GRfiFZERHEK 0ltijd 25 tot 50 Gpofzepl^en in giagozijn in alle ppijzen. De lm Dei Slatin &X)7H£ •TAFFIN N.V.j René SCHMIDT-ACKE Breuken (DARCDEREN SGHOUOIEN Ilel oiulsle en beslkoopsle Huis der streek. - Overtuigt U, door een bezoek ter plaats. In de Pappen R. Asaerl-Salomó f-fandelaaps! Chieopei in fijn poedep, semoule en gpaan. mie marmer- en örduinmerken in magazijn. DE ROODE PILLEN HOTEL CONTINENTAL BELGISCHE FABRIEK VAN CHICOREI YPER ïEEE: 1 21, JVlËEHENSTEËflWEG, 21, "YFEU HUIS AIMÉ GRUWEZ Ferdinand Waterbley-Riem VOOR UWE PORTRETTEN DE NIEUWE AUTOS Effen en Gegolfde Cimentplaten -- Draineerbuizen Telefoon 186 Telefoon 186 KEUS VAN geplaatst binnen de Moden-artikelen in 't Groot Aannemer Boterstraat YPER Garage Devos Dewanckel, Ev. BAETE-TONNON Koud Buffet Buffet froid vraagt eene aankondiging in "HET YPERSCHE VOLK,, ii De SPAARZAAMSTE in '1 gebruik, de BESTK00PSTE en de BESTE. Een enkele proefneming moet alle onbevooroordeelde huisvrouwen overtuigen. NOORDSCH en AMERIKAANSCH HOUT Veemarkt, VPISl YPER de Zaterdag v. iedere maand KORTRIJK BIJHUIS open alle Kokeiaarstraat, 3 HET YPERSCHE VOLK,, UITERST VERZORGD WERK 21 uren Kleurstoffen, Witgoed, Merceriën Sajetten, enz. Specialiteit van Gordilnen en gemaakte Stoors. FOURRUREN - HERSTELLINGEN Telefoon 60 Yper 2 - 4, Boterstraat \r fi II F dicht bij de Halle bhhhbMOa Post check 37.177 van Openbare en private werken Telefoon 125 De Haernestraat, 15, YPER. wendt U tot het welgekend Huis Specialiteit voor kinderportretten, hu welijken en groepen, alsook alle buiten werken. Gematigde prijzen. - Meest verzorgd werk. Men trekt in alle weder, alsook op Zon- en Feestdagen. Open alle dagen van af 8 uur 's mor gens tot 8 uur 's avonds. Mengelwerk van n't Ypersche Volk 22 DOOR M. C. V. Blijkbaar stelde hij zijne hersenen op eene harde proef Ja, zegde hij dan, ik geloof dat wij een grooten slag zullen kunnen slaan Het is ook niet noodig dat de dieven en moordenaars uit vreemde streken naar Antwerpen komen om hier hunne misda den te bedrijven... Alzoo zou onze stad wel eene slechte faam verwerven... Is er nog iets, heer Xopkins Neen, mijnheer de kommissaris... Aangezien hij het briefje vernietigd had, wilde hij er geen gewag meer van maken. Welnu, mijnheer, ik denk dat gij he den of morgen nieuws zult vernemen Gij kunt gaan. maar gij moet hetalsuwstreng- sten plicht beschouwen met niemand wie het ook zij een woordje te wisselen over hetgeen hier gezegd is geworden... Ik zal stom zijn als een visch, mijn heer... Heel goed... En nu aan 't werk Terwijl Nopkins heenging hoorde hij den magistraat reeds geweldig bellen, zeker om zijne agenten bij te roepen, ten einde zijnen veldtocht tegen deboosdoeners aan te vangen «✓Xo Iff!» ©HIVISUAL' £■-.© modellen 1928, 1 i HP, verbruiken 7 tot 8 liters per 100 kim. Voor alle inlichtingen zich wenden Tel 55 Meenenpoort YPER. Tel 55. genezen de verstoptheid, zij maken het bloed zuiver, de maag net en de inge wanden vrij. Zij vermijden en genezen hoofdpijn, draainissen, trage spijsver tering, het overgeven, het zuur, desla- perachtigheid na het eten, de winden, de kolieken, de leverstoornis, de len denpijn, enz. Te verkrijgen in alle Apotheken. De doos4.50fr.de halve doos 3,50 fr. Statieplaats YPER PI de la Station Lokaal Local C. S, Y. K. H.MY.-ECY. - C P.Y. NOENMALEN aan vaste en matige prijxen. DINERS a prix fixe - Prix moderés aan alle uren. a tout heure. Gekende Wijnkelder - Cave renommée. XIII. MIJNHEER NOPKINS MEENT EENEN PLICHT VAN ERKENTE LIJKHEID TE VERVULLEN. Gansch het overige van den dag liep de heer Nopkins rond gelijk een wandelende Jood. Hij vond noch rust noch duur. Het viel hem geweldig hard met nie mand te mogen sprekenoveral die gewich tige zaken, en als hij metiemandin gesprek kwam meende hij waarlijk dat men zijne verlegenheid en zijnen kommer op zijn aangezicht lezen kon. Daardoor brak hij dan soms in eens de samenspraak af en verwijderde zich gelijk iemand die niet heel wel weet wat hij doet. Van een anderen kant griefde het hem uitermate te moeten denken dat hij zijnen levensredder aan de politie had moeten aanklagen, en eene vurige begeer te ontstond in zijn hert, den roover te redden. Ja, hadde hij maar geweten op welke manier hij hem verwittigen moest hij zou het aanstonds gedaan hebben. Niets ter wereld zou bekw aam geweest zijn hem daarvan te doen afzien maar wat kon hij voor den zonderlingen roover doen Waar moest hij hem vinden Daar lag de knoop Gedurig meende hij te vernemen dat de Antwerpsche politie eenige der gevaarlijk liaan EIKEN en ACAJOU MOULUREN Telefoon 154. ste kwaaddoeners van Europa aangehou den had, doch zulks gebeurde niet alles bleef heel rustig en stil in de stad... Tegen den avond, om 5 uren begon het reeds donker te worden, kon hij het niet meer uitstaan. Als door een gansch bijzonder voorge voel werd hij naar Queens-hotel ge dreven. 't Was daar dat er volgens hem iets bijzonders moest plaats grijpen en hij wilde gaan zien, maar verschillige omstandighe den kwamen hem voor den geest om hem te doen verstaan dat het bijzonderlijk voor hem, gevaarlijk kon worden zich aldaar te vertoonen. Ja, het ging hem ten kwade geduid wor den, zoowel door de politie als door den vervolgden roover, indien hij (Nopkins), daar gezien werd Wat gedaan in zulk geval Na innig nadenken wasde oplossing van dat moeilijk vraagstuk gevonden hij zou zich door vermomming onkennelijk ma ken. Dat plan eens gevormd zijnde wilde hij het onmiddelijk ten uitvoer brengen. Hij ging naar de keuken en vond Brigit- ta daar lustig aan 't redekavelen met hare gezellin. Hij zegde haar dat hij nog iets naar boven moest gaan halen en vervolgens wilde uitgaan. Zoo vroeg wierp de meid op. Ja wel, 't is toch zoo vroeg donker en daarbij ik ben niet rustig genoeg van gemoed om t'huis te blijven. En wij dan. Wat wilt gij zeggen Zouden wij ook niet moeten benauwd zijn Maar, Brigitta/t is geene benauwdheid waar ik wil van spreken. De roovers zul len toch geen tweede maal mijn huis over rompelen niet waar Ik denk dat juist ook niet. Maar ik ben gejaagd, Brigitta, ik kan zoo niet stil blijven zitten... Dus, goeden nacht, tot morgen. In drie sprongen was Nopkins op zijne kamer en opende er zijne kleerkast Daar was zijne keuze aldra gedaan... Hij vond daar kleedingstukken van allen aard welke hij nog in vreemde streken gedragen had en wist zich na korten tijd zoodanig aan te doen dat hij niet zonder reden meende voor zijne beste vrienden onbekend te blijven. Op dit alles deed hij nog eenen mantel aan dien hij te Antwerpen nog nimmer had gedragen en op zijn hoofd stond een breed gerande hoed die een groot deel van zijn I gelaat bedekte. Alzoo toegerust bezag hij zijn beeld met een zeker welgevallen in eene grooten spiegel. Als werktuiglijk trok hij daarna de bo venste lade der kommode open, gelijk iemand die zich goed vergewissen wil of hij niets vergeten heeft. Zijne oogen vielen op eenen tamelijk grooten sleutel en dezen in de hand ne GENEZING van alle soort van BREUK, ZAKKING, VERPLAATSING, INGEWANDEN- UITSTORTING en alle gebrek van de lichaamsdeelen, door de nieuwe GEBREVETEER- DE toestellen van den GE DIPLOMEERDEN So cialist Breukmeester Albert DUM0NCEAU Belgische firma, opgericht in 1885. VIJFMAAL GE- BREVETEERD. EERE- DIPLOMAS, GOUDEN MEDALIES- Deze toestel len volkomen zonder RUG- of ZIJVEEREN, zonder GUMMIE of ELASTIEK, worden dag en nacht en voor alle werken zonder eenig ongemak gedragen Weerhouden onder zachte REGELMATIGE druk king alle breuk, doet ze verminderen tot volledige verdwijning, met alle WAARBORGE passing en allen uitleg kosteloos in de VLAAMSCHE TAAL. van 9 lot 2 uur te in a Hotel du Nord» Statiestraat van 8 6 uur_ BIJZONDER HUIS te BRUSSEL 65-67, Rue de la Meuse, 65-67. WILT GIJ regelmatig ontvangen, betaal een abonnement in de post of aan uwen briefdrager. mende, monpelde hij Inderdaad dat ware geen slecht ge dacht... Wie weet vat al voorvallen kan. Hij stak den sleutel in zijnen binnenzak en sloop naar buiten zonder opgemerkt te worden. In de Korte Nieuwstraat zag hij ook niemand die acht op hem scheen te slaan en verder was er niets meer aan gelegen... Zoo begaf hij zich naar de Scheldekaai en bleef eene wijl voor het Deensch- hotel staan. Zijne dagelijksche gewoonte leidde hem heel natuurlijk tot daar. Hij voelde den grootsten lust om daar eens binnen te gaan ten einde over de doelmatigheid zijner vermomming afdoen de te kunnen oordeelen, maar eene ver klaarbare verlegenheid wederhield hem en hij waagde het liever niet. Het was hem reeds voldoende te zien dat hij voortgaande eenen zijner beste vrienden ontmoette zonder herkend te worden Met het Queens-hotel was het an ders gesteld. Daar trok hij tamelijk onbeschroomd binnen en zijne spraak zooveel mogelijk veranderende, gebruikte hij de Engelsche taal welke hij zeer goed machtig was De (i garcons schenen geenszins te vermoeden dat die heer aldaar het noen maal genomen had... Zij herkenden hem niet... ('t Vervolgt).

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1928 | | pagina 4