PASCHEN leis uosr de LandDoniers YPER Devos Deuuanekel Buitenland. 50; Jaar. - Nummer 14. 30 Centiemen. Zaterdag 7 April 1928. Katholiek AVeekblad van het Arrondissement Yper De Hoofdplaats van het Westland in feest YPER toont zijne LEVENSKRACHT 5° Handelsfoor Aanspraak van IVI VERMEULEN, tot 9 April 1928 der NIEUWE 8»W8V!ï.®f «kg, CA© r\ JJCtÖCIJC ABONNEMENTPRIJS 1 Jaar 15 fr. 6 maanden 9 £r. 3 maanden 5 fr. Men abonneert in alle Postkantoren en in het Opstelbureel. ABONNEMENT VOOR 'T BUITENLAND 25 frank. Op het Opstelbureel alleen te vragen. BEHEER EN OPSTEL io5, ZONNEBEKE STEENWEG, io5, YPER Postcheckrekening 40.201 (j. CASIEIi) waar op alle wekedagen alle inlichtingen te bekomen zijn van 14 tot 16 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeten tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden worden. Kleine berichten en nieuws ten laatste tegen den WOENSDAG avond. Alleluia lis de vreugdekreet die ont snapt aan den borst van onze Moeder de H. Kerk. Lange genoeg is 't een treuren, een zwijgen en een vasten geweest Zon dag laatst reeds, ter gelegenheid van de palmwijding en de blijde intrede van den vredekoning in Jerusalem, weerklonk reeds het gulden hosanna! maar dat was nog gedempte nog ingehouder,jie^^,ugde, dat was nog slechts een zegekre«£gésfaakt door het leven dat den dood ^rwint. Maar nu met het blijde Alleluia be,rst de blijdschap open gelijk de lentebloei op 't herlevend fruitgeboomte. Het gallemi als een beiaard in de zomersche zonnelucL, het valt als een zoete muziek op onze verwachtende ooren. Een blijdag voor ons! Eens te meer is de grondslag van geheel ons geloof, de hoeksteen van ge heel onzen godsdienst gelegd en beves tigd. Christus is verrezen zooals hij het heeft voorzegd. Emmaüs, wel -mocht uw hart van vrees in uwen boezem beven, nu reeds den derden dag dat hij dood is. Maar daar is hij, hij is bij u, hij stapt over den weg met u, voelt ge 't niet dat uw hart in uw lijf zit te gloeien. Zonen en Dochters van Jerusalem, Christenen altc- maal plengt uwe offers voor het Paasch- lam, het lam heeft de kudde gered, de onschuldigen met zijnen vader verzoend. Leven en dood hebben gewors'.eld in een tweestrijd, de heer van 't bestaan is ge storven en heerscht in volle leven. Zeg ons, Maria, wat hebt ge gezien langs den weg. Het graf van den levenden Christus heb ik gezien en de glorie van den verrij zende, de Engelen tot getuigen, met den zweetdoek en de doodskleederen. Chris tus mijne hoop is verrezen hij gaat u voor in üalilea. Wij-weten dat Christus verre zen is in der waarheid uit de dooden, gij zegevierende vorst heb medelijden met ons Amen. AlleluiaZoo bezongen onze chris- tene voorouders hun Paaschfeest in diepe poëzie. En nog heeft die dag niets van zijne heerlijkheid verloren. Wij gevoelen dat wij in het ware zijn, in het echte, en dat echte en ware is met een zoo mooi! Paschen is onze, is der christenen vreugdedag. Ja daar zijn blijde dagen nog in 't leven, zong de dichter, en dacht misschien dan wel op Paschen. We moeten ook niet altijd treuren, altijd wee- nen wij ook hebben, onze blijdagen en hoe zuiver is de vreugd die straalt vaneen dag lijk Paschen. Hij komt gelijk een zonnestraal na lange regenvlagen, na het lange boetgetij van de vastendagen. Stil aan komt hij naar voor gebloeid uit dagen die hem voorafgaanPalmenzondag, de groene dag van de blijde hoop; Witten Donderdag, de roode dag van het laatste avondmaal. Goeden Vrijdag, de purperen dag van dood en treurnis. Goeden Zater dag, de witte dag van de kiemende vreugd en eindelijk breekt hij uit, de gulden Zon dag. Pascha! de voorbijtochtgedachte nis van den overtocht van den Engel der vernieling over de met bloed besmeurde deurposten van de kinderen van Israël. Pascha! de overtocht: gedachtenis van de reis der Hebreeuwen doorheen den droogen schoot van de Roode Zee Paschade overtocht van Gods genade over onze zondige zielen om ze vrij te maken en hun den vrede terug te brengen van de voldane plicht en van het gerust geweten. De voldane plichtHoever zijn we van het geloof onzer voorouders! Hoeveel menschen, hoeveel gedoopte christenen zullen aan hunnen plicht voldoen, of zal de storm van onverschilligheid, van ongods dienstigheid die over de wereld woedt, van langs om meer menschen van hunne plichten afrukken, zal hij hoe langer hoe meer slachtoffers eischen. Zal het geloof te niet gaan en de Godsdienst verkwijnen en verdwijnen Dat is het geheim van God. Hij slaapt soms op den roeibank en rondom woedt de storm. Maar laten wij niet klein zijn van geloof, laten wij niet vreezen dat vergaan zal wat onverganke lijk is Hij slaapt, maar op zijn uur zal Hij gebieden aan wind en weer en dan zal er groote stille zijn. Wij moeten hopen tegen alle hoop in hoe dikwijls hebben de kwaweerprofeten al voorzeid dat het christendom zijn tijd had uitgedaan, dat het aan het verdwijnen was en telkens duikt het weer op spring levend en vol jeugdigen gloed om zijne lijkbidders te beschamen. Wij beleven, 't is waar, een tijd van verslapping. Ongeloof en onzedelijkheid vieren hooggetij, 't is ebbe in plaats van vloed en bij 't zien der wateren die aftrek ken, bij 't vaststellen van den afval van menige zielen zou ons hart een oogenblik weifelen, ons gemoed zou willen zinken en de hemel van onze ziel zou willen bene velen. Maar kom De eerste kleine christen heid beefde ookzij mocht vreezen nu dat haar stichter den dood was ingetreden, dat ze algavw zou versmacht worden in haar eigen bloed. Hoe moeten de kinderen der jonge Christikerk gevreesd hebben in die dagenDoch duren deed het niet. Christus, hare hoop,stond op en ging hen \oorin Galilea. Ons ook zal de Zegeko ning Christus eensdaags voorgaan en hij zal de afvalligen van zijne kudde tot hem roepen, hij zal de scheuren in het kleed toehalen, en dan zal er slechts een herder en een schaapkooi zijn. Vertwijfelen mo gen wij dns niet, hopen moeten wij. Laten wij met de kinderen der Hebreeuwen onze kleederen over den vloer spreiden en de takken van palm en olijfboom rukken, want daar komt hij, gezeten op het veulen \an eene ezelin, op wie nog niemand ooit gezeten heeftdaar komt hij, gezegend in den naam des Heeren, de zoon van David. Daar komt ons licht en de duisternis gaat op de vlucht, daar komt onze vreugd en tranen droogen op, daar komt onze overwinning en de vijand van onze zielen wijkt, daar komt onze hoop en het anker zit vast, daar komt onze liefde en onze ziel herleeft. Laat het rondom ons maar dreigen, laat het rondom ons maar storm zijn, laat de hel haren triomf beloeren. SURREXLT hij is verrezen, hij is terug bij ons, hij is terug met ons en, slaapt hij, laat hem slapen, hij is met ons; wie kan ons tegen Hosanna zingt de zegepraal want vroeg of laat komt die aan ons. Alleluia zingt de vreugd want ander maal is God, is onze lieve Heer uit de dpoden opgestaan, en de dood die hij heeft overwonnen heeft voor de eeuwig heid op hem geen vat meer. Zwak bestuur leidt tot wetteloos heid, maar onbepaalde macht brengt sterke neiging bij tot dwingelandij. AMERICA Sedert eeni^e dagen gaat het in America nog erger dan hier aangaan de het speculeeren. In de Beurs van New-York zijn er dagelijks tusschen 3 en 4 miüioen titels gekocht en ver kocht Men zegt dat er in deze stad 3oo nieuwe millionairen opgerezen zijn maar aangaande het getal dezer die te gronde gegaan zijn werd er niet gesproken. Eerweerde Heer Alphonse No- tebaert, Kanunniek en Pastor te Rochester (Staat van New-York) is, aldaar in den ouderdom van 8o jaren overleden op 29 Maart. Te Oostende geboren was hij sedert 40 jaren pastor te Rochester waar hij door alleman hoogwettig aanzien was. Tertijds de pogingen van Koning Leopold II om de Congo Staat te stichten hielp Pastor Notebaert, en met goeden uitslag, om de bijstand der Vereenig- de Staten te bekomen tot het reuzen werk van onzen Koning. Later als wanneer onder de leiding van Morel en Tasement de anticongoleesche s'rijd hevig opkwam was Notebaert een der aanzienlijkste tegenstrevers tot deze propaganda. Koning Leopold vereerde hem met het Kiuis vrn Congo en dat van Officier van de Leopoldsorde. EGYPTE Opnieuw eischt de Egyptiaan- sche regeering volledige onafhanke lijkheid namelijk het recht door hare eigene macht zonder tusschenkomst van vreemde legers haar grondgebied te verdedigen, de vaart van Suez in begrepen. Zij eischt ook het recht van de buitenlanders te beschermen en weigert dus verder ten dezen opzichte onder den dwang van Engeland te blijven. Ongetwijfeld zal het Engelsch be stuur dat voorstel niet goedkeuren. Verrekijker. ENGELAND Het stemrecht is door de Kamer voor alle vrouwen, 21 jaren oud, toe gestaan. Aangezien zij in veel grooter getal zijn dan de mannen (ongeveer 2 millioen meer). Mannen let goed op, wat zou er gebeuren moeiten zij wil len meester spelen ITALIË Zekere twist is te voorschijn gekomen tusschen Z.H. den Paus en het Fascismus.Het katholiek centrum hadzich in het openbaar verklaardals deel makende van de fasciste partij niettegenstaande zekere punten van het programma welke met de on afhankelijkheid van de Heilige Kerk niet overeenkomen Z. H. de Paus hcefttot datcentrumkentaar gemaakt dat hij deze handeling niet kon goed keuren, namelijk aangaande de maat schappijen der christen jeugd. Men hoopt vast in Rome dat dezen twist in korten tijd door eene wederzijd- sche verbintenis zal opgelost worden INHULDIGING en OPENING der mei Koloniale Landbouwtentoonstelling Tot vermijding of uitroeien an de zwarte kanker der aardappelen, nam de Minister van Landbouw den 28 Maart 1.1. het volgend besluit Alle voortbrengers of bezitters ian aardappelen, die zwarte kanker zien in hunne opbrengst of bewaarplaats, zijn verplicht dat onmiddelijk aan te geven aan den burgemeester der gemeente. Deze zal telegraphisch den Minister van Land bouw er van verwittigen. De aardappelknollen, geoogst op een grond met zwarte kanker besmet bevonden door de opzieners van den dienst voor plantenziekten, mogen niet van den grond weggehaald worden, ten ware zij eerst gekookt worden. Het is verboden aardappelen te bewaren of te planten op besmet verklaarde plaat sen. De ziekteopziener mag, in bepaalde gevallen, dat verbod uitbreiden totandeie gew assen, wier bewerking of teelt gevaar zou kunnen opleveren door het versprei den van zwarte kanker. De ziekteopziener mag daaraan af wijkingen toestaan, onder andere voor het doen van opzoekingen, of w7aar het soorten betreft, bekend om hun weerstandsvermo gen tegen zwarte kanker. De misdrijven tegen dat besluit zullen gestraft worden volgens artikel 21 van het Kon. Besluit van 2 Sept. 1822. "Wanneer de toepassing van deze be schikkingen groote schade aan den patat- tenkweeker zou veroorzaakt hebben, mag de Minister van Landbouw eene vergoe ding verleenen. Er is verbod gegeven van aardappelen, besmet met zwarte kanker, in 't land te brengen. Talrijke overheden en vooraanstaande personen hebben er aan gehouden door hunne tegenwoordigheid, de inhuldiging en opening der handelsfoor te vereeren. De plechtigheid nam aanvang om 2 uren in de beroepschool. De heer Hector Vermeulen, Voorzitter der Handelskamer, omringd van de be stuurleden en van het Inrichtiiigscomiteit der Handelsfoor, verwelkomde de over heden en sprak de rede uit, welke wij hierna geven. Daarna in de Staatsmiddelbare school, wierden de Koloniale tentoonstelling en de verscheidene standen ingehuldigd. Onmiddelijk daarna kreeg het publiek toegang in de lokalen. De ruime schoollokalen zijn als bij too- verslag herschapen in prachtzalcn waar nijverheidsvoortbrengsels, kunstvoorwer pen en allerlei verbeterde uitvindingen het oog van den bezoeker streelen De koloniale tentoonstelling is vlakweg wonderbaar Mannen met initiatief moe ten hunne oogen richten op onze kolonie, zien en beg ijpen wat naar Congo kolonie kan gezonden worden en welke produkten van daar kunnen getrokken worden. Een bezoek in de Koloniale tentoon stelling, ingericht door het Koloniaal Ambt onder b. stuur van heer Janssen is aantrekkelijk, leerzaam en doet de oogen richten naar de rijke streek, welke voor het geslacht dat ons zal volgen, eene on uitputbare bron van rijkdom zijn zal De stand van M Stevens Pattou, op de groote markt, maakt op zijn eigen eene landbouwtentoonstelling uitM. Stevens heeft waarlijk noch moeite noch kosten gespaard 0111 in de hoofdplaats van het Westland, Center der Ypersche land bouwstreek, eene uitgelezen verzameling van landbouw machienen te vertoonen. Er wordt herinnerd dat de tentoonstel lingen open zijn tot Maandag avond 9 April. De ingangskaart kost 1,50 fr en geeft recht tot het bezoek in al de lokalen. Er zijn persoonlijke kaarten te verkrijgen als ook familiekaarten, voor personen wonen de onder hetzelfde dak (Zich wenden daar voor tot M. Edgard Cardinael, Rijssel- straat, Yper). Op den Hoogdag van Paschen, zullen drie puike concerten gegeven worden op de kiosk der groote markt. Om 11 1/2 u.,4 u. en 5 1 /2 u. "«at -m. va Op tweede Paaschdag, drie nieuwe concerten op dezelfden uren. Het bestuur der Handelskamtr heeft ook gezorgd voor een kunstavond, met het sluiten der foor;dit feest wordt gege ven, den Maandag avond om 8 uren in Lapierre's zaal, in de Hondstraat het bestaat uit een voordracht met Concert over de Oude Kantwcrkliedjes van Yper en Poperinghe, gedurende de jaren 1895- 1899, uit den volksmond opgeteekend. De heer professor Blyau z: 1 als voor drachtgever optreden. Jufvrouw Isabella Stas van Antwerpen als Kunstzangeres en de toondichter Albert Sarly van Antwer pen als begeleider. Ingangsprijs 2 franken. Deze zoo zoete herinnering aan den gulden tijd van voor den oorlog, is tevens eene voorlezing van echte Ypersche Fol klore en zal voorzeker in den smaak val len van onze medeburgers. VOORZITTER DER II AN DELSKAMER Heer Burgemeester Mijne Heeren Wanneer wij in 1920 in voorloopige woonsten en barakken van ciment, van hout of van ijzeren platen, een nieuw leven begonnen hadden te midden onzer puinen, dan kwamen eenigen onder ons bijeen tn gaven den eersten plakb ief uit Yper herleeft Den eersten kreet uit de toen nog be staande woestenij, deze ontwaking eener doode was onze eerste stap op den weg tot heropbeuring van ons dierbaar Yper. De plakbrief prijkte in de barakken van het front als de eerste gloor eener opstaande zon, als het baakvuur van een nieuw le ven. Het eerste jaar waren w ij met dertig, het tweede met zoowat zestig het derde met bijna honderd. Maar de barakken verdwenen, de hui zen rezen op. Wie naar Yper kwam moest tusschen de puinen niet meer gaan zoeken. Het nieuw Yper verrees uit de aschen van het oude, met schoone win kelramen, met schoone uitstallingen, zóó schoon dat men ons soms durft verwijten het te schoon herbouwd te hebben. En de stad die tot dan toe door de kunstmatige bedrijvigheid der herbouw gebloeid had, moest nu hare eigene baan zoeken... dan voelden wij op ons eene nieuwe taak vallen, dan beseften wij de verantwoordelijkheid die op ons drukte Yper te maken wat het zijn moest. Deze vijfde foor is de zooveelste uilirg eener wil tot vereffing onzer stad, wil die op zekere gebieden en namelijk op dat der herstel onzer waterweg zooveel tegen stand ontmoet, maar die door zijne hard nekkigheid toch overwinnen zal Het programma onzer fooren Wel, ■m, ftt BIEDT U AAN VOOR EENE KOSTELOOZE PROEF I VERDEELERS m MEEN EN POORT TJetoon 55. sem m. m m 'sa. Vu. .-m m.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1928 | | pagina 1