nalisten eens durven bekennen dat zij op eene lage manier onze katholieke vlaam- sche menschen van Yper hebben willen bedriegen Wanneer zullen zij nu zelf durven bekennen dat hetgeen zij hierover geschreven hebben uitvindsels waren en eenvoudige lastertaal zoowel ten opzichte van ons Christen Werkersverbond als ten opzichte van onzen geliefden Kardinaal Wij weten sinds lang dat die mannen geen politieke eerlijkheid kennen, doch dat zij het zoo ver durven drijven hadden vvij nooit kunnen veronderstellen. Dat hun lasterlijk artikel door de socia listische <i Werkman overgenomen werd verwondert ons niet, en van hen evenmin verwachten vvij dat zij aan hunne lezers de gedane lochenstraffingen zullen bekend maken. Socialisten en de zóó katholieke Natio- listen houden immers van het priciep van dien franschen goddeloozen schrijver die den godsdienst in zijne schriften aanvallen de uitriep Liegt maar, liegt maar op, er blijft toch altijd iets over van al onze leugens Vergadering voor den Deelnemers op Zondag 12 Februari, om 3 uren in DE SULTAN Het bestuur verwacht talrijke leden, zoowel om inlichtingen te v ragen of te geven, dan voor hunne deelneming te laten inschrijven. Degene die ten huize exposeeren, zul len binnen kort het bezoek ontvangen van M. René Brvxis, aangesteld door de Com missie der Handelsfoor, om de inschrijvin gen in te zamelen. Voorwaarden van inschrijving zoo als voorgaande jaren. en PRIJSKAMPEN onder de bescherming der stad op Asschen-Woensdag, 22 Febr. 1928 om to uur. Programma: EERSTE PRIJSKAMP: Hengste veulens van één jaar ie Prijs Verguld Eeremetaal en 5o fr. 40 fr. 35 fr. 3o fr. s5 fr. 20 fr. 2e Zilveren 3e 4e 5e 6e Het BESTE en ZEKERSTE middel om regelmatig het blad te ontvangen, is een abonnement vragen in de post op TWEEDE PRIJSKAMP: Hengsten van twee jaar ie Prijs Verguld Eeremetaal en 80 fr. 2e Zilveren 60 fr. 3e 40 fr. 4e 20 fr. DERDE PRIJSKAMP: Merriën van één jaar ie Prijs Verguld Eeremetaal en 40 fr. 2e Zilveren 35 fr. 3e 3o fr. 4e 20 tr. 5e i5 fr. VIERDE PRIJSKAMP: Merriën van twee jaar ie Prijs Verguld Eeremetaal en 40 fr. 35 fr. 3o fr. 25 fr. 20 tr 2 e Zilveren Je 4e 5e VIJFDE PRIJSKAMP: Merriën van drie jaar ie Prijs Verguld Eeremetaal en 5o fr. 2e Zilveren 35 fr. 3e 20 fr. ZESDE PRIJSKAMP: Merrièn van vier jaar en daarboven ie Prijs Verguld Eeremetaal en 80 fr. 2e Zilveren 60 fr. 3e 40 fr. 4e 3o fr. 5e 2 5 fr. 6e 20 fr. ALGEMF.ENE SCHIKKINGEN: I. De inschrijving van 8 tot 10 uur en de prijsdeeling onniiddelijk na den prijs kamp, beide in de benedenzaal van het Stadhuis. II. De leden wonende in de omschrij ving van een der twee Landbouwcomicen Yper en Kemmel, kunnen alleen met hunne paarden aan den prijskamp deel nemen. III. Men kan zich nog als lid doen in schrijven van heden af tot op den dag der prijskamp bij de Secretarissen van 't Comice. IV. De mededingers zijn verantwoorde lijk voor de ongevallen door hunne dieren veroorzaakt. V. Alle onvoorzien geval of geschil zal onwederroepelijk door de Jury beslist worden. VI. De prijzen zullen niet toegekend worden zoo de dieren niet genoegzaam verdienstelijk zijn. Gedaan te Yper, den 21 Januari 1928. De Voorzitter (get.) BRUNEEL de MONTPELLIER. De Secretarissen, (get.) J. Mallisse, Kemmel. (get.) E. Caenepeel, Yper. STAD YPER Een besluit van den Heer Gouver neur der Provincie West-Vlaanderen, in date i3 Januari 1928, kondigt af, dat de eerste ONTRUPSIXG dees jaar zal moeten gedaan worden voor i5 Februari 1928. Yper, den 28 Januari 1928. De Burgemeester, H. SOBRY. STAD YPER. van Maandag 6 Februari 1928 om 18 uur. VERSLAG De zitting wordt om 6.10 u., onder voorzitterschap van M. Sobrv, burgemees ter, geopend. te Punt. Proces verbaal der zitting van 9 Januari 1928. De heer Voorzitter geeft het woord aan den heer Sekretaris, die lezing geeft van het proces-verbaal der zitting van 9 Janu ari 1928. Na de lezing vraagt de heer Voorzitter indien er opmerkingen te ma ken zijn. Daar niemand het woord vraagt wordt dit verslag goedgekeurd. Dan geeft de heer Secretaris lezing van het Koninklijk besluit dat den heer Sobry tot burgemeester benoemd, in vervanging van M. Colaert, overleden. Daarna wordt lezing gegeven van het proces-verbaal der eedaflegging van den heer burgemeester, in handen van den heer Gouverneur. 2e Punt. Verkiezing en eedaflegging van een schepen. M de BurgemeesterMen zal nu overgaan tot de kiezing van een schepen. MMissiaendie daarop het woord vraagt, zegt dat elke partij zijn gedachten over den toestand moet laten kennen en dat iedereen zijne verantwoordelijkheid moet nemen. Ten slotte vraagt spreker of het niet beter ware de kiezing, 't zij voor een half uur,'t zi; tot eene volgende zitting te verdagen, om aan de groepen toe te laten onder elkander over de zaak te bandelen. M. de Burgemeester. Er is hier kwestie van een schepen te kiezen, tenzij de verdaging zou voorgesteld worden. In dit geval zou de gemeenteraad moeten be slissen of de kiezing verdaagd moet zijn. M. Missiaen dringt aan om zijn voor stel van verdaging ter stemming te leggen. Mde Burgemeester legt het voorstel van M. Missiaen ter stemming. De verdaging wordt verworpen met 5 stemmen tegen 3 en 6 onthoudingen. (M. Vandamme woont de zitting niet bij). Dan gaat men over totde stemming van een schepen. 14 leden nemen er deel aan. M. D'Huvettere, d.d schepen, wordt ge kozen met 5 stemmen tegen 3 aan M. Missiaen, en 6 witte briefkes. M.' de Burgemeester vraagt aan M. D'Huvettere den eed te willen afleggen wat door dezen in het Vlaamsch gedaan wordt. M. de Burgemeester wenscht M. D'Huvettere geluk met zijne benoeming en hoopt nog lange jaren op zijne mede werking te mogen rekenen. M. D'Huvettere. Veel kan een mensch van mijne jaren niet meer beloven doch ik mag U de verzekering geven dat ik altijd in het uitoefenen van mijn ambt met de meeste onpartijdigheid zal tewerk gaan en al mijne krachten inspannen voor het welzijn der stad Lezing woidt gegeven van het proces verbaal der stemming, dat door de belang hebbenden wordt geteekend. 3e Punt. Stedelijk kerkhof Grondver- gunningen Na lezing der aanvragen worden deze met algemeene stemmen goedgekeurd. 4e Punt. Financiën. Leening van 1 500 000 fr. Herziening. Mde Burgemeester geeft lezing van het antwoord door het Gemeentekrediet van Belgie gegeven. Na opmerkingen door M. Missiaen ge daan, en tusschenkomst van M. D'Hu vettere, waarop M. de Burgemeester ant woord dat het de voordeeligste manier is, wordt het voorstel ter stemming gelegd en met 9 stemmen tegen 4 en 1 onthouding gestemd. 5e Punt. - Stadseigendommen Verkoop van grond. Nadat M. de Burgemeester lezing gege ven heeft van den toestand en het voordeel door de stad te doen heeft doen uitschij nen, wordt den verkoop met algemeenheid van stemmen goedgekeurd. 6e Punt Openbare Ondei stand Oprn bare verko">ping van verscheidene perceelen grond. M. de Burgemeester geeft lezing van hetgeen de Commissie van Openbaren Onderstand, aangaande die zaak, doet kennen om de voordeelen van hunne ma nier van handelen te doen uitkomen. In het lang en in het breed wordt het stand punt van de Commissie uiteengedaan, die eindigt met te zeggen dat zij vast besloten zijn niet toe te geven aan het voorstel van leening door M. Missiaen gedaan. fafiCBP

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1928 | | pagina 1