STEMT OP 3 JUNI VOOR DE KANDIDATEN DER KATHOLIEKE PARTIJ onder Mr 2 voor de WERKLIEDEN onder Mr I voor de BEDIENDEN onder Mr I voor de WERKGEVERS onder Mr S voor de WERKGEVERS BROOD en SPELER Zand in d'Oogen! Heeren Werkgevers onder Nr±. 50" Jaar. - Nummer 21. 30 Centiemen. Zaterdag 26 Mei 1928. Katholiek Weekblad van het Arrondissement Yper (CUerkliedenkamei-f) (Bediendenkst met*) Kiezingen voor den Werkrechtersraad Hippodroom Yper Hoekje ZONDAG 3 JUNI 1928, om 3 uur DRAFKOERSEN ^Plaatsvervangende Leden. Ieder Werkgever zal TWEE briefjes ontvangen. 1 WIT voor de kamer der geschillen tusschen bazen en werklieden (kan didaten DELAHAYE en anderen). 1 GEEL voor de komer der geschil len tnsschen bazen en bedienden (kandidaten VALERE SEYS en anderen. Leert uwe vrienden zoo stemmen De Katholieke Groepeeringen. 10.000 Frank Prijzen. J-fet VpepSQhe Kortriik.-H. Haar processie C)ct IJpcrofljc ABONNEMENTPRIJS 1 Jaar 15 fr. 6 maanden 9 £r. 3 maanden 5 £r. Men abonneert in alle Postkantoren en in het Opstelbureel. ABONNEMENT VOOR 'T BUITENLAND: 25 frank. Op het Opstelbureel alleen te vragen. BEHEER EN OPSTEL io5, ZONNEBEKE STEENWEG, io5, YPER Postcheckrekening 40.201 (j. casier) waar op alle wekedagen alle inlichtingen te bekomen zijn van 14 tot 16 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeten tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden worden. Kleine berichten en nieuws ten laatste tegen den WOENSDAG avond. Katholieken, ledereen weet dat dit de kreet was van de Romeinen in hun verval, tijdens Nero en de andere christenvervolgens. Wel die kreet past ook op onze tijden Wat vragen tegenwoordig het meerendeel van de menschen Hunne maag vol en hunne oogen vol. De maag met lekkernij, de oogen met sport. En thans ook is er kerkvervolging al zeggen de socios dat we er niets van weten, 't Schijnt dat ik die menschen ieelijk op hun teenen ge trapt heb met een van mijn laatste bijdra gen. Nu, zooveel te beter, 't Is slechts de waarheid die kwetst zeggen de Franschen en de Engelschen zeggen als 't mutsje u gaat, zet het op, en de Vlamingen zeggen wie 't schoetje past hij trekke taan. En 't is een teeken dat ik hun nog de moeite waard ben van hen over mij kwaad bloed te maken. En daarmee doe ik de haakjes toe. Panem roepen de menschen wij wil len brood. Ja, maar in dat woordje brood is 't al begrepen al wat wij van noode hebben tot kost, kleederen en alles wat het lichaam betreft. Brood is het gewone voedsel van den mensch en 't is maar recht als de menschen om brood vragen. Doch de manier waarop ze dat tegenwoor dig vragen en eischen is de goede niet. Ze doen de beteekenis van 't woordje brood liegen en ze vragen veel meer dan wat ze van noode hebben. Brood beteekent weel de en om weelde te dragen moet men een paar sterke beenen hebben Zegt het spreekwoord niet weelde is een kwade beest Te veel brood maakt brooddronken en te veel weelde maakt brat. Zoolang de menschen zullen trachten naar 't geen ze noodig hebben en tevreden zijn met een eerlijk gewonnen welstand, zal er vrede zijn, maar eenmaal dat ze be ginnen verlangen naar meer dan hun be hoef, wordt het evenwicht geschonden en de vrede verbroken. Eenmaal dat elen door neukelen wordt vervangen is 't een veeg teeken en tegen woordig wordt er veel gesneukeld. Kin- ders die vijf zes frank daags verteren zijn tegenwoordig minder zeldzaam dan vroe ger en ik heb een meisje zien pasteitjes koopen aan GO centiemen stuk en ze wer pen voor haren hond. .Mag dat niet zijn, zullen me de socios vragen en moeten de suikerbakkers ook niet leven Wel zeker, 'k heb verscheidene suikerbakkers in mijn familie en 't hemdeke gaat nader dan 't rokske. Maar 't is nietiemin een teeken van den tijd dat er veel misschien te veel gesnoept wordt. Ge ziet hoe voorzichtig ik geworden ben sedert mijn socialistische confrater mij op de vingeren heeft getikt en op mijn artikel is willen ingaan. Maar 't moest eruit niettemin En 't is geen snoepen alléén, 't is verkwisting in al hare vormen. Een werkman die eiken dag zijn zooveel uren arbeid door zijn lijf haalt heeft recht op een goede beet, op rijk en deugdelijk voedsel. Maar de luiaard niet en 't zijn gewoonlijk de luiaards die verkwisten Wat is verkwisten Verkwisten is.koopen wat ge niet van- doen hebt. En, zei mijn grootvader altijd, koopen wat ge niet noodig hebt is betalen wat ge niet schuldig zijt. Verkwisten is misdadig, het is eene misdaad tegen het maatschappelijk leven. Er zijn er immers zooveel die zouden wenschen te bestaan met hetgeen gij wegsmijt. De christene leer zegt u dat ge met uwen overschot uwen behoeftigen broeder moet ter hulp komen Met wat gij te veel hebt kunt ge anderen gelukkig maken en moet ge. En d t is wat hedendaags te veel vergeten wordt. Menschen verteren niet alleen hun behoef maar ook het overtollige aan en op hun eigenzelven en de arme mag hun keren en nijdig staan toezien. Christus leerde ons de oneffenheid van de maat schappelijke toestanden elfen te strijken met hulpv aardig de hand, de volle hand uit te steken naar de noodlijdenden en hij voegde erbij dat onze almoezen zóó be scheiden moeten zijn dat onze linker hand niets afwete van wat onze rechte doet. De andere kreet is CIRCENSES spelen sport Boxen, loopen, springen, motorwed strijden, fietswedrer.nen, football, paar- denloopen, en wat dies meer. Zal ik alweer de zwartkijker zijn die dit allemaal afkeurt. Neen, daarvoor ben ik te schuw voor de socialisten Maar ik zeg wederom het moet eruit. Niet het gebruik van deze dingen, maar het misbruik ervan is een teeken van den tijd en een zeker teeken van verval. Wan neer sport zoo hoog in achting is gestegen dat het al 't andere van kante schuift dan is sport een misbruik en dat is het tegen woordig. Kinders, jongelieden, mannen, vrouwen zelf. hebben maar daar meer den mond van vol. Wij moeten in onze gazet ten heele bladzijden over sport verduren en we krijgen pas enkele regels over gees tesleven. 't Orgeluk is dat een volk dat reuzen kweekt, athletep voor het lichaam, ook onwetenden kweekt, armen naar den geest. Neemt een jongen op school en be- traapt hem op heeterdaad, hij zit met de spo: tgazet in zijn vuisten. Beluistert jon- gemenschen in hun gesprek over straat, het gaat over den laatsten match van foot ball of over de laatste v elokoers. De spraak is ernaar gegroeid. Luister naar de werk lieden aan hunne dagelijksche bezigheid, waarvan spreken ze? vanspori. De jon gens gaan ernaar gekleed en hunne geba- ren,zijn erop nagebootst. Mogende jongens zich nu niet meer amuseeren Ze' er, mijn socialistische pennevoerder, maar ze moe ten ook hun godsdienstige plichten kwij ten en dat belet hun de sport. Dat kan u niet schelen, nietwaar maar mij wel. Die jongens moéten ook hunne maatschappe lijke plichten kwijten, zij moeten leeren en werken en niet altijd met spel bezig zijn. Groote menschen zouden 't met hun ne ingenomenheid voor sport, verleeren van met ernstiger zaken bezig te zijn. En daar zit hem 't gevaar. Sport is een verzet en moet een verzet blijven, eene ontspan ning, mag den geheelen mensch niet monopoliseren. Want veel sport is dwaze- lijk nutteloos en strekt alleen om armen en beenen te breken van zichzelf of van anderen, 'k Bidde hier ook onschuld bij den sportkronieker van dit gezegend blad. Hij ga niet denken dat ik tegen zijne spe cialiteit gekant ben neen, ik zeg alleen dit er wordt teveel aan sport gedaan, sport wordt eene razernij, eene manie, is alles opslorpend, 't wordt een gevaar. 'k Heb met de Romeinen begonnen ei. wil met hen eindigen. Zij zegden ook SIT USUS TOLLATER ABUSUS, dat wil z.'ggen leve het gebruik, weg met het misbruik. De Kommissie van de Roode Sijndi- katen in Belgie heeft een manifest afge kondigd, onder de hoofding Verkie zingen voor de Werkrechtersraden in 1928». Dat manifest zegt duidelijk, dat die verkiezingen moeten voorbereid wor den met eene algemeene agitatie voor loonsverhooging voor de geschoolde werklieden 50 fr. per dag, of 300 fr. per week voor de gespecialiseerde 45 fr. voor de daglooners 40 fr. voor de arbeid sters 30 fr. Gemeener volksbedrog werd nooit op touw gezet. Toch zijn de rooden in West-Vlaan deren nog overtroffen door de fameuze Vlaamsche Nationalisten, die in de sijn- dikale beweging in Belgie schier niets te brokkelen hebben. Zij hebben groote plakbrieven doen uithangen, waarin ze zeggen dat de loonen moeten zijn van 60 fr. en 50 fr. per dag. Waarom niet 100 fr. Aan de bazen zeggen ze, dat ze alles te winnen hebben met die loonen toe te staan, want de werklieden zullen dan in verhouding verteren. Dat zijn ten minste moderne economis ten, die bij de kiezingen voor den Werk rechtersraad ook eenige stemmen zouden willen ophalen 1 Geen verstandige kiezer zal zich aan zulke domme demagogie laten beetnemen. Het antwoord onzer Christene Werk lieden zal dan ook kort zijn. Beweging voor loonsverhooging en verkiezings-agigatie zijn verschillende zaken Wij houden zegescheiden. Wil de roode Sijndikale Kommissie zich niet belachelijk maken, dan moet ze bewijzen dat de voorgestelde loonen door de onderscheiden nijverheden te dragen zijn. En dan moet ze zich eerst wenden tot Anseele's kapitalistische industriëele in richtingen, en langs daar 't bewijs doen leveren dat de gestelde looneisch niet overdreven is. Ze moet zich vooral richten tot de roode coöperatieven om die loonen, daar te doen toepassen. En overal waar de socialisten hunne vertegenwoordiging hebben in de gemeenteraden, moeien ze niet alleen den eisch stellen maar doen inwilligen. Doen ze 't niet, 't zijn bluffers en be driegers Wat de VI. Nationalisten betreft, zij moeten in de eerste plaats hun eisch van 60 fr. daags opdringen bij hunne kapita listische geldschieters. Z'hebben er ge noeg, borstelfabrikanten, schoenfabrikan ten, aannemers van bouwwerken Dan maar vooruit met de voorbeelden Die onzinnige demagogie bewijst alleen, dat de socialisten niets ernstigs weten aan te voeren en dat de VI. Nationalisten dan nog 'n beetje opbieden om zich nog meer belachelijk te maken Domme verkiezingszeden 1 We doen daaraan niet meê. Het leiden van loonsbewegingen is veel te ernstig om als kiesagitatie dienst te doen Beweging voor loonsverhooging is een aanhoudende beweging, die met veel takt en kennis moet worden geleid. Onze Christene Centraalorganisaties hebben daarvoor hunne verantwoordelijke leiders. Verkiezingsuccessen zullen hen niet beko ren om de socialisten en hunne opbieders te volgen. De Christene "Werklieden dienen de werkerszaak in ernst en eerlijkheid. Dat is hunne verdienste. (De Tijd). Groote Internationale Gezadeld en ingespannen ingericht met de ondersteuning van het Stadsbestuur en opgeluisterd door de Harmonie Ypriana aan de van YPER, P0PER1NGHE, WERVIK en Omliggende. De Katholieke groepeeringen heb ben de eer Uwe stem te vragen voor hunne voorgestelde kandidaten voor de verkiezing van de leden van den Werkrechtersraad van YPER den 3 Juni aanstaande, onder Nr 1. I. Kamer der geschillen tusschen bazen en Werklieden. a) Gewone Leden. DELAHAYE Gustaaf.smid te Yper. LACONTE Camille, aannemer te Poperinghe, uittredend lid. DEDECKER Léonard, nijver aar te Wervick. GEYSENS Ernest, Voorzitter van het vlasbazenverbond te Komen. BEIRNAERT Emile, aannemer van schilderwerken, te Yper, uittredend lid. VANNESTE Camiel, aannemer-tim merman te Langemarck. II. Kamer der geschillen tusschen bazen en Bedienden. a) Gewone Leden. SEYS Valère, nijveraar te Yper. NOLLET Joseph, aannemer te Wer vick. b) Plaatsvervangende Leden. DENYS Albert, handelaar te Pope ringhe. BOUCHERY Augustin, smid te Ko men. Deze lijst wordt overal wel ont haald bij de bazen want deze Heeren zijn gekend als sociale werkers altijd ten dienste voor het welzijn hunner ambtgenooten. Wij rekenen op U mijne Heeren om onze Katholieke kandidaten te ondersteunen. Maakt propaganda bij uwe vrien den. Doet uwen plicht, niemand uitgezonderd. Op ieder briefje moet gij eene kop stem geven voor de werkelijke kandi daten en eenekopstemvoor de plaats vervangers. Dus twee kopstemmen op ieder briefje een voor de werke lijke kandidaten en een voor de plaatsvervangers. Dat is de zekerste en beste manier van stemmen want bij deze stemming is het panacheeren 't is te zeggen stemmen voor de lijst Nr i en lijst 2 verboden. De kiezing van 3 Juni moet eene ze ge wezen voor onze Katholieke Werk gevers. De Kommissarissen Edmond Caenepeel, Marcel Wyckhuyze, Armand Donck-Vermeu'en Ingangsprijzen Tribuun Heeren 15 fr. Damen 10 fr. Plein 5 fr. Het BESTE en ZEKERSTE middel om regelmatig het blad te ontvangen, is een abonnement vragen in de post op De beroemde processie van het HHaar van onzen Goddelijken Zaligmaker, die jaarlijks duizenden vreemdelingen naar Kortrijk lokt, is Zondag nogmaals belem merd geweest door het slecht weder. Rond 3 ure klaarde het weder wat op en men besloot eenige groepen, waaronder de nieuwe groep van de edel vrouwen, met knapen te paard te laten uitgaan be- gon het nogmaals te regenen en aan den Kring en Korte Steenstraat was de 'stoet verplicht uiteen te gaan voor den overvloedigen waterstroom. De H. Kruis weg met den Goddelijken Zaligmaker, zijn kruis dragende, kon ook niet heel den toer doen en door den slechten toe stand van de straten kon de nedervalling t' onder het kruis niet plaats hebben. De ver maarde processie heeft sinds den oorlog slechts een enkel maal gansch den weg wijzer kunnen afleggen de andere malen was ze telkens door het slecht weder be lemmerd. Laat ons voor toekomende jaar op een beter weder hopen.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1928 | | pagina 1