ill" J. Pelisegaeie ïanovefberghe YPER WHIi LEDE BRUGGE. 9. AKAOEMIESTRAAT, 9 SCHRIJFMACHIENEN SCHRIKKELIJKE RAMPEN SPORT Bouw-en Nijverheidsgronden Allerbeste Hofstede I (Sranö iföasac be la IRne au JSeurre Vruchten te Velde R. Brutsaert-Develter American Baby's powder Moeskroen. Botsing. Een erge botsing heeft zich Maandag avond in de Marlièrestraat voorge daan tusschen twee mctos, gevoerd de eene door Michel Dewaele en de andere door Raphael Corbonne, bei den te Moeskroan wonend. Bij De waele zat op den achterzadel een jong meisje. De drie personen stuik ten door den schok ten gronde. Het meisje werd erg gekwetst aan de bil, Dewaele bekwa n kneuzingen ove; heel het lichaam en Corbonne had een arm gebroken, alsook een hiel afge rukt. Ploegsteert. Jubelfeest. Zondag was de parochie in jubel ter gelegenheid van een driedubbel jubi lee, te weten de 75e verjaring van de stichting der meisjesschool en het jubileum als 25 jaar meesteres van de Eerw. Overste Marie en de Eerw. Zusters Alice en Godelieve. Ten 10 ure werd eene plechtige jubelmis van dankzegging gezongen waarna in het klooster eene jubelzitting gehouden werd waarbij de leerlingen hunne ju- belwenschen aanboden. Ook de hui zen waren feestzinnig bevlagd. te BRUGGE. WIELRIJDER Beheer der Domeinen. Marktprijzen. Van Eecke le Poperinghe. Op Maandag 2 Juli 1928, Studie van ATr J0S. DU PONT, vijf WERK MARSHUIZEN en een HERBERG Ski iicsi i*rc COCK, Een nieuwgebouwd Woonhuis G. DERYCKE, 18, Poperinghestraat. 18. YPER. - Tel. 250. K APPFI Grootekeus u- IMetei-s, te Reninghe. Op Donderdag 5 Juli 1928 9 Hectaren Hooigrazen op stam Op Donderdag 19 Juli 1928 Op Vrijdag 20 Juli 1928 Handelaars Telefoon 785 Telefoon 785 VRIJEN INGANG 14, Boterstraat, 14 VASTE PRIJZEN 14, Boterstraat, 14 I GROOTE KEUS van KINDERVOITUREN merk "SWAN maroKiin Reisartikelen Rookersartikelen Burgerstand Van BsricM aan da nuiooeieiders Rouwberichten, HORLOGEN JUWEELEN Boterstraat, 6, YPER Bouwstoffen en Kolen Ferdinand waterliey-sieni Camiel D'Haene-Bonduwe MEKANIEKE SCHRIJN-MEUBELMAKERIJ Kaders en Kaderlijsten HET VERMAARD "IN DE KINDERKORF,, Gezusters ROEDOLF Vraagt Plaats. Autovoerder Maagt plaats, liefst rond Wervick. D R. Sekie F 162, Wervick. Xe koop. BILJART met toestel zoo goed nieuw, te koop bij Xavier Bruneel, St-Maartenpl. Wervick. Xe koop. gesticht van Kortrijk overgebracht. Haar toestand is erg. Vrijdag avond werd de stad Brugge in verslagenheid gedompeld door eene schrikkelijke ramp, welke in het Stubbenkwartier gebeurd is, waar een brand in een magazijn van oud ijzer de ontploffing heeft veroorzaakt van houwitsers, waardoor het gel ouw in de lucht gevlogen is. Zeven perso nen vonden den dood in deze ramp, en een veertigtal andere werden min of meer erg gekwetst. Gansch de stad was onmiddellijk te been en een groote menigte snelde naar de plaats der ramp die een echt oorlogstafereel weerget ft. Zeven personen, aanwezig op de plaats der ontp'offing, werden ge dood en vreeselijk vcrn inkt. Een veertigtal p rsonen, voorbij gangers of bewoners der aanpalende huizen, werden ekwetst. Op de plaats der ramp is alles totaal ver nield en in pui". De huizen der Ge neraal Leman-, Maarschalk Foch- en Kardinaal M<"rcerstraten en der Elisabethlaan zijn erg beschadigd, de aakingen afgerukt, alle ruiten ver brijzeld, plafonds ingestort, enz. De luchtverplaatsing was zoo geweldig dat in de St-Jorisstraat, op 5oo me ter.; der ramp, er nog huizen erg be schadigd zijn. Onmiddellijk kwam hulp van pom piers en geneesheeren toege ncld. Dertien der gekwetsten zijn erg ge wond. De begraving der slachtoffers heeft plaats gehad op stadskosten. Dinsdag is Prins Leopold naar Brugge gekomen en de getroffen fa- milien en de slachtoffers bezocht, als ook de plaats des onheils. Maandag werd de stad Brugge op nieuw beproefd. De oude Refuge waar thans een 20-tal gezinnen van oorlogsgeteisterden gehuisvest zijn, is door brand vernield. Niets kon ge red worden en al de gezinnen zijn zon der huisvesting en zonder meubelen. De uitslagen bekomen door onze Yper- sche renners op Zondag 24 dezer is maar eene flauwe kerweie geweest. Nergens een oppervogel of iets bijzonders, maar toch niet slecht zooals ge het verder in de uitslagen zult kunnen bestatigen. Voor velen is de aandacht gericht op de uitslagen der Ronde van Frankrijk, die dit jaar nog min, ja veel min belang stelt of vorig jaar. 't Is immers niet te verwonde- deren alswanneer men de manier nagaat op dewelke de fameuze huidige formuul toegepast is en weinigen of niemand geen voldoening geeft, verre van daar. Vlak af gezegd, 't is een echte fiasco en de inrich ter, Desgrange, heeft er, naar het schijnt, meer dan zijnen buik van vol, en zal naar het oude systeem moeten terugkeeren. 't Is de wensch van ieder sportliefhebber meen ik, en alsdan zal er kunnen gestreden wor den met bijna gelijke krachten often min ste met gelijke kansen. Hector Martin, reeds teruggekeerd se dert eenige dagen in Roeselare, weet er alles van. 't Schijnt dat hij 't rekord der bandbreuken hadde en als van een kwade geest vervolgd was. Odile Taillieu weet er ook van te spreken, en kent het einde niet der tegenslagen waarmede hij reeds af te rekenen gehad heeft 't is nen echten ongeluksvohel noch min noch meer. 't Zelfde mag niet gezegd worden van Frantz, de favori der ronde, 'k Geloof dat deze een bijzonder patroon heeft om hem te bewaren van alle tegenkomsten, hij heeft immers maar één maal gekreveerd op 7 ritten 't is voorzeker ook een rekord. Men kan goede rijder zijn, goe fondloo- per, goe klimmer, goe sprinter, maar wat baat het alswanneer moeder kans niet meewil ALLERHANDE NIEUWSJES Gheskiere was Zondag met zijn stal- maat Em. Decroix van Gheluvelt, naar St Omer getrokken om een baankoers van ïoo km. te betwisten. Ze vervoegden alle beiden het werkwoord kreveeren in 't meervoud en konden niet in de prijzen geraken, 't M are te wenschen dat ze beter slaagden in Ryssel-Kales en Parys-Arras, opvolgentlijk betwist op 8 en 10 Juli aan staande. Fonten zweerde van zonder fout aan te zetten op 22 Juli in de «Groote prijs Belga te Yper, met eene volledige ploeg Alcvon. Zondag toekomende neemt hij deel aan Toerkonje-Duinkerke en terug, 185 km. Sprekende van de Groote prijs Si garetten Belga den beker geschonken aan de ploeg welke zich het best klasseert met 4 renners, is zichtbaar aan de uitstal ling van het bijhuis Vander Eist, 41, groote markt, 't Is een echt juweel. Berten Coppens en D'Hondt André zaten Zondag in Toerkonje op -5 km., met 70 vertrekkers. Berten behaalde de 3e en Boertje de 5e plaats, alhoewel ze maar met 5 in de sprint waren Ze konden dichter komen maar wisten niet waar de aankomst was. Nog 2 die niet verre van de eerste zijn. Maandag speelden ze te Cortemarck op 75 km. André was 3e en Coppens 8e, hetgeen nog al tamelijk wel is, mij dunkt. Ze doen vooruitgang en zullen nog van hen doen spreken, let er eens op. In Wervick zaten Desramault en Buseyne bij de beginnelingen in een koers van 60 km. Eerstgenoemde brak zijn vork na 2 premien gewonnen te hebben terwijl Buseyne 7e aankwam. Maandag laatst kwamen al de Yper- sche renners bijeen om te beraadslagen met hoeveel ze zouden gaan naar Jon- ckershove, waar een baankoers plaats had. Geene overeenkomst kon getroffen worden om de prijzen te gaan bevechten, die noch tans aanlokkelijk waren. Er waren 5o fr. te verdienen voor geheel den koers 't Zal voor een naasten keer zijn. Een warme oproep wordt gedaan aan al de Ypersche sportliefhebbers, 't zij om lid of eerelid te worden der Ypersche Wielrijdersclub 't Is jammer genoeg om te bestatigen dat er zoo weinig echte spprtliefhebbers zijn die geerne koersen bijwonen en zelf een wandelingsken doen per auto binst een velokoers, maar die hun toch zoo weinig slachtofferen voor het in richten. 't Is spijtig te moeten bestatigen dat zoovele clubleden onregelmatig de vergaderingen bijwonen en het hunne te kort blijven om de maatschappij te helpen en te steunen. Indien deze eene aanmoedigingspremie moest schenken van 10 fr. aan ieder Yper sche renner, deel makende van de club, die een eerste prijs behaald, alsook 5 fr. voor ieder tweede plaats, denkt gij niet dat onze Yperlingen hun best zouden doen en dit voor hun een aandrijvingsmiddel zou zijn om nog meer hun stiel te beher- tigen. Daarom hebben wij goede leden noodig en bijzonderlijk eereleden, van wien wij steun verwachtende zijn, die de Ypersche sportlui moet laten leven en een kampioenennest moet opbrengen. Sportman. UITSLAGEN Bisseqhem Groofe Prijs Sigaretten Belga (185 km.) 1. Bossuyt in 4.13 2. Hendrickx op 3o sec. 3. Kindt op 3 min, 4. Decorte op 3 min. 5. Winne op 40 sec. 6. Hu- gelier op 6 min. 7. Gurdebeke8. Maes; 9. Deruyter 10. Houtekier 11. Vande- vyvere 12. Covemacker; i3. Naert (plat) allen wiel in wiel 14. Vaneenooghe 1 5. Baert. Schaal Belga voor Constructeurs 1 Van Hauwaert, 34 p. Schaal Sportwereld voor Clubs 1. Willen is kunnen, Staden, 23 p. Wervick. 60 km. 14 vertrekkers, 1. Catteeuw 2. Vansteenkiste3. Dillie 4. Desoif 5. Verwichte 6. Hoet Buseyne. Desramault van Yper brak zijn vork maar won 2 premien. Cortemarck. Mar.ndag. - 75 km. 1. Maertens René, Swevezeele 2. De- loofr Aalter; 3. D'Hondt A., Yper 4. Cousseé, Roesselaere 5. Winne, Corte marck 6 Winne, Thourout 7. Cove macker, Clercken 8. Coppens A., Yper q Devolder, Cachtem 10. Bogaert. Thourout. YPER ?3juni Tarwe 185 Koolz. 447; Klaverzaad 2200, Rogge 188. Boekweit 233; Haver 197, Gerste 203, Erwten 000. Bloem 252, Maïs 181, Paardeboonen 223, Gruis 135; Zemelen 154, Lijnzaadmeel 208, Lijnzaad koeken 198. Aardappelen 00, Voedergerste 175-177 £r de 100 kilos. Boter 24-25, Eieren 0.73, Zuigverkens 165 tot 220 fr. het hoofd. 8 00 fr de kilo. OPENBARE VERKOOPING van schoone TE YPER. A. 1 05 a. 28 c. Bouwgrond Veemarkt, instelprijs fr. 13 200 2 04 a. 02 c. Bouwgrond, Veemarkt, instelprijs fr. 10.100 3 04 a. 03 c. Bouwgrond, Veemarkt. instelprijs fr. 10.100 4 07 a. 85 c. Bouwgrond, Veemarkt, inste'prijs fr 19 550 Samen 21 a. 18 c. zijnde den grond der ge wezen St Barbarakazern B. 1 23 a. 06 c. 07 m. Nijverheidsgrond Hoek Elverdinghe- en Beluikstraat. en Gebouwen, instelprijs fr. 45 600 2 03 a. 56 c. 08 m Bouwgrond. Elver- dinghestraat, instelprijs fr 9 600 3 02 a 65 c 59 m. Bouwgrond. Elver- dinghestraat, instelprijs fr 7.000 4 02 a. 38 c 55 m Bouwgrond. Elver- dinghestraat, instelprijs fr. 6.000 5 01 a 86 c. 12 m. Bouwgrond. Eigen Haardstraat. instelprijs fr 3.750 6 01 a. 73 c 28 m Bouwgrond. Eigen Haardstraat, instelprijs fr. 3 450 Samen 35 a 2ï c. 69 m. uitmakende het ge- wez-n Voedermagazijn ENKELE ZITDAG Donderdag 26 Juli 1928, om 14 31u siipt, in het Hotel Continental», René Colaertulaats, Yper Inlichtingen bij den heer Naziener De- puydt, Su-mont de Volsberghestr. 45, Yper. Kantoor van den Notaris "i." te 2 1 /2 uur nanoen, in den Katholieken Kring bij M. Gamiel Laconte, Bertenplaats, te Poperinghe. CVERSLAG EENER groot 3 ha. 47 aren 90 ca. te BIXSCHOTE aan den hoek van den kezelweg naar Pil- ckem en van het Sasstraatje Bewoond en gebruikt door den medeverkooper M. Alois Samyn-Pauwels tot 1 October aanstaande. S'echts ingesteld 75.000 fr. Notaris te Gheluwe. OVERSLAG: Zaterdag 14 Juli 1928 om 4 ure namiddag te Ghelu-xe, ter herberg 't Oud Stadhuis op de plaats bij Wed. Maur. Deschuttere van gelegen te MEENEN, Reckemstr. (Barak.) Koop 1. 't Huis geteekend Nr 32, groot 83 ca., bewoond door Ch. Tourney, zonder pachtrecht. Koop 2. 't Huis geteekend Nr 34, groot 53 ca., bewoond door A. Vanacker, zonder pacht. Koop 3 't Huis geteekend Nr 36, groot 64 ca., bewoond door A. Wauquiez, zonder pachtrecht. Koop 4 't Huis geteekend Nr 38, groot 60 ca., bewoond door H. Lust, zonder pacht. Koop 5. 't Huis geteekend Nr 40, groot 2 a52 ca., bewoond door J. Vanhecke, zonder pacht. Koop 6. 't Huis geteekend Nr 42, groot 44 ca., bewoond door G. Lesage, zonder pacht. Alle inlichtingen ten kantore van voor noemden Notaris. Kantoor van den Notaris Korte Thouroutstraat, nr 4 Yper. AANBESTEDING TE ELVERDINGHE Donderdag 12 Juli 1928 zal overgegaan worden tot de openbare aanbss'eding van de paineuwer- Iceiide Stoom 111 eiker ij St-Li- viuusvan Elverdinghe, om 2 uur namiddag in 't lokaal der hoerengilde De Engel De heeren aanbesteders gelieven te weten: 1. Dat het het aanbod met aanbevolen brief in dubbel omslag moet ingezonden worden bij M. Maur Moutor, voorzitter der Melkerij, Elverdinghe, ten laatste voor Donderdag 12 Juli, te 12 uur. 2. Dat plans, besc' rijving en lasten boek ter inzage liggen in 't lokaal der hoeren gilde in De Engel bij Cel Soenen. 3. Dat het bestuur zich het recht behoudt een der twee laagste instekers te aan veerden. Het vooreoopig Bestuur. I. Overslag Zaterdag 7 Juli 1928 om 2 I /2 uur, zeer stipt namiddag, in de her berg® In de Rust der Wielrijders Maar schalk Frenchlaan (Meenenpoort) te Yper met aanhoorigheden, gelegen te Yper, Zon- nebekesteenweg, 1C4, groot 10 a. 10 ca. Vrij van gebruik met de geldtelling Dezen eigendom reeds voorzien van kie kenkoten en parken met nettedraad gespan nen dient voor kiekenkweekerij. Slechts ingesteld 15 1 00 fr. i i r t— I— an occasiemachienen. Eenige verkooper van het goed gekende merk Duplicateurs - Alle benoodigheden Linten, papier, carbone, stencils, inkt, enz. Verwisselingen. - Alle herstelling van gelijk welke machienen. Studie van den Notaris i. om 3 uur namiddag, te Noofdschote, ter herberg «Het Gemeentehuis», bewoond door M. Gaston Merlevede, OPENBARE VERKOOPING VAN waarvan 6 ha. wassende op Reninghe en 3 ha. wassende op Noordschote, in gebruik gehouden door M Remi Geldof, landbouwer, te Noordschote. Tijd van betaling en ge wone voorwaarden. II. om 1 uur namiddag, te NOORDSCHOTE op de hof.-.tede gebruikt door M. Remi Geldof, OPENBARE VERKOOPING VAN zooils 1 hecta. tarwe, 1 hecta. peerdeboo nen, 87 aren sucrioen, 3 hecta haver en 2 hecta. rogge. Alsook Landsalaam kar, wagen, jumelle, ploeg, rolle, ressorteegde, braakmachien.enz Gewone voorwaarden en tijd van betaling. III. om 2 uur namiddag te Woesten ten huize bewoond door de Wed. Arsene Indevuyst, OPENBARE VERKOOPING VAN Mobilaire voorwerpen, geit, konijns, pluimgedierte, 12 a. haver, 16 a. rogge en 15 a. aardappelen, enz. Met gereed geld. vraagt eene aankondiging in "HET YPERSCHE VOLK,, Riemen in leder, Balata, Washington en kemelhaar, Poulies, Kussenblokken, Klingerit Amiant, Caoutchouc Lbuizen, blad en koord), Bourrage, Graisseurs, Kranen, Poetskatoen, Riemvet, enz. Oliën, Vet en Vaseline voor machienen en wagens, Lamp-olie, alsook beste Saladeolie. OPVOLGSTER DER FIRMA .JIJLES VERSAILLES Huisgerief, Glas- en Gleiswerk, Porcelein, Fantaisie-artikelen Artikelen voor (ïeselienkeii CHARETTEN en KINDERSTOELEN HUIS VAN VERTROUWEN Gesticht in 1896 Bijzondere prijzen voor voortverkoopers. Het Huis gelast zich met alle Herstellingen. I YPER, van 22tot28Jmi 1928. Geboorte. Flamand André, Kalfvaart. Overlijdens- - Vanmarcke Marie, 83 j., z. b. ODgehuwd, Poperinghesteenweg. Herie Albert, 10 j., scholier, Drie Zottenstraat Smeets Eudoxie, 85 j. ongehuwd, Rijsselstr. Huwelijken. Vanden Abeele Jozef, ver lakker e Meenen en Margareta Denutte, ia- brLkvierhst. te Yper. De Mees Florenti- nus, werktoeziener en Raemaekers Ludovica giletmaakster, beiden te Yper. WERVICK, van 21 tot 27 Juni 1928. Geboorten. - Lewille Leon, sec D, 78 Fourmantrouw Joseph, sec D, 21. Spe- liers Gilbert, Leiestr 17. Schotle Pierre, Spriestr., 81. Pectoor Roger, se c G, 1 9. Dumortier Denise, sec. GI4ö. Beloften. Veaant Jerome, vlasbewerker en Lewille Martha, fabriekw., b. v. Wervick. Sarrasin Camille, landwerker te Wervick en Dejaeghere Marcelline, fabriekwerkster te Bousbecque (Frankrijk). Huwelijken. Vaticrayenest Gustave, wever te Meenen en Verscheure Bertha, fa- bi iekwerkster te Wervick. De laatste ongelukken der overwegen hebben doen bestatigen dat zij meermalen toe te schrijven zijn aan de overgroote snelheid der autos en motos. Tot veiligheid en openbaar nut, wordt er besloten (Kon. Besl van 2 Juni 1928), de snelheid der rijtuigen bij het naderen en het doortrekken der overwegen van den ijzerweg, op 10 kilometers per uur te bepalen. Wij achten het noodig bijzonderlijk de aandacht te vestigen der autogeleiders op deze nieuwe wettelijke schikking. Woensdag laatst om io uur heeft plaats gehad te Vlamertinghe, onder een grooten toeloop van volk, de be graving van vrouw Sidonie Haute- ceur, echtgencote van M. Louis Kindt. De metten werden om i6,3o u. in St-Niklaaskerk te Yper gezongen. Onze rechtzinnige rouwbetuigingen aan M. Louis Kindt en zijne familie. Op Zondag 24 Juni is te Wytschae- te overleden, in den ouderdom van 22 jaar, M. Lucien Depuydt, zoon van Heer en Vrouw Theophiel Depuydt- Louf. De begraving heeft Donderdag om 10,3o uur in de kerkte Wytschaete plaats gehad Een groot getal bloed verwanten en vrienden hebben eraan gehouden om de lijkdienst bij te wonen, tot betuiging van oprechte deelneming in de droefheid hunner familie. «Het Ypersche Volk» biedt zijne oprechte en rechtzinnige rouwbetui gingen aan. - - ;<Y:. i-.A.-Y e i v' De schoonste keus. De genadigste prijzen. GROOT (Allerhande) KLEIN Zeer genadige prijzen. Spoedige en kostelooze bestellingen ten huize. Telefoon 125 De Haernestraat, 15, YPER. Beluikstraat, 5, YPER BIJZONDERHEID voor 't wasschen van Oude Gravuren. onmisbaar voor de kleine kinders en door de geneesheeren aanbevolen, is alleen ver krijgbaar Rijsselstraat, 21, YPER. Torpedo Ailweather, Panhard-Levas- sor, 20 II.P.,6a7 plaatsen, zoo goed als Dieuw, bijzonder geschikt voor ver voer van toeristen. Adres ten bureele van 't blad.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1928 | | pagina 3