DEN ln MEI Londens' Burgemeester t'Yper. Buitenland. 50? Jaar. - Nummer 17. 30 Centiemen. Zaterdag 28 April 1928. Katholiek Weekblad van het Arrondissement Yper Vergoeding der Werkongevallen en de Christen Syndikaten RERUjVl-NOVflRÜjVI 1891 1928 Christen Arbeidersvolk! Grootsche Boerenbondbetooging. De Katholieke Actie in-'t Vlaamsche Land. tl 0II» ABONNEMENTPRIJS 1 Jaar 15 fr. 6 maanden 9 fr. 3 maanden 5 fr. Men abonneert in alle Postkantoren en in het Opstelbureel. ABONNEMENT VOOR 'T BUITENLAND 25 frank. Op het Opstelbureel alleen te vragen. BEHEER EN OPSTEL io5, ZONNEBEKE STEENWEG, io5, YPER Postcheckrekening 40.201 (j. casier) waar op alle wekedagen alle inlichtingen te bekomen zijn van 14 tot 16 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeten tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden worden. Kleine berichten en nieuws ten laatste tegen den WOENSDAG avond. Hunne plakkaten hangen uit aan de hoeken van de straten en ik weet niet hoe, maar eert gevoel van angst en treurnis overvalt mij als ik die plakbrieven aan schouw. Wat bevatten ze V Opruiing, op hitsing tot klassenstrijd, tot bloed, tot revolutie. Waarom de werklieden daarop voorgesteld alseen leger inslagorde, doelt dat niet op vechten Waarom die rede van dien zoogezeiden rededaar is 't niet wederom om het volk aan te zetten tot strijd. Strijd altijd maar strijd en oneenig- heid. Dat is het troebel water en daarin zoeken de leiders naar de vette visschen. En welke strijd wordt hier gemeend De strijd van wanordelijkheid tegen de bestaande orde. De burgeroorlog nog veel schrikkelijker dan de buitenoorlog die we doorgemaakt hebben. De strijd van de losbandigheid tegen de eerbaarheid, strijd van den geest van opstand tegen den familiegeest, strijd van onderdanen tegen het gezag, strijd eindelijk en meest van al, van ongeloof tegen christenheid enkatho- licisme. We moeten ons daar geen valsche voorstelling over maken op den dag dat de vierders van den le Mei het bewind in handen krijgen gaat het hier al zoo slecht als in Mexico. Al die zoogenaamde beza digde socios die nu aan 't schoteltje zit ten, ministers en anderen, worden dan even zoovele bloeddorstige vervolgers. Men moet ons niet komen voorliegen dat de tijden nu veranderd zijn, de menschen beschaafder en de zeden zachter. Neen nu niet meer dan ooit staat uw hoofd zeker op uwe schouders wanneer ge ge- loovig zijt. Nu, zoowel als ooit zijn de vijanden van God en godsdienst bekwaam tot dezelfde gruweldaden, dezelfde wreed heden als deze waar de Roomsche keizers hunnen toevlucht toe namen. Morgen kunnen wij weer dezelfde folteringen on dergaan als de martelaren der eerste Kerk. Neen, de le Mei is geen feest, geen dag met vreedzame beteekenis. Die plakkaten zouden dienen rood geweest te zijn, bloed rood, want die dag is gemeend als een dag van bloed. Zij zijn niet gericht tot de burgers, neen. de burger is de vijand om dat de burger die deugden heeft bewaard die het socialisme uitroeien wil De burger bemint zijn godsdienst, en het socialisme is goddeloos, het socialisme is het nieuw heidendom de burger bemint de bestaan de orde en het wettelijk gezag en de socios willen dat alles omver om een of ander van hunne kopstukken te plaatsen aan het hoofd van eene kreupele repu bliek de burger bemint zijn eigendom dien hij met zijn zorgen, zijn arbeid en zijn gesparigheid heeft bijeengebracht het socialisme wilt dat verbrokkeld en ver deeld zien de burger bemint zijne familie en de socios stellen in de plaats de vrije liefde en de staat als opvoeder van de kinderen, zoo weinig mogelijk, in ge mengde scholen. Dit zijn alle deugden die geworteld zijn in en gesteund gaan op den godsdienst. Daarom verfoeit het socialisme noodzake lijk den godsdienst, en bedrijft aldus de grootste fout vantaktiek die het bedrijven kan. Waren de socios tegen den gods dienst niet ze zouden de geheele wereld achter hen slepen, maar dan zouden ze opgehouden hebben socialisten te zijn. En met welk recht spreekt dat goedje altijd van werkliedenpartij, als waren zij dat Met welk recht richten zij zich altijd tot de werkers als hadden zij de monopo lie van de verdediging der werkersbelan- gen Maar dat is bluff. Zij weten heel goed dat een groot deel van de werklieden hen ontsnapt en spijts alle revolutie-taal en opruiing, christen geloovig en orde- minnend blijft. Zij weten 't en ze knerse- tanden erbij hoe de katholieke Kerk even zeer, maar anders als zij, de belangen van de werklieden voorstaat Zij weten het heel goed hoe de eerste die het werk ge heiligd heeft de Christus is, het hoofd en de stichter van die katholieke kerk die zij bevechten en ten onderen willen brengen. Zij weten 't en ze moeten het bekennen dat het socialisme achteruitboert ten voordeele van het christen syndicalisme. Zij moeten bekennen dat hunne macht aan 't zinken is tegenover de oude katholieke geloofsgezindheid. Want het is hier weer de aloude, de eeuwenoude strijd van 't ongeloof tegen het geloof, heidendom tegen christendom en eens te meer zal de socialistische dwaling bewijzen door haren ondergang de waarheid van Chris tus' woorden over zijne bruid dat de poorten der hel zelf tegen haar niets zullen vermogen. Hoeveel wereldsche machten, partijen, dwalingen hebben 't nu al beproefd om de rots van Petrus een schudding te geven en ze hebben er de armen aan lam ge wrongen en de vingeren gekraakt. De eerste die't aangingen waren de Roomsche proconsuls en procurators en keizers en wat is er van hen overgebleven terwijl de katholieke Kerk leeft en bloeit in alle landen en onder alle natiën der wereld. De laatsten die 't beproefden waren de sectarissen, de liberalen, de uitgroeisels van de fransche revolutie. En wat is er nog van de liberale fractie, 't wordt avond in de blauwe partij, en na den avond komt de nacht. Men moet geen profeet zijn, maaralleen geloovig christen en steunend op de woor den van Jesus-Christus om de toekomst in te zien en het lot te voorspellen van de partij van den le Mei Wat gebeurt er met eene zeebaar die aandruischt tegen eene rots. Zij wordt door haar eigen on stuimigheid schuimend afgeslagen en krachteloos en machteloos zakt ze weer weg van waar ze gekomen is. O, ze kunnen wel een tijd machtig zijn en bulderen wij kunnen wel een oogen- blik, ja een tijdlang te lijdenhebben onder hunne overmacht, zelfs onze vrijheid en ons leven erbij inschieten, maar naar den dieperik moet het socialisme zooals al zijne voorgangers, zooals het filosofisme dat er de voorgangster van is en sedert lang begraven ligt in de koele meren des doods. leMei Viert hem maar terwijl gij 't nog schoon hebt. En hetgeen bij geen socio- feest mag ontbreken een luisterlijk bal moet het feest besluiten. De liederlijkheid mag niet uitgesloten blijven,het volk moet bedorven het loopt zich te gemakkelij ker werpen in de armen van de sociale, naarmate het rotter is. Maar, schouwt in 't westen, socios daar rijst uw doemnisop. Een kleine wolk is 't nog, maar zoo zwart veel zwarter dan gij zelf eens waart bij uw opgaan. Dat is het voorteeken van den nieuwen storm. Schip van Petrus maakt u gereed maar ook gij vierders van den le Mei maakt u gereed. Want het nieuw gev aar bedreigt ook u. Het communisme, u-w eigen gees teskind is daar om u uit de baan te slaan, om uwe plaats over den aardbol in te nemen en als de hemel eenszal donker zijn met dien storm zullen de mannen van nu lang opgehouden hebben den le Mei te vieren. De heer Heyman, Minister van Arbeid, heeft eene afvaardiging der Christen Svn- dikaten ontvangen, bestaande uit de Hee- ren R. De Bruyne, Voorzitter Pauwels, Algemeen Sekretaris van het Bondgenoot nootschap Danche, Bestendig Sekretarts van de Centrale der Textiele Nijverheid te Gent en E. H. Cardolle Bestuurder der Sociale Werken van het Arrondisse ment Luik. Zij heeft aan den heer Heyman hare zienswijze uitgedrukt over haar wetsont werp aangaande de vergoeding der Werk ongevallen. (lp 17« Mei, zijnde O. H. Hemelvaart- dag, herdenkt het geloovig arbeidersvolk de 117° verjaring der verschijning van den Pauzelijke 'Wereldbrief Rerum-Novarum. Dit jaar zal die herdenking grootscher geestdriftiger gevierd worden dan ooit te voren. Immers de Christene Arbeidersorgani saties, uit de leering van Rerum-Nova rum ontsprotenverkeeren in een tijdperk van ongeëvenaarden bloei en vooruitgang. De Christene vakbeweging groeit steeds in macht en aanzien Met duizen den komen in de onderscheiden christene vakcentralen nieuwe leden bij. De landsbond der Christene Mutuali teiten zal binnen kort zijn 800.(00e lid inschrijven. De Christene Coöperatieven en het Volksspaarwezen ontwikkelen zich op schitterende wijze in alle deelen van het land. Onze werken van Volksontwikkeling en Volksveredeling houden gelijken tred met de economische instelliugen. Werkers verbonden, Vrouwengilden, Jeugdorganisatie worden opgericht in alle steden en dorpen. In al de rangen van ons grootsch chris telijk organisatiewerk heerschen de voor- beeldigste eendracht en geestdrift, het volk ten bate. Arbeiders kijkt rond en ziet. In al de moderne nijverheidslanden ont wikkelt zich de maatschappelijke., bewe ging in de richting door Rerum-Novarum aangewezen. Wetgeving, organisatie en ontwikkeling zijn de grondvesten waarop w ij de Volkswelvaart blijven bouwen. Buiten Rerum-Novarum geen maat- schappelijken vrede, geen vooruitgang, geen ware beschaving, geen vreugde en welstand in de familieën, geen rechtvaar digheid, geen voortdurende vrede tus- schen de menschen en de volkeren! De socialistische leerstellingen brokke len af en worden door de leiders zelf ver loochend. Overal wint het communisme in, zijn de uitsluitingen dagelijkschen kost. Onze weg is de goede. Grootsch en machtig-schoon moeten onze Rerum-Novarum betoogingen zijn dit jaar. Ze moeten getuigenis afleggen van onze groeikracht, van onz.n onverzettelijken wil om het volk hooger op te voeren en een betere wereld te maken. Neemt plaats in onze rangen, mannen, vrouwen en jeugd en stapt met fierheid op in den Rerum-Novarum stoet. Steunt door trouw lidmaatschap ons Christelijk werk tot ontvoogding en volkswelvaart. Heil de Christelijke Wereldorde! Heil Rerum-Novarum. Een Machtsdemonstratie te Leuven. Reeds werd in de pers gewag gemaakt van de betooging, op touw gezet tegen Tweeden Sinxendag om het jubileum te vieren van Mgr Luytgaerens, sinds vijf- en-twintig jaar algemeen secretaris van den Boerenbond. Aanvankelijk werd het feest naar een bescheiden plan opgevat de leden van den Boerenbond echter houden er aan bij iedere gelegenheid uiting te geven aan hun geest van saamhoorigheid en aan de gevoelens die zij jegens hun groote inrich ting koesteren. En als alle teekenen niet bedriegen, zal de betooging van 28 Mei onvoorziene verhoudingen aannemen. Boven de 20.000 leden en een honderd tal muziekmaatschappijen lieten zich reeds inschrijven om aan den optocht deel te nemen en het is nog lang geen Sinxen Het algemeen programma is in zijn groote lijnen dit der feestelijkheden van 1920, toen het 85-jarig jubelfeest van den Boerenbond werd gevierdPontificale mis, optocht, algemeene vergadering. In 192G liepen de 50.000 man, die aan den optocht door de straten van Leuven hadden deel genomen, voor de algemeene vergadering samen op de Volksplaats en in de aanbelendende straten Dit jaar weer zal een der grootste openbare plaatsen moeten uitgekozen worden om al het volk te kunnen bevatten ook de luidsprekers zullen weer hun dienst moeten doen. Men kondigt aan dat het verslag der stichtingszitting van de J. V. K. A. bin nen 't kort zal uitgegeven worden. Het zal de redevoering bevatten van Zijne Eminentie de Kardinaal Van Roey, die van E. H. Cruysberghs, alsook den volle- digen tekst der standregels van de nieuwe vereeniging. Vooraleer dit vlugschrift te koop te stel len, wacht men tot dat de bisschoppen den gezamentlijken brief over de Katholieke Actie uitgegeven hebben. Die kennisma king zal onlangs geschieden. DENEMARKEN Koning Albert en Koningin Elisabeth, vergezeld van den Graaf van Vlaanderen en Princes Marie-José en ook van M. P. Hymans, minister van buitenlandsche za ken, hebben aan het Hof van Denemarken een officieel bezoek afgelegd. Zij wierden er hertelijk ontvangen door de Koninklijke Familie en ook door de gansche bevol king, die zijne vurige gevoelens van vriendschap en bewondering voor Belgie en zijne Vorsten uitdrukte. Gedurende hun verblijf deed Koning Albert eene vliegrit boven Kopenhagen en de omstre ken, terwijl Koningin Elisabeth een groot Hospitaal bezocht. Niettegenstaande de welbekende een voudigheid van het Hof, was Kopenhagen de vergaderplaats der Koningen, ten tijde van Christiaan IX bijgenaamd de vader van Europa daar vier van zijne zes kin deren een troon in Europa beklommen. Zijn oudste zoon F'rederic, na de dood van zijn vader, wierd Koning van Dene marken. De tweede, Georges, bekleedde den troon van Griekenland. Alexandra, zijne oudste dochter, trouwde met den Prins van Wales, later Edouard VII, Ko ning van Engeland. De jongste, Dag- mar, was de echtgenoote van Keizer Alexander III van Rusland, en de moeder van den ongelukkigen Nicolas II, gedu rende de omwenteling vermoord met vrouw en kinderen. MEXICO. Zou de tijd van zwijgen voorbij zijn, in de Pers, die niet Katholiek is, aangaande de treurige toestand in Mexico. Het En- gelsch dagblad Daily Express heeft een zijner medewerkers als onderzoeker naar Mexico gestuurd om over de hande ling van President Calles de waarheid buiten de katholieke gemeenzaamheid kenbaar te maken. Deze dagbladschrijver, die noch katho liek noch clerikaal is, verklaart dat al wat men tegen priesters en bisschoppen beves tigd heeft aangaande oproer, gansch onge grond is. De Mexicaansche bevolking is diep verbonden met uiterlijke godsdiensttge oefeningen. President Calles verklaart zich openlijk de vijand van Christus en tot het uitroeien van den Godsdienst zijn er voor hem geene ongeldige middelen. De toestand zegt de Engelsche onder zoeker is onuithoudbaar, de vervolging is erg, en meer dan 6oo priesters en geloo- vigen zijn vermoord geweest na bloed dorstige foltering. BULGARIE. Schrikkelijke aardbevingen zijn over eenige dagen in Bulgarie gebeurd. In Sofia," de hoofdstad, waren er enkel ge ringe bevingen gevoeld, maar dieper in het land en bijzonderlijk te Philipopoli, de 2e stad, die 63.ooo inwoners telt, ging het veel erger. Daar is de verwoesting buitengemeen. Boven de 8ooo woonsten zijn beschadigd, ten geheele of ten deele onbewoonbaar. Niettegenstaande de te genwoordige koude zi jn er een groot getal menschen gedwongen in open lucht te slapen. Aangaande de sterfgevallen zijn tot nu toe nog geene vaste inlichtingen. FRANKRIJK. Zondag laatst in geheel Frankrijk was er kiezing voor de Wetgevende Kamers. Voor 612 zetels waren meer dan 3ooo kandidaten. 175 zijn gekozen en er zijn 427 zetels in balloteering. Volgens de eer ste uitslagen van de kiezing schijnt het ten voordeele van de nationalisten, 't is te zeggen van de aanhangers van Minister Poincaré te willen draaien. Nochtans, aangezien het groot getal balloteeringen, is het onmogelijk de ein- delijke toestand -met zekerheid te voor zeggen. Zullen de radicalen voor de socia listen en de communisten stemmen of niet. Dat is de knap. VERREKIJKER. Wie hadde voor den oorlog ooit durven denken dat de Burgemeester van I.onden met zijne vrouw, zijnen zoon, sheriffs en andere hooggeplaatste damen en heeren Yper met een bezoek zou vereerd hebben Dat is Zondag 22 April 1928 gebeurd en voorspelt met Gods hulp een betere toekomst. Van zoo M. de burgemeester Sobry vernam dat de Lord Mayor van Londen naar Brussel, Antwerpen, Gent en Bergen kwam vroeg hij eerbiediglijk dat het hem ook zou believen Yper met een bezoek te vereeren, en 't gelukte, Londens Burgemeester kwam met een gevolg van 17 personen in officieele feest- kleedij. Hij wierd ontvangen en verwel komd in de statie ten 10.57 uur door den Gemeenteraad onder het spelen der En gelsche en Belgische nationale liederen, en werd naar het stadhuis geleid, stoets gewijze, onder het begeleide van het Pompierskorps en Ypriana's harmonie. Het achtjarig jufvrouwtje Angloo, had eene wit-roode bloemengarve aangeboden aan de edele Lady M ayoresse die er preusch mee den weg naar het stadhuis aflegde onder de oogen der toegestroomde Yper- lingen. Op het Stadhuis, waar kolonel Good- land, Major Ingsen en Kapitein Penott hunne doorluchtige landgenooten af wachtten en groetten, sprak de burge meester Sobry in dezer voege. Hoogachtbare Lady MayoressLord Mayor, Ladies, Sheriffs en Gentle men. In den naam van den Gemeenteraad, groet U de Burgemeester van Yper met den diep- sten eerbied, en bedankt U hartelijk voor uw zeer vereerend bezoek. Kwaamt gij naar Y per, het was niet, meen ik, omdat vroeger,drie eeuwenlang, deze,dan veel meer bevolkte stad in hare merkweerdi- ge lakenhalle.zeer schoon laken uit zeer goede Engelsche schaapswol vervaardigde, maar, omdat Yper, van 1914 tot 1918, de plaats was. waar al de legerkorpsen van gansch het Brit- sche Keizerrijk heen spoedden en samen stroomden; het voorplein waar Groot Brit- tanje zijn bestaan verdedigde en Belgie redde, het front waar Duitschland moest staan en stoppen voor de Britsche sterkte, als een woelige zee voor een onwankelbare rots; het slagveld, waar Britsche helden vier jaren streden voor Vorst en Vaderland en voor vrede in Europa; de gewijde grond die 't bloed dronk en de lijken begroef van twee honderd duizend uwer moedige verdedigers; de gemartelde stad. die verbrijzeld en ver brand wierd om haren weerstand door een wroudgeworden vijand, en die leed en stierf voor allen, evenals eens onze Zaligmaker Jezus Christus voor geheel het menschdom; het eerbied weerdig kerkhof, waar talrijke weezen en weduwen, vaders en moeders, broeders en zusters jaarlijks toestroomen, en met bede en bloemen hunne dierbare gesneu-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1928 | | pagina 1