Onze Lieve Vrouw van Thuyne De Halten en net Bmiori Naar Hasselt Reis naar Hongarije Jaar. - Nummer 31. 30 Centiemen. Zaterdag 4 Oogst 1928. Katholiek Weekblad van het Arrondissement Yper van Yper. I. HEENREIS II. VERBLIJF TE BUDAPEST III. TERUGREIS Vlamertinghe. 5terfgeval. Ben verkooper aan voordeelige voorwaarden van titels, kapitaal, aandeelen der Samenwerkende Maatschappij "Confiserie desFlan- dres et Chocolats Chimère Schrijven op bureel dezer onder G. C. D. V. GROOTE PRIJSKAMP voor bokken er. geiten, inlandsch ras 78 prijzm. 1200 fr fid l»olh ABONNEMENTPRIJS 1 Jaar 15 fr. 6 maanden 9 fr. 5 maanden 5 fr. Men abonneert in alle Postkantoren en in het Opstelbureel. ABONNEMENT VOOR 'T BUITENLAND: 25 frank. Op het Opstelbureel alleen te vragen. BEHEER EN OPSTEL io5, ZONNEBEKE STEENWEG, io5, YPER Postcheckrekening 40.201 (j. casier) waar op alle wekedagen alle inlichtingen te bekomen zijn van 14 tot 16 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeten tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden worden. Kleine berichten en nieuws ten laatste tegen den WOENSDAG avond. is verbeeld, staande in een gesloten hof. In het Hooglied, geschreven door koning Salomon, en zijnde één der j hoeken deelmakende van de H. Schriftuur, waarin de Wijze Man op dichterlijke en prophetische wijze i spreekt van de toekomende H. Kerk, Bruid van Christus Onzen Heer, wor den vermeld en geprezen eene Geze gelde Fontein en een Gesloten Hof. De heuveltop Moriah, waar Abra ham zijnen zoon Isaac geleiden moest om hem daar aan God te offeren, was weinig uitgestrekt. Wanneer Salomon daar later zijnen tempel begeerde te bouwen, heeft hij den bergtop bij mid del van gewelvenvormd metselwerk uitgezet, zoodanig dat hij er, gelijk men het heden ten dage nog kan be- statigen, een rechthoekig plein elfen en 15 hectaren groot, deed ontstaan. Op den noorderlijken helft van dat plein bouwde hij den tempel en op den zuiderlijken zijn paleis. Ten Zuid-Oosten nu van dit plein, maar merkelijk dieper, was eene bron, die veel en goed water gaf. Die bron lag buiten de stad, in het dal van Josa- phat, dicht nogthans van de muren en om te kunnen haar water gebruiken ten allen tijde, zelfs in oorlogstijd als de vijand Jerusalem zoude omsinge len. boorde men een tunnel, door den heuvelenketen waarvan de Moriah deel miekdie tunnel begon aan de bron en kwam uit in de lage stad. Daar vulde het water der bron den vijver van Silvë, waarin de blindgebo ren, op bevel van Christus Onzen Heer, zijne oogen moest gaan was- schen. Om nu te beletten dat de vij and ooit in oorlogstijd het water van die bron had kunnen schaden, was zij, alsook het kanaal, dat het water bracht in den tunnel, zorgvuldig over welfd of gezegeld Eindelijk die fontein, gevende in de stad veel goed water en niet kunnende geschonden worden door den vijand, was eene prophetische zake, voorspellende Ma ria, de Ongeschondene Moeder van den Zaligmaker. Ten zuiden van Salomons paleis, buiten het tempelplein en een weinig lager gelegen, namelijk op den ophel- heuvel, waren de Koninklijke hoven, prachtig aangelegd en zorgvuldig ge sloten met een gemetselden muur. Aan de pracht en heerlijkheid van zijnen gesloten hof vergeleek Sa lomon ook de pracht en de heerlijk heid van de toekomende Heilige Kerk, de Bruid van Christus. Die gesloten hof, even als de gezegelde fontein, was insgelijks een prophetisch zin nebeeld van Maria, Moeder des Zalig maker. Van daar ten slotte de bena ming Onze Lieve Vrouw hortus conclusus, Onze Lieve Vrouw geslo ten hof, Onze Lieve Vrouw van Thuvne. Op het oogenblik dat de heropbouw van ons Belfort besloten is en de aan besteding der werken gedaan, kan het belangstellend wezen, aan onze lezers een korten inhoud te geven, van de merkwaardige studie over de Halle en het Belfort van Yper, uitgegeven den 21 Juni 1917, door onzen uitste kenden bouwmeester, M. Coomans, lid der Commissie der openbare ge bouwen van Belgie. a|c De gemeentenbeweging, die een grooten invloed, tijdens de XITIe eeuw in Vlaanderen uitoefende, was een gevolg der sociale verandering die zich langzaam voorgedaan had in de stedelijke gemeenten. Onder de nieuw herboren politieke orde, be reikten welhaast onze steden, het top punt hunner macht. Wij vinden er het bewijs van in hunne rijke praalgebou- wenbenevens de groote hoofdkerken die het symbool waren der zedelijke eenheid der gemeenten, wierden er belforten, hallen, stadhuizen en gilde- gebouwen opgericht die ons de bij zondere sociale werkingen leeren kennen der Middeleeuwen. A. Schayes in zijne geschiedenis der Bouwkunde in Belgie herinnert ons Que la Halle d'Ypres surpasse en importance monumentale toutes les constructions semblables élevées au moven age, taut en Belgique que dans toutes les contrées de l'Europe. C'est le type le plus parfait et le plus noble du style ogival primaire, appliqué aux constructions civileset le beffroi qui se dresse au centre des ailes méridio- nales de ce monument, est aussi le type le plus remarquables des Beffrois communaux que les échevins des com munes flamandes deja puissantes alors firent construire a l'interieur de leur ville dès la fin du XIVe siècle». Niet alleenlijk is het Belfort van Yper het volmaaktste voorbeeld der praalgebouwen die de gemeentelijke vrijheid verzinnebeelden maar mag aanschouwd worden als het oudste. Inderdaad, indien het Belfort van Doornijk schijnt aangelegd te zijn ge weest. na het verleenen van de oor konde zijner vrijmaking, die in 1187 door Philiep-August toegestaan werd. was het niet voltooid in 1245, terwijl het Belfort van Yper, aangevangen op het einde der XI) eeuw, reeds vol tooid was vóór 1225. Al de andere belforten, in Belgie of in het Noorden van Frankrijk be waard, wierden later gebouwd. Onder deze laatste diént er vemeld: het Belfort van Béthune, einde der XIV eeuwDouai XIV eeuwhet mooi belfort van Arras, van rond 1525, en dit van Bergnes, van half de XVI eeuw. Het Belfort van Gent, onlangs wonderschoon aangevuld, dagteekent van 1325 tot 1337, dit van Lier van 1400, dit van Niemvpoort en Aalst van rond 3485, Veurne, het jongste in spitsboogvormigen stijl, van 1629; dit van Brugge aangevangen tijdens de XIII eeuw wierd voltooid of beter, herbouwd tijdens de XV_ eeuw. Het Belfort van Brussel dagteekent ook van de XV eeuw. Onze voorvaders, met hunne groot- sqhe praalgebouwen te verwezenlij ken hebben willen de edele gevoelens die ze bezielden door daden bekrach tigen en hebben ons daardoor het be slissend grondbeginsel overgemaakt, dat in onze harten de gedachten van onafhankelijkheid en vrijheid, die ons heilig zijn, doet ontwikkelen. Het praalgebouw der Hallen en van het Belfort is overgemaakt geweest zooals de opbouwers het verwezent- lijkt hebben, het is een bewijs van de macht der schoone kunsten, tijdens de Middeleeuwen, en het herinnert ons, de historische feiten, die onze stad, weieens zoo machtig, vermaard mie ken. Het vertegenwoordigt voor ons, de vrijheidsboom in het hart der stad geplant, zijne sterke kracht puttende in het roemrijkst tijdstip van ons ver leden, en aan ieder nakomelingschap de vruchten gevende van eene over vloedige wilskracht. Kan men dan nog betwisten, dat 't bestaan van zulk een praalgebouw het beste onderricht is, dat men geven kan aan het volk Ook, ten allen tijde, hebben onze overheden gestreven niet alleenlijk om de bewaring van het praalgebouw te verzekeren waarvan de historische feiten die het deden ontstaan altijd onze roem zullen blij ven, maar spaarden geene moeite om den luister er van te vergrooten. ('t Vervolgt.) over de heerschappij van Kristus- Koning. Mgr Kerckhofs, in korte woorden betoonde zijne vreugde bij dit feest, waarop geheel het Vlaam- sche Land den oproep van den E. H. Meus inrichter. beantwoord had en wakkerde het vfflk aan, alles te stellen onder de hoede van hun Kris- tus-Konin<r. Daarna -stelde de heer Gouverneur der Provincie onder de toewijding van het Heilig Hart. En dit heerlijk en prachtig feest eindigde met het bezoek van de stad en een gebed bij het graf van het Heilig Paterke En de Yperlingen, verheugd, maar toch... vermoeid, waren rond 2 uur, Maandag morgen, in hun moederstad terug, allen bezield, met het groot verlangen, de toewijding der stad aan het Heilig Hart toekomende jaar te zien verwezentlijken en den vasten wil, alles op touw te zetten, omdat Yper, ook niet ten achter blijve. Een die er was 1 Zondag laatst, woonden 127 Yper lingen onder leiding van den E. H. Koose, de groote plechtigheden van de toewijding der Provincie Limburg aan het Heilig Hart bij. Op het Wapenplein had de mis in open lucht plaats. 's Namiddags had de stoet plaats. Niet min dan 553 maatschappijen luis terden het feest op. Hoe verheugend was het niet die duizenden en duizenden mannen door de straten te zien voorbijtrekken. Het tafereel was onbeschrijfelijk wanneer die indrukwekkende menigte ge schaard op het Wapenplein voor Zijne Hoogwaardigheid Mgr Kerckhofs, Bisschop van Luik. Mampaey. Volks vertegenwoordiger, Verwilghen, Gou verneur. Mgr Luvtgaerens, Algemeen Sekretaris van den Boerenbond, enz. den eed van getrouwheid aan den Kristus-Koning deed terwijl de 400 vlaggen eerbiediglijk neerbuigden. De Volksvertegenwoordiger Mam- paev. in eene boeiende rede sprak over het door-Kristen Limburgsvolk en Door de Liga van Budapest zal een rechtstreeksche reis naar Hongarije inge richt worden, welke negen dagen, vanaf Maandag '20 tot Dinsdag 28 Augustus, zal duren. Deze reis, w aaraan niet alleen de pleeg ouders maar ook an Jere personen (pleeg kinderen of liefhebbers) kunnen deelne men zal volgenderwijzc afgelegd worden 1° van Brussel tot Weenen in sneltrein (W R Vertrek te Brussel-Noord, Maan dag 20 Augustus om 0 50 u. Aankomst te Weenen W. B., Dinsdag 21 Augustus te 6 50 u. 2° van Weenen tot Budapest met den boot op den Donaustroom. Vertrek te Weenen-Reichsbriicke, D nsdag 21 Aug. te 8 u. V, art langs Ezs'.ergcm, Visegrad, enz. Aankomst te Budapest Eötvös ter te 20 u. 5 dagen Voor dit verblijf zal een bij zonder program opgesteld worden. De reizigers zullen de gelegenheid heb ben om de merkwaardigheden der stad te bezichtig n en de pleegkinderen te bezoe ken. met sneltrein (W, R van Budapest tot Brussel Vertrek te Budapest O. B., Zondag 20 Aug. te 23 30. Aankomst te Brussel-Noord, Dinsdag 28 Aug.te 12.02. Alle verder gewenschte inlichtingen zullen door hen en door den E. H. Kanun nik Valvekens, eere-Dekcn te Rillaer verstrekt worden. Het Komileit. Voor deelneming formulieren wende men zich tot Mr J. Grockae t, "Warande straat 85, Turnhout. Donderdag 20 Juli 1 1 overleed te Vlamertinghe de Heer JULES DEL1E, sedert 37 jaren lid van den geme~nte- raad, lid van de Kerkfabriek en Voor zitter van de Commissie van Openbaren OnderstandDe Heer Delie werd op Dir.sdag 31 Juli te midden van eenen overgrooten toeloop van volk begraven. Bij het graf werd door den heer Burge meester de \olgende redevoering uitge sproken. Eerwaarde Heeren en Geachte Medeburgers. In naam der plaatselijke besturen en der ingezetenen van Vlamertinghe, weze het mij toegelaten een welver diend woord van dankbetuiging en een laatsten afscheidsgroet toe te stu ren aan den dierbaren overleden Heer Jules Delie, wiens haastig af sterven onze gemeente in rouw ge dompeld heeft. Diep getroffen sta ik hier op den rand van een gapend graf om hulde en dank te brengen aan een mensch, o toch zoo bewonderens waardig,'die voor ons al zijne krach ten uitgeput heeft. Goed doen, immer goed doen, zelfs aan zijne vijanden. dat was zijnn leus en zijn leven als de menschen bijna alle middelen be proefd hadden en nergens lukten, dan zegden zij: «wij gaan naar Jules De lie, hij zal 't ons gevenweigeren kon hij niet, dat was sterker dan zijn zeiven. Wie zal zeggen wat hij al gegeven heeft toen hij nog op de hofstede was, nieuwjaar was het van het begin van het jaar tot het einde om te geven Wie zal zeggen wat hij al gedaan heeft, toen hij alles wat hij bezat stil aan dagelijks uitdeelde. Ja Vlamertin ghe verliest alles met hem. Onze arme menschen en onze ouderlingen uit het oudmannenhuis verliezen hun troos ter, hun steun, hun grooten weldoe ner. Helaas beste en allerduurbaarste Vriend Jules, hoe oud gij waart, gij werd ons weggenomen, veel te vroeg, op een tijd dat uw invloed toch zoo veel bijbracht aan 't welzijn voor Kerk, Godsdienst en Vaderland, doch Gods wil geschiede, wij hadden U zoo gaarne nog lang in ons midden be houden, ÏÏoch de beproeving en aller lei tegenwerking hebben U helaas ge broken. Verdiensten vroegen dank en het is eene loffelijke gewoonte dat men op de grafstede van de verdienstelijke leiders daarvoor dank uitdrukke, maar voor wat de diensten bewezen door onzen die]) betreurden vriend Jules, deze hebben, onder alle gebie den, zoo machtig geweest, dat het mijne taak te boven gaat eene ge noegzame hulde te brengen aan dien eenvoudigen doch oprechten grooten volksman. Delie leefde immers maar voor zijne gemeente; Hij beminde Vlamer tinghe uit 't diepste van zijn hart. Delie gesproten te Vlamertinghe uit eene van die oude kristelijke vlaamsche familien, wier gedachtenis in zegen is bij God en bij de menschen, bleef zijn leven lang de getrouwe weerspleet van het voorbeeldig ras waaruit hij gesproten was; zijn leven lang was hij een voorbeeld van eer lijkheid, van taaien moed en van menschlievendheid. In het maatschap pelijk leven was hij de wijze raads man, de steun in de moeilijkheden, een troost in pijn en smart. In de verscheidene besturen wist hij zoowel zijne nuttige en kostbare gedachten, zijn gezond oordeel en kennissen in 't midden te brengen, altijd de zekere weg aan te duiden, vrede en overeenkomst in alles en onder allen trachten, te bekomen en te bewaren. Beste en trouwe vriend Jules, heeft de wereld U niet beloond, de Heer heeft U de gloriekroon gegeven die hij slechts schenkt aan zijne lief ste kinderenzorg van uit den Hemel voor uw volk, steun ons edel pogen en streven en maak dat wij allen onder de leiding van onze hoogste geeste lijke Overheid het welzijn van gods dienst en vaderland behartigen. Vaarwel, teergeliefde Vriend, uwe overblijfsels rusten in vrede in de schaduw van den tempel op welks zoo luisterlijk opbouwen gij een wakend oog hebt gehouden om tot meerder luister te wezen van den Goddelijken Zaligmaker, voor wiens Glorie alleen gij dit zoo verdienstelijk leven be leefd hebt. Vaarwel, beste Vriend, Uwe gedachtenis blijve hier eeuwig in zegen, nogmaals dank voor al het goede welke gij hier gedaan hebt en tot wederzien in den Hemel. «Het Ypersehe Volk» biedt aan de familie Delie zijne innige rouwbe- Speciale treinen en speciale tarieven voor de Groota Betooging van 26 Augustus te Antwerpen. BELANGRIJK BERICHT. Ingevolge een beslissing van de Maatschappij van Spoorwegen, zul len de deelnemers aan den jeugddag te Antwerpen op 26 Augustus een ver mindering van 35 t.h. op de gewone prijzen der reizigerstarieven genieten op voorwaarde dat betaald worde voor een afstand van ten minste 30 kilometer (terugreis niet inbegrepen). Daartoe zullen heen- en terugbil jetten voor maatsehappijleden worden afgeleverd, waarvan de hoogste prijs in 3'' klas vastgesteld is op 25 frank. Deze biljetten zullen door de sta tiën, zonder rekening te houden met voorgeschreven minimum van 20 per sonen. aan de jeugdgroepen worden afgeleverd op vertoon eenige dagen vooraf van eene congreskaart, waar van het noodig aantal exemplaren tij dig aan het Inrichtingskomiteit. 109, Nationalestraat, te Antwerpen, dient besteld. De prijs dezer kaarten be draagt 0,25 fr. 't stuk. De groepen moeten de bijzondere treinen benuttigen die ter gelegenheid .van denjeugddag van al de hoeken van het Vlaamsche land zullen worden ingelegd; in voorkomend geval mo gen zij de gewone treinen gebruiken tot in de statie waar zij in aansluiting zijn met de buitengewone treinen. O]) tijd en stond wordt de uurrege ling dezer bijzondere treinen mede gedeeld. Het inrichtingskomiteit zal er zoo goed mogelijk voor zorgen dat al de jeugdgroepen in behoorlijke voorwaarden worden vervoerd. Niemand trachte dus op eigen handje het vervoer van zijn groep te regelen. Zulke handelwijze kan slechts verwarring brengen in de al- gemeene organisatie De parochies, die tot dusverre onze vraag om inlichtingen aangaande het getal deelnemers aan den jeugddag niet hebben beantwoord, worden hier bij vriendelijk verzocht het zonder verder uitstel te doen. ST-JOZEFS BEROEPSSCHOOL TE YPER. Kostelooze DAGLEERGANGEN (alle werkedagen van 8 totl8 u.) voor alle ambacht van hout- en ijzerbewer king teekenen, meubelmaken, schrijnwerk, timmeren, modelmaken, draaien, paswerk. mekaniek, electri- citeit, enz. (theorisch en praktisch). KOSTELOOZE ZONDAGLEER- GANGEN (van 8 tot 13 u.) voor alles wat den kleermakersstiel aangaat maatnemen, patroonteekenen. snij den, confectie en aanpassen. Begin van 't schooljaar: half Sept. Inschrijvingen en inlichtingen bij den bestuurder (5, St Jacobstraat, Yper) best 's Zaterdags of 's Zondags. Wanneer krijgen de ouderlingen het aanvullend pensioen van 1928? In den laatsten tijd werden we daaromtrent dikwijls vragen gesteld. We hebbên dan ook niet lang gedraald en zijn onmiddellijk op inlichtigen uit gegaan. We vernamen in de bureelen van het ministerie Heyman, dat de voor bereidende werking zoo goed als af- geloopen is. In den loop der maand Augustus zullen de belanghebbenden een bijgevoegde titel ontvangen, in den aard van de tegenwoordige in handen zijnde pensioenboekjes. Na de ontvangst zullen de pensioengerech tigden zich seffens bij den heer ont vanger der belastingen mogen aan bieden, om daar de 3 eerste trimesters van 't jaar, 't zij 540 fr. voor dezen die het volle bedrag toegekend werden, te ontvangen. Vanaf November zullen ze dan geregeld de 2 bijdragen ineens ontvangen. De ouderlingen, die vroegen om per postassignatie te worden betaald, zul len die rechthebbende pensioengedeej- ten per post worden opgestuurd. Gewestelijk Ve-bnd dei* Geitenkweeksyn- dikat n van hat Arrondissement Yper. te YPER, Kotimarkt op Dinsdag 7 Augustus 1928 om 9 1/2 ure stipt. Uitreiking der Bewarirgspremiën.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1928 | | pagina 1