Hoe lees ik mijn dagblad De zoon ooi Slavin GROOTE VEEPRUSKAMP Buitenland. 50r Jaar. - Nummer 16. 30 Centiemen. Zaterdag 21 April 1928. Katholiek Weekblad van het Arrondissement Yper Op Maandag 7 Mei 1928 1e Prijskamp 3e Prijskamp 4= Prijskamp 5e Prijskamp 6 Prijskamp Brunee! de MontpeLier. J4et ypeps^he Öol^ ABON NEMEN TPRIJS 1 Jaar 15 fr. 6 maanden 9 fr. 3 maanden 5 fr. Men abonneert in alle Postkantoren en in het Opstelbureel. ABONNEMENT VOOR 'T BUITENLAND: 25 frank. Op het Opstelbureel alleen te vrager. BEHEER EN OPSTEL io5, ZONNEBEKE STEENWEG, ïo5, YPER Postcheckrekening 40.201 (j. casiek) waar op alle wekedagen alle inlichtingen te bekomen zi jn van 14 tot 13 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeten tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden worden. Kleine berichten en nieuws ten laatste tegen den WOENSDAG avond. Langen tijd ben ik geweest zonder een enkel nieuwsblad te lezen en ik was de gelukkigste mensch ter wereld. .Maar het gaat met het nieuwsbladlezcn gelijk met het rooken, snuiven of geneverdrinken als men er eenmaal meê begonnen is, men moet voortdoen, men kan het niet meer laten, het wordt een echte dwingelandij. Ik krijg mijn dagblad 's morgens tus- schen 9 en 10 uur, dat is omdat ik in stad Yper woon dat ik het zoo laat krijg, moest ik ievers op den buiten wonen ik kreeg het op tijd om het te lezen met mijnen morgenboterham. En dat is inderdaad het beste oogenblik om zijn dagblad te lezen. Men is dan nog frisch van gemoed, helder van zin en opgeruimd van luim. men kan alsdan nog tegen een duwBe proef het maar en ge zult van genot spre ken, indien gij, terwijl gij uwen boterham weekt of hem druipend in uw mond mof felt, indien gij middelerwijl uw dagblad voor u openspreidt of in \ier gevouwd tegen boterpot of melkkan rechtzet en leest al etend en eet al lezend, 't Is onge zond '/-eggen de dokters, maar wat is er gezond voor die mannen, 'k vrage 't u. Maar 't is vooruit en vooral smakelijkde nieuwsjes allerhande en de politiek en 't buitenlandsch overzicht en 't binnenland 't gaat al door 't hoofd en door de keel gelijk een brief door de bus. Ik heb slechts een nieuwsblad, 'k zal 't noemen bij zijnen naam: «De Standaard». En dat heb ik genomen, daarop heb ik me laten inschrijven, ee st omdat ik geen ander wil en twceds omdat ik meen dat dit Frans Van Cauwelaert's blad is en dat Van Cauwelaert een prachtkerel is. Ik heb hem gekend en gevolgd van toen hij nog student was aan de hoogeschool en te dien tijde was hij een prachtexemplaar van 't menschelijk geslacht. Hij sprak vlot verscheidene talen, lijk de Apostelen, en wij hingen aan zijne lippen telkens hij in 't openbaar het woord voerde. Velen waren op hem afgunstig alsdan en 't is nog alzoo, geloove ik! Maar Frans Van Cauwelaert is geen nieuws blad. Terug dan naar onze schaapjes. Als mijn Standaard eens in mijne handen ge raakt, dan komt hij er niet meer uit of hij is gelezen van het begin tot einde. Daar om, omdat hij zoo vervoerlijk is, stel ik Mengelwerk van a't Ypersche Volk 14 door M. C. V. Dat gebeurt nog al. Welnu, Brigitta, ik denk dat die per soon nog een goed hert heeft en dat het een heel verdienstelijk werk zou zijn hem van den slechten weg af te brengen. Hem te bekeeren Zooals gij het noemen wilt... Zoudt gij van mijn gedacht niet zijn? Ja, toch, maar in elk geval zou ik dat veel liever voor een ander laten. Waarom Omdat ik met die kerels niet zou willen omgaan. Welnu Brigitla, ik zal de zaak nog eens overdenken.Gij moogt w ei verzekerd zijn dat ik daar geene onvoorzichtigheden zal plegen. Ik zou naar die kerels niet meer om zien want dat kan niets goeds uitbrengen. Zij hebb.n toch schoon gehandeld met ons. Ja, maar zullen zij dat altijd doen? Waarom niet? Loop hen maar eens in den weg, gij zult het gewaar worden. Ik hoor, Brigitta, dat wij malkander op dat punt niet verstaan kunnen. Ik zou het lezen ervan uit tot in den noenestond. Na den eten heeft men daar een paar halve uurtjes waar men niet best weet wat doen immers omdat de spijsverteering aan den gang is en andere ernstige bezig heid onmogelijk maakt. Dan lees ik mijnen Standaard en ik lees hem graag. Ik zou hem niet meer willen missen, niet omdat ik ander bladen afkeur of misprijs. Neen, moest het mijne gading zijn, ik zou een fransch dagblad nemen zoo gereedelijk als een vlaamsch, fransch- hater ben ik niet maar ik vind eenmaal dat een Vlaming beter met een vlaamseh blad gediend is. Daarbij de Standaard is geen razende politieker, die gelijk een otter in een vischput bijt en hullebakt rond zijne ooren neen, hij is gezapig en verdedigt de echte 011de vlaamsche belan gen daarom valt hij niet in den smaak van zekere nieuwerwe'sche Vlamingen, maar dat kan me niet schelen. Ik lees dus gewoonlijk met aandacht de eerste kolom met het leidend artikel, dat is doorgaans niet slecht geschreven. Want ik zeg het hier tusschen haakjes: dat kan ik den Standaard niet vergeven dat hij zoo 'n slordige vuile bastaardtaal ge bruikt. Indien ge wilt leeren zuiver Ne- derlandsch schrijven raakt dan den Stan daard niet aan. Zijn vlaamsch is geen pij- pe tabak waard; 't is vol fransche woor den, franschheden, duitschheden, slecht gebouwde zinnen. En mocht ik hem voor iets aanraden 't ware als een \eld om taalfouten op te zoeken. Dat moest eerst van mijn hart: zie maar naar Biekorf, hoe dikwijls Brom daar moet zitten te brom men over de taal, de slechte taal van Standaard en andere diergelijke. Over 't buitenlandsch nieuw ga ik met groote passen. Wat ze daar al mengelen en dooreenslaan in dien grooten brouw ketel van de wereldpolitiek dat kan even goed ongelezen blijven, immers staan we daarvoor als dwergen voor eenen vuur berg.Het eenige wat ons eeuigzins aanbe langt is te we'en of er weer oorlog komt of niet. Komt er weer oorlog dan vriest het voorzeker wederom aan 0 zen gevel. Binnenlandsch politiek nieuws is boeiender, het hemdje gaat immers nader dan 't rokje en 't heeft zijne aangenaam heid om aleens 't verslag van de tweede kamer te le/.en en te zien hoe die men- eenen plicht van menschlievendheid wil len vervullen. Wel, mijnheer, wees volkomen ge rust, ik zal mij wel wachten u daarin tegen te gaan. Zoo zal het best zijn. Daarop viel de samenspraak nog eens stil, maar korten tijd nadien ging het wederom Gitta Gedwee kwam de oude vrouw wederom uit hare keuken om naar haren meester te luisteren en hem te woord te staan. Gitta, zegde deze, spreek nu eens heel rechtuit Hoe oordeelt gij over de handelwijze dier nachtdieven Dat zij heel zonderling is. Eene handelwijze van treffelijke lie den... Treffelijke lieden breken niet in... Die kerels zijn niet meer te betrouwen dan de ergste misdadigers. l \v leven heeft aan een draadje gehangen en zonder een gansch bijzonder toeval waart gij reeds in de andere wereld en ik voorzeker meer dan half versm '.cht. Dat kan waar zijn, doch zeg mij dan welk bijzonder toeval zou dat mogen zijn. Ja, vraag dat aan mijGij zoudt dat zelf moeten weten. Ik weet het niet. Welaan indien gij nu toch mijne meening wilt kennen dat gij eens in vroe gere tijden, gij zijt nog in vreemde landen geweest. Ja, vele jaren. schen daar voor idem zooveel duizenden franken 's jaars malkaar aan 't schelden, aan 'f verwijten en aan 't uitjouwen zijn, lijk kwajongens om den taartebak, en dat alles in een taal die om. hare keurigheid den naatn verdiend heeft van PARLE MENTAIR», Dan leze ik van de nieuwe uitvindin gen, de groote vliegtochten, de verre rampen en de nabije gebeurtenissen. Als het te verre van huis gebeurt sla ik 't over en ik loop in een gauwte de verslagen bezien van de tribunalen en 't assisenhof. Daar valt uit te leeren hoe slecht de men- schen al geworden zijn en het blijkt dat ze altijd mensch blijven. Liefst van alles lees ik de allerhande nieuwsjes en de Standaard heeft cr den kneep van om z; zoodanig te verteken dat men niet weten kan waar op de we reld de gebeurtenis is voorgevallen. Men verneemt dat X, Y of Z zijn fiets heeft laten staan aan de deur van eene herberg en als h'j buitenkwam dat gemelde fiets verdwenen was, maar waar dat gebeurd is laat het blad aan gissing over van den nieuwsgierigen lezer. Met beide voeten tegeneen ga ik in éénen wip over het sportnieuws om te vallen te midden in de annoncen, de ver- koopingen, de notarieele akten en wat dies meer, en dan mag ik mijn nieuwsblad neerleggen met een gerust geweten het is gelezen STAD POPERINGHE Landbouw comice KemmeLYper gehouden te POPERINGHE (Groote Markt) om io uur voormid lag. Vaarzen zonder tanden. iPrijs5o fr. met verguld eeremetaal 2e id. 40fr. zilveren 3' id. 3o fr. bronzen Daarenboven zoovcelmaal een prijs van 20 fr. a's er reeksen van 2 vaarzen zonder tanden zijn, als zij het ver dienen. Prijskamp Vaarzen met 2 tanden. i' Prijs75 fr. met verguld eeremetaal 2' id. 60 fr. zilveren 3e id. 5o fr. bronzen 4e id. 40 fr. 5e id. 3ofr. 6C id. 20 fr. Gij zult daar eens eenen bijzonderen dienst bewezen hebben aan dien persoon. Ik geloof niet dat ik hem ooit gezien heb. Sommige menschen veranderen zeer snel, maar gij zoudt ditn dienst ook aan iemand van zijne familie kunnen bewezen hebben. Alles is mogelijk en in Amerika heb ik meer dan eenen persoon voortgeholpen, maar ik kan mij niets in 't bijzonder her inneren. Dat is mogelijk maar toch kan men geene andere uitlegging vinden dunkt mij. Het zal zoo zijn, Gitta, en ik wil er nog eens goed over nadenken, wie weet als er mij niets te binnea komt. De meid trok wederom naar hare keu ken en Nopkins begon, ondank al de zon derlinge omstandigheden welke hij beleefd had, de kracht der gewoonte ondervinden. Hij moest uitgaan. De gazet welke hij eerst gewoonlijk las, had hij in de bus gevonden doch hij was niet rustig genoeg van geest om ze aan dachtig te lezen. Hij hoopte dat de lucht en eene w ande ling langs de Schelde hem gingen goed doen. Er werd juist aan de bel getrokken toen hij gereed stond om buiten te treden. Morrend zette bij zich in zijne eetplaats neder terwijl Brigitta opende. Deze kwam hem bijna evengauvv het bezoek van twee in 't zwart gekleede heeren aanmelden, welke vroegen om den Vaarzen met 4 tot 6 tanden. VIII. Alle onvoo-zicn ge'-al cf alle geschil zal omvederroepelijk door het Comiteit beslist worden. i' Prijs70 fr. met verguld eeremetaal Gedaan in zitting van 19 Januari 1928. 2e id. 5olr. zilveren id. id. 40 ir. 3o fr. bronzen Melkkoeien Lot van 2. V Prijs 100 fr. m: t verguld e":remet. 2' id. 80 fr. zilveren 3e id. 70 fr. bronzen 4id. 60 fr. 5' id. 5o fr. Prijs 200 fr. met verguld ceremet. 2' id. i5ofr. zilveren 3' id. 100 fr. bronzen Voor de drie talrijkste en cenvor- migste loten melkkoeien, ten minste 3 per lot, uit denzelfden stal. Stieren zonder tanden. ie Prijs75 fr. met verguld eeremetaal 2e id. 5ofr. zilveren 3e id. 40 fr. b'onzen Daarenboven, zooveel maal een prijs van 20 fr. als er reeksen van 2 stieren zijn, als zij het verdienen. De Sekre'.arissev E. Caenepeel, Yper. J. Mallisse, Kemtnel De Voorzitter, Het BESTE en ZEKERSTE middel om I regelmatig het blad te ontvangen, is een iabonnement vragen in de post op ALGEMEENE SCHIKKINGEN. I. De prijskamp is aan alle lief hebbers zonder onderscheid aangebo den. Hij is voorbehouden aan ons oud rood Vlaamsch ras. II. De mededingers betalen een inschrijvingsrecht van 2 fr. per kop. III. De inschrijvingen mogen van heden af geschieden bij de heeren Sekretarissen of op den dag van den Prijskamp in het Stadhuis te Pope- ringhe, van 8 ure 's morgens. IV. Eene Verhooging van 20 t. h. der premie zal toegekend worden aan de eigenaars, die bewHzen dat hunne melkkoeien aan de melkkontrool zijn onderworpen geweest. De Jury behoudt zich het recht de prijzen niet al toe te kennen, zoo de dieren liet niet verdienen. V. Het is streng verboden aan de eigenaars van het vee in de om heining te gaan aan de Jury voorbe houden. VI. De prijsdeeling zal plaats hebben onmiddelijk na den prijskamp in het Stadhuis. VII. De eigenaars van het vee zijn verantwoordelijk voor de onge vallen door hunne dieren veroorzaakt. AMERIKA. Uitbreiding van den Katholieken Godsdienst. Volgens het officieel statistiek voor het jaar 1927 zijn in de Vereenigde Staten van Amerika 19 689.049 aan hangers van het Roomsch Katholiek Geloof (niet te verwarren met Vlaamsch, Roomsch, Katholieke partij.) Bij het vorige jaar is dat cijfer met 2o5.758 aangewonnen. In de katholieke scholen en collegiën onderwijst men 2.281.837 leerlingen. Er bestaan daar 18.298 kerken voor den dienst met 25 775 priesters. In i36 seminaries worden er i5 000 semi naristen opgevoed. ITALIË. Verledene week is de Koning van Italië aan een schrikkelijken aanslag ontsnapt. Ter gelegenheid van de plechtige opening eener Tentoonstelling kwam de Koning naar Milaan, en gelukkig voor hem was de trein waarmede hij van Rome kwam 5 minuten verach- terd volgens het officieel piogramma. Zoo kwam de koninklijke stoet voor den ingang der tentoonstelling vijf minuten na de schrikkelijke ontplof fing van een springtuig in een licht- pilaar verdoken. Men zou gaarne zeg gen dat deze misdadige onderneming door de anarchisten, bolchevisten, communisten of 't zij gelijk welke andere zoogezegde volksvrienden ge pleegd, mislukte, en aan Koning of iemand anders hinder toebracht. Helaas, zoo was het niet17 doo- den en meer dan 40 gekwetsten, bijna allen vreedzame toeschouwers, w aar heer des huizes te spreken. Master Nopkins ging aanstonds voor als om er maar gauw mede gedaan te maken In de spreekkamer bevond hij zich te genover eenen toezichter der politie met eenen agent, beiden in burgerkleedij. De twee heeren groetten den heer Nopkins met eene stijve buiging en maak ten hem onmiddellijk met hunne titels en hoedanigheden bekend. Vervolgens werd hem den noodigen tijd niet gelaten om naar de reden van hun bezoek te vragen want de overste zegde Er is dezen nacht ingebroken ge worden, niet waar, mijnheer Nopkins. De heer stond zoo verwonderd te gapen bij het hooren dier woorden, dat de ge rechtsdienaren niet konden laten malkan der eens glimlachend te bezien. Op dat oogenblik v logen zoo vele ge dachten door het hoofd van Master Nop kins dat liet hem bepaald onmogelijk was er eenige orde in te brengen. Gaarn, heel gaarne had hij ontkennend geantwoord maar een zekere vrees weder- hieid hem. immers hij dacht Zou ik mij met te liegen geen onaan genaamheden van wege de politie kunnen op den hals halen ?S:ek n wij ons zei en, niet in nesten I Hij antwoordde dan na eene korte wijl Ja, hier is ingebroken. En gestolen Ja en neen Hoe dat De dieven hadden eenige juweelen medegenomen maar ik heb dezebe dezen morgen terug ontvangen. Er verscheen een uitdrukking van onge loof, ja, zelfs van wantrouwen op het gelaat der politiebedienden Hoor eens mijnheer, wedervoer de toezichter, dat alles komt ons zeer zon derling voor, om niet meer te zeggen en we moeten dat voorval eens heel ernstig b.spreken. Gij zijt een eerlijk man en gij zult ons in alles de waarheid zeggen, niet zoo? Zeker. Zoo zullen wij ook in den kortsten tijd klaar geraken. Zet u dan neder mijnheer. Master Nopkins gehoorzaamde en trachtte zijne inwendige ontevredenheid zoo weinig mogelijk uitwendig te laten blijken. Laat mij u eerst zeggen mijnheer, begon de toezichter dat gij lang wacht alvorens eene klacht bij de politie in te dienen. Ik stond juist gerceJ om dien plicht te gaan vervullen, antwoorde Nopkins hoewel hij er nog nimmer aan gedacht had. Heel goed, m ïar gij hebt ongelijk gehad zoo lang te w achten. Ik dacht niet. 't Vervolgt).

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1928 | | pagina 1