t VLAAMSCH EN KATHOLIEK H. Biaedurocessie ie Brugge De-Eerste Vergadering van het Algemeen Secretariaat van het Jeagdverbond voor Katholieke actie. 50 Jaar. - Nummer IS. 30 Centiemen. Zaterdag 5 Mei 1928. Katholiek AA/eekblad van het Arrondissement Yper Jpcvscljc li oil ABONNEMENTPRIJS 1 Jaar 15 fr. 6 maanden 9 fr. 3 maanden 5 fr. Men abonneert in alle Postkantoren en in het Opstelbureel. ABONNEMENT VOOR 'T BUITENLAND: 25 frank. Op het Opstelbureel alleen te vrager. BEHEER Ei* OPSTEL io5, ZONNEBEKE STEENWEG, io5, YPER Postcheckre eaing 40.201 fj. ca»ER) waar op alle wekedagen alle jnlichtingen te bekomen zijn van 14 tót 16 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeten tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden worden. Kleine berichten en nieuws ten laatste tegen den WOENSDAG avond. Dat waren vroeger als twee synoniemen dat wil zeggen twee verschillende woor den die eender zijn van beteekenis. Wij zijn eenmaal jongens geweest en jonge menschen en wij waren vlaamsch en wij waren katholiek. Zijn de vlaamsche jon gens en de vlaamsche meisjes het nu niet meer misschien Daar zal ik maar niet op antwoorden om het geen slagen te doen regenen op mijnen kop. Iets is zeker, 't is dat er tegenwoordig veel geschermd wordt met die vijf letters die men symbo- A lisch in een kruiske zet V V K. Maar dat V zijn slechts letterteekens en aan die tee- kens beantwoorden slechts klanken. Ik zal niet zeggen of die klanken ijdel zijn of ijdel aan 't worden zijn. Aan 't worden Is er dan iets aan 't veranderen. Wel ja, in zekere middens schijnt A. V. V. op den voorgrond te willen komen en V. V. K. te willen verdringen naar den achtergrond en het geheel en g.-nsch te willen doen verdwijnen. De Vlaamsche strijd is vroeger altijd godsdienstig en katholiek geweest, het groot getal vóórvechters in de vlaamsche gelederen, het groot getal vóórtrekkers in de vlaamsche beweging waren katho lieke'priesters en zij hielden de vlaamsche beweging in de rechte baan. Staat dat nu om te veranderen. Ja er is zelfs onder sommige nieuwe Vlamingen een strekking om de vlaamsche beweging geheel en al uit de handen te nemen van de katholieke priesters, om deze na al hun bewezen diensten overboord te gooien en uit den weg te schoppen. En welk is de reden De overwegende meerderheid van de vlaamsche priesterschap luistert naar de stem der bisschoppen en de nieuwerwet- sche vlamingen die zich katholiek noemen, meenen het te kunnen gedoen zonder of zelfs tegen de bisschoppen. Wanneer jon gelieden, onervaren menschen voor iets warm worden, in geestdrift ontvlammen zeggen ze gauw dwaasheden, ongerijmd heden. Zoo heb ik gehoord uit den mond van eenen piepjongen flamingant de vol gende spreuk indien de bisschop tegen ons is dan kiezen wij een anderen en die vlassen melkbaard durfde erbij te voegen indien God met ons niet is dan kiezen we... maar 't is te dom. Doch daaraan ziet men hoever het gezet is bij sommigen met het Alles Voor Kristus. De vlaam sche beweging van sommige flaminganten is het spoor heelemaal bijster. Zij hebben vergeten wat katholiek is, dat tot het wezen zelf van het katholicisme behoort de eenheid, een van de'vier merkteekens van de ware kerk van Christus. Welnu eenheid beteekendsamenhoorigheid indien het woord bestaat, en samenhoorigheid bestaat niet zonder hiërarchie, dat is te zeggen zonder gezag en onderworpenheid. Hoe wilt men dat eene vereeniging één weze als elk zijn goeste doetwij zijn geen protestanten daar zijn er zooveel zinnen als koppen, het protestantisme gaat daarop gesteund op het vrije onderzoek, elk mag daar denken en doen naar eigen goedvinden. Jamaar bij ons katholieken gaat dat zoo niet. Christus heeft het gezag afgestaan aan Petrus, aan de apostelen en aan hunne navolgers als dat gezag ge ëerbiedigd wordt is er eenheid en bijge volg katholiciteit mogelijk, anders niet. Onderworpenheid en, laat ik het maar bij zijnen naam noemen, gehoorzaamheid is van het wezen zelfs van het katholicisme. En vele jongen vlamen vergeten te ge hoorzamen, of ten minste vergeten dat ze altijd moeten gehoorzamen Zij zullen wel gehoorzamen zoolang het gebodene in hun kraam past. Maar zoo gauw hun iets wordt opgelegd dat tegen hunnen zin gaat, weigeren ze niet alleen te gehoorza men maar ze stellen zich boven hunne overheid, met allerlei spitsbondige onder scheidingen, om het gebod te kunnen ont duiken en hunne overheid te oordeelen en te veroordeelen. Zoohaast men zijne on derworpenheid begint aan voorwaarden te onderschikken, zoohaast men zijne gehoor zaamheid begint te splitsen en te klieven, zoohaast men begint te beweren dat de overheid het recht niet heeft om dit of het recht niet heeft om dat, krijgt die gehoorzaamheid eene valsche kleur, de worm zit erin, de venijnige verraderlijke worm van den opstand. Hoe treurig is het bijvoorbeeld iemand die zich katholiek noemt, te hooren zeg gen er is hier geen kwestie van geloof of zeden dus heeft de bisschop niets te zeggen Iemand die dat zegt, gaat verder, en lang zal liet niet meer duren eer hij zal gehoorzaamheid weigeren ook in zake van zeden en geloof Neen dat is geen christene en vooral geen katholieke gehoorzaamheid. De bis schoppen zijn niet alleen bestuurders, zij zijn herders, zij zijn vaders van hun volk en sommige punten zijn zóó nauw in ver band met geloof en zeden dat men nauw e- lijk weet waar de schreef getrokken. In zulke zaken hebben de kerkvoogden hun recht van meespreken, van gebieden en alle subtiele onderscheidingen van den wereldgeest houden geen stand tegen dat ééne woord gericht tot Petrus En gij, eenmaal zelf bekeerd, versterkt uwe broeders Gehoorzaamheid die onderscheidt is verdacht van allooi. Kom, wij weten toch wel dat onze overheid niet zal bevelen dan na rijp overleg, na ingewonnen inlichting, voor ons goed en wel, en dat zij hooger ziet dan ons stoffelijk belang, dat ze doelt op de belangen onzer ziel. Daarom mogen wij haar 't bestuur niet lastig maken met te gehoorzamen al schoorvoetend, ons niet laten bij de ooren trekken, maar wij moeten gevolg- en gevoegzaam haar het bestuur vergemakkelijken met ons geheel en gansch, geest en wil, te leggen in de handen van hen die door God zijn aange steld om ons te brengen tot onze hoogere bestemming. Dat is katholiek en anders niet. En Vlaamsch is of was altijd katholiek. Al 't ander is leugen en zelfbedrog, want er zijn menschen die 't zoover kunnen brengen, dat ze liegen en zelf gelooven dat het gebeurd is, dat ze hun eigenzelven bedriegen, die zich noe men Vlaamsch en katholiek, maar die enkel Vlaamsch zijn zonder meer. De alom vermaarde Processie van het HEILIG BLOED, die telken jare talrijke geloovigen uit Belgie en uit den vreemden naar Brugge doet toe- stroomen, zal uitgaan op Maandag 7 Mei, om io 1/2 uur, na de Pontificale Hoogmis. De Luisterrijke Stoet zal gevolgd worden dcor Z. D. H. Mgr Waffe- laert, Bisschop van Brugge, Z. D. H. Mgr Kerkhol's, Bisschop van Luik, Z. D. H. Mgr Coppieters, Bisschop van Gent, Z. D. H. Mgr Lecomte, Bisschop van Amiens. De Pontificale Mis zal gezongen worden in de Hoofdkerk om 9 uur. De jaarlijksche Algemeene Bede vaart, ingesteld om Gods zegen voor Kerk en Vaderland af te smeeken, zal plaats hebben op Zondag i3 Mei, na de Mis die om 10 uur op de Burgplaats gelezen wordt. WEEKEIND BILJETTEN. Ter gelegenheid der H. Bloedpro cessie, die zooals men weet, op Maan dag 7 Mei a. s. in deze stad zal uitga n, heeft de naiionale maatschappij van ijzeren wegen, besloten, op dezen dag, weekeind biljetten, in bestemming voor Brugge af te leveren. Deze biljetten zijn slechts geldig voor één dag. De afreis meet den Maandag 7 Mei, vóór middernacht geschieden. De weekeind biljetten geven eene vermindering van 25 °/0 op den prijs der gewone reiskaarten. Woensdag 11 Apfljl werd deze te Me- chelen gehouden. Te 14 u. 15 doet Z E. Kardinaal Van Roey, zijne intrede. Na het gebed, wordt de lijst uitgedeeld der leden die, bij benoeming door II.H. de Bisschoppen der Vlaamsche Bisdom men, het Algemeen Sekretariaat van het J. V. K. A. uitmaken. Daarna komt Voorzitter Prof. Dr Van Goethem aan het woord. Hij brengt, uit naam van het Algemeen Sekretariaat, aan Zijne Eminentie en het Dodrluchtig Epis- kopaat een eenvoudige doch diepe hulde van onderdanigheid en kinderlijke liefde. Hierop houdt Zijne Eminentie volgende toespraak. Geachte Heeren, De Katholieke Actie voor de Jeugd be antwoordt aan het groot verlangen van Zijne Heiligheid den Paus Hij spreekt er over bij elke gelegenheid Missieactie naar buiten, Katholieke Actie naar binnen. Deze Actie is godsdienstig ze ijvert voor het heil der zielen, voor den bloei van het Rijk van Christus. Zeisde deelneming der leeken aan het apostolaat van de Kerk. Ze hangt dus af van de Kerkelijke Hiër archie. De noodzakelijkheid daarvan kan nie mand ontgaan hoeveel gevaren bedrie gen ons volk en onze jeugd. Het liberalis- mus heeft uitgediend, ik geloof dat de jeugd daarvcor niet meer Je., vinden is, maar het Socialismus heeft de werkende klas'eneen deel der intellectueelen aangetast, het Protestantisme voert propaganda, de on verschilligheid wint veld, de zedeloosheid neemt op onrustwekkende wijze toe. De K. A. zal met de passende middelen de vorming onzer opgroeiende mannen hel pen bewerken, opdat onze toekomst de leeke apostelen niet zou missen die het kwaad doelmatig zullen bestrijden. Ik hoop dat al onze Vlaamsche jongens zullen meedoen, want zij zijn door-katho liek, edelmoedig, idealist, soms meer dan praktisch, diep godvruchtig en hun pries ters onderworpen waar het godsdienstige zaken geldt. Met Gods zegen mogen wij dan de toe komst van hetJ. V. K. A. vol vertrouwen te gemoet zien De Algemeene Aalmoezenier leest ver volgens de STANDREGELEN. IStichting. 1. Voor het Vlaamsche land wordt een Jeugdverbond voor Katholieke A ctie ge sticht door Zijne Eminentie den Kardinaal Aartsbisschop van Mechelen en Hunne Doorluchtige Hoogwaardigheden de Bis schoppen, tot bevordering der Katho lieke Actie tot verspreiding van de Katho lieke Gedachte en van het Katholiek Leven in en door de Jeugd. 2. Het J. V. K. A. staat onder de lei ding van H. H. de Bisschoppen. II. Samenstelling. 3 Kunnen deel uitmaken van het J. V. K. A. de landelijke (T, gewestelijke en plaatselijke (2) Jeugdgroepen, die door het Hooger Geestelijk Gezag reeds waren goedgekeurd of die, door het aanvaarden dezer standregelen, hunne bijtreding be tuigen. Zulke Jeugdgroepen zijn de Verbon dender Patronen, vanden Eucharistischen Kruistocht en van andere parochiale of godsdienstige Vereenigingen de Ka tholieke Padvinders de Katholieke Turners de Verbonden der christelijk georganiseerde standsgroepen de Jonge Arbeiders, de Jonge Boeren, de Jonge Middenstanders, de Jonge Werkgevers, de Studentenbonden, enz. 1) Landelijk heeft hier de beperkte beteeke nis van Verbonden verspreid over de Vlaam sche provinciën De Verbonden, die zich over het gansche land uitstrekken, kunnen slechts bij J. V K A. aansluiten met hunaf- deelingen uit het Vlaamsche land. 2, Gewestelijke en plaatselijke Jeugdgroepen worden slechts aangenomen, wanneer geen landelijk Verbond van gelijkaardige Werken aangesloten is. Ill Voorwaarden tot Bijtreding. 4. Om het J. V. K. A. te kunnen bij treden moeten de Jeugdwerken 1° Katholiek zijn 2° Dehierarchische leiding der Kerk aanvaarden 3" Geen politiek doel nastreven of bo- oogen. 5. De jeugdwerken verliezen hun zelf standig bestaan en hunne eigen werking niet door hunne aansluiting bij het J. V. K. A., dat geen enkel jeugdwerk wil op slorpen noch vervangen. "Wel integendeel de bestaande jeugdwerken worden er toe uitgenoodigd zelf hun godsdienstig en ze delijk doel in eigen werkkring nog inten siever na te streven. IV. Verplichtingen. G. Door hunne bijtreding bij het J. V. K. A. betoonen de jeugdwerken hunne af hankelijkheid van de Kerk in alles wat de Katholieke Gedachte, het Katholiek, Le ven en de Katholieke Actie aanbelangt. Zij verplichten er zichtoede directieven der Bisschoppen te doen doordringen in alle jeugdinrichtingen en hun beroep op de jeugd, met geestdrift en kinderlijke verkleefdheid te beantwoorden. V. Bijdrage. 7. Langs de bijtredende jeugdwerken betalen de leden een jaarlijksche bijdrage aan het J. V. K. A. in verhouding tot hun ledental, in dezer voege dat een lid, aan gesloten bij verschillende jeugdwerken, maar eenmaal voor de algemeene verbonds- bijdrage in aanmerking kome. VI. Algemeen Sekretariaat. 8. Aan het hoofd van het J. V. K. A. staat een Algemeen Sekretariaat voor Katholieke- Jeugdactie. 9 Het Algemeen Sekretariaat staat on der de onmiddellijke leiding van II. PI. de Bisschoppen. 10. Het Algemeen Secretariaat is sa mengesteld uit ten minste 2 afgevaardigden (een priester en een leek) van ieder Bisdom 2 afgevaardigden (de Proost en een leek) van ieder Landelijk Verbond. 11. Al de leden van het Algemeen Se cretariaat worden benoemd door Hunne Hoogwaardigheden de Bisschoppen. 12. In den schoot van het Algemeen Secretariaat benoemen H. II. de Bisschop pen een dagelijksch Bestuur en duiden zelf den Algemeenen Voorzitter en den Algemeenen Proost aan van het J. V. K. A. 13. De taak van het Algemeen Secre tariaat is 1" De aanvraag vanwege de Jeugd werken tot aansluiting bij het J.V.K.A. te onderzoeken en te beantwoorden 2° De directieven van Hunne Hoog waardigheden de Bisschoppen aan de aangesloten Verbonden engroepen over te maken en te zorgen dat zij overal nageleefd worden 3° Ieder beroep van H. H. de Bis schoppen aan dejeugd bekendtemaken 4" Gewestelijke Jeugddagen voorKa- tholieke Actie te voorzien 5° Het landelijk Congres van het J. V. K. A. voor te bereiden 6° Het aansluiten van alle gewestelij ke en plaatselijke groepen bij hun res pectief landelijk Verbond tebevorderen; 7° De samenwerking tusschen de be staande Jeugdwerken te bevorderen 8° Aan H. H. de Bisschoppen een jaarverslag te bezorgen over den toe stand der Katholieke Jeugdbeweging 9" Een Algemeen Dokumentatiebu- reel over Jeugdwerking in en buiten het land in te richten 10r Verstandhouding te bewerkstellen met andere verbonden voor Katholieke Actie. 14. Een reglement van inwendige orde regelt de vergaderingen en de werking van het Algemeen Secretariaat. VII. Parochiale Jeugdkomiteiien 15. In iedere parochie wordt een paro chiaal Jeugdkomiteit voor Katholieke Actie tot stand gebracht. 16. Het parochiaal Jeugdkomiteit staat onder het voorzitterschap van den Z. E. Heer Pastoor. 17. Het parochiaal Jeugdkomiteit be staat uit den proost en een afgevaardigde van ieder parochiaal jeugdwerk aangeslo ten bij het J. V. K. A. 18. Het parochiaal jeugdkomiteit heeft tot taak 1" De bestaande Jeugdwerken over elkanders werking in te lichten en ieders streven te steunen 2° De parochiale Jeugdgroepen die niet landelijk georganiseerd zijn, aan te zetten tot aansluiting bij het landelijk Verbond van gelijkaardige Jeugdwer ken. 3° Toezicht te houden over het na leven der ordewoorden van het J. V. K. A. 4° De deelneming der Jeugdwerken in het parochiaal leven te behartigen. 5" Algemeene godsdienstige betoo gingen voor de Jeugd der parochie te beleggen. 5° Ieder jaar een feestvergadering en gedurende het jaar het gezellig samen gaan der Jeugd van de parochie te be vorderen. 7° Een jaarlijksch verslag over de samenstelling en de werking van het parochiaal Jeugdkomiteit en van de pa rochiale Jeugdwerken aan het algemeen Secretariaat voor Katholieke Jeugdac tie te sturen. 5Vaarop de Algemeene Aalmoezenier volgende toelichting geeft Grondwetten van Staten en Standrege len van Bonden hebben, buiten hunne essentieele gelijkenis op elkaar, ook dit gemeens dat ze niet alles zeggen en verdere verklaring behoeven. Het kan nu niet in mijn bedoeling komen hier op alle moge lijke vragen om uitleg, antwoord te ver strekken enkel is het no'odig een en ander op te halen dat is de technische gegevens onzer Statuten onbesproken of onverklaard gebleven is. Het hoofdbestuur van het J. V. K. A. hoopt om de drie maanden een brochuur uit te geven over een of anderen vorm van het Jeugdapostolaat in Vlaanderen. Reeds zijn, om kortelings te verschijnen, zes les sen over Kath. Actie naar de Pauselijke Documenten, in voorbereiding. Deze stu die zal voor de leeraars en de studenten aan de Kollege's, de lessen vergemakke lijken die, in de Rhetorika, bij bevel Zij ner Eminentie, moeten gegeven worden. Zij zal ook duidelijk maken dathet Jeugd verbond heelemaal in de richting staat die door Rome zelf werd aangegeven. Het weze me veroorloofd hier den Weleerw. Heer Engelen en Pater Dubois S. J., die deze publiekatie hebben op zich genomen en die, in hun bevoegdheid, onze reeks schitterend zullen inleiden, hartelijk te danken. Verder staat er een brochuur op 't getouw over Priesterroeping en wat onze Vlaamsche Jeugd daarvoor doen kan Dan zullen volgen DeJeugd in den dienst der zedelijkheid a Kristus- Koning in de Vlaamsche kunst Hoe vormt men kerngroepen voor Apostolaat in den schoot der .leugdorganismen e.a. De overruime verspreiding die voor deze brochuren wordt te gemoet gezien, zal een minimale verkoopprijs met het flinkst verzorgen van de uitgaven overeenbren gen. Op 2Ó Oogst a.s. houdt het Jeugdver- bond zijn eerste troepenschouwing en het moet worden de eerste gloriedag van het Jeugdapostolaat bij ons Antwerpen moet worden een woud van vlaggen Daar komt de Vlaamsche jeugd met haar ideaal Ter wereld Kristus op den troon, En Vlaanderen parel aan zijn kroon! komt ze met haar liederen, met haar geestdrift, met haar heiligen wil die ook weer winnen zal wat hij wil, aan haar hoogvereerde Bisschoppen den zegen der volle vruchtbaarheid vragen over haar uitbottend Apostolaat. En Kristus Koning wordt, bij den Hosanna-jubel onzer jon gelingschap, triomfantelijk ingetroond in de grootstad van ons volk En onze toe-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1928 | | pagina 1