YPERLINGEN, bereidt U voor tot de H. ffertefe VLOEKEN DllllnUl leven üii Me vaart van voir naar den vzer Katholiek met het woord maar niet met der daad 507 Jaar. - Nummer 13. 30 Centiemen. Zaterdag 31 Maart 1928. Katholiek Weekblad van het Arrondissement Yper YPER ABONNEMENTPRIJS 1 Jaar 15 fr. 6 maanden 9 fr. 3 maanden 5 fr. Men abonneert in alle Postkantoren en in het Opstelbureel. ABONNEMENT VOOR 'T BUITENLAND: 25 frank. Op het Opstelbureel alleen te vragen. BEHEER EN OPSTEL io5, ZONNEBEKE STEENWEG, ito, Postcheckrekening 40.201 (j. casier) waar op alle wekedagen alle inlichtingen te bekomen zijn van 14 tot 16 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeten tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden worden. Kleine berichten en nieuws ten laatste tegen den WOENSDAG avond. Ik ken geen leelijker dingen in de we reld als vloeken Telkens als ik hoor vloeken treft het mij als een kwetsuur. Daar is iets zoo brutaals, zoo hatelijks, zoo helsch in het vloeken, dat men meer dan barbaar moet zijn om het vrijwillig te doen. Vooral de groote vlaamsche vloek is afschuwelijk iemand die hem gebrui kelijk in den mond heeft kan onmogelijk een beschaafd mensch zijn. Met te vloeken doet men niemand voordeel, men zoekt ermede God te scha den en men mist zijn doel men schaadt ermee niemand dan eens eigenzelven. De groote fransche vloek in een echte vloek, 't is te zeggen e'ene godslastering, omdat men daar den naam van God doemt tot de geheime slechte machten Dit is vloeken. Maar de vlaamsche vloek heeft dit hate lijks aan zich dat hij geen vloek is maar eene domme vetwensching van eens eigen- zelf. Het ongoddelijke ligt hier dus in de bedoeling, in de meening. Onwetend dat de vlaamsche vloek geen \loek is en den kend dat hij eene ware godslastering is, spreekt men hem uit met het doel om God te tergen en oneer aan te doen wel, dan vloekt men wezenlijk. Maar op z.ijn eigen genomen en zonder bijbedoeling is de vlaamsche vloek niets dan een allerdwaast verwenschen van zijn eigen ik. En als men zoo honderden malen op eenen dag vloekt, als men, te pas en ten onpas, honderden malen daags loopt vragen aan God dat Hij u zou verdoemen, wat wonder indien God u eens verhoort God is niet doof en uwe slechtheid, want er is slechtheid in 't vloeken, zal Hij u den eenen of anderen dag wel betaald zetten. Van wie hoort men het meest vloeken Van voerlieden, fabriekwerkers, soldaten en anderen, maar meest van halfopge- schoten jongelingen, melkbaarden en dub bele jongens. Bij dezen komt de groot- doenderij te hulp aan de bedorvenheid van het hart. Dubbele jongens zijn in hun slechtste jaren, in hun apenjaren, zij heb ben veel van den Gorille en den Chim- panzé en zij vloeken deels uit natuurlijke neiging tot slechtzijn en deels uit natuur lijke pronkzucht. Er is op de wereld niets zooafstootelijk als een bedorven jongeling, 't Is hier wel de plaats om te zeggen corruptio optimi pessima het beste be derft tot het slechtste. Men ziet dat best als zulke jonge menschen eenen geestelij ke ontmoeten. Dat doet onmiddellijk hun ne slechtheid naar de oppervlakte rijzen en ze vloeken om het plezier van de verergernis. Daar hebben ze geen het minste genoegen aan, ze doen 't uit lou tere bedorvenheid omdat ze denken dat ze daarmee iemand knijzen of kwaad ma ken zoo vertellen ze ook vuile praat omdat ze meenen daarmee iets reins te bezoedelen. Maar genoeg van dat onhebbelijk soort menschen. Er zijn ook volgroeide lui die vloeken en vloeken zonder veel reden. Een voerman, zegt men, vloekt op zijn paard en 't is waar, het woord voermans- vloeken is gemeengoed geworden. Maar de voerlieden zijn niet alleen om te vloeken. Indien gij christenmensch zijt en harde stalen zenuwen hebt, stapt eens in een compartiment van eenen werklieden trein of een trein van vlaamsche permis- sionnairs. Gij zult niet lang binnen zijn of uwe ooren zullen ruischen. Ik zeg vlaam sche, want de Vlamingen bezitten die treu rige monopolie dat ze de ergste vloekers zijn op de wereld. Onder den oorlog als men een troep Belgen tegenkwam, was 't als een maartschevlage van vloeken die voorbijtrok, de Belgen stonden bekend als de vloekers van koning Albrecht en 't liedje in den volksmond had een vers om de Belgen te verheerlijken de Belgen ze vloeken en zweren. Wat men bij ons vindt en elders niet dat zijn vloek :nde vrouwen cn och arme ook kinderen Iemand heeft het willen onderzoeken waaraan het ligt dat er ten onzent zooveel gevloekt wordt. Pin hij is gekomen tot het besluit dat onze menschen zooveel vloeken omdat ze niet beschaafd genoeg zijn of liev er omdat ze niet taalbeschaafd genoeg zijn, omdat ze geen woorden genoeg be zitten de leemten, de ijdele plaatsen in hunne arme taal vullen die menschen aan met vloeken, zegt die zoeker. Het schijnt dat een dovrslag koeiwachter van alhier in geheel zijn taalschat niet meer bezit dan tachtig woorden. j I En die zoeker kan gelijk hebben voor wat de minnen aangaat. Ik neem aan dat een voerman op zijn paard vloekt omdat hij geen zachte woorden bezit om het ermede aan te spreken. Maar vat zal hij dan zeggen over vloekende vrouwen en kinderen. Vrouwen hebben doorgaans geen vvo/rden te kort en kinderen hebben zooveel geen woorden vandoen. Neen v loeken is eene besmetting het zet vtvort gelijk de pest en wee de mannen die de vrouwen keren vloeken, wee de ouders die dat helsche kwaad aan hunne kinderen overzetten. Een vrouwenmond werd do >r God ge schapen om woorden van zegening en van liefde te sp eken en niet om woorden van haat en verdoemenis uit te braken. De onschuldige mond van onnoozele kinde ren zou voor immer moeten gesloten blij ven voor zulke godslasterende uitdruk kingen, het hart van een kind is nog te klein voor zooveel haat, daarom is vloe ken in een vrouwenmond en vloeken vooral in den kindermond iets monster achtigs. Vloeken is gemeen, gemeen als de straatkeien. Vloeken is barbaarsch, grof, ruw, on gekleed. Vloeken is nutteloos, men kan er nie mand mee baten. Vloeken is schadelijk, want vroeg of laat worden vloekers gestraft zelfs hier op deze wereld. Vloeken is God getergd en vee hem die zich bloot stelt aan de wraak van God. Ook hoe weldoende treft het den bin nenkomer als hij in eene van onze oude vlaamsche herbergen treedt, daar het bordje te zien hangen metGod ziet mij, hier vloekt men niet. Men gevoelt zich seffens tehuis in zulke herbergen omdat men weet dat daar christene menschen wonen. Hoever zijn we van de tijden toen de menschen om het vloeken hunne tong ver beurden Niet dat het mijn wensch zij dat zulke tijden zouden terugkeeren, neen dat was eene wreedheid in den tegenover- gestelden zin. Maar er zou toch wel iets te doen zijn om die plaag van het vloeken te doen inkrimpen Alle lieden met ge zond verstand /ouden ermede instemmen dat er tegen het vloeken ingegaan werd. Immers men weze katholiek of protestant, nationalist of socialist, men kan toch, zonder zijn verstand verloren te hebben, noch genot noch genoegen ondervinden bij het hooren van die ergerlijke gods lasteringen. Ongelukkig genoeg is er op onze dagen tegenover veel slechtheid en bedorvenheid ook te veel onverschilligheid. .Men hoort vloeken, men siddert erbij en men gaat voorbij en laat maar vloeken. Het is zoo weinig, maar indien slechts alle welden- Katholieke Vlamingen Katlio'ieke Vlaamsche Partij Katholieke Vlaamsche leering 't AVas al Ylaamsch en Katholiek wat de klokke sloeg. Onze lezers zullen zich best de lokale aangelegenheden herinneren die het ont staan van deze politieke paitij hier in Yper teweeg bracht en hoe, onder deze schoone ea verleidende strijdkreet en leuze deze zoogezegde katholieken Vla mingen, die aan eenieder het monopool van het Vlaamsch en Katholiek zijn betvvis'.en, ten strijde trokken en in den Gemeenteraad enkele zetels wisten te veroveren. Maar nu dat hun doeltje bereikt is en dat hunne vette tegen dezen of genen po- litieken persoon voldaan is, komt langza merhand de waarheid uit en het schijnt o s niet ongelegen eens na te zien wat er van dit Vlaamsch Katholiek programma en van deze Katholieke Vlaamsche grond beginsels nog overblijft. Sinds lang heeft men kunnen bestatig„n dat die strijdleus slechts eene behendige list was om wat kort/iende kiezers in hun ne netten te vangen. De Yper>cheBode, die wckclijksch over de Vlaamsche aangelegenheden de ware leer verkondigd zoo zegt ze ten min ste geeft er ons in haar laatste nummer het slaande bewijs van. Katholiek? Vlaming Dat zijn wij ook maar Goddank niet op de manier van de Ypersche Bode Als Katholieken gehoor zamen wij aan de wijze raadgevingen en voorzichtige w enken van onze overheden. Als Vlamingen strijden wij met vv ilskraeht en vastberadenhcidom alle wantoestanden in Vlaanderen van den kant te helpen. Maar dat kan en dat moet cn dat zal in den schoot van onze nationale instel lingen. Lees het schaamteloos artikel Hoe Belgie de Vlaamsche Yzersoldaten behan delde artikel vol van onbewezen bewe ring en aantijgingen van Ward Hermans, opsteller van het dagblad De Schelde die zooals eenieder weef het officieel c r- gaanisvan de Vlaamsche Nationalisten, separatisten en aktivisten en andere isten die eertijds te Leuven samen met de communisten een amnistiemeeting be legden en hielden. Met wien men verkeert wordt men vereerd. Nen waardig rekruut voor den opstelraad der Ypersche Bode, voorwaar. En in het artikeltja De Grooten en de Kleinen» waarin de dr ften opgeruid worden ten bate van eenen hate- lijken en onverbiddelijken klassenstrijd. Is dit goed te keuren en goed te maken in name van katholieke grondbeginselen die ous aansporen tot meer vrede en betere verstandhouding tusschen alle maatschap pelijke standen? Of denkt de Ypersche Bode dat om haar Katholiek en Ylaamsch programma te doen zegevieren alle midde len goed zijn al mochten zij veroordeeld zijn door de Katholieke zedenleer en in tegenstrijdigheid met de bestaande wetten. Indien er gedurende de oorlog misbrui ken gewoekerd hebben is dit ten laste te leggen tan het regiem Is Belgie daar voor verantwoordelijk Is dit niet enkel en alleen te wijten aan den oorlogstoe stand Oorlog is barbaarschbeid. Oor- logstijJen zijn wantoestanden, abnormale uitspattingen van driften, zedenloosheid en m ichtmisbruik die in alle landen en bij al e volke i dusdanige misb uiken gebaard hebben. I Wie de wind zaait, oogst den storm De I» Yperschc Bode zaait met voile han den. Welke verantwoordelijkheid. Het schapenvacht is haar van de schou ders gegleden. De Ypersche Bode staat nu in het volle daglicht genurkteekend als een se paratistisch en antinationaal oorlogstuig, tegen ons Land en tegen ons Volk, bij huis van Schelde en andere. kende menschen verzet aanteekenden tel kens zij hooren vloeken, het is zeker dat er al veel minder zou gevloekt worden. En als Belgen gaan we toch zeker niet groot gaan op onze treurige faam en op het treurig vcorrecht dat we de grootste, zwaarste, ergste vloekers ziin van de wereld. In zitting van 14 Maa t IQ28, sprak Minister Baels over die levenskwestie voor Yper, in dezer voege De Heeren Butaye, Missiaen en Brutsaert hadden het over den i) Vaart van Yper naar den Yzer. Niemand meer dan ik, is bewust van de noodzakelijkheid van dit Kanaal. Ik wreet genoeg welke de nooden zijn van deze streek en ik ben over- tuigd dat er voor Yper geen toe- komst open ligt zoolang als de weg naar den Yzer en naar de z. e niet open is. Ik weet dat ook verscheidene Nij- verheden dr.ar zouden ontstaan zijn, o \va:e die va rt reeds uitgevoerd ge- i) worden. Is daarom dat de begroo- ting van 1928 daarin voorziet. Ik i) I er haal het nog de vaart is in de b -grooting br grepen en daa om zeg ik ook da' toekomend jaar in de be- grootingvan 1929, grootere sommen dienen ingeschreven te worden met het oog op den snellen vooruitgang der werken. G j weet datcr reeds werken uit- gevoerd werden aan Drie Grach'en en ook te Boe inghe, en dat er ge- bnggerd is geweest op verscheidene plaatsen, 't Ware uitzinnig daarmee niet voort te gaan en 't is daarom dat ik aangedrongen heb want ik ben niet rreester alleen opdat voor dit gedeelte van West-Vlaan- deren eene mooie som in de begroo- ting 7ou verzekerd ziin. Wij bedanken hertelijk Minister Baels voor zijn goede woorden voor heden en milde beloften voor morgen. En wij zouden hef zelfde willen zeg gen aan onze drie Volksvertegen woordigers. Maar tot onze groote verbazi-g, wanneer de buitengewone beg-ooting, waarin het Krediet van 800 000 fr. bekomen door de Afveerdiginpen bii M. jasoar, opgeleid door Dr BRUT SAERT, op Donderdag 22 Moart, ter stemming kwam was M. MISSIAEN afwezig, en M. BUTAYE stemde tegen. Enkel Dr BRUTSAERT stemde voor Groote werken vragen en weigeren de daartoe noodige kredieten te stem men, hoe rijgt men dat te zamen O, arme Logika KOMT TE VERSCHIJNEN van door C G E Z E L L E Q&r Ingenaaid 30 Frank. Gebonden 40 Frank. Prachtwerk dat in geen enkel Vlaamsch ge/in mag gemist worden. In aansluiting met het artikel versche nen in ons vorige nummer onder zelfde titel, zijn wij blij nog enkele nadere inlich tingen te kunnen mededeclen nopens de premies die zullen toegekend worden aan bouwers van goedkoope woningen of aan degene die een huis koopen'aan de Natio nale Bouwmaatschappij. Ten dien einde geven wij hieronder een uittreksel uit de rede gehouden over enkele dagen in dtn Senaat door Minister Heyman zelf, die er geheel zijn politiek van woningbouw en premiestelsel uiteenzette. «Ik moedig dus de politiek der premies aan. Ik ben zelfs van meening dat de perso nen die, ofschoon zij de premie niet hebben aangevraagd omdat zij meenden dat zij niet meer bestond, nog een verzoek zou den kunnen indienen tot op eer paalden dag, bijv. 20 Juni 102/''. Er'bestaat attn den anderen kant geen enkele reden, waarom de premie niet zou worden ver leend voor woningen waarvan de eige naars gemeenschappelijk het eigendoms recht hebben, mits e-lk appartement min stens uit drie woonvertrekken bestaat In geen geval zal het bedrag van de premie een vierde mogen overschrijden \;m de kosten van het bouw en, van liet apparte ment, met inbegrip vau het aandeel in.den prijs van den grond. Wat het bedrag van de premie betreft, voorzie ik dat r.ieihVè zeer belang; ijke verhoogingen zullen toegestaan worden ten voordeele \an de huisgezinnen met veel kinderen. liet bedrag der maxima-inkomsten zal schommelen volgens de belangrijkheid der gemeenten. Dit maximum zal bedragen 16 000 fr. in de gemeenten met minder dan 5.C00 inwoners l(i 800 fr. indien het gezin één kind heeft 17.600 fr. indien het gezin twee kinderen heeft19.200 fr. voor een gezin met drie kinderen 20.800 fr. voor een gezin met vier kinderen 22.400 fr. voor een gezin met vijf kinderen 24.000fr. voor een gezin met zes kinderen. In de gemeenten met 5 tot 15,000 inw o- ners zullen deze cijfers onderscheidelijk bedragen 17 f 00, 17.850, 18.7(0,20.4( 0, 22.100, 23.900, 25.500 fr. Voor de ge meenten met 15 tot 30.000 inw oners, zal het maximum der inkomsten 18.000 fr' bedragen 18 900 fr. zoo er een kind is 19.800 fr. zoo er twee kinderen zijn 21.500 zoo er drie kinderen zijn 23 400 zoo er vier kinderen z.ijn 25.200 voor vijf kinderen en 27 000 fr indien er zes of meer kinderen z.ijn. In de gemeenten met 30 tot (iO.OOO inwoners zijn deze bedragen onderscheidelijk 20 000, 21 000, 22 000, 24 000, 20.000, 28 0( 0 en 30 000 fr. Ten slotte in de gemeenten met meer dan 60.000 inwoners zal het maximum-inko men 22.000 fr. bedragen 23.100 fr. zoo er een kind is 24 200 zoo er twee kinde ren zijn 26.400 zoo cr drie kinderen zijn 28.500 zoo er v ier kinderen zijn 30,800 zoo er vijf kinderen zijn en ten slotte 33 000 fr. zoo er zes kinderen zijn. Waarde dir gebv uwen', met inbegrip van den grond zal in geen enkel geval, in de gemeenten der eerste categorie (00.000 inwoners en meer 60.000 fr. overschrij den in de gemeenten der tweede catego rie van 15 tot 60.000 inwoners 5".00 fr. en in de gemcentc-n der derde categorie met minder dan 15 000 inwoners 40 000 fr. Ten einde de regeling te bespoedigen, neem ik mij veo-, de aanvragen te doen onderzoeken door de provinciebesturen, terwijl het toezicht over en de toekenning van premiën zullen verzekerd worden door den di rist van mi n beheer. Het bedrag van premiën zal verschillen volgens de ge meen'en. Voor de gemeenten met meer dan 60.000 zielen zal de premie mogen gaan van 3.000 tot 6.0(0 fr. voor de ge-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1928 | | pagina 1