llan hier en elders. Ypersche Kroniek. Rechterlijke Kroniek STAD YPER. GULDEIISPOREIIFEESTEI11928 Volksadel. Militianenopleiding St Pieters Kerk. Schotsche Bedevaart. De Klokken van St Niklaaskerk. St-Jacobskerk. De choraalj van St-Vincentius Belastingskantoren. Taksvermindering. De Volkenbond te Yper. Wy tschaete. Feest. De chris- tene ziekengilde Vooruitzichthul digde Zondag 1.1. haar afdeeclings- vaandel in, dat onder de hoogmis plechtig gewijd werd en onder dewel ke E. H. Socquet, arrondissements- proost, een gelegenheidssermoen predikte. Na de hoogmis werd eene openbare hulde gebracht aan het gedenkmaal der gesneuvelden. Na een optocht door de straten, werd eene algemeene feestvergadering ge houden waarop senator Deponthieu, volksvertegenwoordiger Allewaert en M. Lommez, provinciaal raadslid aanwezig waren alsmede het gemeen tebestuur, dat heel het feest door de gemeentefanfare liet opluisteren. BOESINGHE. Begraving. De. H Hartefeesten te Passchendaele. Reninghelst. Ongeval. Zon dag namiddag, omstreeks 2 ure, was vrouw Marie Gillebert, echtgenoote René Derycke, oud 3g jaar, wonende op den Ouderdom, naar Yper gereden om er een buurmeisje in het gasthuis te gaan bezoeken. Tusschen Vlamer- tinghe en Yper, gleed de velo uit met het ongelukkig gevolg dat de vrouw viel. Daar zij niet opstond en kermde kwamen geburen bijgeloopen om haar te helpen. Het linkerbeen was Clytte. Aangereden. Toen de briefdrager langs hier naar Yper kwam gereden nu t zijn rijwiel, werd hij op zeker oogenblik aangereden door een auto, komende uit de richting van Dickebusch. De wielrijder was nogal ernstig gekwetst doch de inzittenden hadden geen tijd om eens stil te hou den. Wevelghem. Moordpoging. Dinsdag namiddag kwam een vrouws persoon in de kazerne der soldaten van het vliegplein en vroeg er achter ecnen soldaat. Zij werd in de spreek kamer geleid. Eenige oogenblikken nadien hoorde men een schot knallen. Men snelde ter hulp en vond het vrouwspersoon op den grond uitge strekt liggen, met eenen kogel in de borst. Zij werd naar een heelkundig M. P. Snick van Loo moet de volgende schadevergoeding betalen aan het slacht offer van het motoongeval fr. IÜOO fr. 8.316 fr. 2.300 fr. 3*X) fr. 3.000 15 110 fr. Hespeel Gust. en Baelen Elisabeth van .Moorslede werden veroordeeld, de le voor slagen tot 26 fr. boete of 8 dagen, de twee elk tot 10 fr. of 2 dagen voor be- leediging, voorw. gedurende 3 en 1 jaar. Hebben Pierre, vuurwerkmaker te Wervick, voor het houden van depot van ontploftingstuigen zonder toelating. 200 fr. boet op 2.000 fr gebracht of 2 maan den gevang. Scheldeman Helene van Woesten. beticht van diefstal bekomt vrijspraak, daar de feiten niet genoegzaam bewezen zijn Delhem Daniel en Dejaegher Arthur van Yr-er, worden vervolgd voor beleedi- ging. Beiden worden vrij gesproken. Het openbaar ministerie had Delhem buiten de zaak gesteld De burgerlijke partij wordt tot de kosten harer aanstelling veroordeeld. Vanhove van Zonnebeke voor slagen aan zijne vrouw wordt tot 26 fr. boete veroordeeld. Voorwaardel k gedurende 5 jaar. YYilford Roger en Florin A., beiden van Toerkonje, vervolgd voor overtreding van de wet op de vischvangst, worden vrijgesproken. Blondeel Cyriel van Reni ighelst, vroeger veroordeeld bij verstek had ver zet aangeteekend. De rechtbank veroor deelt hem voor beleediging tot 15 fr. of 3 dagen, voor eerroof tot 100 fr. of 1 maand, de boet tot 1000 fr. vermeer derd en voor openbare zedenschennis tot 1 maand en 26 fr. of 8 dagen. De burger lijke partij bekomt de geraagde frank en de kosten der aanstelling. De genaamde Caron Theophiel van Yper, Arthur Merghelynckstraat, wordt voor zedenkwetsende feiten veroordeeld. Op aanvraag van het openbaar ministerie wordt de zaak met gesloten deuren be handeld. De rechtbank spreekt de vol gende straffen uit voor (i feiten in 1927 voorgevallen, 6 maal 15 dagen gevang en 6 maal 52 fr. boete voor het feit van 20 Januari 1928, 15 dagen en 250 fr. boete voor 2 feiten van 8 Februari 1928, 2 maal 15 dagen en 250 fr. of 15 dagen voor 5 feiten in October 1927, 5 maal 8 dagen en 260 fr boete voor het feit van 3 Februari 1928, tot 8 dagen en 260 fr. of 8 dagen wat een totaal uit maakt van 5 maanden gevang en 6 000 fr. boeie of 5 maanden gevang. Petillioen Julien en Demolder Lie- vin, beiden van Poperinghe, worden ver oordeeld de le voor slagen tot 26 fr of 8 dagen, de twee voor beleedigingen tot 10 fr. of 2 dagen, voorwaardelijk gedu rende 3 jaar voor Demolder. De genaamde Degottal Oscar, ge wezen staatskommissaris te Yper, daarbij nog vereert merkt, wordt krachtens artikel 491 van het strafwetboek, wegens mis bruik van vertrouwen, tot 26 fr. boete of 8 dagen gevang veroordeeld, voorwaar delijk gedurende 2 jaar Woensdag 11 Juli, om 8 ure 's avonds, Concert op de Groote Markt door de Vlaamsche Harmonie. Uit voering van Vlaamsche Liederen. Zondag 15 Juli, om io uur, Plechtige Hoogmis in St Niklaas Kerk, met ge- legenheidssermocn daarna Optocht naar de Groote Maikt en Concert door de Vlaamsche Harmonie. Om i5 ure, Herdenkingsstoet, waarna Concerten door de deelnemende maatschappijen. Het Groeninghe-Komiteit. Yperlingen, bevlagt uwe huizen op 11 en 15 Juli. Wegwijzer van den Stoet Statiestraat, Tempelstraat, Boter- straat, Neermarkt, Rijselstraat, Pat- teelstraat, Bakkerstraat, Hondstraat, Groote Markt, Meenenstraat, Kau- wekijnstraat, Lange Thouroutstraat, Car:onstraat. Surmontstraat, Bocsin- ghestraat, Vandenpcereboomplaats. /.oiida^rust. De apotheek van M. Houtekier, Meenenstraat. zal alleen open zijn op Zon dag 1 Juli 1928. N. V. van Burgerlijke Oorlogsslachtoffers Afdeeling Yper. De plechtige overhandiging door de Ge- meenteoverheid van het Vaandel van den Tak Yper van de N. V. van Burgerlijke Oorlogsslachtoffers liep op Zondag laatst leden goed van stapel af. Om to uur voormiddag in St. Pieters kerk greep de Wijding van het vaandel plaats onder de plechtige Mis met gele genheidssermoen 's Namiddags om 3 uur trok de stoet waaraan afgevaardigden van veel maat schappijen van stad deelnamen de bevlag- de straten der stad door. Veel volk om hunne belangstelling te betuigen. Op de Groote Markt greep de overhan diging van het vaandel plaats. Kolonel Rinquet. bevelhebber van het derde linieregiment vertegenwoordiger van Z. M. den KoniDg, sprak l de overhandiging de volgende rede uit In naam van Zijne Majesteit, de Ko ning, heb ik de eer aan de Nationale Ver- eeniging der Burgerlijke Oorlogsinvalden, sectie van Yper, dit Vaandel, als een symbool van eer, en als een zirwtebeUd van ons geliefd Vaderland, toe te vertrou wen Dit Vaandel zal U in alle omstandig heden doen denken aan den gezegenden grond van Uw dierbaar Land, aan de stad waar gij geboren zijt, en aan de plaats waar Uwe ouderen rusten. Als de noodklok sloeg, werd ons drie kleurig Vaandel fier geheven, en hield stand tegenover den vijand, om klaar te bewijzen dat gansch de Belgische Natie den strijd aanvaardde waartoe de vijand haar verplichtte. Na de lof van het N. V. der Oorlogs slachtoffers te hebben uitgesproken ein digde hij zijne rede Gij vereenigt in uwe rangen politieke gevangenen, verwondenen, verminkten en ouders wier kinderen gedood werden binst de beschieting. Het is een waar leger van moedige en heldhaftige lieden en ik ben fier mij te midden dezer overtuigde vaderlanders te bevinden. Ik bid U als voorbeeld te willen dienen voor de jongeren en hun hart te vormen om in hen de liefde van het Vaderland te doen aangroeien. Het is een zware taak die ik U vraag, maar aan mannen van hart, die bewijzen van groothartigheid gegeven hebben, mag men dat vragen. Dames en Heeren, groeten wij onzen grooten Koning en bedenken wij de woor den die Hij, bij Zijn terugkeer van den oorlog uitsprak, voor zijn volk dat uitge put was door den strijd en door vier jaar lijden Laat ons werken en veree igd b'ijven Leve de koning Leve ons Belgie Leve de Burge lijke Inval eden Na enkele woorden van dank gericht aan alle aanwezigen sprak M. De Backer, Algemeene Voorzitter van het N V. als volgt Het leven van Yper gedurende den oorlog behoort tot de krijgsgeschiedenis! Na den val van Antwerpen, was de stad, dus van het begin af, begrepen in deze frontlijn die van onze vlaamsche vlakten, van dit dal van den Yzer, een der bloedigste slagvelden van Europa en het kerkhof van duizenden onzer soldaten en onzer dappere bondgenooten maakte. Daar hebt gij eerst de transche troepen die ons ter hulp snellen Dan die engelsche soldaten die zich doen te neer schieten. Het grootsch gedenktee- ken van de Meenenpoort roept ons dat 56.000 soldaten van Engeland en zijne koloniën die door die poort vol hoop naar het front gingen, in het orkaan verdwenen zonder hun naam boven een graf te drukken De bevallige stad Yper, met hare Rij school, die haar roem was, haar Laken halle, haar Belfort, Sint Maartenskathe- draal, over de wereld vermaard, zijn de prooi van de beschieting geworden. De bevolking heeft naar de ellende, naar het ballingschap moeten vluchten. Maar of een magnetische steen hun aantrok, reeds in de eerste dagen van iqi5. wanneer het bombardement van 22 No vember 1914 pas zijn donder deed zwijgen kwamen meer dan 10.000 inwoners zich weder nestelen in de puinen van hunoe huizen en in de kazematten Zij blijven er tot de nieuwe beschieting van April-Mei, en toch hebben zij allen een hardnekkig heid om terug te keeren naar het land dat zij zoo beminden, en meer en meer be minnen wijl zij er uitgejaagd worden. De geschiedenis van Yper, zeg ik, be hoort tot de krijgsgeschiedenis. Beter dan ik kan de heer Kolonel Rin quet U de ontknooping ervan beschrijven. Maar de inwoners, zoo innig aan dat militaire leven gesnoerd, moesten ook on gelukkiglijk er den droevigen weerschok van ondergraan. Het zijn de dooden en gekwetsten der beschietingen, het zijn de weduwen en weezen, het zijn de door gas getroffenen, het zijn deze die de ondergang van hunnen haard naar de ellende van het ballingschap voerden en er uitgeput van terugkwamen. Zij beminden den grond welken onze soldaten verdedigden! Zij hebben geleden voor dat stukje van hun Vaderland, zooals de soldaten voor Belgie vielen! En zij dragen er in hunne ver minkte of zieke ledematen de roemrijke sporen van Na het doel en het streven van het N.V. te hebben gekenschetst sprak hij namens allen ziine gevoelens van trouw uit aan Belgie, zijne instellingen en zijnen Ko- ning. Redevoering van den Heer Burge- meejtcr Sobrv. Mijnheer en, Het is mij eene aaDgename plicht den hooggeplaatsten heer Rinquet, Kolonel van het 3e Linieregement te Oostende, geluk te wenschen over de eer hem te beuit gevallen, van, buiten en boven alle andere, Zijne Majesteit den Koning hier te vertegenwoordigen, en hem te samen met de hoogste overheid van 't Land, te bedanken over hunne belangstelling en genegenheid ten opzichte van Yper's nieu we maatschappij van de burgerlijke slacht offers van den oorlog. Ik loof en dank ook Mijnheer De Bac ker, den algemeenen Voorzitter van den Algemeenen Landsbond van burgerlijke slachtoffers van den oorlog voor de goed heid die hij gehad heeft vandaag van Brussel te komen om de plechtigheid van de inhuldiging van het nieuw vaandel der nieuwe Ypersche maatschappij met zijne tegenwoordigheid te vereeren Ik groet eerbiedig de nieuwe maat schappij der burgerlijke slachtoffers van den oorlog, ik boog en bad dezen morgen met geheei de maatschappij voor het eeuwig geluk der dierbare dooden gevallen onder hef moorddadig lood en schroot van Land's vijand, of bezweken ten gevolge van toegebrachte kwetsuren, ik bied de uitdrukking van mijn achting en genegen heid, te samen met de verzekering van mijn medelijden aan de burgerlijke slacht offers die hunne werkkracht geheel of ten deele ontnomen wierden door kwetsuren of opgedane ziekten en krankheden ik druk de hoop uit dit de overlevende, troost, steun en sterkte mogen genieten, bij de heilzame gedachte dat zij gansch onschuldig getroffen wierden in den strijd voor de heilige zaak van de onafhanke lijkheid van 't Land dat zij lijden in ver- eeniging met al de burgerlijke en militaire slachtoffers van Belgie en van zijne bond genooten, dat zij de wetten van 10 Juni 1919 en 2 5 Juli 1021, de weduwen, wee zen, de steungenotende ouders, broeders en zusteis der dooden en al dezen die meer dan 10 jaar werkkracht verloren een burgerlijk pensioen verzekerden, en dat al de slachtoffers van den oorlog overal de waardeering an de openbaie overheid en van de welgestelde bevolking genieten. Moge de nieuwe maatschappij groeien en bloeien tot welzijn van Volk en Vader land. Ypriana gaf daarna een prachtig kon- cert dar iedereen met veel genoegen aan hoorde en dezen feestdag op luisterlijke manier sloot. De prachtige inrichting, het welgeluk- ken van dit feest doef eer aan den Heer Voorzitter van de Afdeeling van Yper van het N. V. der Burgerlijke ooilogslachtof- fers M. COUSSEMENT. Dat onder zijn wijs bestuur deze maatschappij groeie en bloeie is de wensch van eenieder. Voordracht over het Belastingstelsel De Handel en Nijverheidskamer zet hare taak voort alle vraagstukken die eenigszins betrek hebben met het sociaal leven of met handel en nijverheid, in het licht der bespreking brengen. Het is nu aan de beurt van M. Pauwels, voorzitter van de vereeniging der belas tingschuldigen te Brussel, (Ligue des Contribuables) deze heer komt eene openbare voordracht geven over het be lastingstelsel, Zaterdag 7 Juli, om 8 ure stipt 's avonds, in De Sultan Groote Markt. Het belastingstelsel is eene hoogst inge wikkelde zaak, moeilijk om begrijpen, moeilijk om de toepassing te volgen of na te zien, soms ook overdreven voor som mige gevallen. Het bestuur der handelskamer heeft ge meend dat eene uiteenzetting van gedach ten zoude nuttig zijn voor de Yperlingen en noodigt iedereen uit, die voordracht te komen aanhooren. Op Zondag 1 Juli 1028 om 11 uur, in St Pieterspatronaat, Rijke Klarenstraat, Yper, Voordracht voor Militianendoo.r een Krijgsalmoezenier. De militianen van Yper en omstreken, worden vriendelijk en dringend uitgenoo- digd deze hoogst belangrijke vergadering bij te wonen. Zondrg 1 Juli om 8 1 2 uur Zielmis voor DE COOMAN Antoon. Om 4 uur Lof en Processie ter gelegen heid van St Pietersdag. Zondag 8 Juli om 8 1/2 uur Zielmis voor DEJAEGHER Honoré. Maandag, rond zeven uur 's avonds nam een indrukwekkende plechtigheid plaats op onze vestingwandeling, nabij het Engelsch Monument. Een bedevaart van Schotlanders was daar vergaderd, om hunne diepbetreurde slachtoffers van den grooten oorlog hulde te brengen, door gebeden, gezangen en zielroerende aanspraken. Welk groot volk dat, zonder mensche- lijk opzicht, in 't openbaar God's zegen en genade afsmeekt voor levenden en dooden Binnen kort zullen de 3 klokken van St Niklaaskerk geplaatst worden. De plechtigheid der wijding zal waarschijnlijk op het einde der maand Juli plaats hebben. van Roubaix komt op Zondag i Juli de Hoogmis uitvoeren in St-Jacobs kerk, 5o uitvoerders. Een buitenkansje Binnen kort zal het nieuw Hoog altaar, een prachtstuk volgens het schijnt, in St-Jacobskerk geplaatst worden. De zijaltaren, en predikstoel zullen volgen. Verders zal ook eene grot van O. L. Vrouw van Lourdes opgericht worden. Deze is eene gift van een parochiaan van St-Jacobs die sedert vele jaren eene groote gods vrucht tot O. L. Vrouw heeft. Zoodat deze kerk weldra voor andere niet meer zal moeten onderdoen. Bij K. B. van 28 April 1928 wierd het eerste belastingskantoor van Yper gerangschikt onder die van 2e klas, en tiet tweede onder die van 3e klas, daar sedert de rangschikking vastge steld in 1920 de ontvangsten aanzien lijk verhoogden. B j K. B. van 4-8 Juni 1928 is eene minimum van 20 fr. in plaats van 12 fr. 5o uitgaven in spijshuizen slaap- huizen niet onderhevig aan taks. Vrijdag 6 Juli 1928, komt de Afdee ling van den Volkenbond naar Yper, en zal er te 8 1/2 uur 's avond is het Stadhui 5 verwelkomd worden door de Heer Burgemeester en een Voor dracht met lichtbe lden aangeboden worden over het herstel der Ver woeste Gewesten door den Heer Boerboom, Algemeen Opziener van Belgie's Landbouw. Overreden. Degena ïmdcOmer Geeraardijn, van Westnieuwkerke, kwam Zondag,avond per vclo over de Statieplaats gereden, toen hij plots viel en terecht kwam onder een auto, die hom over het lichaam bolde. L>e ongelukkige wielrijder werd beide ar men gebroken en naar het gasthuis o crgebracht. De herziening der uitslagen van de stemopneming, aangevraagd door de Li berale Kandidaten voor de Kamer der Bedienden va 1 de Werkrechtersi aden, zal eerstdaags door het Beroepshof van Gent gedaan worden. De genaamde Despeghel Mau rice, koetsier van beroep, had Zater dag zijn vader die gebrekkelijk is geslagen en nadien weggeloopen. Hij wierd 's nachts door de politie aangehouden in groote staat van dronkenschap en had al zijn geld verdronken gelijk gewoonte. Voor de rechtbank waar hij moest verschijnen als landlooper, heeft hij vergiffenis gevraagd aan zijn moeder die tegenwoordig was en heeft in vrijheid gesteld geweest. Van Zondag 1 Juli aanstaande zal's avonds om 8 1/2 uur hulde ge bracht worden aan het Engelsch monument. De klaroenen zullen blazen cn men zal een minuut s'ilstand houden. Geen twijfel zal er veel volk komen en bijzonder Engelschen Ten gevolge van den uitstap der pompiers naar Brugge zal 1 Juli de hu'de slechts gebracht worden rond 10 uur. Woensdag laatst werd onder een groo ten toeloop van volk de heer JULES VANDEPUTTE, Schepen van Open bare Werken. Voorzitter der gemeen telijke commissie van Openbare Onder stand cn Voorzittrr der plaatselijke Bcerengi de ten grave gedragen. Na den plechtigen lijkdienst werd aan het graf door den Wel Edelen Heer Burgemeester volgende lijkrede afgelezen Mevrouwen, Mijnheer en, Heden is het voor mij een droevige plicht een laatste vaarwel aan onzen vriend, Jules Yandeputte, zoo bliksem snel aan de genegenheid zijner familie en aan de algemeene achting der bevolking ontrukt, te moeten toesturen. Als vurige voorstander van den land bouw. heeft Jules op bewonderenswaar dige wijze geheel zijn leven eraan toege wijd. Ook wilde hij het algemeen belang nuttig zijn en daarom stelde hij zich als gemeenteraadslid voor op So October 1Q07. Moet ik u zeggen hoe de rechtscha pen man zijn taak met kennis en bevoegd heid vervuld heeft. In al de kwesties die in den gemeenteraad besproken werden, beoogde Jules slechts een zaak namelijk: de voorspoed van al de inwoners alook die van zijn geliefde gemeente. Vooral de armen en de werklieden in hem een vuri ge verdediger van hun belangen. Om die reden heeft de gemeente hem tot lid der der gemeentelijke commissie van open baren onderstand willen benoemen waar van hij spoedig het ambt van Voorzitter waarnam. Sedert 20 Januari 1927 vervulde hij tot eenieders voldoening het ambt van Sche pen en als dusdanig werkte hij met den Burgemeester ijverig mede voor den goe den gang der openbare werken. Is het noodig nog verder uit te weiden over de goedhartigheid en verkleefdheid van onzen diepbetreurden vriend? Hij was een ware Boezinghenaar, door eenieder geëerd en bemind. God heeft hem in den bloei van zijn leven uit ons midden gerukt. Onder werpen wij ons aan Zijn wil maar verge ten wij nooit de diensten ons bewezen en de genegenheid die hij ons toedroeg. In naam van al de inwoners der gemeente en in mijn persoonlijken naam, zeg ik U Vaarwel, Jules, Boesinghe zal u steeds dankbaar zijn. Na de^e korte redevoering van den Wel Edelen Heer Burgemeester die menige traan deed vloeien, werd namens de plaatselijke Boerengilde ook een lijk rede tot haren afgestorven Voorzitter afgelezen. Zondag laatst was het groote feest in nieuw opgebouwde en volkrijke gemeen te Passchendaele, die tijdens den grooten oorlog 1914-1918 in asch gelegd wierd. De vermaarde Trête des Flandres vierde de plechtigheid haren toewijding aan Jesus' H. Hart en meteens de inhul diging van het gedenkteeken der gesneu velde strijders en burgerlijk oorlogsslacht offers van Passchendaele. Prachtig weder, smaakvolle versierin gen, veel volk, zielroerende godsdienstige en vaderlandsche betooging, gevolgd eeuer luisterlijke processie, alles gelukte opper best en strekt ter eer van al dezen die onder de leiding hunner geestelijke en burgerlijke overheid hunne medewerking verleenden ter verheerlijking der gesneu velde kinders van Passchendaele toege wijd aan Christus Koning. Eene talrijke afveerdiging der bonden van het H. Hart van Yper met den ieve- rigen Bestuurder van St-Maartens H. Hartebond aan 't hoofd, nam deel aan den optocht en aan de processie. Z. E. Heer Kanonik Van den Berghe, groot Vikaris, vertegenwoordigde Mgr. Waffelaert, Bisschop van Brugge; Z. E. Heer De Saegher, Deken van Roesselare droeg het H. Sacrament, E. Pater Tillo, capucijn was de gevierde spreker. Het Symbolisch gedenkteeken, in mo dern stijl opgevat stemt niet overeen noch met den sierlijken romaansche' bouwtrant der prachtige kerk, noch met het alge meen zicht met welgelukt oud vlaamsch karakter der nieuw opgebouwde ge meente. Mocht het verrezen Passchendaele, in Vrede en zedelijken welstand groeien en bloeien onder den zegen der liefdekoning Na de plechtigheden gingen veel vreem delingen een bezoek brengen aan de grootscge Britsche gedenkteekens en doodenvelden rond het schoone Passchen daele met zijne breed-schilderachtige zichten. febroken. Dadelijk werd zij naar het ospitaal overgebracht. Val. De motorijder R. D., kwam per moto naar de parochie Clytte gereden, toen een hond over de straat liep en hem deed struikelen. De motorijder stuikte zoo ongelukkig ten gronde dat hij in den val den rech ter elleboog gebroken was.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1928 | | pagina 2