LOUI Lange dagen Jeugdverbond HET YPERSCHE VOLK DE liEGERKWESTIE SO Jaar. - Nummer 28. 30 Centiemen. Zaterdag 14 Juli 1928. Katholiek Weekblad van het Arrondissement "Yper (j. öasier) voor Katholieke Aktte. Een overweldigend succes! ABONNEMEXTPRIJS 1 Jaar 15 fr. 6 maanden 9 fr. 3 maanden 5 fr. Men abonneert in alle Postkantoren en in het Opstelbureel. ABONNEMENT VOOR T BUITENLAND 25 frank. Op het Opstelbureel alleen te vragen. BEHEER EN OPSTEL io5, ZONNEBEKE STEENWEG, io5, YPER Postcheckrekening 40.201 waar op alle wekedagen alle inlichtingen te bekomen zijn van 14 tot 16 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeten tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden worden. Kleine berichten en nieuws ten laatste tegen den WOENSDAG avond. Zijt gij al te Lourdes geweest? Ja ik heb er eenmaal, tweemaal.ge- weest, tienmaal, twintigmaal, en i k zou er nog altijd willen terugkeeren zoo spreken ze alle die er geweest zijn en die anders spreken z' hebben geen geloof. Het is een doemenis met een mensch zonder geloof te moeten die reis naar Lourdes ondernemen. Want niet alleen is de atmospheer van de reis er door glad bedorven maar men gevoelt in zijn eigen geloof een ze kere schudding, een zeker onwelge- voelen dat triestig aandoet en dat het aan het wankelen zou brengen moest het niet vast staan. Ik heb dat een maal gedaan in mijn leven: ik ben eenmaal naar verre Lourdes gereisd met iemand die nog geloofd had in zijn leven, maar die zijn geloof had verbeurd en versleten met kwa boe ken te lezen. Al 't plezier van mijne reis was erdoor naar de maan en ik doe het nooit meer, al moest ik hon derd jaren oud worden. I)ie mensch is daar naartoe getrokken, naar dat ge nadeoord, met een vast vooropgesteld voornemen van zich niet te laten ver- murven, van de geheime betoovering die van die Mariaplaats uitgaat op hem niet te laten inwerken.Met eenen trots is hij er heengegaan, met eenen hoogmoed, groot genoeg om al zijn gelovige medemenschen aan te zien voor ellendige subbedutsen, onoozele dutsen, zacht en zoppig genoeg om zich te laten doordringen van een godvruchtig gevoel dat u aldaar be kruipt, terwijl hij alleen recht bleef en ondoordringbaar als een stuk rots, versteend en vervroren in zijn zelf verheerlijking. Wij, alle geloovigen, offerden kaarsen op, hij nietwij alle, menschen met geloof, wij omhelsden den steen onder de voeten van het Mariabeeld: hij natuurlijk weigerde dat te doenwij allen hadden op som mige oogenblikken de tranen van aan doening in onze oogen bijvoorbeeld bij het zien van de groote ellende en het nog grooter betrouwen van al die zieken en kranken die daar voor de grot lagenhij bleef star en dom en droog de dingen aanzien als hadden wij gestaan te Mekka bij 't graf van profeet Mohammed. l)e lichtstoet des avonds op de bergen, daar zag hij slechts het lichtzinnige van. Wij wa ren alle bij 't naar huis gaan geest driftig in onze vurigheid voor Gods Moedermaagd en verklaarden dat ons geloof en onze godvruchtigheid tot Maria door ons bezoek aan Lourdes toegenomen hadden en aangegroeid warenhij alleen zeidehet beetje geloof dat ik nog over heb, hier zou ik het verliezen. Dat was blasphemie, maar hij was Übermensch en wij wa ren sukkelaars. Waarschijnlijk zullen nu andere on- geloovigen van 't zelfde kaliber den mensch bewonderen dien ik hier be schreven heb en vinden dat hij als verstandsmensch en geen gevoels- mensch, zijne rationalistische plicht heeft gedaan. Kom, arme dwaalders, ik geef al uwe koude redeneering, al uwe logi- ka. al uw twijfelzucht, al uw vitterij cadeau voor eenen halven stond gods dienstige aandoening en al uw hoog moed weegt niet op tegen een grein tje christelijke onderwerping van den geest, en nederigheid. Neen, om naar Lourdes te gaan mag men geen zichzelf vergodende stijfkop zijn. Men moet gelooven en het is niet iedereen gegeven te geloo ven. De geest waait waar hij wil en als gij buiten die wind staat dan zijt gij een verwaande vrijdenker, ge 'n deelt er niet van mede en dat is heel het geheim van uwe grootdoenerij. Die hoogmoedige zeepblaas met al zijn grooten dunk van zijn eigenzelf wist niet eens dat hij daarin bij ons achterstond, dat wij geloofden en hij niet. Hij beschouwde ons geloof als eene zwakheid van den geest, wij zagen zijne trotsche twijfelzucht aan als eene armoedige ellende. Hoog moed gelijk alle andere driften ver blindt, en hij stond in zijn eigen klaar te, hij had oogen om niet te zien. Maar als men diep geloovend is en naar Lourdes trekt dan is het eene ware feest voor de ziel, waarvan hoogmoedige godloochenaars en op geblazen turkhanen geen het flauwste vermoeden hebben. Om er al de versterkende aandoe ningen van te genieten en om er den juisten indruk van mede te dragen, moet men die reis doen in bedevaart of karavaan. Alleen reeds het samenscholen in het station van Kortrijk geeft eene voldoening van onder-ons en van ge zelligheid. Men gevoelt zich gedreven door dezelfde geestdrift, gebonden door denzlfden band in innig Gods geloof en Mariavereering, men ge voelt zich onder makkers en vrienden en dat geheel die lange reis zich in diezelfde kameraderie, in dezelfde vrienden-gevoelen zal ontrollen. Men heeft algauw zijn eigen per soonlijk reisgroepje uitverkoren en samengesteld en nu gaat het den wa gon in die voor een dag en eene nacht uw Noë's ark zal zijnde deuren wor den dichtgeslagen en en route het fransche gat in. In de gauwte geeft de geestelijke leider van den bedevaart nog enkele vriendelijke wenken, nog eenige goe de raadgevingen mede en daar rolen de wielen op hunne stalen schenen en we varen al te zamen weg het zuiden in naar het verre Lourdes. Verre, zeg gen wij, en wij glimlachen erbij. Wat is er nog verre op den dag van heden na een halven dag en en heele nacht zittens komen wij reeds aan en de eigenlijke Lourdeservaringen begin nen. Ik zou een heel boek vol schrijven en ik heb slechts een paar kolommen om neer te zetten alles wat ons daar beving, bij onze aankomst, bij onze bezoeken aan de grot, bij de nachte lijke aanbidding, bij den stoet met het Allerheiligste, bij 't aanschouwen der zieken. Men moet er geweest zijn en daar geweest zijn met een christen zin om te kunnen begrijpen wat eene macht zich daar van u meester maakt als- wanneer gij voor de eerste maal voor de basiliek komt. Alles wat er nog eenigszins in u was van menschelijk opzicht wijkt ineens van kante endaar staat gij fier en gelukkig te behooren tot de uitgelezen bende die in God ge looft, in God en zijn Heilige Moeder. Iedereen is hier gloovig. iedereen vu rig in zijn godsdienstzin en indien er soms een ongeloovige mocht binnen gesmokkeld zijn, hier gevoelt hij zich buiten zijn kreis, op zijn ongemak ge lijk de duivel in een wijwatervat; hier heeft hij niets te zeggen, hier moet hij zich verduiken en zwijgen en stil zijn en vliegen in het duister ge lijk de vledermuis bij nachte. ('t Vervolgt.) Sedert weken spreken de gazetten van Generaal Nobile, zijn varen per lucht schip naar den Noordpool, zijne schip breuk op den terugtocht en wat al gedaan wordt, om hem en zijne ongeluksmaten ter hulpe te komen. Waar op men weinig of niet gesteund is, dat in die streek van Spitsbergen, waar dit drama gebeurt, het klaren dag is van 19 April tot 24 Augustus, dus 127 maal 24 uren, zonder nachtelijken duister. Gedurende 127 dagen is de zon altijd boven de kim 's noens, vóór u, hoog in de lucht, zuidwaarts en 12 uren later, laag in de lucht, achter u, noordwaarts. Hoe dat uitgelegd Aan den evenaar, dat is in de streken die even ver van den Noord- en Zuidpool liggen de langste dag van 't jaar is van 12 uren en minuten, de kortste 11 uren en minuten Als men nu van den evenaar afreist Noordwaarts, in de verschillige streken die men door kruist, is de langste dag steeds langer. Alzoo in Italië is hij van 14 uren, in Bel- gie lö uren. Nog meer Noordwaarts, langs de kusten van Noorwegen, zal hij worden van 20... 22.. 24 uren. Voor wat Belgie betreft, den 21 Maart, is de dag van 12 uren en de zon staat op juist in 't Oosten en gaat onder juist in 't Westen. Den volgenden dag, de zon staat op een weinig Noord-Oost en gaat onder een weinig Noord-West. klimt met den noen hooger in de lucht en de dag is langer. Alzoo voort, tot den 21 Juni, iederen dag staat de zon op en gaat ze onder meer noordwaarts, klimt steeds hooger in de lucht en verlengt den klaren dag. Voor wat de streken betreft, waar de langste dag 24 uren is, het opstaan en ondergaan der zon is zooveel noordwaarts genaderd, dat den 'Jü Juni, de zoi. bijna in 't Noorden opstaat en ondergaat en dat zij den 21 Juli v.iet meer onder gaat, maar met middernact !e zun :s, vlak in 7 Noorden, juist boven de kim. Men noemt dat Se middernachtzonne. Vaart men nu verder in noordlijke rich ting, de zon zal twee dagen boven de kim blijven, drie dagen, één maand. twee maanden... en aan den Pool zes maanden. Mat men heeft gedurende den Zomer in klaarte, heeft men het in den winter in donker. En zoo heeft men, in bovenge melde streken, één nacht van 24 uren... twee dagen één maand... zes maanden. Waar de zon dagen en dagen boven blijft, de warmte, die ze ter aarde zendt, groeit gedurig aan. Daar in die ijsstreken, kan het geweldig warm worden sneeuw en ijs, gedurende den winter opgehoogd, smelten snel en veroorzaken geweldige stroomen met machtige watervallen, zoo als de Laatefos in Noorwegen, die 200 meters diepe valt die waterval, bij het plassen op den grond veroorzaakt een wolk van waterdruppels, die, als ze door den wind voortgedreven wordt, einde ver een plasregen verwekt. De kusten van Noorwegen zijn steile rotsen, waarvan uitgekapte steenen veel van onze vooroorlogsche kalsijdesteenen zijn. D e kusten, eeuwen lang, wierden door Je snelstroomen, vaw het smelten der sneeuw, uitgemaald en ieder monding ge lijkt nu aan een breeden watergang, uren lang en voortvloeiend tusschen rotsen, rijzende tot 2000 meters hoog in de lucht en badende tot 1200metere diep in 't wa ter. Die mondingen noemt men Fjords. Den 21 dezer vertrekt uit Antwerpen een schip met honderden vlaamsche toe risten aan boord De reis duurt 12 dagen. Den eersten en laatsten dag zullen ze nog nachtelijken duister hebben. Verders niet meer. Den 29 Juli zullen ze om 18 ure aankomen aan den Noordkaap, dat is het noordelijkste deel van Noorwegen. Daar zal men aan land stappen en de zeshonderd meters hooge rots beklimmen om met onzen middernacht, vlak in'i Noordm, de zon juist boven de kim te bewonderen, temidden van eene wonderbare lichtscha- keering rood rond de zon, blauw op de onmeetbare watervlakte der ijszee. Alle aardsche schoonheden, hoe schoon ook, eindigen met te vervelen en die rei zigers, na tien dagen lang bewonderd te hebben groene zee, blauwe lucht, zwarte rotsen, schitterende ijsvelden, donderende watervallen vol prachtige regenbogen, zullen verlangen om wederom te genieten van onze mingeweldige zomerdagen en verkwikkende nachtrusten Noord, Oost, Zuid, Mrest, 't huis best. Tegen Juli moesten de toetredin gen binnen zijn, meldende het benaderend aantal deelnemers voor de grootsche betooging van 26 Augustus a. s. Het aantal toetredingen heeft de stoutste verwachtingen verre overtroffen Geen enkele parochie bijna in heel het Vlaam sche land of er wordt een sterke verte genwoordiging beloofd. Sommige parochies komen met 850 man Nog zijn alle brieven niet binnen, maar toch kunnen wij reeds de stellige verze kering geven, dat meer dan vijf en zeven tig duizend jongelingen geestdriftig de straten van Antwerpen zullen betoogen ter eere van Christus-Koning. Abonneert u op Met inzicht hebben wij tot heden over deze kwestie gezwegen. Thans hebben w ij kunnen kennis nemen van het eerste verslag door Staatsminister Poullet inge diend nopens het wetsontwerp op de wer ving en de dienstverplichtingen, en zoo doende kunnen wij dus met zekerheid oordeelen. Wij aarzelen niet te verklaren dat het ontwerp zooals het ingediend werd, ons geen voldoening kon geven, doch tijdens de bespreking in de kommissie zijn er groote veranderingen en verbeteringen aangebracht en wij durven verhopen dat alle katholieke gekozenen het als een plicht zullen aanzien, nog zooveel verbe teringen mogelijk te bekomen. Wij moe ten en als Vlamingen en als voorstaanders van verkorten diensttijd, een hulde bren gen aan de Heeren Van Cauwelaert, Poullet. Marck, Vanhoeck en Van Isacker die niets onverlet gelaten hebben om zoo veel mogelijk voldoening te bekomen, en hebben zij niet alles verkregen wat zij vroegen, het is zekerlijk hun schuld niet. De muren onzer stad zijn door Natio nalisten en Socialisten beplakt geweest met alle soort plakaten, met het doel om ter meest ons volk op te ruien en mis noegd te maken, doch verklaren wat zij feitelijk gedaan hebben om het voorstel der regeering te verbeteren, meer aan te passen aan de wenschen en de verlangens van ons vlaamsche volk dat kunnen zij niet, omdat zij er niets voor gedaan heb ben. 't Is zoo gemakkelijk te beknibbelen, zoo gemakkelijk af te breken, doch iets in de plaats stellen dat voldoening geeft dat kunnen zij niet, en stellen zij iets voor dan is het iets onmogelijks en doen zij aan demagogie, noch min noch meer. Er zijn thans twee voorstellen neerge legd ter Kamers eene door de socialisten en eene door de regeering. Het socialistisch voorstel bevat de vol gende beginselen 1. De verplichtende militaire voorbe reiding van op de school tot aan den ouderdom van soldaat te worden. 2. Voor de soldaten die de militaire voorbereiding hebben medegemaakt met voldoende gevolg wordt de zesmaanden- dienst voorzien, voor de anderen wordt de diensttijd langer, dus minimum 8 maand. 8. De soldaten, opgeleid voor de bij zondere wapens, zullen langer moeten dienen. 4. Voor alleman vier terugroepingen van korten duur. 5. Schietoefeningen gedurende jaren na den diensttijd. 6. Afschaffing van alle vrijstellingen en inlijving van alle dienstplichtigen, dus minimum 55*000 man Gp welke beginselen berust het voor stel der regeering 1 Geen militaire voorbereiding en geen voorgeoefendheid. 2. Diensttijd van 8 maand voor de meerderheid der dienstplichtigen. 3. Vier maand extra-dienst voor de bijzondere wapens voor enkele zelfs vijf maand, mits eene bijzondere vergoeding van 400 fr. in de maand, 4 Minimum 6 weken terugroepingen mits betaling van 125 fr. in de week. 5. Geen schietoefeningen noch andere verplichtingen voor de reserve. 6. Beperking van het contingent tot 44.000 man. Daartegen beweren de Nationalisten dat het voorstel der Regeering moet ge kelderd w7orden, dus houden zij meer aan het thans bestaande stelsel, anders zouden ze de verwerpiig ervan niet eischen doch wel de verbetering. Zoo staan dus eigenlijk twee ontwerpen tegenover elkaar, maar de socialisten ver langen niet dat hun ontwerp zou ter stem ming gelegd worden, integendeel zij ver kiezen obstructie te maken en te beletten dat de militaire kwestie zou opgelost worden. Zij zouden de legerkwestie als dan niet meer kunnen uitbaten voor de aanstaande kiezingen. Aan het regeeringsontwerp zegden wij zijn er, dank zij de tusschenkomst onzer katholieke vlaamsche volksvertegenwoor digers veel verbeteringen aangebracht geweest. Het spijt ons het verslag van M Poullet in zijn geheel niet te kunnen overdrukken uit plaatsgebrek, doch zie hier in enkele korte trekken de inhoud van het wetsontwerp, omwerkt door de kommissie 1) Gewestelijke indeeling de indeeling zal thans geschieden per provincie en kan zulks niet wegens te weinig kazerneering, dan zal de milicien ingelijfd worden in de naburige provincie van dezelfde taalgroep. 2) Verkorting van diensttijdop de 44.000 jaarlijks opgeroepene zullen er 23.000 zijn die acht maanden zullen die nen 21.000 zullen meer dan acht maan den dienen. Zullen van deze verlengde diensten deel moeten maken 1) de mili ciens die, wegens de studies welke zij deden, geroepen zijn om de aanvullende kaders uit te maken 2) de miliciens, be ambten van den staat en 3) de eerste zoon van ieder gezin aangewezen voor den dienst. De regeering had voorgesteld ook deze verplichting op te leggen aan provincie- en gemeentebediendendit werd verworpen, en de commissie, voor ziende dat er soms in de voorziene kate- gorien het getal 21.000 zou overschreden worden, stelt voor de vrijstellingen te ver kenen rekening houdende: 1) van het getal diensttermijnen reeds door het gezin van den milicien vervuld en 2) op het getal diensttermijnen die gebeurlijk in de toe komst door ditzelfde gezin te vervullen zijn. Dit is goed voor de kroostrijke ge zinnen, omdat zij alzoo meer kans hebben ontslagen te worden van den verlengden diensttijd. 3) Wederoproepingendeze zijn vast gesteld op zes weken 4) Maandelijksche vergoedingen voor al degenen die langer dan acht maanden moeten dienen, als meer voor de weder oproepingen is er eene vergoeding voor zien van 400 fr. per maand en 125 fr. per week. Dit is dus de korte inhoud van het ver slag van Minister Poullet. Zooals wij zegden vee] verbeteringen zijn reeds be komen, anderen nog zouden moeten toe gestaan worden. De verslagen over de andere ontwerpen zullen eerstdaags be kend gemaakt worden, en alsdan meer dan in dit verslag zal het bewezen wor den wat de katholieke vlaamsche kamer leden reeds bewrocht en bekomen hebben. xMoesten de socialisten en nationalisten, in plaats van alles te beknibbelen, mede helpen om voldoening te bekomen voor ons volk, zij zouden veel beter werk ver richten dan nu. Zij lichten onze menschen slecht in over den toestand der zaken. Zij, de socialisten, durven met hun eigen voorstel niet voor den dag komen. Zij kennen de waarde ervan, en de nationa listen vinden in al hun verlangen naar afbrekerij niets beters dan den toestand van nu, en zij ook zwijgen de verbete ring voorgesteld door het huidig wets voorstel. Zulke handelwijze vinden wij noch min noch meer laag en hatelijk. Het is niet met alles af te breken dat men zijn volk dient, het is niet met misnoegdheid en mistevredenheid te zaaien in de maat schappij dat men den vrede bewerkt of de grootheid van ons volk het is met ons volk voor te lichten, het te helpen zijne rechten veroveren, dat men kan bijdragen om er een groot en schoon volk van te maken zijner waardig. Uit heel dezen strijd rond de leger kwestie zal ons volk eens te meer kunnen bestatigen dat het niet de grootsprekers noch luidschreeuwers zijn die het meest doen ten zijnen voordeele, doch dat de ware verdedigers van zijne belangen zich steeds bevonden onder de gekozenen der katholieke vlaamsche standengroepeerin- gen en onze vlaamsche menschen met hun gezond verstand zullen zelf hun oordeel vellen over de handelswijze van al die volksopruiers die in plaats van hun volk te dienen het nog meer willen verbeesten en verknechten.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1928 | | pagina 1