DE ZONDAGPLICHT De zoen oei Slavin J. V. K. A. HASSELT Hersteld en te herstellen 50 Jaar. - Nummer 25. 30 Centiemen. Zaterdag 23 Juni 1928. Katholiek Weekblad van het Arrondissement Yper Jaarlijksche Herziening der Kiezerslijsten Ingevolge art. 5a van het Kieswet- boek, noodigt het College van Burge meester en Schepenen ieder burger uit, vóór i Juli aanstaande, tegen ont vangstbewijs, de titels in te dienen van hen, die niet ingeschreven zijn op de van kracht zijnde lijsten voor Ka mer-. Provincie- en Gemeentekiezing en die aanspr. ak mogen maken op kiesrecht. f-Iet Vpeps^he Ool^ Katholieke Vlamingen van Yper en omstreken bereidt u om op dien dag naar Antwerpen te gaan. GOUWDAG en CONGRES der bonden van het H. Hart OP ZONDAG 29 JULI 1928 pcvscljc ABONNEMENTPRIJS 1 Jaar 15 fr. 6 maanden 9 fr. 3 maanden 5 £r. Men abonneert in alle Postkantoren en in het Opstelbureel. ABONNEMENT VOOR 'T BUITENLAND: 25 frank. Op het Opstelbureel alleen te vragen. BEHEER EN OPSTEL io5, ZONNEBEKE STEENWEG, io5, YPER Postcheckrekening 40.201 (j. casier) waar op alle wekedagen alle inlichtingen te bekomen zijn van 14 tot 16 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeten tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden worden. Kleine berichten en nieuws ten laatste tegen den WOENSDAG avond. Katholieken waakt er op dat gij op de nieuwe Kiezerslijsten ingeschreven zijt. K Wees indachtig dat Gij den Sabbat dag heilig maakt zoo sprak God tot Mozes en Hij gaf, door hem, aan Israël de wet van den wekelijkschen rustdag. Doch lang voordien reeds had Hij, beter dan met zijn woord, door zijn eigen god delijk voorbeeld getoond dat Hij wilde dat de Joden éénen dag op zeven schonken aan de rust, om te beter den Heer te kun nen dienen. God was werkelijk koning van het joodsche volk en zijne voorschrif ten moesten gelden als wetten, als volks- wetten. Alzoo werd het Sabbatvieren tot eene volkswet. Streng was die wet, streng in haar voorschriften en streng in hare handhaving, in hare bekrachtiging. Het was te veel bijna dat men een stroohalm van den grond raapte en een joodsche Sabbat geleek niet slechts op een Zondag in 't noorden van Schotland daar ook roeren de menschen niet op den dag des Heeren, zij vieren hem. Dat is dus het Godsgebod dat men één op de zeven wekedagen aan God zal be steden, aan den dienst van God, aan den Godsdienst en daarom, opdat dit te ge makkelijker en te vollediger zou mogelijk zijn schorschte God den dienst van het schepsel op voor dien dag Hij verbood alle werk, immers opdat het werken de menschen niet zou beletten van zich te begeven tot godsdienstigheid. Streng was die wet ook in hare be krachtiging Een man die hout geraapt had op den Sabbatdag werd met de dood gestraft en gesteenigd Iemand die soms de heilige schriftuur leest, weet genoeg hoe kwaad de Joden waren omdat Chris tus durfde genezingen doen op den Sabbat en omdat zijne volgelingen op dien heili gen dag koornaren plukten en die uit wreven en 't graan opaten. Maar de Ver- .osser wilde hun leeren dat het door zijn komst uit was met het Sabbatvieren en met geheel het oude testamentdaarom scheurde bij zijne kruisdood de gord'in van den tempel van boven tot onder. Ja Mengelwerk van u't Ypersche Volk» 21 DOOR M. C. V. Dat kan waar zijn, mijnheer. En alzoo zoudt gij door uw schuldig stilzwijgen de oorzaak kunnen worden van ontelbare rampen of liever misdaden. Al zoo is er vastgesteld dat de nachtdieven uwe deur op eene gansch bijzondere ma nier opengebioken hebben. Wij hebben de zaak door deskundigen doen onderzoe ken, en deze verzekeren ons dat de schur ken iets nieuws moeten uitgevonden heb ben of wel, dat er vreemde misdadigers in onze goede stad aangekomen zijn. Ver staat gij nu hoe belangrijk dat alles is, en welke groote gevolgen eene kleine nala tigheid hebben kan Inderdaad, mijnheer. Gij moet weten dat wij tegenwoordig den strijd moeten voeren niet alleen tegen gewetenlooze schurken, maar ook tegen doortrapte, geleerde misdadigers, die zich bi) gelegenheid als welopgevoede en def tige mannen kunnen aanbieden. Die woorden deden als een licht vóór Xopkins geest opgaan en onwillekeurig dacht hij aan Sandstone. Het wilde hem maar niet uit het hoofd, dat die goudmijnbezitter een booswicht 't was uit met het oud verbond, het nieu we zou beginnen en al 't gene slecht voorteekens en voorbereidingen waren zou nu waar- en wezenlijkheid worden, gewijzigd en verbeterd om beter te passen in het raam van de nieuw ingerichte Kerk van Christus Ook de wet van den Sabbat zou veran deren in de wet van den Zondag. Het Godsgebod blijft bestaan. Eén dag op zeven zult ge mij geven zegt God en de H. Kerk verklaart dat, licht dat toe en bepaalt dat en zegtdie één dag op zeven zal voortaan de Zendag zijn, niet meer de Zaterdag en waarom Omdat de Zondag nog meer dan de Sabbat de dag des Hee ren is. DIES DOMINICA, des Heeren van het nieuw verbond. Christus immers is verrezen en de H. Geest neergedaald over de apostelen beide op eenen Zondag. Daarom hebben de oversten der H. Kerk in overleg met Christus die verandering ingebracht, ver licht als ze waren door het licht van den H Geest. Juist zboals God zegde zoo zegt ook de H Kerk. Op den dag des Heeren zult Gij u onthouden van alle werken die op zulke dagen verboden zijn en u begeven tot godsdienstigheid. En dan stelt zij vast welkedie verboden werken zijn slavelijke ambachlen en werken, daaraan verkenne- lijk, dat het lichaam een grooter aandeel in heeft dan de geest. Zij stelt ook vast tot welke godsdienstigheid men zich zal begeven, te weten tot het mishooren, een geheele mis, lichamelijk aanwezig en geestelijk aandachtig hoewel wij dan ook bchooren in sermoenen, christelijke lee ringen en andere geestelijke diensten zoo als vespers en lof, tegenwoordig te zijn. De zondagsplicht is een van de zwaar ste van den christenmensch, en het is een veeg teeken van onzen tijd dat die plicht, zooals veel andere, koelbloedig onder de voeten getrappeld wordt. Men rust niet, men werkt op den Zondag, men bedrijft zwaren arbeid en zware zonde, men metst j en men timmert, men spit en men delft op den Zondag en men maakt er een zondedag van menschen werken des Zondags die den Maandag leegloopen en pinten drin ken. Zoo zalig nochtatis is die wet op het rusten dat de staat zelf, buiten alle gods dienstige beschouwing om, gedwongen geweest is dezondagrust als verplichtend aan te stellen voor iedereen. Het is dus niet alleen eene zware godsdienstige ver plichting het is daarbij een drastische sanitaire maatregel. En natuurlijk als men des Zondags werkt verzuimt men zijn godsdienstige verplichtingen. Men heeft er zich eerst aan gewend gemaakt om zich tevreden te stellen met een enkel schamel gelezen mis heel vroeg in den ochtend of heel laat op den noen en stillekens aan komt men zoo ver dat men ook die mis, eerst nu en dan, en later voorgoed verwaarloost. En dan is het uit met den christenzin van zulke menschen. Lang zal het niet duren of ze zullen geheel ei gansch verheidenscht zijn. De zondagplicht is de spil in 't wiel, waarrond geheel de christelijke overtui ging draait, neemt hem weg en 't is ge daan met den christene ongelukkig ge noeg is dit het geval met zooveel lauwe christenen heden ten dage. Luiheid, sport, reizen en genotzoeken dat alles ligt de christene plichtvervulling in den weg 's morgens trekt men naar den trein in plaats van naar de kerk, men moet naar zee, men moet gaan visschen, een plezier reis doen en de mis wordt er aan gegeven, 's Namiddags moet men naar het sport terrein, naar de velodrome, en 's avonds, ja 's avonds moet men naar den cinema. Ouders leeren zelf aan hun kinderen den weg naar de kerk vergeten om dien van genotplaatsen te vinden. Maar de Chris tenzin is de deesem, de zuurdeeg van het leven. Christenzin is de moortel van het gebouw der samenleving zonder chris tenzin hoe zal 't aaneenhouden, of is't niet te vreezen dat we eenmaal geheel hei- densch geworden ook eenmaal het lot der heidenen zullen ondergaan en verzinken onder het puin van ons christen geloof en van onze christelijke instellingen. God verhoede 't hadde kunnen zijn. Gelukkig bemerkte de kommissaris zulks niet en, hoe listig hij ook was, toch kon hij de gedachten niet raden. Hij sprak geerne en met een zeker wel gevallen over de plichten der politie, en over de moeilijkheden met welke zij vaak te worstelen had. Door dit gevoel medegesleept ging hij dan voort Ja, mijnheer, zoo gaat het ten hul digen dage maar al te dikwijls, en daarom is het niet te veel als wij op de verlichte medewerking moge rekenen van alle eerlijke lieden. De kommissaris sprak zoo openhartig, er lag iets in zijnen toon dat tot volslagene rechtzinnigheid moest aansporen, zoodat het Nopkins waarlijk griefde zijn hart niet heel en gansch te mogen openen. Hij bleef immers bij zijn gedacht niets te openbaren, dat hij meende gansch alleen te weten. Wel, mijnheer, zegde hij dan, als de eerlijke menschen u helpen, werken zij aan hun eigen welzijn. Zoo is het, maar zonder eenige nieu we medewerking zouden wij er toch nog niet geraken. Ik wil u daar een voorbeeld van geven, om u te 1 ewijzen dat men soms zonder het te weten in de ergste moeilijk heden kan gewikkeld worden, en dat de hedendaagsche groote dieven tot alles be kwaam zijn. Zie hier eens, mijnheer. De kommissaris legde twee papieren vóór Nopkins op de schrijftafel. Het BESTE en ZEKERSTE middel om regelmatig het blad te ontvangen, is een abonnement vragen in de post op Het waren telegrammen. Op de eerste las men Uit New-York A an den bestuurder der geheime 'o li tie te Antwerpen. Van hier vertrokken een zekere Mur- grave, boosdoener der gevaarlijkste soort. Het schijnt dat hij in de groote steden van Europa eene nieuwe werk- wijze van inbreken wil toepassen. Adamsonbestuurder der veiligheidspolitie, middenbureel Het ander telegram was herkomstig uit Londen, en gaf bericht aver een groote diefstal met ongehoorde stoutheid bedre ven in het post-office zelf. Eene som, geraamd een half miljoen in bankbrieven was verdwenen. Het bericht eindigde ook in deze voege: Men heeft reden te gelooven dat de dieven zich reeds op het Belgisch grond gebied bevinden. Terwijl Nopkins, die twee stukken met de grootste belangstelling overlas, bezag de kommissaris hem met zichtbare nieuws gierigheid, gelijk iemand die denkt Wat zal hij daarvan zeggen Dat zijn belangrijke stukken, meen de de bekommerde man welke bewijzen dat de politie tegenwoordig goed ingericht is, maar ik zie niet in. Hoe eenige gemeenschap zou kun nen bestaan tusschen die zaken, en de onderneming der dieven tegen uw huis, onderbrak hem de kommissaris. Het standpunt van het J. V. K. A. in zake aansluiting der Kath. VI. Studenten bonden is Gewenscht wordt en blijft dat de plaat selijke gilden zouden kunnen aansluiten langs het Algemeen Kath. VI. Studenten verbond (A.K.V.S.) De onderhandelingen daartoe werden ingezet. Anderzijds dringt de voorbereiding van het Jeugdkongres (26 Augustus e.k.) Onder deze omstandig heden, worden al de Kath. VI. Studenten gilden die doen aan zuiver-kultureele Vlaamschgezindheid, rechtstreeks opge roepen tot deelneming aan het Kongres. Hunne Hoogw. de Bisschoppen hebben aangesteld om de bijtredingen te ontvan gen Voor BRUGGE Weleerw Heer Du bois, leeraar te Roeselaere Voor GENT Zeer Eerw. Heer Ver- cruj'ssen, Superior van het Klein Semina rie, Sint Niklaas (Waas) Voor LUIK Zeer Eerw. Heer Philips, leeraar aan het Groot-Seminarie, Luik Voor MECHELEN Weleerw. Heer' L. Vaes, leeraar te Lier. Wij zijn zoo vrij er op aan te dringen dat de toetredingen zoo spoedig mogelijk zouden worden ingezonden. Volgende schikkingen werden voor den Kongres-dag getroffen Te 9 u., sektie-vergaderingen, met als algemeen motto Kristus, Koning der Jeugd. De bijzonderheden desaangaande wor den weldra medegedeeld. Te 10 1/2 u., Pontificale Mis, Christi is, in het Stadspark, door Zijne Em Kardinaal van Roey, met pontificale assis tentie van H. Hoogw de Bisschoppen der Vlaamsche Bisdommen. Het Ordinarium der Mis (IVIissa VIII, de Angelis) wordt door de aanwezigen gezongen Te 1 u Optocht de groepen worden per parochie gerangschikt. Te 4u., Slotvergadering op de Oude Vaartplaats. Voor bijzondere treinen wordt door het Inrichtingskomiteit gezorgd. Dringend verzoek deze mededeeling aan de doo U bestuurde of bereikbare studen ten te willen overmaken en hen aan te zetten tot deelnemen aan dit Kongres dat de Katholieke Jeugdaktie in Vlaanderen moeten inzetten. Met besten dank en bijzondere hoog achting in Xn Namens het Algemeen Secretariaat F. Van Goethem, Voorz. K. Cruysberghs, Algem. Aalm. Juist, mijnheer. Gij zult daar beter kunnen over oor- deelen, als gij nog dit snelbericht zult ge lezen hebben. Nopkins kreeg een nieuw telegram in handen, dat van New-York gedagteekend was en de volgende woorden bevatte. Murgrave bezit nieuw tuig om deuren te doorboren. Mist eenen vinger, linkerhand Nauwelijk had Nopkins zijne blikken op die woorden geslagen, of hij kon eenen kreet van verbazing niet onderdrukken. Welnu, wat is er vroeg de kom missaris haastig daar hij hoopte eenig nieuws te vernemen. 't Is niets, wedervoer Nopkins ont wijkend, ik ben alleenlijk verwonderd dat de politie zoo wel ingericht is, en dat de overheden der verschillige landen malkan der zoo goed behulpzaam zijn. Spreekt zoo niet, mijnheer, daar is u een ander gedacht door het hoofd gevlo gen, ik heb het maar al te wel bemerkt... en ik spoor u levendig aan niets te ver zwijgen. Gij moogt u niet laten leiden door eene zoogezegde erkentelijkheid je gens zulke booswichten en ook niet door de vrees. Zult gij nu spreken?... Indien gij het niet doet, blijft gij aan uwe strengste plichten te kort. Nopkins was overhaald als men hem van zijne plichten sprak had men de ge voelige snaar vast. Hij wilde dan zijn hart ontlasten en zegde Om 10 uur mis in openlucht op het Wapenplein. Sermoen met luidsprekers. Om 11 uur Algemeen Congres der Bonden van 't H. Hart. Om 12 1/4 uur middagmaal,daarna vrije tijd, bezoek aan de stad. Om 4 uur Stoet en optocht naar het Wapenplein. Feestrede met luidsprekers) door Volksvertegenwoordiger Mampaey. Aanspraken door Z. D. Hoogweerdig- heid Mgr Kerkhofs, Bisschop van Luik. Toewijding der provincie Limburg aan Jezus' H. Hart. Bondsleden en vrienden van 't H. Hart allen met den bijzonderen trein naar Has selt, het H. Hart ter eere De reis kost 25 fr. en 2 fr. voor inrichtingskosten Nadere inlichtingen worden verkregen en inschrijvingen worden gedaan bij E. H ROOSE, Onderpastoor, Wallestr,,Nr2. Duizende Bondsleden uit Vlaanderen hebben reeds hun naam gegeven Yper blijve niet ten achter I De nieuwe vlag van St Maartens H. Hartebond gaat mede naar Hasselt. Vandage Zondag 24 Juni gaan de H. Hartebonders naar de H. Hartebetooging te Passchendaele. Vertrek per trein om 12,12 u., per velo om 1 u. uit den St Maertenskring Lange Meersch. Duitschland verbitterde de beschaafde wereld door zijn meineedig invallen in Belgie op 4 Oogst 1914, door het in brand steken der onschatbare bibliotheek der Leuvensche Hoogeschool in den gruwe- lijken nacht 25 tot 2G oogst 1914, en door het beschieten, verbrijzelen en verbranden der zeshonderjarige merkweerdige Halle van Yper van 21 Nov. 1914 tot aan den Wapenstilstand Wrat wierd daar tegen gedaan Eerst en vooral, Belgie's koning offerde zijn goed en bloed, om het erfdeel van zijnen grootvader Leopold I en de weelderige nalatenschap van zijn vaderlij ken oom Leopold II ongeschonden te be houden 's volks gekozenen, verbitterd over Duitschlands meineed en onrecht, besloten eenparig tot hardnekkigen we derstand, en Belgie's weerbare mannen wierden opgeroepen en streden 4 jaar tot verdediging van 't leven van alle ouder- In dat laatste telegram is er inder daad een punt, dat mij hoogst verwondert, doch gelief het mij niet ten kwade te duiden ik was van zin zulks voor mij te houden. Spreekt gansch rechtuit. De roover, aan wien ik het leven verschuldigd ben, heeft den ringvinger zijner linkerhand verloren. Hebt gij dat goed gezien. Ja, mijnheer, twee maal, en zeer goed. En gij zoudt zulke belangrijke zaken durven verzwijgen Vergeef het mij, mijnheer, gij kent de reden mijner aarzeling, en gij ziet dat ik spreek als het noodig is. En om mij nog meer uwer goedwilligheid waardig te ma ken, zal ik mijne verklaringen nog voile- digen. Nu begint gij eerst goed te spreken. Ik luister, laat ons niet veel tijd verliezen, want ik voorzie dat wij heden veel werk zullen af te leggen hebben v Master Nopkins vertelde aldan heel om- standiglijk wat er in het Queens hotel gebeurd was, en hoe het gedrag van den zoogezegden Sandstone zijne vermoedens had opgewekt. De kommissaris nam de zaak heel ern stig op en teekende eenige punten aan. Als Nopkins zweeg sprak de magistraat nog niet aanstonds, maar zat eene wijl na- te denken. ('t Vervolgt).

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1928 | | pagina 1