fluer onze Uaarl GEEN ONZIJDIGE BONDEN Burgeriijhe üonogssiactiioiiers 50r Jaar. - Nummer 9. 30 Centiemen. Zaterdag 3 Maart 1S28. Katholiek Weekblad van het Arrondissement Yper Bravo, Minister Jaspar. Aan de Schrijvelaars in d'Ypersche Bode!!! Afslag der geldboeten Handelaars HET YPERSCHE VOLK., pcvscljc 1)0 II i ABONXEMEN'TPRIJS 1 Jaar 15 fr. 6 maanden 9 fr. 3 maanden 5 fr. Men abonneert in alle Postkantoren en in het Opstelbureel. ABONNEMENT VOOR T BUITENLAND: 25 frank. Op het Opstelbureel alleen te vragen. BEHEER EN OPSTEL io5, ZONNEBEKE STEENWEG, io5, YPER Postchec rekening 40.201 (j. OASIER) waar op alle wekedagen alle inlichtingen te bekomen zijn van 14 tot 16 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeten tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden worden. Kleine berichten en nieuws ten laatste tegen den WOENSDAG avond. Z. Eminentie Kardinaal Van Roev komt, door tusschenkomst van Mgr Jans sen, zijn vicaris-generaal, onderrichtingen te geven, aangaande de inrichting der Christene sociale werken. Daarin lezen wij o m De sociale actie moet geleid worden in akkoord met de gespecialiseerde cen trale organisatiesBelgische Boerenbond Algemeen Christelijk Werkersverbond; Christelijke Middenstandsbond van Bel- gie; Algemeen Verbond der Christelijke Werkgevers. De diocesane overheid zal geen enkel werk erkennen dat niet werkt in akkoord met de genoemde centrale organisaties. Dit is klaar en duidelijk de katholie ken die willen christene sociale werken inrichten, zullen deze door de geestelijke overheid niet herkend zien, indien ze bij deze christene centrale organisaties niet aansluiten. Het spreekt van zelf, dat onzijdige bon den nog veel minder door de geestelijke overheid kunnen erkend worden. Niemand zal zich daarover verwonderen, en diege nen die onzijdige bonden stichten zullen er ten anderen niet aan denken die erken ning te vragen. Door het feit zelf dat zij hun werk op onzijdig terrein opbouwen, elvRen 4j uilen invloed uit die de christe ne gedachte kan meebrengen, en beslui ten zij op voorhand gansch hunne werking te laten gebeuren buiten de christene leering om, En dat brengt ons tot de vraagpast het wel aan katholieken, onrijdige bonden te stichten of daaraan mee te helpen Het antwoord op die vraag hangt af van het antwoord op die andere vraag is er wel, katholieken, een deel van uw leven, van uwe handelingen dus, die volledig ont snapt aan de leerstellingen van de katho lieke zedenleer De mensch toch is een eenheid, en gansch zijn leven maakt één geheel uit. Moet nu die mensch als schepsel Gods, de heerschappij van zijn Schepper erkennen, dan moet hij al zijn daden stellen in overeenstemming met de wetten die hem God oplegt. We mogen dus gerust besluiten, dat gansch ons han delen moet geregeld worden volgens de christene leer, de leer van Christus, die aan zijne Kerk, de Katholieke Kerk werd toevertrouwd. 't Is een valsch gedacht te gelooven, dat onze verplichtingen, door God opge legd, alleen omvat worden in het mis hooren des Zondags en het houden van den Paaschplicht Ook bij ons dagelijks omgaan met den evennaaste, bij 't uitba ten onzer nijverheid, bij 't begaan van onze handel, bij 't uitvoeren van ons werk, ook in dit alles hebben we rekening te houden met de verplichtingen van naas tenliefde en van rechtvaardigheid, die evenzeer ons door God worden opgelegd. Waar christene menschen dus samenko men, om hunne belangen te verdedigen, om elkaar te steunen, om de betrekkingen te regelen met vakgenooten. met onder danen, met gebruikers, ook daar heeft de christene leer haar woord mee te spreken. Welnu in een onzijdige bond wordt dat woord op voorhand uitgesloten. In prin ciep zelf loochent men de tusschenkomst van een zedenleer, en in pratiek wordt het onmogeliik deze ooit in te roepen daar men wil samenwerken in innig ver band met menschen ook die aan God niet gelooven, of die toch van de christene leer niet willen hooren. Om dezen in hun overtuiging niet te kwetsen, verbinden zich de katholieken op voorhand, daar nooit van te gewagen De werking die 'e daar aanvatten zal niet anti-godsd enstig zijn, maar ze zal bestaan alsof er geen godsdienst bestond, of althans alsof de godsdienst daar niets mee te zien had. Dit is verkeerd, en past dan ook geenszins aan katholieken van één stuk. Hadden ze nog als uitvluchtsel in te voeren, dat er geen bonden bestaan noch werklijk kunnen ingericht worden, om hunne belangen te verdedigen, anders dan op onzijdig terrein. Maar dat uit vluchtsel zelt hebben ze niet, want voor de verschillende standen der maatschappij bestaan dergelijke inrichtin gen wel en werken zij zelf geheel degelijk. Als het wel eens gebeurt dat voorman nen van een christen syndicaat samen werken met voormannen van een s cia listisch svndikaat, voor een bepaald doeleinde, in vast omlijnde omstandighe den, wat bij uitzondering wel kan toegelaten zijn, dan ontbreekt het niet aan katholieke bazen om hunne armen in de lucht te smijten en van verergcnis te spreken. Wat moet er dan van hen zelf worden gezegd, als zij, bes'cndig. in alle omstandigheden, verbonden zijn met andersdenkenden om een zelfde werking op touw te zetten? De christene leer maakt geen onderscheid tusschen werk lieden en burgers, en waf zij voor den eenen afkeurt kan zij voor den anderen niet goedkeuren Zooals de werklieden al hunne stoffelij ke werken degelijk kunnen verdedigen in hun christene sociale werken, zoo kunnen de boeren dit evenwel in hun machtigen boerenbond van Leuven, zoo kunnen de burgers dit ook in den Christenen Mid denstandsbond en de werkgevers in het Algemeen Christen Verbond voor Werk gevers. A. C V. W We kunnen dan ook anders niet dan oen maatregel vaii Z. Em Kardinaal Van Roev toejuichen Hij wil niet alleen dat alle Katholieken hunne werking op chris ten standpunt plaatsen maar hij wil meedoen voor de degelijkheid en de een heid der werking, dat zij wederzijds aansluiten bij de Christene organisatie van hunnen stand Van de vier bes'aande christene stands organisaties is deze der Christene werk gevers de jongsteen de nog minst bekende, wij meenen dan ook goed te doen met hier een klein overzicht mee te deelen dat ver scheen in een der laatste nummers van De Christelijke Werkgever halfmaan- delijksch orgaan van het algemeen verbond van Werkgevers WAT ER SEDERT DRIE JAAR TE ANTWERPEN GEBEURD IS. Den 12 Januari was het juist drie jaar geleden dat er te Antwerpen in den Kai- koenschen Haan een 30 menschen bijeen kwamen, om het Algetneene Christen Verbond van Werkgevers te stichten. Twee maanden later verscheen het eerste nummer van De Christelijke Werkgever. En nu, na 3 jaar, \velk een verheugende opbloei Het is geen Kalkoensche Haan meer, waar het A. C. V. W. vergadert, maar het is in den Katholieken Kring, of in een der salons van de grootste hotels van Antwerpen, dat het A.G.V.W. zijne zittingen houdt Het is ook geen postbus meer, die als zetel van het secretariaat werd opgegeven, maar wel een eigen lo kaal met bureelen en bedienden, in de Huidevetterstraat 30, dat als sekretariaat werd gevestigd. Het is ook niet meer maandelijksch, maar om de twee weken dat De 1 hristelijke Werkgever verschijnt als een onzer flinkste en toonaangevende sociale en economische tijdschriften. Het zijn geen 30 maar meer dan 1000 katho lieke werkgevers die thans \ereenigd staan En wat verder allemaal gebeurde! Eene Christene Centrale van Maatschappe lijke Voorzorg werd er voor de w erkge vers gesticht, die de grootste diensten bewijst en een echte steun is voor onze christene mutualiteiten, eene Christene Compensatiekas werd er opgericht door dewelke er op een loon van tientallen miljoenen kindertoeslag wordt uitge keerd eene Sociale Economische Aca demie voor werkgevers, werd er tot stand gebracht, die hoog in aanzien staat en in het buitenland druk beoproken wordteene Christelijke Jonge Werk- gevers-Vereeni ing werd er opgericht, die ook reeds in verschillende steden afdeelingen telt. En zoo is het A. C. V. W. op drie jaar tijd uitgegroeid nevens de standsorgani saties der boeren, middenstanders en arbeiders tot een machtige standsorgani satie der werkgevers, die zich verder uitbreidt in hooge belangrijke vakorga nisaties. Of zulk een organisatie er noodig was Den 25 Februari 1928 gingen M. So bry, Burgemeester var Yper, M Hector Vermeulen. Voorzitter en M. Maurice Vergracht, lid van den Handelsbond van Yper, M Jean Verhaeghe, lid der Besten dige Afveerdiging van Vestvlaanderen en M Henri Iweins d'Eeckhoutte naar den Gouverneur van Westv laanderen om het opdoen van den vaart Yper-Yzer te ver volgen. M Sobry sprak als volgt Mde Gouverneur, In den naam der stad Yper. op verzoek van den Handel- en Xijverheidbond van Yper, en met de welwillende ondersteu ning van MM. J. Verhaeghe en H. Iweins d'Eeckhoutte, heb ik de eer U te komen vragen uwen invloed te willen gebruiken om den vaart van Yper naar den Yzer te doen opmaken. Wij vragen dien vaart omdat de natuur, sinds alle tijden, tus schen Yper en den Yzer, de Yperlee deed vloeien, en dat onze voorvaderen, sedert eeuwen, voor de noodwendigheden van handel en nijverheid, de Yperlee bevaar baar mieken omdat het de eenigste waterweg is die Yper verbindt met 's Lands binnenwater en met de wijde wereldzee omdat het vervoer per water veel goed- kooper is dan het vervoer per ijzerweg, bij zoover dat 100 kilos maïs, ver/.onden van Antwerpen naar Rousselare bij 't water, 5 fr. goedkooper vervoerd wordt, dan 100 kilos maïs, verzonden van Antwerpen naar Yper per ijzerweg omdat die vaart een historieken naam en faam verworven heeft, sedert dat Bel gie, Frankrijk en Engeland, er 4 jaar lang voor gevochten hebben tegen Duitschland en Oostenrijk, en hem eindelijk hebben kunnen behouden, met Belgie's onafhan kelijkheid omdat die vaart ontredderd door den oorlog, evenals alle oorlogsschade, moet hersteld worden, vermits Duitschland jaarlijks, volgens Dawes plan, herstel voor oorlogsschade betaalt, en de Wetge vende Kamers in 1919, de verbintenis aangegaan hebben alle oorlogsschade te herstellen omdat zoo de ondergane oorlogsschade bijna hersteld is op de leege vaart, tus schen Yper en 't Sas van Boesinghe, het geld, daar verteerd, niets opbrengt, zoo lang de hooge vaart tusschen 't Sas van Boesinghe en Yper niet opgemaakt is omdat, zoo er honderde millioenen kun nen besteed worden aan nieuwe vaarten en werken, er ook nog 7 millioen kon ge vonden worden om eene eeuwenoude vaart te herstellen eindelijk, omdat Yper kwijnt en zal blijven kwijnen, zoo er geen in- en uitvoer per water mogelijk gemaakt wordt. Hopende. Mijnheer de Gouverneur, dat gij het mogelijke zult willen doen voor de stad en 't arrondissement Yper, die meest geleden hebben door den oorlog, bedank ik U, op voorhand, en bied U de verzeke ring van mijne eerbiedige toewijding. Daarna drong de Voorzitter van den Handelsbond insgelijks aan op het voltooi en der vaart, wees op zijn verleden en waarschuw de over de misnoegdheid die in 't Ypersche aangevuurd wordt wegens miskenning onzer belangen. M. de Gouverneur bracht hulde aan de aanhoudende pogingen die gedaan wierden om een vruchtbaar genot van den vaart te bekomen, en beloofde het mogelijke bij de hoogere overheid te doen Mijnheer Brutsaert. onze volksvertegen woordiger deelt ons volgende schrijven mee (i In gevo'ge ons onderhoud rakende het voltooien van den vaart Yper-Yzer en overeenkomstig mijne belofte heb ik met mijn Collega der Openbare Werken onder handeld o\er het inschrijven in de begroo ting van een krediet voor dit werk. De Heer Minister van Geldwezen met wie ik insgelijks onderhandelde heeft mij, na onderzoek, zijne instemming gegeven. Deze inschrijving werd bij wijze van amendement aan de buitengewone begroo ting gister neergelegd. Het ware nog aangenaam wildet gij de andere leden der afvaardiging hiervan ver wittigen. iget.H Jaspar. Het Ypersche Volk biedt aan den Heer Eersten Minister Jaspar en de Kat holieke Mandataristen van het arrondisse ment en stad Yoer onze dankbetuigingen en onze gelukwenschen. Eindelijk kwam de zoo lang verwachte en op geheimzinnige wijze rondgestrooide en aangekondigde weerlegging van ons antwoord op het ari ikeiFin waar men uit de biech'e klapt... in boven gemelde gazet verschenen in datim van 22-1-28. 't Is mij eene weerlegging I veel ge- scheer in weinig wol... eene eenvoudige hernieuwde b vesriging zonder bewijzen met zuivere uitvindsels \an ingebeelde overdragers Zij beweren dat het alles behalve chris telijk is hulde te brengen aan den Primaat van Belgie in betrek met politieke ge beurtenissen maar ze vergeten dat juist die hulde als antwoord dienen moet om den smaad welke de VI. Nationalisten zelf op den Primaat wierpen met Hem Zijne Doorluchtige Hoogweerdigheid Kar dinaal van Roey te beschuldigen op eene hatelijke manier door dwang het A. C W. beinvloed te hebben. De vier afgeveerdigden van 't arron dissement Yper, E. H. L. Socquet, .Mau rice Cottyn, Emiel Ghekiere, Gaston Feys, vernieuwen hunne verklaringen nm. dat er in den voormiddag geen spraak was van stemming, noch 's namiddags, dat er hoegenaamd geen expressbrief van Mechelen in de vergadering toe kwam en voorgelezen werd, noch dat Mgr Van Roey, bevel gaf aan 't Ministerie deel te nemen. En in betrek met dat broodrooven.dat er eene premie van 100 000 beschikbaar is om aan deze die door 't A. C. W. we gens verklapping zouden kunnen gebrood roofd worden, een bestaan te geven. Wacht dus niet langer meer, om eere te doen aan uwe weerlegging, de namen der zoogezegde overdragers bekend te maken. ten anderen uit dankbare erken telijkheid zou er voor hen zeker wel in de groote machtige VI. Nationalistenpartij een postje van bode of propagandist open- valle zooals er reeds zoowel werd ge- jzorgd voor personen door de Kerkelijke Overheid wegens tuchtmaatregelen van hunne bediening afgesteld, en juist daar om door hen opgenomen. Art 37 der wet van 8 Juni 1926 ver hoogde de wettelijke geldboeten met cio tienheden, zoodat 100 fr. boete tot 1000 fr. boet verhoogd werd. Daar vele veroordeelden vertiendubbelde boeten niet kunnen of niet willen betalen, gaan zij voor eenigen tijd naar het gevang. Mde Senator Asou vond dat er op de eerste tien maanden van 't jaar 1927, 181.542 dagen onderhoud meer in de ge vangenissen moesten betaald worden dan in de eerste tien maanden van 't jaar 192Ó, en stelde daarom den i4febr. 11 voor van de geldboeten enkel te vervijfdubbelen naar de wet van 2 jan 1926 artikel 176. VOOR DE Krachtens de laatst gewijzigde wet op het herstel te verleenen aan de Burgerlijke Oorlogsslachtoffers, wordt een laatste ter mijn verleend om schadevergoeding aan te vragen, tot 31 December 1928. Mogen dus nog eene aanvraag indienen: i°) De burgerlijke oorlogsslachtoffers die nooit eene aanvraag hebben ingediend op voorwaarde dat hunne arbeidsonbe kwaamheid ten minste 30 t.h. bedraagt. 2°) Deze wier vraag verworpen wierd wegens laattijdig indienen. 3°) De personen die vroeger een vonnis bekomen hebben voor invaliditeit, welke thans verergerd is. Nochtans moet de verergering rechtstreeks spruiten uit het vroeger oorlogsongeval, en deze vererge ring ten minste20 t.h. bereiken. 4°) De gedeporteerden die door den vijand uit hunne woning werden gedreven, dwangarbeid moesten verrichten zonder voldoenden loon en in de onmogelijk werden gesteld dagelijks of ten minste wekelijks naar huis terug te keeren Ook deze die gedeporteerd zijnde, voort durend geweigerd hebben te werken voor den vijand,- hebben recht op vergoeding, alsook de rechthebbenden van een over leden gedeporteerde. 5°) De politieke gevangenen, die ten minste ééne maand gevangen werden ge houden, of hunne rechthebbenden als zij dood zijn. Door politieke gevangenen worden ver staan de burgers die een der volgende vaderlandslievende daden hebben verricht: Medewerking aan een Belgischen of ge allieerden inlichtingsdienst. Medewerking aan een Belgischen Wer- vingsdienst. Poging om de grens over te steken om het leger te vervoegen Hulp aan de jongelingen die wilden gaan dienen bij het leger, op voorwaarde dat er geen vergelding werd geëischt. Verspreiding van Vaderlandslievende geschriften, drukwerken of dagbladen door de duitschers verboden. Medewerking aan het vervoer van ver boden briefwisseling, op voorwaarde dat de medehelpers er geen al te groote winst hebben uitgetrokken. De burgerlijke oorlogsslachtoffers die recht hebben op verhooging van hun pensioen voor de kinderen geboren na het oogenblik van het oorlogsongeval. Die verhooging is enkel toegekend voor deze kinderen die in leven waren op 15 Oogst 1927. Al deze die zich in deze voorwaarden bevinden, mogen dus nog eene aanvraag indienen vóór het einde van dit jaar. Zij moeten daartoe gaan naar de Griffie der Rechtbank voor Oorlogschade, te Yper (Kazerne) om de noodige formulen in te vullen en te teekenen, ofwel hunne aan vraag op twee formulen, per aanbevolen brief opsturen aan den Heer Voorzitter der Rechtbank voor Oorlogsschade te Yper. OPGELET. Het is wel verstaan dat deze aanvragen enkel ontvankelijk zijn wanneer het ten volle bewezen is dat het feit van de deportatie, var den gedwongen arbeid of van het ongeluk door oorlogs feit de oorzaak is van lichamelijke ont steltenis. arbeidsonbekwaamheid, of ver ergering der invaliditeit. Indien de aanvraag op valsche gronden berust of op blijkbaai onjuiste gegevens, kunnen de kosten van medisch onderzoek ten laste der eischers worden gelegd. vraagt eene aankondiging in

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1928 | | pagina 1