KATHOLIEKE ZEGEPRAAL \A/epkreehterspaad van Yper 50' Jaar. - Nummer 23. 30 Centiemen. Zaterdag 9 Juni 1928. Katholiek Weekblad van het Arrondissement "Yper Harop De zege is aan ons Werkgevers, Werklieden, Bedienden, gij hebt uw plicht gedaan, en getoond dat ge uw katholiek ideaal hoog houdt! Onze politieke tegenstrevers zijn het harte in, alleenlijk de socialisten hebben gemeend hunne nederlaag te moeten vieren, men moet maar durven Katholieken, siaapt niet op uwe lauweren, maar hardnekkig voortgewerkt, en vooruit naar volledige zege praalToekomende jaar hebben wij de kiezingen voor Kamer, Senaat en Provintie, deze aanstaande kiezingen moeten onze overwinning bevestigen. Leve de katholieken Allen in 't gelid Vooruit naar verdere zegepralen, niemand blijve ten achter De Katholieken van Yper en het arrondissement mogen over dezen uitslag fier zijn. Aan onze Sosjesj Verkiezingen Van 3 Jani 1928. WERKGEVERS (Kanier van Beilienden) Gewone leden. Plaatsvervangers. 175 WÜRKGETER» (Kamer van Werklieden) Gewone leden. 610 266 Plaatsvervangers. 459 189. WERKLIEDEN Gewone leden. 4Kr Plaatsvervangers. Gewone leden. 3 3 Plaatsvervangers. "pcrocljc l)olh ABONNEMENTPRIJS 1 Jaar 15 fr. 6 maanden 9 ff. 3 maanden 5 fr. Men abonneert in alle Postkantoren en in het Opstelbnreel. ABONNEMENT VOOR 'T BUITENLAND: 25 frank. Op het Opstelbureel alleen te vragen. BEHEER EN OPSTEL io5, ZONNEBEKE jSTEENWEG, io5, YPER Postcheckrekening 40.201 (j. casier) waar op alle wekedagen alle inlichtingen te bekomen zijn van 14 tot 16 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeten tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden worden. Kleine berichten en nieuws ten laatste tegen den WOENSDAG avond. Groote Katholieke Zegepraal WERKRECHTERSRAADVERKiEZINGEN Oh, Werkers, houdt de wacht! Zoo zong De Werkman met nen mol in de keel, enkele uren voor de verkiezing. Geef met gerust geweten uwe stem aan de Socialisten. Zoo klonk zijn ordewoord. Een werkman moet 60 frank daags winnen. Een vlaswerker 9 frank per uur en zijne reiskosten. Zoo klonken de verleidelijke kiesbeloften... een handvol rotte appelen. En ze zongen triomf op voorhand, 't Was al rood en socialistisch wat de klokke sloeg. Maar 't verstandige, 't bewuste, 't gezonde, 't eerlijke volk van Yper en omliggende heeft zich aan al dit bedrog, aan al die huichelarij niet laten beet nemen. En er werd gestemd... maar ja, tegen de Socialisten. Welke eene klopping. De stad davert er nog van. Van emotie, ligt gezel Messiaen met de geelzucht te bed. Wat zal hij te Brussel rond zijn ooren krijgen van de gèldmach- tige, kapitalistische roode leiders die onder de roode vlag op hun gemak en zonder werken hunnen geldtasch vullen. Hij heeft, de uitslagen bewijzen het, op afdoende wijze, op eene heerlijke manier achteruit geboerd. Of is het misschien eene fameuze re traite stratégique? Voor de Katholieke Partij zijn in het arrondissement zooals ten ander in gansch het land - de uitslagen verbazend goed 2 zetels op 3 voor de Werkgevers (ka mer der werklieden), 2 zetels op 2 voor de "Werkgevers (ka mer der bedienden), 2 zetels op 3 voor de Werklieden. 1 zetel op 2 voor de Bedienden. De Katholieken alleen behalen 5 473 stemmen tegen 5,015 stemmen aan libe ralen, socialisten, nationalisten en onzij- digen te zamen. Het machtig leger van generaal Mes siaen, waarvan wij te Yper op 1 Mei zoo eene ontzagwekkende revue kregen behaalt genipt een zeteltje, hst laatste, voor de Werklieden, Genipt! Op 30 stemmen na, hadden zij er niets in te piepen. Maar bluff is bluff en bluff' is noodig om den misschien wankelenden moed aan te prikkelen en het heilig vuur erin te hou den. En den Dinsdag avond, na alle hunne troepen bijeengetrommeld te hebben, met al de reizigers van de treinen uit Kortrijk, 190 in getal, ruime geteld, vreemde lingen inbegrepen, trokken zij, de voeten slepend, naar de onthoofde Ont voogding ii. Gedurende de warme dagen is eene kostelooze pint koel bier aan menigeen welkom Maar de Roode Baas was er niet. Hij was zen buis aan't passen. Hij is aan dat hoofddeksel nog niet gewoon... maar 't zal wel komen. De katholieken, door deze zegepraal aangemoedigd, zullen met taaie wil en geestdrift hun werk voortzetten om aan de aanstaande kamerkiezingen de liberale piston van 't muziek van Meenen er ook uit te krijgen. Willen is kunnen. Wij willen 't en wij zullen 't. De liberalen behalen eenen zetel den derden voor de Werkgevers 't Is bitter weinig. Voor wat de Nationalisten betreft die sinds zooveel maanden op luidruchtige en geweldige wijze hunne propaganda voe ren (zij beloofden zoo meer dan de socia listen zelf, wat niet gemakkelijk is die gansch de stad en gansch de bevolking in handen hebben (zoo beweren zij ten min ste) waarvan de politiek zoo zeggen zij) door eenieder goedgekeurd wordt en zege pralen moet, deze zeer jonge partij blijft tegen hare verwachting buiten de "VVerk- rechtersraad 't Moet voor de leiders eene bittere te leurstelling zijn Voor wat ons betreft wij bestatigen met vreugde dat onze bevolking zich afkeert van al dit geweld en trouw blijft aan de beginsels van orde en sociale vrede die aan de basis van de maatschappij moeten blijven. Eene laatste bestatiging Ware geene verandering aan de wet toegepast geweest voor wat aangaat de proportioneele ver tegenwoordiging der partijen (verandering aangebracht den Vrijdag vóór de verkie zing) geheel de Werkrechtersraad van Yper was katholiek. Dit bewijst hoe groot onze zegepraal is. In hun weekblad De Werkman van verleden Zondag vragen de Sosjes zich af hoe het mogelijk, is voor de Christen syn- dikaten, tegen een lage bijdrage, zulke groote voordeden te verleenen aan de werklieden die bij hen gesyndikeerd zijn, als wanneer zij zelf, in de onmogelijkheid zijnzulks te doen. En om zandin deoogen onzer werklieden te werpen en deze te verblinden gaan zij allerhande verzinsels opdisschen met het eenig doel onze chris- tene werklieden organisatie bij de werk lieden een verdacht voorkomen te geven. De socialisten moeten dus bekennen (en deze bekentenis dient onthouden te worden door al onze werklieden), dat zij niet bij machte zijn aan hun gesyndikeer- den de voordeelen te verleenen welke de christene gesyndikeerde werklieden ge nieten. Dat hunne bedragen hooger zijn dan bij dechristene werkliedenorganisatie. Een prachtige bekentenis voorwaar die zekerlijk de werklieden tot overweging zal stemmen. Verbeeldt u eens de machti ge socialistische partij, die opentlijk moet bekennen dat die onnoozele dompers, hun geliefkoosd woord waarmede zij de chris tenen bestempelen, meer doen voor de aangesloten gesyndikeerden dan zij zelf kunnen En is het dan nog te verwonderen dat in dergelijke omstandigheden de werklie den zich van de socialisten afkeeren en zich bij de Christen werklieden organisa tie aansluiten Zijn de kiezingen van Zondag laatstleden daarvan geen schoon bewijs? Maar om aaa de vraag van De Werk man te voldoen zijn wij heel bereid hün te zeggen van waar het geld der christen werklieden komt, en hoe zij bij machte zijn d rgelijke voordeelen te verleenen Dit is heel eenvoudig, het geld komt van de werklieden zelf, die hunne bijdragen be talen, en is er voor deChristene werklie den organisatie middel om met deze kleine bijdrage groote voordeelen te verleenen, het is omdat zij het geld der werklieden beter beheeren dan de socialisten,omdat ze er gespaarzamer mtê omgaan en alleenlijk het welzijn der aangeslotene leden voor oog hebben. Daar is het geheim! In alle geval wij bedanken de socialis ten voor deze bekentenis en wij besluiten dus zonder aarzelen dat zij hunne aange sloten leden foppen en bedriegen, een hoogere bijdrage vragen oni minder voor deelen te verleenen, dat zij onmachtig zijn om de gestorte gelden goed te beheeren. Werklieden onthoudt zulks en sluit u aan bij de christen werklieden organisatie de eenige waar uwe belangen verdedigd en behertigd worden zooals het zijn moet LIJST Nr I (Katholieken). LIJST Nr II (Liberalen). Seys Noliet Beheyt Nys Kanton Yper 277 12 1 123 1 2 Meessen 58 30 Wervick 119 5 8 29 Poperinghe 94 38 1 Passchendaele 25 10 2 1 573 17 9 26 230 4 3 KIESCIJFER Lijst I 601. Gekozen Valère Seys, Kanton Yper Meessen Wervick Poperinghe Passchendaele Joseph Noliet. Denys KIESCIJFER Lijst II 237. Geen gekozenen. 197 42 98 81 19 437 Bouchery 1 I 5 4 82 19 20 36 9 Beheyt 1 5 1 Bastil 2 9 2 11 KIESCIJFER Lijst I 448. Gekozen Albert Denys, Augustin Bouchery. 166 7 KIESCIJFER Lijst II Geen gekozen. LIJST Nr I (Katholieken). Delahaye Laconte Dedecker LIJST Nr II (Liberalen). Vermeulen Lietaert Maillard Kanton Yper 278 7 141 8 2 Meessen 58 36 Wervick 124 4 9 22 Poperinghe 98 7 36 1 6 Passchendaele 23 1 1 11 2 1 581 12 -j- 8 -f- 9 29 244 11 9 20 KIESCIJFER Lijst I KIESCIJFER Lijst II Gekozen Delahaj'e Gustave, Laconte Camille. Gekozen Hector Vermeulen. Gheysens Beirnaert Vanneste Behevt Lacante Vergracht Kanton Yper 199 1 2 90 2 2 2 Meessen 39 23 Wervick 101 9 2 1 16 Poperinghe 86 35 8 Passchendaele 17 2 10 1 422 10 4 3 - 17 174 11 2 2 =-- 15 KIESCIJFER Lijst I KIESCIJFER Lijst II Gekozen Geyssens Ernest, Beirnaert Emile. Gekozen Beheyt Henri. Lijst I (Liberalen Lijst II Katholieken) Lijst III (Nationalisten) Lijst IV (Socialistee) Kanton Yper Meessen Wervick Poperinghe Passchendaele 289 110 110 136 7 715 266 405 277 86 509 66 61 90 37 Kanton Yper Meessen Wervick Poperinghe Passchendaele 652 160 68 74 112 1 1749 507 194 346 223 82 1352 763 370 45 44 65 30 395 49 197 1&3 23 797 281 38 163 109 12 Gekozen 2 Katholieken - Mansis en Logie. Plaatsvervangers - Demuvser en Slosse 554 603 1 Socialist - Clement. Plaatsvervanger - Bruggeman. KATHOLIEKEN Lijst I 128 Kopstemmen 7 Baert 6 Dupon 141 97 Kopstemmen 4 Taillieu 11 Braem ONZIJDIGEN Lijst II 77 Kopstemmen 2 Lermvtte 2 Werrebrouck LIBERALEN Lijst III 74 Kopstemmen 81 80 Gruwez Christiaen 76 Kopstemmen Dejonghe 3 Decocker 58 Kopstemmen 3 Lauwers 1 Verfaillie SOCIALISTEN Lijst IV 33 Kopstemmen 1 Debunne 34 29 Kopstemmen 1 Minnekeer 112 Gekozen Gewone leden - Baert en Lcrmvtte. 62 30 Plaatsvervangers - Taillieu en Dejonghe.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1928 | | pagina 1