EEN HART, EEN ZIEL ntllaiM Leien Katholieke Werkgevers NET NIEUWE YPER heeft getoond wat het kon! 50 Jaar. - Nummer 15. 30 Centiemen. Zaterdag 14 April 1928. Katholiek Weekblad van het Arrondissement Yper 'S PAUSEN ORDEWOORD f4et Vpeps^he Üo!l{ Yper's Haradelsfoor Yper op S ZOMERUUR ABONNEMENTPRIJS 1 Jaar 15 fr. 6 maanden 9 £r. 3 maanden 5 fr. Men abonneert in alle Postkantoren en in het Opstelbureel. ABONNEMENT VOOR 'T BUITENLAND: 25 frank. Op het Opstelbureel alleen te vrager. BEHEER EN OPSTEL io5, ZONNEBEKE STEENWEG, io5, YPER Postcheckrekening 40.201 (j. casier) waar op alle wekedagen alle inlichtingen te bekomen zijn van 14 tot 16 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeten tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden worden. Kleine berichten en nieuws ten laatste tegen den WOENSDAG avond. Toen onlangs Mgr Binet, aartsbisschop van Besancon, na zijn verheffen tot de waardigheid van cardinaal, uit Rome in Frankrijk terugkeerde, verhaalde hij aan den opstelraad La Croix zijn tweede on derhoud met Z. H. den Paus. Tijdens dit onderhoud, zeide hij, ge voelde ik mij geheel op mijn gemak, en ik verstoutte mij te vragen Zeer IIVa der, vermits Gij me zegt dat ik uw tolk moet wezen bij mijn geliefde landgenoo- ten, moet ik hun van uwentwege een or dewoord mededeelen, aan de mannen, bijvoorbeeld, aan de mannen der Natio nale Katholieke Federatie En Z. H. Pius XI antwoordde (i Herinner hun het ut sunt in ununt. Dat is het groote ordewoord. Dat zij één wezen. Doch wij bedoelen niet enkel een heid in een sentimenteelen zin Wij be doelen eenheid inzake overtuiging en ge dragslijn. Dat ze te dien einde wederkee- rig'wat weten te offeren. En daarom moet er tucht onder hen heerschen. En daar tucht gehoorzaamheid veronderstelt, dat ze de bisschoppen en de priesters een kin derlijke, volkomen, vertrouwende gehoor zaamheid wijden Entoen de cardinaal Hem vroeg of Hij geen ordewoord mede te geven had voor de jongeren, sprak de H. Vader Wij kennen het Katholiek Verbond der Fransche Jeugd, en verliezen het niet uit het oog. Wij hebben het zeer lief, om dat We zeer tevreden zijn over z nen geest, die uitmuntend is. Wij verlangen dat die organisatie meer en meer talrijk worde en bloeie, want, inderwaarheid, de geest die haar bezielt, is goed... sfc De woorden van den IJ. Vader zijn dui delijk ze vergen noch toelichting, noch commentaar. Eenheid één hart, één ziel zoo luidt 's Pausen ordewoord en voor de mannen, en voor de jeugd. Eenheid en tucht. Tucht en gehoorzaamheid tegenover hen, die door de Kerk zijn aangesteld om ons onze plichten voor te houden en ons de wegen aan te duiden welke wij dienen te volgen. Dat vraagt de Paus, dat beveelt Hij ons. Instede van onzen tijd en onze moeite te verbeuzelen met te zoeken naar formu- len welke ons dichter kunnen brengen tot hen die, inzake godsdienst en geloof, onze tegenstrevers zijn en, op dit terrein, onze vijanden zullen blijven, laten wij liever onzen wil en al onze krachten samentrek ken op het doel, ons door den Paus aan gewezen: ut sunt in unum laten w ij één wezen, niet in woorden, niet op papier, maar metterdaad, in werkelijkheid één als overtuiging, één als gedragslijn. Dit eenheidsgebod geldt ook voor de jeugd. Zoowel voor de Belgische als voor de Fransche jeugd. Z. Em. Cardinaal Van Roey herinnerde het, ten andere, in zijn toespraak over Jeugdbeweging in Vlaamsch Nationalis me De gedachten en de wil van den H. Vader zijn bekend zei onze eer biedwaardige Primaat onlangs, ter ge legenheid van 't Congres van Luik, heeft Hij een dringend beroep gedaan, zoowel op de Vlaamsche jeugd als pp de Waal- sche Wat de Waalsche jeugd in de richting aangew ezen door den H. Vader, tot stand wist te brengen, is schitterend gebleken op den heerlijken dag van 't pas verzwon den jaar, teen vijftig tot zestig duizend jongelingen op de openbare wegenis te Luik, Christus als Koning huldigden. Voor wat aangaat de Vlaamsche jeugd, sommigen meenen dat zij als organisatie minder van tel is. Zij vergissen zich. Ongetwijfeld, een gedeelte onzer jonge lingschap is min of meer afgeweken van het doel dat de H. Vader vooropstelt, en juist om die afgew ekenen terug te bren gen in de rangen, waar heerschen reine godsdienstzin, tucht en gehoorzaamheid, hield Card Van Roey zijn indrukmaken de aanspraak. Maar de groote massa onzer Vlaam sche katholieke jeugd bleef trouw aan haren plicht en volbrengt geestdriftig het ordewoord des Pausen. Zonder veel beslag werkt zij aan 't uit breiden en ve-stevigen harer organisatie, die omvat zoowel de bloem van den ar beiders- als van den burgersstand, het puik onzer landbouwerszonen, de beste onzer studenten. Luik was verleden jaar een verrassing, Antwerpen wordt in Augustus 1928, een veropenbaring. Want 't staat nu vast den 26 Augus tus neemt het katholieke land te Antwer pen de Vlaamsche katholieke jeugd in oogenschouw, en we noodigen allen, die nog twijfelen aan de saamhoorigheid en de macht der Vlaamsche jongelingschap, van nu af aan uit, dien dag naar Antwer pen te komen. Dan zal het hun blijken dat het Noorden niet onderdoet voor het Zui den, en 's Pausen ordewoord ook in de Vlaamsche gewesten aanvaard wordt als wet, en nageleefd in een en geest van on wrikbare tucht en volkomen gehoorzaam heid. Zooals onze lezers het weten werden over enkele dagen sociale studiedagen ge houden te Brussel, door het landelijk ver bond der Christene Werkgevers. Deze studiedagen waren uiterst belang rijk, en de werking uitgaande van het verbond der Christene Werkgevers is verheugend, het is een bewijs dat zij sa men met den Katholieken Boerenbond en met het Algemeen Christen Werkersver- bond willen medewerken en streven om het Christen Maatschappelijk ideaal en onze moderne samenleving te doen zege vieren. Deze studiedagen werden gesloten door den Fleer Ingenieur Dallemagne, Voorzit ter, met een uiterst belangrijke rede waar van wij hieronder een uittreksel geven «Het syndikalism is degrootehefboom, door het socialism gebruikt tot de aan trekking der massa, en dat ook, zeer rechtmatig overigens, de kristenc demo- kratie heeft gediend tot het bereiken van bijzondere uitslagen. Het kan in de chris tene demokratie neg groote diensten be wijzen, indien het zich hoedt voor alle buitensporigheden, welke gevaarlijk zijn voor den socialen vrede. Fin wij moeten vertrouwen stellen in de leiders der chris tene demokratie, die wijs genoeg zijn om te begrijpen dat het demokratisch belang niet strijdig mag zijn met het algemeen belang. Laat ons nochtans erkennen dat het eenzijdig syndikalism niet de definitieve, noch de volledige formuul is der sociale organisatie, formuul welke in staat zou zijn de samenleving te redden en ze terug te bezielen met deze verstandhouding en met dezen vrede, welke zij zoo noodig heeft. Wij moeten terugkeeren tot de gemeng de organisaties, tot de gilden van arbei ders en patroons. Deze bewering zou stoutmoedig kun nen blijken indien wij, om ze te staven slechts op ons eigen oordeel steunden. Doch Z. H. de Paus Pius XI heeft mij persoonlijk, in December laatst, zijne ver langen uitgedrukt dat onze sociale aktie zou uitloopen op de stichting van zulk organisme. De H. Vader onderlijnde zijne raadgeving met deze woorden Wij willen geen strijd meer, wij hebben genoeg strijd gehad Wij hebben den II Vader onze statuten en onze vorige verslagen en werkzaamhe den onderworpen. Fin ziehier den brief, welke wij het gejuk hadden te ontvangen. Vatileaan, 24 Januari 1928. Heer Ingenieur, De H. Vader heeft met cene bijzon dere welwillendheid den brief aanvaard, welke gij hem rond Kerstmis hebt ge schreven, en waarin gij Hem bedankt voor de raadgevingen welke Hij u in De cember heeft verleend over uw christen sociaal apostolaat. Zijne Heiligheid bedankt u uit gan- scher harte om dien blijk van kinderlijken eerbied en wensebt u geluk, omdat gij uwe christene sociale werking bezielt met dezen geest van liefde, welke men alleen in het Evangelie vindt, en welke alleen de sociale standen nader bijeen kan brengen, met te verwezenlijken dat de patroons en arbeiders broeders zijn voor God, de eene en de andere hun goeden wil bijbrengende voor de herstelling van het geluk en den vrede. De Heilige Vader heeft ook de statu ten en de verslagen der le en 2e kongres- sen der Patronale Sociale dagen gelezen, en verheugd zicht bij de vastelling dat de aanvang van uwe werkzaamhed.n den stempel draagt an eene oprechte belang stelling voor het zedelijk en stoffelijk wel zijn der arbeidende klas. 't Is dus uit ganscher harte dat Zijne Heiligheid u zijne vaderlijke wenschen stuyrt, opdat, pijler hoede der Herders,, het werk steeds meer doordrongen worde van de eeuwige princiepen van liefde en rechtvaardigheid voor het algemeen wel zijn. (Get. Kardinaal G.isparui Roma locuta estRome heeft gespro ken Er blijft ons niets anders over dan er de besluiten uit te trekken. Ook zijn wij reeds in onderhandeling getreden met al de bisdommen voor de studie van de beste wegen en middelen tot de instelling van gemengde komiteiten van sociale samen hing wij zullen daarin begrijpen al de standen der samenleving, wij wenschen de medewerking van al de bestaande wer ken, tot het oprichten van eene groote beweging van sociale heropbeuring. Laten wij ons allen vereenigen in goeden wil onder de hoede van God, uit liefde tot Christus en onder het gezag van Z.II.den Paus. Ik stel u voor volgend telegram naar Rome te 'sturen Aan Z. H. den Paus, Christene patroons en arbeiders, ver- eenigd in sociale degen, eerbiedig onder danig aan de onderrichtingen van Z. H. den Paus, juichen den H. Vader toe I KOMT TE VERSCHIJNEN van door C G E Z E I. I. E IW Ingenaaid 30 frank Gebonden 40 frank Prachtwerk dat' in geen enkel Vlaamsch gezin mag gemist worden. Het BESTE en ZEKERSTE middel om regelmatig het blad te ontvangen, is een abonnement vragen in de post op De Ilandelsfoor met Koloniale tentoon- ling. geopend op Witten Donderdag, sloot Maandag avond hare deuren, na een ongehoorde bijval genoten te hebben. Begunstigd door een heerlijk weder] had gansch de stad een feestuitzicht ge nomen. Duizenden bezoekers van het omliggende, \ele Fransche en Engelsche toeristen hebben de- stad en de lokalen der handelsfoor bezocht. 27 Scholen met samen 1432 leerlingen, onder het geleide hunner meesters en meesteressen hebben de lokalen der hanlelsfoor be zocht en na hun terugkeer te huis, te lande, hebben het goede zaad gezaaid bij hunne ouders, bij vrienden en kennissen, Gaat niet naar vreemde steden om )i uwe aankoopen te deen Yper is spring- levendig, de geurige en fleurige winkels zijn van alle slach van koopwaren voor- zien Bezoekt Yper en bevoordeeligt zijn handel en nijverheid. 20 Klassen met 700 leerlingen bezoch ten ook de diamantslijperij van Mijnheer de la Kethulle. De concerten op de Groote Markt ge geven, Zondag en Maandag, door de Harmonien tan Abeele, Ploegsteert en Poperinghe en de drie muziekmaatschap pijen van Yper, genoten machtig veel bijval. Ofschoon allen wedijverden om ter schoonst, gaven Ypriana en de Philar- monie van Poperinghe, echte kunst werken. 't Was vlakweg bewonderenswaardig. i De Yperlingen hebben voor alles wat hen door den oorlog ontrukt werd, eene innige genegenheid zij zijn gehecht aan het heerlijk verleden, aan de roemrijke geschiedenis van Yper. De melodieuze liederen onzer kantwerk sters behooren ook tot dat geliefd verle den velen ervan zijn hier door den oorlog uit den volksmond verdwenen. De verza meling ervan is gelukkiglijk bewaard ge bleven, dank aan de ijverige nasporingen in de jaren 1895 tot 1899 gedaan door den heer Albert Blyau, alsdan professor alhier en den heer Marcel Tasseel, eene joviale Ypersche figuur van voor den oorlog. Het heeft de Yperlingen aangenaam geweest, met het sluiten der Paaschfeesten en der Handelsfoor, een liederenavond bij te wonen, en den heer Albert Blyau te booren in dien schat putten, door hem zelve verzameld en opgeteekend, zoo als hij het uit den volksmond en in de kant werk sterscholen hoorde. Met medewerking van den heer Albert Sarly, toonkundige-begeleider op piano, en Jufvrouw Isabella Stas. Kunstzangeres hebben zij ons vergast op een kunstavond, van echte Ypersche geschiedenis. Het was voor alle aanhoorders eene veirassing en een veropenbaring: De geleerde en bestudeerde voordracht van M. Blyau, de kunst van zangeres en bege leider deden deugd aan 't hart der Yper lingen, alwanneer zij opvolgentlijk te hooren kregenDe liederen uit de oude Ypersche en Poperingsche Kantwerk scholen A) De Tellingen, Het scherrewerker- tje, De drie soldaatjes, Maria Egyptina. Van de twee eigen zusters, Van Machriet je, De Kwa stiefmoeder, de Hemelbruid, de Keizer en de Turk. B Klein Sacramentdag te Yper en St Annadag te Poperinghe. Mooienmakersdag, Wij hebben ons kusje in 't kasje gesteken, Rijk en Arm, Spelewerkersmestdag, Van den Span jaard. Ballotje, Leanderen Rosalinde. De heer Blyau en zijne twee medewer kers oogsten veel bijval en alswanneer M. Hector Vermeulen, Voorzitter der Handelskamer, hen bedankte voor hunne medewerking in het opluisteren onzer Paaschfeesten was hij de tolk van alle Yperlingen. die hunnen geboortegrond beminnen, werken en ijveren voor zijn welstand, bloei en vooruitgang. Het avondfeest werd opgeluisterd door de meisjes der Kantwerkschool onder het bestuur van Jufvrouw Hallaert voor en na de voordracht vergasten zij de aan hoorders op kantwerkstersliederen ge zongen door frische Kinderstemmen. Een uitgebreid verslagder Ilandelsfoor, wordt door plaatsgebrek verschoven tot een naaste nummer. Wij kunnen dit kortbondig overzicht niet sluiten, zonder hulde te brengen aan het inrichtingscomiteit der Ilandelsfoor, hetwelk alles op touw stelde, geen moeite spaarde gedurende drie maanden voorbe reiding, en in de laatste week dag en nacht wrocht tot het goed gelukken der fessten. Het getal bezoekers der Handelsfoor overtreft van een duizendtal, het cijfer van \erleden jaar. Men schat dat tien duizend personen de scholen inbegre pen de lokalen bezocht hebben. Dat de leden van het comiteit in hunne taak slaagden en hun gewenschte doel be reikten, is gebleken. En dat is hunne be looning Een aanmoediging is het ook om het volgende jaar een verderen stap te zetten en iets nieuws en meer uigebreid aan te durven. Yper, mijn beminde stad, Hertelijk proficiat G'hebt een goede foor beleefd Die U opgeluisterd heeft, D'Handelsbond wrocht vroom en vroed, En verzamelt hier veel goed Waarnaar vele kwamen zien En veel geld voor kwamen biên Zes muzieken deden mee En vergeestigden de stee, En 't oud spellewerkerslied Klonk, zoo 't klonk in 't ver verschiet. Dat is goed en deugdlijk werk I.iefd' hermake ons Yper sterk I.iefd' aan Yper door elkeen, 't Heeft vier jaar voor al geleen Yper, g'hebt de marteldood Door 's Lands vijands lood en schroot Voor bet Vaderland geleden. Na vier jaar t'hebben gestreden I.aagt Gij plat, in puin en gruis, Zonder één bewoonbaar huis, Zonder hal en zonder kerken, Met geschonden vestingswerken, En in een omwoelden schoot Vonden, lacy veel de dood. Yper, waarom leedt Gij zoo 't Was uw lot, al was 't U noo, Van 's Lands vijand tegen t'houden Zonder iets nog over t'houden. Maar Hij die 't heelal bestiert En om U bewogen wierd, Zond U hulp om 't l.and te redden En het onrecht te beletten. Om dat doel woudt Gij vergaan, En Uw offer stond God aan. Yper, met Gods hulp sta op Hier kreeg Duitschland klop en schop En Europa rust en redding. Uw belegen uw' ontzetting Zijn de wereld door bekend, En voorspellen een slecht end Aan die nog de vrede storen. Yper, kom nu op en voren I Vaderland en Volkenbond Wreken U op die U schond. In den nacht van Zaterdag op Zondag vangt het zomeruur aan. Derhalve moe ten de uurwerken 's avonds om 11 u. een uur vooruitgezet zijn en gesteldop 12 u. Treinen trams, autobussen, alles is van Zondag af geregeld op het nieuwe uur.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1928 | | pagina 1