Over onze liaan O NTCH RISTEN ING OPROEP! Ypersche Kroniek. HEKELDICHTJE 50 Jaar. Nummer 3. 30 Centiemen. Zaterdag 25 Februari 1928. Katholiek Weekblad van het Arrondissement Yper British Ligion op het Noorderfront en te Yper Met veel genoegen vernamen wij verïeden? week den uitslag van de onderhandeling welke onze mandatarissen verkregen hadden van Heer Minister Jaspar. Wij danken Heer Min ster Jas par voor zijne goede woorden; wij weten dat wij op zijne belofte mogen rekenen en wij rekenen er op. Wij danken ook onze mandata rissen voor hunne krachtige hulp in deze; maar wij kunnen niet nalaten n n te verzoeken een oog in 't zeil te houden opdat de goede voornemens en beloften van onzen eersten Minister spoe dig zpuden verwezentlijkt wor den; zoo doende zullen zij de allergrootste belangen van de Ypersche bevolking ten bate ne men en hu erkentelijkheid ver werven. Handelaars "HET YPERSCHE VOLK,, BÜITENüflND WERVICK Is dat nu een ModeUSocialist Landbouwcomice Kemmel-Yper STAD YPER Uitslag van den Paardenprijskamp |4et Vpeps<»he Ooll^ pcvscl)? ABONNEMENTPRIJS 1 Jaar 15 fr. 6 maanden 9 fr. 3 maanden 5 ff. Men abonneert in alle Postkantoren en in het Opstelbureel- ABONNEMENT VOOR T BUITENLAND 25 frank. Op het Opstelbureel alleen te vragen. BEHEER EN OPSTEL xo5, ZONNEBEKE STEENWEG, io5, YPER Postcheckrekening 40.201 (j. casier) waar op alle wekedagen alle inlichtingen te bekomen zijn van 14 tot 16 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeten tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden worden. Kleine berichten en nieuws ten laatste tegen den WOENSDAG avond. Het christendom heeft een taai leven en dat he. blijft bestaan in weerwil van alles wat gedaan wordt om het te versmachten, dat het blijft bestaan spijts de menschen, dat is het treffendste bewijs van zijne god delijkheid Geen wonder dat het al twin tig eeuwen leefthet moet immers leven tot het einde der tijden, wat er ook de boschprocureurs, de herbergpilaren en de kwaweerprofeten van voorspellen mogen, dat het algauw geheel ten onder zal gaan. Wij hebben het goddelijk woord daartegen dat zegt ik zal met u zijn tot het einde der eeuwen en de poorten der he1 '/uilen tegen haar niets vermog< n. Tot het einde der eeuwen! hoort gij f wel? NIETS vermogen hoort gij 't iets wil zeggen niemendal in den mond ,n een God gelijk in den mond van een m"v, Wat heeft de kerk van Christus,w at heeft het schipje van Petrus niet al stormen doorgemaakt? De eerste storm woedde rond Jerusalem en den Golgotha toen zijne vijanden de pas gestichte kerk wilden smooren in het bloed van haren stichter. Een tweede storm stak op ten tijde dat de apostelen een voor een hun leven gaven voor het leven der jonge Christi kerk. Een derde orkaan en een van de gewei digste brak los ten tijde van de christen vervolgingen onder de Romeinsche kei zers. Drie honderd jaren lang sleepte men duizenden christenen naar de bloedigste marteldood met het doel om de christen heid te dempen in het bloed van zijne kinderen De storm gaat zoo hoog dat de baren over het schip slaan en het keer op keer dreigen te verzwelgen. En Christus slaapt op den boeg Ilij is voor een oogenblik alsof hij zich zijne kerk niet aantrok. Maar dan, als 't geweld ten hoogsten is, schudt Hij den slaap af en gebiedt aan de winden en aan de zee en daar ontstaat eene groote kalmte. De wereld is wel een beetje beschaamd als ze denkt op Juda's en over het lot van de godvermoorders en de kerkvervolgers De wind dien zij hebben opgezweept, de baren die zij hebben losgelaten, al het ge rucht dat zij over de aarde hebben ge maakt is gestild. Een voor een zijn zij ondergegaan in de ellende, in de schaamte en de schande De Joodsche godmoorders loopen verstrooid over de wereld, zonder god, zonder tempel, zonder altaar, zonder land of stad zonder iets tenzij den bloed- rooden stempel die van het kruis op hun voorhoofd is gevallen en ze bant tot een vervloekte onder de volkeren. Een voor een zijn de roomsche keizers ten grave gedaald, meestal in een onteerend graf en liggen thans stil en machteloos bedolven in de koele armen des doods. Er ontstond eene groote kalmte. Toen de bijna uitgebloede en toch springlevende kerk uit de katakomben kwam braken nieuwe stormen los. Doch nukwarfien ze van binnen, niet van buiten. De ketterijen kwamen slag op slag den schoot der Roomsche Kerk verscheuren. Al hare geloofspunten werden geloochend, bezwadderd of in twijfel getrokken. God zelf randde men aan, niets bleef gespaard. Maar de ketters ook ondergingen hun onverbiddelijk lot en lieten achter zich eenen naam. en al het kwaad dat zij had den gesticht. In de 16e eeuw ontbrandde de zwaarste beproeving van alle voor de kerk van Christus, zoo zwaar dat het scheen of het was er dezen keer mede gedaan En nu nog op onze dagen gevoe len we de gevolgen van dien storm, nu nog roert de lucht en beweegt het water. Luther. Calvin, Hendrik VIII, Knockx, Zwinglius. Melanchton en anderen, heb ben voor een koppig gebaar aan de kerk bijna meer bloed en meer tranen gekost dan de drie honderd jaar vervolging door de Roomsche tvranen. Maar wederom wat bleef er van Luther, wat van Hen drik VIII? Een naam. een dorre blad waar de wind mee speelt, eene gedachte nis waarover hunne volgelingen zelf met het schaamterood op hunne wezens taan. Dan volgden in de rij der stormen, het filosofisme en de revolutie dan volgden de menschelijke trots en de wetenschap dan volgden de wulpschheid en de genot zucht.storm op storm,en telkens gaan de baren uitgeput van geweld gaan liggen macht- en moedeloos, immers hij die sliep in de boeg is opgestaan, hij heeft bevel gegeven aan de winden en aan het water en er ontstond eene groote kalmte. En op onze dag n is het weer tempeest. Alles schijnt ,e men te spannen om den christenzin te dempen om de christenheid ten onder te brengen. Het hart beeft een oogenblik in den boezem van vrees omdat we kleingeloovig zijn. Waartoe anders al dat genot, waartoe die danskoten. die cinemas, die schouwburgen, die muziek - halls, waartoe al dat geld dat met volle grepen wordt verkwist, waartoe die ge mengde zoogezeid onzijdige scholen waar God en Godsdienst stelselmatig verzwe gen worden en plaats moeten maken voor leekenmoraal. waartoe die sportbijeen- komsten altijd des zondags, bijzonder erop bedoeld om de jongelieden hunne kerke lijke plichten te doen verzuimen, waartoe al die boekw inkels waar de ontucht uit gestald ligt aan de toogladen, verleidelijk als een duivelsgift, waartoe die dag- en nieuwsbladen met rotte feuilletons, schun nige nieuwtjes en besmettende aankondi gingen Waartoe dat alles, zooniet tot ont- christening. Onze voorouders geholpen door hunne priesters hebben er honderden jaren aan gew erkt om ons tot christenen te maken en nu werken er onze tijdgenooten aan om ons den schat van ons christen geloof te ontfutselen, valsch en met loensche mid delen en uit naam van den vooruitgang en van de vrije gedachte. Ja, voorwaar een taai leven moet het christendom hebben ingezien de veelte van vijanden die op zijnen hals zitten om het onder te krijgen. Alle spannen op onze dagen te zamen, alle leggen de handen in malkander, om al wat Christen heet dood te duwen, dood te verwen, dood te zwij gen, dood te smachten. De baren slaan weer hoog boven het schip en de masten kraken, en hij die ons redden kan en moet, hij slaapt. De dood en de ondergang grijnzen ons in het aangezicht. Maar kom laten wij hem nog niet wekken Hebt een greintje geloof zoo groot als een mosterdzaadje en gij zult bergen verzetten. Wekken wij hem niet. Hij is met ons dat w eze ons genoeg, wie kan ons tegen Geen vervolging, geen foltering, geen bloed, geen men schen verstand, geen wetenschap, geen wulpschheid, niets hebben wij te duchten. Zijn woord is daar: NIETS zullen de poorten der hel tegen haar vermogen en niets is NIETS. Men meldt ons uit Rijssel dat i5.ooo soldaten van het Britisch Legion die in bedevaart in het Noorden van Frankrijk en in Belgie komen, op 4 Oogst, in vier groepen te Oostende, Duinkerke, Calos en Boulogne zullen ontschepen. De staf van Britisch Legion» zal te Rijs-el verblijven. De ió.ooo bede vaarders zullen in groepen van 5oo verdeeld worden en gedurende 3 da gen op vooraf aangeduide plaatsen kampeereDe 4e dag van het bezoek zullen allen te Yper samen komen alwaar de Koning der Belgen en de Prins van Wales zich zullen bevinden. Een duizendtal vrouwen vergezellen de soldaten van Britisch Legion vraagt eene aankondiging in ZITD-AFRIKA. Van Capestown in Zuid-Afrika ver neem: men dat het stemrecht door de Kamer aan de vrouwen van wit ras toege staan is, niettegenstaande de tegenwer king van Generaal Hertzog ee-ste mi nister. MEXICO. Uit Mexico schrijft men dat, door de tusschenkomst van Jen Amerikaanschen Ambassadeur eene overeenkomst tus- schen Voorzitter Calles en de Katholie ken zou kunnen bevrocht worden. Nogthans uit Rome waar eene talrijke Mexicaansche colonie verblijft zegt men dat deze bewering enkel voor doel heeft de opwekking der katholieken in vreemde landen te paeien, aangezien het bestuur van Mexico, van het Italiaansch bestuur de uitlevering van Mgr Gonzalez aartsbisschop van Darango raagt. VEREENIGDE STATEN. Ontwapening Het bestuur \an de Vereenigde Staten heeft besloten te Los Angelis een niéuw vliegveld in te richten uit een personeel van 7000 soldaten, 400 vliegmachienen en twee groote schepen waarvan ieder «S4 vliegmachienen zal kunnen vervoeren. Men voorziet ook het opbouwen van 23 groote kruisers maar dit getal zou kunnen tot 15 beperkt zijn door het Congres. ENGELAND Gedurende de maand Januari is er in Washington Engeland een getal van 7,7 duimen water gevallen. Sedert 135 jaren is het de meeste hoeveelheid regen in een maand gevallen. FILM MISS CAVELL. In America, Engeland, Belgie streven de Duitsche gezanten om het voorstellen van eenen film waar den dood van Miss Edith Cavell verbeeld is, te belettenuit reden dat dit den haat tusschen de volken zou kunnen onderhouden. Nogmaals zijn de Duitschers niet be vreesd met de daad maar alleenlijk voor de ruchtbaarheid van hunne misdaden. DUITSCHLAND. Bij gebrek aan overeenkomst tusschen bazen en werklieden aangaande eene ver hooging van loon zullen er een groot getal metaalfabrieken sluiten in Duitschland. Meer dan twee honderd duizend arbeiders zouden dan zich zonder werk bevinden, men hoopt nodhtans tot eene overeen komst te geraken. De mier moet wel hard en juist ge straald hebben aan Mahieu (den jan kenden sos die zijn eigen zeiven bui ten gooide f want hij is zoo in een fran- sche koleire geschoten dat hij erbij dar.ste. Nu raast en tiert hij als een bezetene en 't is al vuil en lafdat hij al schuimbekken nog kan uitstot- teren. Dat noemt men bij de sossen eerlijk op iets antwoorden. Och kom, iedereen kent die socialistische eer lijkheid, daar bestaan speciale con- stateurs om dat ding te constateeren Mahieu weet noch waaruit noch waarin als hij moet spreken over de samenstelling der Commissie die moet trachten de woningnood te leni gen hij zwijgt dat hij zweet van de domme manier waarop hij zijn eigen zeiven zoo kluchtig aan de deur smeet. Immers hadde de sos nu maar 't ver stand gehad van te stemmen (in plaats van 'n wit briefje af te geven dan ware hij gekozen geweest. Maai' hij vergat zoo leelijk die schoone occasie om eens te toonen of hi j werkelijk ge zond verstand bezat, en daarmee was hij eruit met voois en al. Hij kan nu op zijn g- mak zitten vloeken dat het een schande is één dingen is zeker en vast't is hij zelve die zoo dunne deed, en elkendeen moet nu hertelijk lachen met dien sos die daar zoo scha- bouwelijk dom is geweest. Mahieu staat daar nu bedremmeld te puiloogen met den oppergaai van belang dien hij afgeschoten heeft en verlegen, weet hij niet waar belenden met zijn plui men daarom valt hij aan 't raaskal len over andere dingen Hola, vent. nevens de kwestie klappen, dat kan de eerste de beste onnoozelaar ook Enfin, nen goeien raad, man, zwijg zeere an die groote dommigheid die u zoo belachelijk komt te maken. Mis schien hebben de socialisten het nog niet allemaal bemerkt Anders zou hun wantrouwen in u nog kunnen aangroeien, en dat ware heel wat erger voor u, want het ware dan Adieu 't goe leventje op den rug van de rooie dutsen. Om van wat anders te spreken, Ma hieu struikelt nog steeds over de Stadsbegrooting die nog niet op de dagorde kwam. Hij wil niet begrijpen dat sommige gemeenten, die onder den oorlog min geleden hebben en thans goed bemiddeld zijn, dat die gemeenten n eer kunnen dan som mige andere gemeenten die moesten heropgebouwd worden en dus heel wat min bedeeld zijn (gemeenten bij voorbeeld ook, waar de Socialisten er steeds op uit zijn om geld te ver kwisten op zijn Wauters en op zijn Destrée's en daarna om er maar op los te gaan op de kappe van de bur gers en neringdoeners om lasten te leggen en nog lasten maar ja, wij zullen maar liever zwijgen van onze rooie geburen waar de Socialistische kozijntjes zoo vet betaald worden met 't geld van 't armbestuur). Om te eindigen, een heele vraag Mahi u verzekert zonder blikken nog bloozen (met evenveel kennis van za ken als een kwakzalver die op de vrij dagmarkt staat te orakelen over deli rium tremens) hij verzekert dus dat er ten minste i5o gemeenten zijn in West-Vlaanderen waar de begrooting reeds gestemd is. Zoo, zoowel, manneke, noem er nu eens alleen maar 5o zulke gemeenten, als gij kunt. en als gij niet wilt doorgaan als een gepa tenteerde model-leugenaar. DE MIER. op Asschen-Woensdag, 22 Febr. 1928 v prijskamp. - Hengsten-veulens van I j. 1 pr verg. eer., 50 fr Knockacr H Zon neb. 2 2ilv. 40 fr Beelprez R. Reningh 3 35 fr Coene M Dickebusch 4 30 fr.. Parret C. Houthem Y 5 25 fr., Decorte O- Zuidschote 6 20 fr.. Talpe C. Oostvleteren. 2eprijskamp. - Hengsten van 2 jaar. 1 pr verg eer 80 fr., Coene M. Dickebusch 2 zilv. 60 fr 3 40 fr VandecandelaeieErn 3 20 fr.. [Wervick. 3e prijskamp. - Merriën van I jaar. 1 pr verg. eer 40 fr Nuytten A. Vlamertin. 2 zilv 35 fr Debact-er L Boesing. 3 30 fr Carbon C. Zonnet eke 4 20 f>\, Dochy J Elverdinghe 5 15 fr Pecceu R Zuidschote. 4' prijskamp. - Merriën van 2 jaar. 1 pr. verg eer,. 40 fr., Coen- M. Dickebusch 2 zilv 35 fr Masschelein C. Lang. 3 30 fr Vanneste O Wervick 4 25 fr Bafcop C Poperinghe. 5'prijskamp. - Merriën van 3 jaar. 1 pr verg eer 50 fr Coene M. Dickebusch 2 zilv 35 fr., BaibezC- 3 20 fr Debacker L. Boesing. 4 20 fr Sinnaeve R. Voormez. 5 20 fr DanneetsM Elverdin. 6e prijsk. - Merriën van 4 j. en daarboven. 1 pr. verg eer.. 80 fr., Vancayseele N. Pop. 2 zilv. 61 fr Coene M. Dickebusch 3 40 fr., 4 30 fr., Debacker L. Boesing 5 25 Vandormarliere Ach. Dickebusch 6 20 fr DevoogtEdw.Brielen. g5 paarden aanwezig. Het BESTE en ZEKERSTE middel om regelmatig het blad te ontvangen, is een abonnement vragen in de post op De apotheek van M. Weckes- ser,Dixmudestraat is alleen open op Zondag 26 Februari 1928. De oproep verleden week gedaan in ons blad, ten voordeele van het tooneel an het Christen Werkersver- bond is bij onze 1 ev olking goed ont- v. ngen gewt est. Wij danken ten 2 eer ste de milde g' vers die on/en oproep beantwoord hebben, en verhopen dat ieden en het zijne z 1 bijdragen om onze Christene Werklieden te helpen. De bijdragen mogen gestort wor den op de postcheckrekingc n nr 77.049 van Heer Advokaat Lommez, Malou- k an, 11, Yper ol" 3o 521 van E. H. L. Socquet, Bestuurder der sociale wer ken, Wenninckstraat, 5 te Yper. 1. Jan beoogt het meesterschap Voor verwijt en achterklap Van den Werkman dien hij leidt, En tot haat en smaad bereidt Alle weke spuwt en spuit Hij zijn gal en giftvocht uit Voor waar hij niet aan en kan 't Is een domme misse, Jan 2. Is het meesterschap dan niet Aan die zich gekozen ziet Door het Volk of d'Overheid Volgens wet en wijs behid Houd aan wien gekozen is, Werk met hem aan beternis, Al wat twist en tweedracht kan, Is slecht werk, en misse, Jan 3. Werkman»,xo\g geen slechte raad Van die 20C .t naar eigen baat, En U opstookt en geleidt Tegen Rechten Wetlijkheid. Zeg hem da zijn haat en smaad Yper niet en baat, maar schaadt, En uw welzijn schaden kan Zeg hem 'k wil geen «misse, Jan

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1928 | | pagina 1