VAST E N Ma Qroanisaiie ilc vaart fger-Vzer uerviaamsctilng uan het terecht Hifi Land m'Uswii Ypersche Weverij Ypersche Kroniek. 50 Jaar. - Nummer 11. 30 Centiemen. Zaterdag 17 Maart 1928. Katholiek Weekblad van het Arrondissement Yper Het merk der enristene «jereenigingen Een tweede stap a. u. b. Zitting van den Gemeenteraad Handelaars "HET YPERSCh E VOLK,, Verslag van den Beheerraad ABONNEMENTPRIJS 1 Jaar 15 fr. - 6 maanden 9 fr. 3 maanden 5 fr. Men abonneert in alle Postkantoren en in het Opstelbureel. ABONNEMENT VOOR 'T BUITENLAND: 25 frank. Op het Opstelbureel alleen te vragen. BEHEER EN OPSTEL io5, ZONNEBEKE STEENWEG, io5, YPER Postcheckrekening 40.201 fj. casier) waar op alle wekedagen alle inlichtingen te bekomen zijn van 14 tot 16 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeten tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden worden. Kleine berichten en nieuws ten laatste tegen den WOENSDAG avond. Vasten, volgens de catechismus, is zich wachten van eenige verboden spijs, en maar eens daags zijn nooddruft nemen. Dat staat daar bondig in die korte woorden en men zou zeggen 't is niemen dal. Maar hebt ge nog gevast Hebt ge nog den grooten vasten gedaan. Veertig dagen lang, zegge zes weken eiken morgen den smakelijken boterham moeten derven en de kom koffie met reel melk. Hebt ge nog veertig dagen lang zegge zes weken eiken morgen die langgewenschte stond van het morgenmaal zien aanbreken zon der er te mogen van genieten Ze staan daar voor uwe verbeelding, de tas, boter hammen smakelijk wittebrood of voedzaam lekker bruinbrood. de dampende koffie en de geurige melk, ze staan en wachten op u en gij moet ze zien staan en wach'en ze laten staan en wachten en ze niet gebrui ken. 't Is lastig 't is om ervan de tranen in eens m md te krijgen en dat zes weken lang Ook zijn er niet veel lieden meer die vasten. Vele, bijna alle priesters doen 't nog, geheel of ten deele, en buiten de priesters nog een liefhebber of twee. De H. Kerk is zoo meegaande gewor den op het punt van vasten dat de asten- wet bijna geheel hare krachten verloren heeft en daaruit is een dwaalbegrip ont staan. Men is gaan denken dat omdat men niet meer moet vasten men volstrekt geen boetveerdigheid meer moet doen. En dat is mis. Mijnheer de Pastor kan u wel ontslaan van te vasten, maar u ontslaan van boet vaardigheid dat kan niemand. De wet die ons dwingt tot hoetedoen is eene zoo al- gemeene wet dat er van ontslaging geen spraak kan /.ijn evenmin als er uitzonderin gen zijn aan den regel van de zondnrigheid van alle menschen. Vasten is slechts een deel en een klein onderdeel van de verplichting tot \irster- ving. De smaak de tong en de keel en de maag zijn slechts gedeelten van de mensch, zij zijn de geheele mensch niet. neg niet eens zijn geheele lichaam. En de mensch heeft daarbij nog zijne ziel en die ook kan hij versterven. Roete doen slaat dus op den geheelen mensch en er is inwendige geestelijke ver sterving zoowel als uitwendige lichame lijke. Ik kan bijvoorbeeld, en ik moet mijn geest versterven met hem alle gedachten te verbieden die strijdig zijn met eene of andere deugd, 't zij de nederigheid, de rechtvaardigheid, de waarheid en de chris telijke liefde, ik moet hem alle onchriste lijke onliefdadig, onrechtvaardig oordeel verbieden. Ik kan en ik moet mijnen wil versten en met hem te onderwerpen aan den wil van alwie boven mij gesteld is om me te ge bieden. Ik kan en moet mijn geheugen verster ven met alle geleden onrecht niet alleen te vergeven maar ook te vergeten. Ik kan en ik moet mijne verbeelding breidelen en haar verbieden los te loopen en brat als een kermispaard op allerhande droomersbanen. Ik kan en moet mijn hart beteugelen met het los te maken van alle ongeregelde gehechtigheid aan de schepselen en aan de goederen van deze wereld. Ik moet mijne zintuigen besterven één voor één Mijne oogen met hun niet alles te l aten zien wat ze zouden willen zien. Mijn ooren met ze niet te laten open staan voor alles wat ze graag zou Jen ver nemen, bijzonderlijk achter lap. Mijnen neus met de reukbottel voor dezen keer op mijn waschtafel te laten staan onaangeroerd. Mijnen smaak met vasten Mijn tastgevoel met niet overal mijn duizend gemakken te gaan zoeken. En over 't algemeen moet ik me v r- sterven 't zij met mijzelf 'een vrijwillig opgenomen lijden aan te doen, 't zij met mijzelf een of ander genot te weigeren. 'k Heb menschen gekend, volgroeide mannen, verwoede rookers. die hunnen vasten deden bestaan in binst veertig dagen geen enkelen trek te rooken. Dat ging nog als ze alleen waren en t'huis. Maar als ze in ge/.elschap kwamen of op staminéen dat ze d; ardengc urigen tabak walm moesten opsnuiven zonder meê te doen, toen zij daar de blauwe rookdrtn- dels zagen rondvv errelen zonder zelf een hoorntje te mogen branden, dan vv s 't dat de katten ten cboorc gingen, dan eerst voelden ze welke eene opoffering ze ge daan hadden. En dat was al niets in het begin van den vastentijd maar toen de weken zich op weken kwamen leggen,toen den tijd begon oeer den helft te slepend,an werd de bekoring om zijn belofte te bre ken van langsom sterker, de beproe mg groeide en werd drukkender, en op een einde was 't om ervan stapelgek te vv. reien zoo verlokkelijk scheen de pijp, juist om dat ze verboden vrucht was gewenden Een van de/en die ik gekend heb b - kende dat hij 't niet kon ui houden den goeden Za1 erving om nog (e wachten tot Paschennuchtt nd. Van 's Zaterdags 's noens haalde hij zijn piipken voor den dag <n zat van vreugde te monkelen als e n Paeha terwijl de blauwe vendels rond zijne ooren draaiden en den zoeten geur hem in zijne neusgaten kitt Ide. Anderen heb ik weten een geheelen vasten zwijgen ov eral waar kon gezwegen worden en 't s.h 'nt dat dij nog lastiger is. Dit zijn alle soorten van vasten en.'t. is zeker dat onze voorouders meer vastten dan wij. Ze waren :r ook niet te slechter om. Steiler dan wel iemand het ooit ver moed is op o i/.e dagen de christene arbei derorganisatie uitgegroeid. Onze werk lieden zelf w eten l et echter nog zoo wei nig dat achter hun kh in plaatselijk syn- dikaatj zoo ele duizenden geschaard staan wiens getalsterkte zelfs op inter nationaal gebied invloed uitoefent. Alle begin is klein en miniem maar eens groeit het zaadje op tot 'n gewel digen boom Zoo is het en vaart het ook met onze organisatie. Het begin was na tuurlijk de plaatselijke organisaties die we nog alle dagen zien stichten. Eenigen worden opgetrommeld en vormen een eerste kern aangesloten bij een bepaald beroep, Hout- en Bouwwerkers, Metaal bewerkers. Textielbewerkers, enz. Ieder dezer kernen vormen één vkbond. Deze worden gecentraliseerd per gewest, per arrondissement, per provinc e, landelijk en internationaal. Dit zijn dan de centra- len van Hout en Bouw, enz. De verschil lende vakbonden nu worden ook gegroe peerd in een vakv erbond. Deze vormen al tezamen ook één landelijk verbond dat we noemen het A. C. V of Algemeen Christelijk Vakverbond Dit verdedigt de algemeene vakbelang n der werknemers van heel het land. De landelijke vakver bonden zijn gegroepeerd in hetgene we noemen het I. C. V of Internationaal Christelijk Vakverbond. Dit is bevoegd in de ec nomische internationale aange legenheden omtrent nijverheid en arbeid Zoo heeft liet b. v in banden het vraag stuk der landverhuizing. Het bezorgt de belangen der landverhuizende werklieden. Het regelt den arbeidsduur naar internat, bedrijfsbelangen, enz. Door zijne oprichting ingevolge van het vredesverdrag van de internationale organisatie van den arbeid, is de internat, volkbeweging erkend ia het internationaal politiek lev en. Doen we nu volgende enkele cijfers spreken. Kordt na den oorlog hadden we voor België 14(i.609 werkl., werkzaam in het mijnbedrijf hierv an waren er 81.837 gesyndikeerd. In de textielbedrijven wa ren werkzaam 127 700werkl. 104.053 waren gesyndikeerd. In de kunstnijver heden waren 15 136 werkl. werkzaam; 12 739 vv ren gesv ndikeerd. Voor heel Belg e tellen we in het jaar 23 een totaal van 774 998 .gesyndifcjerde werklieden. Dus meer dan 1 10 van geheel de bevol king, Over heel de wereld iellen we in het jaar 23 een totaal van 36.852.953 ge- syndikeerden. Zeker zijn het cijfers die verbazen maar niet te min waar en spre kend zijn Deze schetsen de ontzeggelijke macht 'ie schuilt achter iedere plaatse lijke afdeeling. Waar zoowelen meenen dat ze met hun weinige niets kunnen maar vergeten dat duizenden'en millioenen met hun wreenigd zijn om eene en 't zelfde doe ie verdediging der belangen van den arbeidersstand. In een onzer vorige nummers zegden wij dat wij mochten rekenen op de belof ten van Heer Minister Jaspar het bewijs ervan is gegeven. Mijnheer Jaspar heeft de belofte welke hij aan onze mandataris sen gedaan heeft, volhouden. De eerste kredieten voor den vaart zijn ingeschreven, en wij zijn gelukkig hier te mogen danken, al deze die ervoor mede gewrocht hebben. Maar nu dat de kredieten ingeschreven zijn, is het aan den heer Minister BAELS te zorgen dat de werken aangevangen wordep. en daar is Jiaast bij want het goede seizoen komt aan en wij mogen bet niet laten voorbij gaan. Heer Burgeme: ster en Heeren Sell p - nen, Heer volksvertegenwoordiger Brllt- sa<:rt, Heeren Senators IV! ulie, Duponthieu en Bossuyl. gij lie'n. gelukt in uwe eerste werking, wij vrag> n U nu voetstappen aan te wenden bij Heer MinEter BAELS, om hem te ragen de plann n te doen opma ken (want niettegenstaande hetgeen ge zegd wierd in de gemeenteraad zijn ze niet opgemaakten de werken te doen aanvangen. Zoodoende zult gij opnieuw de grootste belangen der Ypersche bevolking en deze van geheel het arrondissement, verdedi gen en hun dankbaarheid verwerven. Wanneer een bezoek bij Heer Minister BAELS Mij hebben vernomen dat de katholie ke volksvertegenwoordigers Van Isacker Vandevyvere, Van Cauwelaert, Van Die- voet en anderen een wetsvoorstel inge diend hebben tot vervlaamsching van het gerecht, en volgens hetwelke het zou ver plichtend zijn de vlaamsche taal te gebrui ken voor de rechtspleging in burgerlijke zaken, zoowel voor de vredegerechten, rechtbanken van eersten aanleg, als de beroepshoven gelegen in het vlaamsche gedeelte van het land Kon dit wetsvoor stel ten spoedigste door de Kamers be sproken worden en aangenomen,het ware nogmaals eene oplossing aan een der zoo rechtmatige eischen onzer vlaamsche bevolking. Van deze gelegenheid maken wij ge bruik om te laten uitschijnen dat de Hee ren Voorzitter en Rechters van onzen Rechtbank v an eersten aanleg alsook de Heeren Vrederechters van ons arrondis sement, die zooveel zij kunnen aan bet verlangen der Vlamingen trachten te vol doen. Immers, telkens een proces voor de burgerlijke rechtbank of vredegerechten ingeleid word% en dat de dagv aardiging in het vlaamsch opgesteld is. wordt er door hen in 't vlaamsch een vonnis geveld Dat strekt hen tot eer. Xondngrust. De apotheek van M. Van Wal- I eg hem, Statiestraat is alleen open op Zondag 18 Maart 1928. VERSLAG Vergadering van 12 Maart laatstleden. MTaren tegenwoordig al de raadsleden uitgenomen M. Leuridan en Cappoen verontschuldigd. Het proces-verbaal der vorige zitting werd goedgekeurd. De stad zal een stuk grond verkoopen aan den hoek v an de Arsenael en Molen straatje, om een tapijtweverij op te rich ten. Het lastenkohier voor eene openbare verpachting van gras wordt goedgekeurd. Den openbaren onderstand wil 2 huizen en landgoederen openbaar verpachten aangenomen. De aanbesteding voor den heropbouw van het Nazareth wordt goedgekeurd. M. Delhem is de aar nemer voor 1.324 214 fr. er wordt opgemerkt dt.t men in het toekomende het minimum van dagloon zou willen in bet lastencohier ingeschre ven zien. Het ministerie liet weten dat de werken voor de filters van Zillebeke zullen uitge voerd worden. Iedereen vroeg zich afzal het er van avond niet stuiven. In der waarheid, M Glorie rakelde eene persoonlijke zaak op, waarin M. de Burgemeester betrok ken is. Ruim een halve uur lang werd daar over persoonlijke zaken gesproken die veel be'er te pas kwamen in de ge heime dan in de openbare zitting. Die vvoordenfurie eindigde met eer, spijt ge stemd tegen den achtbaren Heer Sobry aangenomen. Dan ondervroegen de Liberalen het schepeneollegie waarom met Halfvasten de herbergen niet mochten open blijven gansch de nacht. M. de Burgemeester antwoordde dat voor eenige pekkers het schepeneollegie bij zijn gedacht bleef, en dat de wensch van de overgroote meer derheid der bevolking zou geeerbiedigd blijven. Om de kroon op al dat geschreeuw te zetten gaf Missiacnt je voor de zoo eelste maal zijne rede... altijd dezelfde. zool ng hij geen schepen is kan het tegenwoordig schepeneollegie niets doen dat wettig is. De Heer Burgemeester antwoordde hem dat al zijn geschreeuw hem niet zou be letten te blijven waar hij is, 't is te zeggen te werken voor het welzijn van de Yper- stede. Na al dat gewoel vergaderden de Raodsleden in geheime zitting en de kalmte kwam weerom Het publiek had de zaal verlaten. vraagt eene aankondiging in KOMT TE VERSCHIJNEN van door C. GEZELLE CMr Ingenaaid 30 Frank. Gebonden 40 Frank. Prachtwerk dat in geen enkel Vlaamsch gezin mag gemist worden. Wij hebben de eer aan uwe goedkeuring te onderwerpen de bilan en de winst en verliesrekening van ons derde dienstjaar eindigende op 3i December 1927. In ons voorgaande verslag hadden wij de hoop uitgedrukt de reeds bekomen uit slagen te zien verbeteren. Een overzicht der cijfers zal U zulks bewijzen. Op 3i December 1925 boekten wij eene winst van 35.689,86 fr einde 1926 sloten wij dit dienstjaar met een batig overschot van 52.269,40 fr. en dit jaar sluit de bilan met 83.288,74 fr. winst. Deze cijfers zijn meer welsprekend dan gelijk welke rede, en bewijzen dat onze maatschappij een trage maar zekere weg ingeslegen heeft die U allen, evenals ons, zal bevredigen. Een weinig uitleg over de bijzonderste gebeurtenissen in den loop van dit dienstjaar, zal U toelaten van dichtbij den gang der zaken na te gaan. Als gevolg aan hel voorstel door enkelen onder U gedaan tijdens de laatste alge meene vergadering, zijn wij overgegaan tot het uitgeven van kasbons. Door deze be werking hadden wij als doel onze schulden op den bank te verminderen en als gevolg ons de noodige middelen te verschaffen om ons programma uit te breiden en meer uitbreiding aan onze zaken te geven. Wij zullen U niet ontkennen, Mijne Heeren, dat wij min of meer getwijfeld hebben aan het welgelukken dezer kasbon inschrijving, want op dit oogenblik zijn de veranderingen van beurswaarden aan lokkend voor vele menschen, die zoodoen de dikwijls in korten tijd veel winst kun nen verwezenlijken, iets wat kasbons met bepaalden intrest niet kunnen. Nochtans, voor déze inschrijvingen, l ebben wij ons enkel en alle. n tot die groep gericht die van de eerste dagen ons zijn vertrouwen geschonken had. Deze maatregel omvat immers een weidelijk voordeel. W ij hadden I esloten dat deze kasbons bij een eerste vermeerdering van kapitaal tegen aandeelen zouden uitgewisseld worden. Aangezien er voor onze titels eene aan zienlijke meederwaarde bestaat zouden nieuwe inschrijvers door deze meerder- waarde bevoordedigd g> weest zijn. als- wanneer het maar billijk en rechtvaardig is dat dit voordeel aan de eerste aandeel hebbers toekomt, aan diegenen dus die de moeilijkheden van het eerste tijdperk niet vreesden. Deze meerderwaard.- bestaat niet in schijn. Om er U van te overtuigen zal bet voldoende zijn de waarde van on/.e inrich ting te vergelijken met de som voor de onroerende goederen ingeschreven (immo bilisation). Ik herhaal het, de waarden onzer maatschappij zijn geen speculatieve waarden, de meerderwaarde b staat maar is niet gemakkelijk te verwezenlijken om dat die waarden aan geen beursbewerkin- gen c-ndt rworpen zijn Onze waarden ver tegenwoordigen eene zekere en burgerlijke geldplaatsing. Dat onze aandeeiheblx-rs zulks begrepen hebben is bewezen door het feit dat al onze kasbons onderschreven en gedelgd zijn. Ons leidend personeel beeft in den loop van dit dienstjaar groote wijzigingen on dergaan. Onze bestuurder M. Labeecw, is met Oktober laatsleien uit zijn ambt getreden. Wij zijn ver! eugd hem hulde te brengen voor hetgeen hij gedaan h eft om onze zaak van den beginne af ineen te steken en vooruit te helpen. Wij bewaren van hem het beste aandenken. Onze fabrikatie-overste heeft ons ok verlaten en is leeraar benoemd in de weef school te Kortriik. Wij he' ben hem ver vangen door een jonge Yperling onlangs uit de nijverheidsschool van Kortrijk ge komen. Deze verandering is zonder moei lijkheden gebeurd de voortbrengst is regelmatig gebleven, de verschillende bewerkingen geschieden op regelmatige wijze en de tuchtgeest is goed bewaard. Als gevolg van deze wijzigingen is onze

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1928 | | pagina 1