YPERLINGEN, bereidt U voor tot de H. Hertefeesten in September aanstaande. Ui'!» ..'([tra Ypersche Weverij Verheugend nieuws American Baby's powder Ypersche Kroniek. 50 Jaar. - Nummer 12. 30 Centiemen. Zaterdag 24 Maart 1928. Katholiek Weekblad van het Arrondissement Yper HET VERMAARD TEN GOEDE TEN KWADE KREDIET Plechtige Triduüm Heilige J. M. Vianney, Pastoor van Ars. JJCt'Gf ABONNEMENTPRIJS 1 Jaar 15 fr. 6 maanden 9 fr. 3 maanden 5 fr. Men abonneert in alle Postkantoren en in het Opstelbureel. ABONNEMENT VOOR 'T BUITENLAND: 25 frank. Op het Opstelbureel alleen te vragen. BEHEER EN OPSTEL io5, ZONNEBEKE STEENWEG, io5, YPER Postcheckrekerting 40.201 (j. casier) waar op alle wekedagen alle inlichtingen te bekomen zijn van 14 tot 16 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeten tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden worden. Kleine berichten en nieuws ten laatste tegen den WOENSDAG avond. E;n leelijk woord voor eene leelijke zaak Zijn portretten leelijk Vele zijn leelijk en de reden is omdat eikendeen op zijn portret tracht schoon te doen, als 't moge lijk ware om nog schooner te schijnen dan hij wezenlijk is. Wonder is bij de men- schen die begeerte, die algemeene drang om er schoon uit te zien. En nochthans gebeurt het zelden dat iemand van een ander zegt dat hij schoon is. Elk denkt dat eerst en meest van zijn eigen/.elf. Guido Gezelle heeft een stukje verzen gedicht over het toograam van den licht- beelder of fotograaf of portreitentrekker recht over zijn deur en daarin staat dat al die menschen die aan die tooglade uitge stald zijn daar hunne schoonheid of liever dwaasheid staan uit te boeten. Dat is een streng oordeel maar een juiste uitspraak. Er zijn weinig menschen die aan dat to?g- venster voorbijgaanze blijven a'le 'n keer staan en hoevele zijn er niet die eens me delijdend schouders ophalen en glimlachen met het gemaakte, het aanstellerige en het opgesmukte van veel van die por tretten. Men meent, als men zijn portret laat trekken, teekenen of schilderen, dat er vee! van afhangt van hoe men daar Staat of zit. En men doet zijn uiterste best om er op zijn zondagsch uit te zien. Vrouwen moeten glimlachen mannen moeten sta ren met een paar doordringende vlammen de oogen ofwel met een paar kijkers waar de nevel over zweeft van dichterlijke droo- merij. Schrijvers, dichters, muzikanten, schilders, beeldhouwers, bouwmeesters, moeten, zoo wil de heerschende mode, moetengekijkt worden bachten hun schrijf- berd of in hun werkplaats, genoemd studio, immers omdat dit alle Italiaansche Vlamingen zijn. Zij moeten bekijkt tus- schen twee kunstwerelden eene bach ten en eene vóór hen. Zij moeten bekijkt met achter hunnen rug eene bibliotheek- en vóór hen open boeken en papieren, of wel met een of ander borstbeeld of ander beeld of een plan dat ze aan 't opmaken zijn. Met een woord men moet kunnen zien dat door die mannen gewerkt wordt al raapten zij nooit een stroo van den grond. 'k Heb nooit die razernij kunnen begrij pen van de moderne kunstenaars om zich te laten in portret trekken. Of is er mis schien een beetje bij van wat Salomon in zijnen tijd noemde vanitas Noch heb ik ooit kunnen verstaan welk verband er is tusschen iemands werk en iemands aange zicht en schouders. Nochtans hoeveel schrijvers zijn er thans niet die bij ieder nieuw werk een nieuw portret geven, ver- versierd met hun eigen handteeken en dat vinde ik nog meer onverklaarbaar. Wat komt dat handteeken daar op Gods wereld doen. Tenzij dat het bestemd is voor een of ander bakvischje dat een verzameling houdt van handteekens van beroemde of althans beruchte mannen. Uw handteeken staat er dan in plaats van uzelf en ik zie u daar waarachtig staan met uwen arm en uwe hand en uwen vinger wijzend naar uw eigen portret met een gebaar als om te zeggen zie mij aan, groote man, die ben i ik, mispakt me toch niet Ik heb menschen gekend, schrijvers en artisten die zich hebben laten trekken en afbeelden in alle mogelijke houdingen en voorkomens. Nu eens met hunnen hoed op dan eens met dienzelfden hoed af; nu eens met eenen regenscherm dan eens met eenen wandelstok, nu eens liggend, dan eens staand, dan eens gaand en dan eens zittend, nu eens met eene pijp en dan eens met eenen sigaar. En ocharme 1 hoe ijdel is dat allemaal en wat kan het uw e mede- menschen schelen of gij gaat of staat, loopt of ligt, rookt of ratelt. Schenk hun mooie kunstwerken, beweeg hun harten door uw genie en laat ze verder gerust met uw gelaat en uw handen en voeten - dat is allemaal koorn op Salomon's molen en met al uw portretten zijt gij, hoe groot ook een artist, toch niets dan een klein zielige ijdeltuit. Ze laten zich nu niet alleenlijk trekken afzonderlijk, ze gaan bij benden gelijk de spreeuwen. Onlangs nog heb ik zulk een boek gezien waarin niet minder dan GO vlaamsche koppen bijeen stonden en dat heet Vlaamsche weelde. Hoe kittelen mijne vingers om de drie letter DOM voor die koppen te zetten en Vlaamsche weelde te vervangen door Vlaamsche ijdelheid Maar ik wed dat de zestig koppen mij dat, man voor man, zou den kwalijk nemen. Vlaamsche weelde Ileeremijntijd! waarin bestaat die weelde? De afgestorvenen zijn te verontschuldigen, maar de levenden zijn zij niet beschaamd dat aldus met hun fismus en met hunnen naam den draak wordt gesteken Weelde! omdat er daar GO koppen in eenen krans staan te kraanhalzen uit de blaren van dat boek. Weelde omdat er zestig menschen verwaand genoeg gevonden zijn om zich daar op eene reeks te laten stellen als niet dezeven, maar de zestig wonderen van de wereld. Men heet dat Vlaamsche weelde en dat nog zonder lachen. Ik ben Vlamingen wat weelde heb ik eraan, wat ben ik eraan rijker dat zestig mannen die elk een boek of boeken hebben geschrev en, daar uitge beeld staan als evenzooveel pauwen met hunnen staart open. Of is 't aan hun boe ken en niet aan hunne gezichten dat Vlaanderen rijker is. Waarom dan die gezichten En vraag hen eens hoe Vlaan deren die boeken waardeert Hoevele er zijn die ze koopen, hoevele die ze lezen hoeveel van hunne meesterwerken gera ken tot eene tweede, derde, vierde of vijf de uitgave Vlaamsche weelde I derdaad Vlaan deren is een heele boel rijker sedert dat de bundel portretten verschenen is. het weet nu ten minste welke van haar zonen de ijdelste zijn en de best bewuste van hunne eigen grootheid. Als mijn timmerman eene kas ot mijn smid een slot maakt dan plakken die men schen daar hun portret niet op zij doen hun werk en gaan er dan van door maar dat kunnen de breinmenschen of intellec tuelen niet als ze iets voortgebracht hebben, wat toch niet moeilijker voort te brengen is dan een meubel of een slot, slaan ze er niet alleen hun handteeken op, hun portret moet er bij gaan. Het schoonste portret dat ik ook zag van eenen kunstenaar laat die nu een bevoorrecht mensch zijn was het beeld van zijne ziel geslagen op en stralend uit zijn kunstwerk, zoo teekende immers God zelf zijn werk toen Hij de wereld schiep, Hij zette er zijn portret niet bij maar liet zijn wezen stralen klaar voor ahvie het maar bekijken wil uit ieder wonderwerk dat uit zijn scheppende han den kwam. Hij bracht voort en 't geen hij voortbracht droeg den stempel van zijn goddelijk almachtig beeld en Hij had de hulp van portretten niet noodig. Vlaamsche weelde Zestig koppen, doet het ook alzoo en dan zal 't weelde in Vlaanderen zijn onmisbaar voor de kleine kinders en door de geneesheeren aanbevolen, is alleen ver krijgbaar "IN DE KINDERKORF,, Gezusters ROEDOLF Rijsselstraat2T, YPER. BIEAN TEN'.Ji, 12/1927. Vastliggend Grond 3o.opo,oo Gebouwen i5o.ooo,oo Materiaal 257.029,40 437.020.3o Omzetbaar Schuldenaars 263.496,21 Magazijn 374.055,15 Titels van oorlogschade 43.126,508 81 277**6 Weerden A. N. I. C. .h)3.ooo',00 Beschikbaar Kas Orde Rekeningen? Statutaire waarborg 1 292,88 85.ooo,oo 1-5()7.600,1.4. Niet eischbaar Kapitaal 750.900,00 Wettelijksciie reserve 5.3 36,00 Kasbons 2 5 0.900,00 i.oo5.366 oo Delging Vorige Eischbaar Bank 33.327,21 Schuldeischers 157.309,22 Nhet afgehaalde divjdmten 11.061,00 Afstaanders oost. 3o.25o.oo Bevestigde cred. 21.280 10 Eischbaar in 9 jaar S. N. C. I. Vooruitzicht Verlopen int. op kasbons Orde Rekeningen Statutaire waarborgen Uits'ag Soldo 1026 4.884 02 Winst 1927 83.288,74 29.000,00 253.228,43 1 22.862,00 3 000.00 85 000,00 88.172,76 .597 600,10 WINST en VERLIES REKENINGEN DEBIET Soldo dienstjaar 26 4.884.02 dienstjaar il 83.288,74 88.17276 Vooruitzicht op wankelbare schuldenaars Delging Gebouwen 4.500,00 Materiaal i25.5oo,oo Wettelijke reserve Te verdeelen Aan de aandeel houders 6 0/0 4 5ooo,oo Over te dragen saldo 3.008,26 48.008,26 88.172,76 6 000,00 3o.ooo,oo 4.164,50 KOMT TE VERSCHIJNEN van door C G E Z E I. I, E CMT" Ingenaaid 30 Frank. Gebonden 40 Frank. Prachtwerk dat in geen enkel Vlaamsch gezin mag gemist worden. Op 26 December 11126 heeft de socialis tische Minister Wauters in een slag de bouwpremie door den Staat verleend aan de menschen, die een huisje wilden bou wen om het zelf te bewonen, afgeschaft. Herhaalde malen drongen onze Christene Democratische Vertegenwoordigers in Ka mer en Senaat aan opdat deze premie zou terug ingevoerd worden; doch zoolang de socialist Wauters minister was, werd er aan doovemans deur geklopt. Op het aan dringen der afgevaardigden der Christene Werklieden heeft Minister HEYMAN be slist deze bouwpremie op nieuw in te voe ren, en binnen kort zal diensaangaande een Koninklijk Besluit verschijnen. Minis ter Heyman heeft zich niet vergenoegd de bouwpremie terug in te voerenmaar deze teruginvoering geschiedt in zulke verhou ding dat voortaan de Kroostrijke Gezin nen eene redelijke verhooging van premie zouden toegekend worden. Hieronder geven wij de officieuse cijfers. De steden en gemeenten zijn verdeeld in 3 categoriën ie categorie gemeenten onder de 5.000 inwonders 2e categorie gemeenten van 5.000 tot 25.000 zielen 3e categorie gemeenten van meer dan 2 5 000 zielen. ie cat. 2e cat. 3e cat. aanvnngspremk fr.-2.000 2-500 3-. 000- famil. met 1 kind fr. 2 200 2.750 3.3öo a 2 fr. 2.400 3.COO 3.6oo 3 fr. 2.800 3.5oo 4.200 4 fr. 3.200 4.000 4 800 5 fr. 3.6oo 4.500 5.400. 0 fr. 4.0.00 5.000 6.000 De premie zal dus niet alleen terugbe taald worden, doch wordt vermeerderd naargelang het getal kinders der families die ze zullen aanvragen. Voorwaar een prachtig princiep en heel ten voordeele der kroostrijke gezinnen. Het mag immer niet gezegd worden dat de families met veel kinderen, dus met gtooten last, min bekwaam zouden zijn om een eigen huis te bouwen dan anderen. Voeg hierbij de provinciale premie berekend op 5o t.h. der staatspremie en iedereen zal kunnen bestatigen welken vooruitgang er gemaakt werd. Wij vernemen insgelijks dat Minister Heyman een wetsontwerp nedergelegd heeft ter herziening der wet op de werkon gevallen Prachtige verbeteringen zou den aan deze wet aangebracht worden heelemaal ten voordeele onzer werklieden slachtoffers van hun werkplicht. Bravo Minis'er Heyman! doe zoo voort zonder omzien. En laat nu maar de socialisten spreken van Minister Heymanneke; zij immers konden gedurende de lange jaren, welke zij, sinds den oorlog, in 't Ministerie ze telden, de sociale hervormingen niet in brengen, die Minister Heyman reeds in voege gebracht heeft op de enkele maan den dat hij Minister is. En de fameuze Nationalisten mogen met minachting schrijven over de A.C.W.ertjes (Algemeen Christen Werkersverbond) de Ministers, leden van het A.C.W., toonen intusschen dat zij er zijn, en ontzien niets om alle noodige sociale hervormingen aan te bren gen op tijd en stond zal ook, dank hunne tusschenkomst, de legerkvestie het stokpaardetje der Nationalisten eene voldoende oplossing bekomen. Groote schreeuwers verrichten niets, doch stille werkers zooals M inister Heyman doen veel goeds op sociaal gebied. Zonclagriisl De apotheek van M. Weckes- ser, Diksmuidcstraal. is alleen open op Zondag 25 Maart 1928. ter eere van den Op Zondag 11 Maart, werd om 5 uur met het Veni Creator de plechtige Triduum ter eere van den Heiligen Jean Marie Vianney, in St Pieter.s kerk. inge zet. Die wondersehoone kerk was voor die gelegenheid met smaak opgezet cn boven het Hoogaltaar, dat omringd stond van bloemenen planten, pi ijkte etn tafe reel voorstellende De Heilige Pastoor van wolken en licht omgeven, die in beide handen de Heilige Hostie draagt, zijn Jesus Eucharisticus, het middenpunt van heel zijn priesterleven. Die schilderij werd ons geleend door den apostel van den eeredienst van H. Pastoor van Ars Heer Wulleman van Oostende. Na de mededeelingen waarin de schik kingen voor den Triduum. 12-13 14 Maart, voorkwamen, mochten wij met groote vreugde vernemen dat Zeer Eerw. Heer Kanunik Delaere, Deken ter stede, van wege Zijne Doorluchtige Iloogweer- digheid Monseigneur Waffelaert, bisschop van Brugge, 't volgende schrijven ont vangen had Bisdom Brugge, q Maart iqzS. Zeer Eerw. lieer Deken, Monseigneur de bisschop zendt zijn besten vaderlijken zegen voor het plech tig Triduum ter eere van den II. Pastoor van Ars, opdat door zijne voorspraak de priesters geheiligd worden, en veel zon daars zich mochten bekecren. Genegen in Corde Jesu, get. Jer. Mahieu, Kan. Sekr. Meer nog wilde onze geliefde Bisschop en om ons allen aan te zetten van seffens aan die godsvrucht eene ruime plaats in ons herte te geven was dit tweede schrij ven bij 't eerste gevoegd Wij verleenen 50 dagen aflaat aan de geloovigen van ons bisdom, die vóór het beeld van den Heiligen Pastoor van Ars één Onze Vader en één Wees gegroet bidden tot bekeering van de zondaars. Brugge 3 Februari IQ28 v G. J. Bisschop van Brugge. Laten wij, alvorens verder te gaan een oogenblik lucht geven aan ons gevoelen van kinderlijke dankbaarheid tegenover Monseigneur en ons zijnen mildsten zegen er om 't verleenen van den aflaat. Dat de Triduum oprecht welgelukt is, getuigt de groote toeloop van geloovigen, toeloop, dagelijks vermeerderende, en die niet alleenlijk mocht bestatigd worden 's avonds in 't bidden van 't rozenhoedje voor de Bekeering der zondaars, in '1 lof en de meesterlijke sermoenen van Pater Ti Ho, capucyn, maar ook in de H. Mis sen, bijzonderlijk de Dure mis, die dage lijks Onze Lieve Heer werd opgedragen voor de bekeering der zondaars en zonda ressen. Op Zondag 11 Maart werd na de ope ning der Plechtigheden het wonderschoon beeld van den H. Pastoor door Zeer Eerw. lieer Deken Delaere gewijd, 't Is een prachtstuk in zijn groote eenvoudig heid... 't Komt uit de werkhuizen Dupont van Brugge Onze lezers zullen het ons niet kwalijk nemen zoo wij in enkele trekken w edtrge- ven de hoofdlijnen der drie sermoenen ons door Eerw. Pater Tillo voorgehou den. Hier ook mogen wij niet nalaten Pater Tillo toch zoo te bedanken omdat hij én zoo bijzonder wel zijne taak vol bracht heeft én ons onder die sermoenen zulk een deugd aan onze zielen gedaan heeft. Wij zijn hem dankbaar, ook zullen wij hem geen vaarw el maar een tot weer ziens zeggen en ook zooveel het in onze

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1928 | | pagina 1