Crédit Anversois| M. DE MINISTER HEYMAN Jeugdverbond emnenroeping der JaerKiasse HET YPERSCHE VOLK de machtige uitbreiding der sociale werken in Belgie. Buitenland. CASSEü (Noord). Gouwdag te Hasselt 50" Jaar. - Nummer 26. 30 Centiemen. Zaterdag 30 Juni 1928. Katholiek Weekblad van het Arrondissement Yper Jaarlijksche Herziening der Kiezerslijsten legt uit op schitterende wijze f-Tet Vpeps^he Öoll^ voor Katholieke Aktie Indeeling van den Optocht. Als we naar Antwerpen gaan Praktische Mededeelingen. Zondag 8 Juli 1928. BONDEN VAN HET H. HART. op ZONDAG 29 JULI. BN. V. «I Dixmudestraat, 18, YPER Alle Bank- en Beurs ver handelingen. fjd llpcree {.lol li ABONNEMENTPRIJS 1 Jaar 15 fr. 6 maanden 9 fr. 3 maanden 5 fr. Men abonneert in alle Postkantoren en in het Opstelbureel. ABONNEMENT VOOR 'T BUITENLAND: 25 frank. Op het Opstelbureel alleen te vragen. BEHEER EN OPSTEL io5, ZONNEBEKE STEENWEG, io5, YPER Postcheckrekening 40.201 (j. casier) waar op alle wekedagen alle inlichtingen te bekomen zijn van 14 tot 16 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeten tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden worden. Kleine berichten en nieuws ten laatste tegen den WOENSDAG avond. Ingevolge art. 54 van htt Kieswet- boek, no idigt het College van Burge meester en Schepenen ieder burger uit, vóór 1 Juli aanstaande, tegen ont vangstbewijs, de titels in te dienen Katholieken waakt er op dat gij op de nieuwe Kiezerslijsten ingeschreven zijt. van hen, die niet ingeschreven zijn op de van kracht zijnde lijsten voor Ka mer-, Provir.cie- en Gemeentekiezing en die aanspr. ak mogen maken op kiesrecht. M. Heyman Minister van Arbeid in Belgie heeft eene prachtige redevoering uitgesproken voor de internationale arbeidsconferencie waarin Hij de houding van het Belgisch gouvernement heeft blootgelegd ten aanzien der tegenwoordi ge vraagstukken. In zijne redevoering op de internatio nale Arbeidersconferentie zeide de Heer Heyman, Belgisch Minister van Arbeid onder meer. 't Ligt niet in mijne bedoeling, een overzicht van de ontwikkeling onzer sociale werkgeving te leveren, maar wel een bondige schets van de houdirg der Belgische Regeering ten aanzien van de tegenwoordige vraagstukken. 't Is zeker, dat in de kringen der Werklieden en der werkgevers het pro bleem van de bespreking van den arbeids duur en dat van de overeenkomst van Washington op den voorgrond dringen. Gij hebt dit zelf kunnen bemerken aan de nota van den Belgischen afgevaardigde in den Bestuursraad van het Internatio naal ArbeidsbureelWij verlangen, dat de overeenkomst van "Washington in haar geheel worde gehandhaafd. Het schijnt wel, dat wij eenig recht hebben om zoo te handelen, want onze wet te dezer zake gaat in verscheidene van hare bepalingen nog verder dan deze conv entie, en van den anderen kant ver zuimen wij niets, om hare loyale toepas sing te verzekeren. De Belgische werkgever heeft zijn werk zoo buigzaam gemaakt, dat het zich, binnen de perken der overeenkomst van Washington, kan aanpassen aan de behoeften der nijverheid. Ik stel vertrouwen in onze werklie denorganisatie, en ben overtuigd, dat ze bij de toepassing van dc wet steeds reke ning met die behoeften zal houden Trouwens, de ondervinding bewijst, dat de goede wil van allen, die medewer ken aan de productie, het economisch leven kan aanpassen aan het regiem van de acht uren, zonder de moeilijkheden te veroorzaken, die anderen vreesden en nog vreezen. Ook hier, en zulks in weerwil van de vrees, die in den beginne heerschte, was uw werk een vredeswerk, en oin aan dit werk afbreuk te doen bestaat er geen beter middel dan terug te komen op hetgeen werd gedaan. De Stap in 1919 te Washington ge daan, is van groot gewicht en beteekent flinken vooruitgang. Mogen nu ook ande re landen niet langer dralen met ratifica- tien, ten einde aan de internationale wet geving haar volle draagkracht te geven Minister Heyman heeft verder nog gesproken over twee belangrijke vraag stukken: Het uitzien naar verschillige middels ten einde de werkongevallen te beperken, en het regelen der huizelijke nijverheid. Na een kort woord over de beroeps ziekten sprak hij nog verder over de tami- loon en zegde onder meer Ik weet wel, en ik ben ten zeerste verheugd u te mogen zeggen, mij bijzonderlijk richtende tot de afgeveerdigde bazen van ons land, dat ze reeds een grooten stap vooruitgegaan zijn r.opens de familieloonen, welke voor onze bazen allen lof dient toegezwaaid. Niets belet echter dat wij wet gemaakt hebben, wat echter slechts vroeger gewoonte was, wel eenigszins wat uitgebreid, doch welke wij ten zeerste op onmetelijke wijze zou den willen uitgebreid zien. Minister Heiman heeft besloten in dezen zin Ik ben gelukkig te mogen aan uw werk medehelpen, ongelukkiglijk niet genoeg naar wensch. Hetgene mij het meest verheugd, 't is de verzekerde hulp van onze Belgische Regeering en van geheel Belgie te mogen belo en, aan deze die zich met een onvermoeibaren iever er zullen op toeleggen. Het BESTE en ZEKERSTE middel om regelmatig het blad te ontvangen, is een abonnement vragen in de post op De groots jeugdoptocht die op 26 Augustus a s. door de straten van Antwerpen zal trekken ter eere van Christus Koning, zal per bisdom inge deeld worden. In elk bisdom zullen de groepen zich scharen per dekenij, in elke dekenij per parochie. Al de jeugdorganisaties van een en dezelfde parochie zullen dus samen gaan. En daar er uit bijna elke paro chie van het Vlaamsche land jeugd groepen zullen aanwezig zijn, mogen wij ons verwachten aan een optocht vrn minstens een duizend groepen! Al de deelnemers moeten minstens den ouderdom van 14 jaar hebben bereikt. Door het inrichtingscomiteit van het jeugdcongres worden volgende aantrekkelijkheden voorbereid ter ge legenheid van de betooging der katho lieke vlaamsche jeugd op Zondag 26 Augustus aanstaande te Antwerpen: Bezoek aan den Dierentuin aan ver minderden prijs: de vermindering van prijs werd toegestaan aan het Comi- teit voor al de betoogers. De ticketten van nu af te bekom m op het inrich- tingskomiteit, 109, Nationalestraat, Antwerpen. De ticketten zijn geldig Zaterdag, Zondag en Maandag tot 7 uur 's avonds. Een uurtje op de Schelde Zaterdag 25 en Maandag 27 wo den tochtjes van een uur ingericht met prachtige saionbooten. Ticketten te bestellen op het inrichtingscomiteit. Bezoek aan de Musea Schoone Kunsten, Steen, Plantyn, Folklore, alsook bezoek aan het stadhuis. Toegang overal gratis. Gratis bezoek per sleepboot aan de binnendokken Dit tochtje dient eerst aangevraagd aan het comiteit Het aantal deelnemers opgeven. Bezoek aan de verschalende schepen, dient aan het comiteit aangevraagd te worden. Nog andere aantrekkelijkheden worden voorbereid. I. Er wordt door sommige jeugd groepen gevraagd hoe, praktisch, de aansluiting bij het J. V. K. A. kan ge beuren. Daarop volgend antwoord A. Een jeugdgroep die deel uit maakt van een landelijk verbond dat aan gesloten is bij het 1. V. K. A., is ook aar- gesloten, daardoor zelf, bij het J. V. K. A. Een boerenjeugdgroep die de< 1 uitmaakt van het Boerenjeugd-ver- bond van Leuven, is dus bij het J. V. K. A. aangesloten. B. Gewestelijke of plaatselijke jeugdgroepen die aansluiting verlan gen, zenden naar het Algemeen Se- c-etariaat, Groot Seminarie, Meche- len, hun aanvraag en een afschrift hunner statuten. Gewestelijke en plaatselijke Jeugdgroepen worden slechts aangenomen wanneer geen landelijk Verbond van gelijkaardige werken aangesloten is. II. In den optocht worden de deel nemers per parochie gérangschikt. Zoo wordt de vraag opgelostMet wel ke groep moeten meegaan, zij die lid zijn van verschillende aangesloten organismen, b v. v. E. K., Patronaat, K. A. J., enz.?» Gansch de deelne mende jeugd van één parochie stapt samen op. Men zal begrijpen dat er gezieu het groot aantal deelnemers, geen andere schikking mogelijk is alle verwikkelingen moeten, in het belang der orde, zooveel het kan, vermeden worden. III. - Vele groepen vragen ons of er reductie wordt toegestaan op de izerwegen. Er wordt minstens 35 '/0 reductie gegeven aan al de congres sisten de maximum-prijs is 25 fr., '-.een en weer. 1»VS De dienstplichtigen van de j-iarklasse 1928 worden op de volgende datums inge lijfd BI JULI. 2e, 3®, 4®, 5®, 6® en 9° linie regimenten le en 2® bataljons mitraljis- ten 1® en 2® infanteriebatterijen le, 2® en 13e artillerieregimenten 1® regiment gidsen le en 2e regiment bereden jagers; 1® en 2® lansiers het regiment rijdende artillerie de artillerieschool het eska dron van de militaire school de bijzon dere peletons van het 8e linieregiment en van de 1« en 2e regimenten wielrijders het eerste gedeelte van de afweerartilierie, van het regiment seintroepen, van het 2®, 3° en 4e vervoerwezen, van de kompagnie bedienden en van de aanvalswagens. 16 AUGUSTUS. De kompagnie der brankardiers. 30 AUGUSTUS. Het 8= linieregi ment Oe, 11® en 14e regimenten artillerie; 2'-, 3e en 4® regimenten genie (met inbe grip van het le deel van het bataljon van het B.L.) genisten-wielrijders de bij zondere peletons van 1®, 2®, 3e reg. onbe reden jagers der grenadiers der kara biniers van het 13® linieregiment van het 5® en 6° bataljon mitraljeuzen van de 5e en 6e infanterieregimenten van de le en2e regimenten legerartillerie. 12 SEPTEMBER. 1® en 2» reg. wielrijders gepantserde auto's. 28 SEPTEMBER. Pontonniers reparage dienst der artillerie militair kartografisch instituut regiment Luik- sche forten eerste deel van de spoorweg- wegtroepen van de 1®, 2® en 3e reg. luchtvaartvan de2e, 3e en 4® geneeskun dige korpsen van de 2® 3e en 4C inten- dentiekorpsen van het groot legerpark van legerpark der genie van de bestuur lijke kompagnie der auto-inrichtingen. 10 OKTOBER. 3e en 8e reg. artille rie 15e reg. artillerie 1® deel van het autovervoerwezen bijzondere peletons van de le, 7®, 10®, lle en 12e linieregimen ten van het 3® en 4® bataljon mitraljis- ten van 3e en 4® infanterie batterijen. 20 OKTOBER. le, 2® en 3e onbere den jagers grenadiers karabiniers 13® linieregiment 5C en 6e bataljon mitraljis- ten 5e en 6e infanteriebatterijen le en 2® regimenten legerartillerie. 15 NOVEMBER. Ruiterijschool. 30 NOVEMBER. 15e reg. artillerie (B L lle linieregiment (twee kompag- nies te Beverloo tweede deel van de afweerartilierie van de 2e, 3e en 4e ver voerwezen van de aanvalswagens. 10 DECEMBER. 1®, 7®, 10® en 11® linieregimenten (min bataljon Beverloo) 12® linie 3® en 4C bataljon mitraljisten 3® en 4 infanteriebatterijen tweede deel 1®, 2® en 3® reg. luchtvaart, van het 4® genie (bataljon B.L.) 31 JANUARI 1929. Tweede deel reg. seintroepen van het autovervoerwe zen van de bediendenkompagnie. 29 MAART. Tweede taal van de spoorwegtroepen van de 2®, 3® en 4® geneeskundige diensten van 2®, 3® en 4® intendentiekorpsen van 't groot leger park der genie van de bestuurlijke kom pagnie der auto-inrichtingen. 31 MEI. 11® linieregiment (2 kom- pagnies bataljon Beverloo) tweede deel infanterieschool YOUGO-SLAVIË Over eenige dagen te Belgrado in het Parlement heeft een volksvertegenwoor diger in den loop eener bespreking een zijner collegas dood geschoten en daarbij nog drie andere ernstig gekwetst. Hier in Belgie zijn de zaken nog zoo verre niet gekomen, maar toch sedert de tijd dat de Vous en avez menti (gij liegt) van M. Frère Orban, in en uit het land een onge hoorde ergernis scheen te zijn, is er voor uitgang, maar niet in eerbied. FRANKRIJK. Zaterdag en Zondag laatst in buiten gewone zitting zijn door de Wetgevende Kamers de bijzonderste maatregelen goed gekeurd geweest over de geldstabilisatie, tot eene waarde van 124,21 per pond of 140,89 Belgische franken voor 100 frank. Na 1 December 1929 zullen de bank briefjes van 5, 10 en 20 fr. niet meer gang baar zijn en door geldstukken van de zelfde waarde vervangen worden. Goud munt zal ook geslagen worden. Zou het in ons land ook niet mogelijk zijn onze vuile briefjes door klinkende munt te vervan gen RUSLAND. In den Boerenhemel. 't Zal waarschijn lijk ook niet waar zijn Tusschen zes maanden en een jaar gevang en daarboven gerechtelijke intrekking van hun koorn zonder vergoeding dat is het vonnis door de rechtbank, op twee weken, in de omtrek van de Wolga, uitgesproken tegen 3000 landbouwers voor overtreding van de graanwet. In de provincie Kouban, de rechters onder den last bezwijkende, hebben een week verlof bekomen, maar voor de toe komende week hebben zij over 647 zaken van denzelfden aard te oordeelen. Betoo ging van communistische vrijheid. ENGELAND. Onder opzicht van Godsdienst loopt niet alles op wieltjes onder de Protestan ten en het voor de tweede maal verwerpen van de a Praverbookdoor het Parle ment is niet om de zaken te vereenvou digen. De geestelijke overheid, zegt Lord Alifax, Aartsbisschop van Cantorberg, het hoofd van de Protestantsche Kerk, alleen is bekwaam om over godsdienstige zaken te handelen. Het Parlement waar Joden, aanhangers van vreemde gods dienst of zelfs goddelooze leden zete len, is daartoe niet bekwaam. Zou er hem daarover iemand kunnen ongelijk geven? i De kamerheeren zelf als wanneer zij eene j broek doen maken wenden zich tot een j kleermaker en niet tot een advokaat. Elk zijn vak. AUSTRALIË. Dees jaar zal het Eucharistisch Con gres plaats hebben in Sidney (Australië). Te dezer gelegenheid is MgtHevlen, Bisschop van Namen, de bestendige voorzitter dezer vergaderingen, op reis vertrokken van Le Havre, aan boord van de stoomboot France naar New-York en na de Vereenigde Staten doortrokken te hebben zal van San-Francisco naar Sidney varen. Na het Congres zal hij terug komen langs Japan en Indie. ITALIË. Generaal Nobile, de bevelvoerder der ontdekkingstocht naar den Noordpool, na talrijke onvoorziene gevallen, is eindelijk gered en men mag verhopen dat zoo niet al, toch meestal de makkers zullen gered wordenLaat ons hopen dat al de redders ook gave mogen terugkomen. VERREKIJKER. Abonneert u op LIJN Yper-Poperinghe-Hazebrouck- Cassel In automobiel: 31 Km van Yper. Tweede dag der feestelijkheden ter ge legenheid van Marschalk Foch. Om 11 uur 's morgens Concerten door de muzieken van St-Omer, Hazebrouck, Merville, Steenvoorde, Bergues, Worm hout, op de vier openbare plaatsen van Cassel. Om 15 uur, Uitgang van den grooten Folklorischen stoet met de medewerking der Reuzen van Frankrijk en Belgie, mu zieken en verkleede groepen, 800 mede werkers in oudekleeren. De reuzen vanCassel, Rijssel, Duin- kerke, Bergues, Bourbourg, Steenvoor de, Douai, Valenciennes en Belle, en van BelgieOostende, Yper, Yeurne, Thie- nen, Geraardsbergen, Waver en Kortrijk. Na den stoet zullen de oude dansen uitgevorrd worden op de historische en oudheidskundige marktplaats van Cassel. APOTHEOSE DER REUZEN. Om 18y2 uur. Groot concert door de harmonie der mijnen van Lens (110 uit voerders) op de Groote Markt van Cassel. De Gasthoven, herbergen, en spijshui zen te Cassel zullen gansch den dag eetmalen bereiden. Het groote vraagstuk van de pro viandeering in Hasselt heeft in de laatste dagen de volle aandacht van de feestcommissie in beslag genomen. God zij geloofd, alle maatregelen zijn genomen om aan die duizende vreem delingen een hartelijke gastvrijheid te verzekeren, op voorwaarde dat het inrichtend komileit zoo spoedig mo gelijk bepaalde gegevens ontvangt van het getal deelnemers. Het Congres der H. Hartebonden dat om li uur begint wordt in 6 afdee- lingen verdeeld, waaronder eene sec tie voorbehouden aan de priesters en twee waarin vraagstukken van mo dern apostolaat zullen behandeld wor den. De massa-betooging zal cm 3 V% uur stipt moeten vertrekken en in twee groepen opmarcheeren de wegwij zer is kort (1600 mt.) De Bondsbestuurders klagen dat er nog te veel zijn die geen beslissing kunnen nemen. Bij gelegenheid van de bondscommui.iemis van i Juli zor- gen de twijfelaars er voor dat ze een jawoord zeggen.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1928 | | pagina 1