De Betooging te Antwerpen. De Kerk van Japan. Bemoedigende vooruitzichten 50 Jaar. - Nummer 35. 30 Centiemen. Zaterdag 1 September 1928. Katholiek Weekblad van het Arrondissement Yper AANSPRAAK VAN MGR. VAN ROEY. Ben verkooper aan voordeelige voorwaarden van titels, kapitaal, aa deelen der Samenwerkende Maatschappij "Confiserie des Flan» dres et Chocolats Chimère Schrijven op bureel dezer onder G. C. D. V. ABONNEMENTPRIJS 1 Jaar 15 fr. 6 maanden 9 fr. 3 maanden 5 fr. Men abonneert in alle Postkantoren en in het Opstelbureel. ABONNEMENT VOOR 'T BUITENLAND: 25 frank. Op het Opstelbureel alleen te vragen. BEHEER EN OPSTEL io5, ZONNEBEKE STEENWEG, io5, YPER Postcheckrekening 40.201 (j. casier) waar op alle wekedagen alle inlichtingen te bekomen zijn van 14 tot 16 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeten tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden worden. Kleine berichten en nieuws ten laatste tegen den WOENSDAG avond. Een bewijs dat de betooging der Katholieke Jeugd in Antwerpen, op 26 dezer, weergaloos geweest is en dat zij de beste hoop doet ontstaan voor het wellukken der Katholieke Actie in Belgie, kan men vinden in de gazetten onzer tegenstrevers. Dat be wijs is: Gedwongene stilzwijgenheid of spot. Eenige dier nieuwsbladen drukken er over. maar weinig regelen, o. m. «Het Laatste Nieuws», 16, «L'Etoi- le», 7, «L'Indépendance 30, «La Na tion Beige25. (Voor dit laatste moet het uit vlaamschen haat wezen). Sommige drukken ongerijmdheden. Alzoo L'Etoileschrijft De Vlaamschgezinde katholieke jeugd heeft betooging gehouden in de stra ten van Antwerpen, aanheffende kerk gezangen en slenterachtige refreinen. Veel priesters in den stoetEn nog- thans heeft Mgr Van Roev hun niet verboden aan politiek te doen (De reporter vergeet hier moedwillig, dat de Kardinaal zelf aanwezig was en dat, veertien dagen lang, de Katho lieke gazetten dit Congres, als staande onder de bescherming van al de Bis schoppen van Belgie, aangekondigd hebben). Andere heffen den spottoon aan. In de Matin-», staat er te lezen: Gis teren wierd Antwerpen overrompeld door boerengespuis. Alle Vlaamsche parochiën, al de kleine patronaten min of meer Nationalistisch, al de sacris tieën van Vlaanderen en Limburg, alle Katholieke onderwijsgestichten had den naar Antwerpen talrijke deelne mers gestuurd: Landelijke troepen, die maar zeisens te kort hadden... Van den morgen tot den avond, was er on duldbare koeiwachterij te bespeuren. Legioenen pasterkens, log en zonder manieren, geleidden door de stad een leger van veedrijvers; verspreidende stalmestgeuren en ook geur van wie rook en was, waren de Congresleden, gister morgen meester van stad. Op het noenmaaluur zetten zij zich neder op de arduinen boorden der straatplankieren of strekten zich uit, als verdoolde koeiherders, langs de gevels van de prachthuizen, op Key- zer- en Banklaan en in de nabijheid van 't park. En als zij hunne knapzak ken geledigd hadden, de vlaamsche katholieken gingen stoet gaan vormen en men zag onze nette straten, bevuild met ledige sardijnendoozen, schillen van vruchten, hespevet en van olie doortrokkene papieren. Dat zwijgen en dat spotten, voor iemand die tusschen de regelen leest, zegt veel. Indien het een slecht teeken is van door den vijand geloofd te wor den, 't is er een goed, als hij machte loos u bespot. Duurbare Jongelingen, Hoe zal ik mijne gevoelens uitdruk ken bij het heerlijk overweldigend schouwspel, dat wij vandaag onder oogen hebben? Gansch onze Vlaam sche katholieke jongelingschap is hier te beenZe is opgekomen om, in een machtige en geestdriftige betooging, voor 't aanschijn van geheel het land, hulde te brengen aan Christus-Ko ning, hulde van eerbied, onderdanig heid en trouwe liefde aan Dengene, die heerschen moet over verstand, hart en wil, die over enkeling, familie en maatschappij den scepter moet voeren. Aan den onsterfelijken Koning der eeuwen dan, uit aller naam, lof en eer en dank Dank vooral, omdat Hij nu ook in onze duurbare Vlaamsche jeugd, evenals in de Waalsche, het heilig vuur heeft ontstoken! Ja, innig dank aan Onzen Heer Jezus-Christus, wijl Hij het is die u allen opgeroepen heeft, u zijne gedoopten en gevorm- den, u die uw zielevoedsel vindt aan zijn goddelijken Tafel, niet alleen om volgelingen, maar om zijne apostelen te wezen En gij hebt naar Zijne stem. die klonk in de stem van Zijne Heiligheid den Paus en van uw Bisschoppen, ge luisterd, en nu staat ge daar met tien duizenden, uit al onze steden en dor pen van het zeestrand tot aan de Maas. allen geschaard in 't gelid van Christus' groote leger, bereid om Zijn bevel te volgen, om zijnen Naam te doen eerbiedigen en beminnen, om Zijne wet te handhaven, om Zijne lief deheerschappij in onze gouwen te be vestigen. Ik groet u. katholieke jongelingen,in naam der Heilige Kerk! Zij weet wat al verwachtingen zij op u bouwen mag! Ik zegen u, in naam uwer bis schoppen Voor ons, die de zorg der Katholie ke Kerk hier te lande te dragen heb ben, is 't heden een troostrijke en vreugdevolle dag. Als wij steunen kunnen op de overtuigde, vurige me dewerking van gansch onze jeugd, dan is de toekomst verzekerd. Én dat we op u kunnen en mogen steunen, daar spreekt borg voor deze opwel ling van katholieke fierheid, deze krachtige bevestiging van katholiek bewustzijn. Doch ik breng u thans veel meer dan den zegen en de goedkeuring uwer Bisschoppen.Van uit 't Vaticaan heeft Zijne Heiligheid Paus Pius XI zijn vaderlijke blikken op u gericht. Het heeft Hem behaagd,, mij een merkwaardig schrijven, voor u be stemd, te laten geworden. Met innige voldoening ga ik u kennis geven van dezen apostolischen brief ik vertaal uit het latijn en met eerbiedige dankbaarheid zult gij naar het woord van Onzen Heiligen Vader luisteren Aan Onzen Beminden Zoon Josephus Ernestus Van Roey, Kardinaal Priester der Heilige Room. Kerk, Aartsbisschop van Mechelen Pius XI. Beminde Zoon, Heil en Apostolischen Zegen. De Vlaamschsprekende jongelingen uit België, hebben, uit onzen brief aan den Voorzitter van het Congres dat verleden jaar door de Katholieke Belgische Jeugd te Luik belegd werd, begrepen en duidelijk ingezien wat Wij verlangden dat tot bevordering der katholieke belangen, een ware -eensgezind heid zou tot uiting komen. Ook is het ons een niet geringe vreugde te zien hoe gaarne en hoe talrijk ze dadelijk zijn toegetreden tot het Verbond dat door U, Beminde Zoon, nog zeer onlangs met een uitstekend beleid werd gestichtdaardoor wordt het hun mo gelijk, buiten alles om wat afleiding en twee dracht baart, zichzelf gansch aan de katho lieke Actie toe te wijden. Maar deze vreugde stijgt vandaag nog veel hooger want het onlangs uitgeworpen zaad is gevallen op jongelingszielen die zoo welgestemd en goedwillig zijn, dat het, vroe ger dan men het verwachten kon, vruchten en overvloedige heeft voortgebracht. Immers, het verbond dat heet: "Jeugdver- bond voor Katholieke Actie", getuigen van Uw welgekende wijsheid en Uwe her derlijke bezorgdheid, dit Jeugdverbond bereidt reeds, hoewel het pas enkele maan den bestaat, een Congres voor te Antwerpen, de stad met het heerlijk verleden, de prach tige haven, den rijken handel, en alles laat verhoopeu dat dit eerste Congres, om de ge talsterkte en den daadkrachtigen wil der deelnemende jeugd, een vreugdevol welge- lukken te gemoet gaat. Het staat ons zóó duidelijk voor den geest, hoe zegenrijk de samenkomst zal zijn van deze jongelingen die Wij diep beminnen, dat Wij, te midden Onzer kwellingen, den goeden God innig danken omdat Hij Ons zulken troost wil schenken. En aan de vreugde van Ons eigen hart, raden \i^j licht wat groote blijschap U allen, Belgische Bisschoppen, nu geschon ken wordt en U in de toekomst zal vervullen. Wij zegden dat Wij deze jongelingen diep beminnenWij bieden hun onze warmste gelukwenschen aan omdat zij in de stem hunner Bisschoppen die hen opriepen tot den heiligen strijd voor het katholiek geloof, de stem van Christus' Stedehouder, de stem van den goddelijken stichter der Kerk zoo duidelijk herkend hebben dat zij onmidde- lijk en met de edelste offervaardigheid zijn opgekomen. Onze verwachtingen staan nooit te boog waar het de duurbare zonen van het Katholiek Vlaanderen geldt. Met wat be slistheid en vasthouden aan hun godsdienst en hun voorvaderlijk geloof, met wat eer biedige dienstbaarheid ze Ons en den Apos tolischen Stoel omringen, met wat duurzame trouwheid zij hun Bisschoppen volgendat alles is ons ten overvloede gebleken. Ook liggen er, voor uw Bisdommen, veelvuldige en rijke zegeningen in deze geestdriftige schaar der jongeren, die naast de oudere strijders der Katholieke Actie thans opwas sen en hun worden toegevoegd. De Katholieke ActieSedert den aanvang van ons Pontificaat, hebben wij haar steeds op het oog gehad, hebben wij haar onop houdelijk aangeprezen. Mochten de jonge lingen, die te Antwerpen zullen samenko men, er diep van overtuigd zijn, dat ze door een gansch bijzondere genade van God wor den geroepen en uitverkoren tot dergelijke bediening die niet verre beneden het ambt staat der priesters. Want Katholieke Actie is ten slotte niets anders dan het apostolaat der leeken die. onder de leiding der Bis schoppen, de Kerk een hulpzame hand rei ken, en hare herderlijke bediening eeniger- mate aanvullen. Het is evenwel onmogelijk aan Katholieke Actie mede te doen en haar te bevorderen zonder gebed, arbeid en zelfopoffering. Waaruit buidlijk blijkt dat de man der Ka tholieke Actie door één zorg wordt geleid en gedreven en edeler zorg is er niet. Gode den weg tot de harten der menschen te banen, dagelijks bet Godsrijk uit te brei den. met één woord, alles in Christus te her stellen. Maar hij moet hierbij bedenken, dat zijn actie niet slechts gebrekkig en zwak, doch gansch onvruchtbaar zijn zal, indien hij niet, zooals het apostelen past, in zich draagt het gloeiende vuur der liefde jegens zijn broe ders en naasten zonder onderscheid. Deze liefdevlam, zij alleen, kan de wrijvingen ver zachten en de moeilijkheden wegruimen, die onder de menschen ontstaan, door het ver schil van aard, ambt, afkomst en levenswijze. Zou zij, insgelijks, stilaan en trapsgewijze, allerhande, ook de zwaarwichtigste, vragen, die het welzijn van Staat of samenleving aanbelangen, niet den weg kunnen banen naar de oplossing die door de wetten van billijkheid en rechtvaardigheid en door de katholieke beginselen gevergd wordt? Intusschen twijfelen Wij er niet aan: de Vlaamsche jongelingen die tot dit Jeugdver- bond behooren zullen Onze en Uwe ver wachting, en bijgevolg de hoop die Gods Kerk op hen bouwt, geenszins beschamen. En deze hoop moet wel werkelijk worden, indien ze het apostolaat, waartoe ze door den Heer geroepen worden aanvatten met een gemoed dat los en vrij staat van allen ande ren kommer, en indien ze, zonder ooit te wankelen, aan den Apostolischen Stoel, aan hun Bisschoppen of de gezanten der Bis schoppen, de gehoorzaamheid betuigen en de liefde die voorbeeldige zonen past. Goed heil dan voor het eerste Congres der Vlaamsche jeugd! Het is Onze vurigste wensch dat nog vele andere, en met steeds grooter welgelukken zouden volgen, en dat gijzelf, BemindeZoon, die jaren lang zoudet mogen leiden en voorzitten. Tot de voortzetting van het begonnen werk, helpe de apostolische zegen dien Wij, als waarborg der hemelsche gunsten en als blijk Onzer vaderlijke genegenheid, U, Beminde Zoon, Onze eerbiedwaardige Broeders de Belgische Bisschoppen en al degenen die te Antwer pen aan de betooging deelnemen, liefdevol schenken. Gegeven te Rome bij St Pieter, op 15 Augustus, den feestdag van Onze Lieve Vrouw Hemelvaart, ten jare 1928, het zeven de van ons Pausdom. PIUS XI. Dat is het woofd van den Paus, Christus' Stedehouder en Opperherder uwer zielen Uw weg is nu klaar aangewezen: het hoogste Gezag heeft gesproken. De Heilige Vader richt zich uit drukkelijk tot de Vlaamsche jeugd, en zegt haar wat zij te doen heeft en hoe. Wat gij te doen hebt, beminde jon gelingen, de verhevenste taak die gij te vervullen hebt, is u toe te wijden aan de Katholieke Actie, 't is te zeg gen, aan het christelijk apostolaat, dat voor doel heeft hulp te bieden aan de Kerk om zielen te winnen voor Chris tus en zijn rijk op aarde gedurig aan te verbreiden. Dat is leekenapostolaat heden ten dage, ook in onze zoo ge noemde katholieke Vlaamsche gou wen'. allernoodzakelijkst is, steekt de oogen uit bij alwie den toestand van nabij beschouwt. Hier ongelukkiglijk ook, woekert de onverschilligheid in zake geloof, de bandeloosheid op ge bied van zedenhet protestantisme tracht er binnen te dringen, en het economisch materialisme heeft,eilaas in de arbeidersklas bijzonder, reeds honderduizenden aangetast, 't Is hoog tijd, dat de vloed van ongeloof en be derf, die ons christen volk dreigt te verzwelgen, ingedamd wodt, en om dat te doen, is de werking onzer pries ters, hoe krachtdadig en rusteloos ook, niet voldoende. Ieder die het goed meent met ons volk, ieder die (Je hooge belangen en de edelste roem onzer landgenooten ongerept behouden wil, heeft den plicht een hand bij te steken om de toekomst te redden. Uwe tegenwoor digheid hier vandaag, in de gelederen van het Jeugdverbond voor Katholie ke Actie, zegt genoeg dat Christus en Zijn Kerk op u mogen rekenen. En als gij vraagt hoe ge de noodige hulp kunt leenen, antwoordt de Paus met te bidden, te arbeiden, en u zelf te geven orando, laborando, seipsos de- vovendo. Gij zult door uw aanhoudend en deemoedig smeek- en offergebed het krachtigste middel waar ge over beschikt de priesters bijstaan die in den akker der zielen den last van den dag en de hitte dragen. Gij zult u zeiven volmaken door den arbeid, handenarbeid en geestesar beid,onder welken vorm deze ook door uw stand en staat opgelegd wordt. Daarbij zult gij u toewijden aan het heil van anderen, met hun geestelijk, zedelijk of stoffelijk welzijn te behar tigen. Aan allen die bedreigd zijn, zult ge edelmoedig hulp bieden, doch eerst en vooral aan uwe gezellen, aan uwe werkbroeders, aan degenen die het naast rond u staan. Als ieder Zoo zijn plicht verstaat, dan zullen er honderd duizenden door u gered worden. En dat alles, zegt Zijne Heiligheid, moet gedaan worden uit liefde. Ka tholieke Actie is immers echt en edel liefdewerk. Het Jeugdverbond dat vandaag zoo machtig tot uiting komt, is geen oorlogstuig; het is tegen nie mand gerichthet beoogt integendeel vrede te stichten, vrede in den hoog- sten zin, vrede in de harten, vrede in de maatschapij. Broederlijk eensgezind met het Verbond der Belgische Katholieke Jeugd, zal het streven naar de zedelij ke en godsdienstige verheffing van gansch ons land. Katholieke Actie is dus het orde woord dat de Paus u vandaag geeft. Allen, ik ben er zeker van, zult gij het meedragen en tot uitvoering brengen allen, zeg ik, van welken maatschap- pelijken stand ook, jonge Arbeiders, jonge Boeren, jonge Middenstanders, Kruistochters, Turners en Padvin ders, gansch de katholieke Jeugd, en heel bijzonder de studeerende Jeugd, op wie nog wel de zwaarste verant woordelijkheid weegt. In uw aller naam, durf ik dan bij Zijne Heiligheid borg te staan dat zijn vaderljjke aanmoedigingen met kin derlijke trouw gevolgd zullen worden. Door zijn apostolischen zegen ver sterkt, zal ons Jeugdverbond, niet alleen naar den pauselijken geest le ven, maar binnen korten tijd rijke vruchten voortbrengen, tot heil der Kerk, tot welzijn van ons Vlaamsche volk en tot bloei van ons geliefde Va derland. Leve de Paus Leve Christus-Koning! De zegen van het Episcopaat Ten slotte traden Zijne Eminentie, Z. Exc. de Pauselijke Nuncius en al de Bisschoppen naar voren en zongen samen de liturgische gebeden tot het verleenen van hunnen gezamenlijken zegen aan het neerknielende jeugdle- ger, dat in vroomheid het kruisteeken sloeg. En dan sprong gansch deze massa van duizenden en tien duizenden recht en brak los in eene ovatie, zoo grootsch, zoo overweldigend, zoo machtig, dat men eene siddering van ontroering door het lichaam voelde gaan. De vlaggen wuifden en zwier den,en uit de tallooze scharen steeg de vrome zang van O. L. Vrouw .van Vlaanderen op, begeleidende den uit tocht der overheden. De grootsche dag was ten einde, opgegaan in den triomf van Christus Koning. Waarlijk mogen hier de Evangelische woorden omschreven wordenZalig de oogen, die gezien hebben wat wij hier mochten aan schouwen... Het uur van den grooten oogst De apostel Thomas heeft het Ge- loove gepredikt in Japan en volgens een vizioen. waarmede een heilige ziel begunstigd wierd, over een honderdtal jaren, zoude de Apostel vóór zijn af reizen uit Japan, in de stad waar hij verbleven had, gebeiteld hebben op steenen van den omheiningsmuur, eene korte samenvatting van de Christelijke Leering. Hij zoude ge zegd hebben: Deze Leering zal hier spoorloos verdwijnen. Later zal een groote man Gods, (die moet geweest zijn Franciscus Xaverius in de XVI eeuw) hier aanlanden en er het Ge- loove opnieuw verwekken, maar, wel haast er na, zal het nogmaals ver dwijnen. Wederom later zouden in Japan de sporen ontdekt worden van dit tweede Christen zijn. (na de ver volging immers der XVI eeuw, die het geloof uitroeide, hebben eeuwen lang, sommige Japaneezen, van vader tot zoon het doopsel en de christelijke leer overgezet) en het land zou christen worden. Is dit uur nu mogelijks aangebro ken De bekende Japansche generaal Shinjiro Yamamoto, die tegenwoordig in dienst is van de Keizerlijke hofhou ding, schrijft over de toekomst van de Katholieke Kerk in zijn vaderland: Het uur, waarna men zoo lang verlangd heeft, het uur van den groo ten oogst voor het geloof, schijnt nu eindelijk gekomen te zijn. Wellicht zullen op dit gebied groote moeilijk heden te overwinnen zijn. Het zijn de hindernissen, die ten allen tijde den voortgang der Kerk belemmerd en het is waarachtig niet te verwonderen, dat zij ook heden nog bestaan. Wij moeten strijden tegen heiden- sche zedeleer en heidensche gewoon ten. Wij moeten een beschaving over winnen, die niet christelijk, maar in den grond heidensch is. Diktatoren van en of andere soort zullen nieuwe vervolgingen verzinnen. Geleerden, die een anti-katholieke wereldbe schouwing huldigen, zullen allerlei opwerpingen maken. Misschien zullen de Staatsoverheden, die nu gunstig tegenover onze zaak staan, op zekeren dag van inzicht veranderen en tegen ons stelling nemen. De duistere mach ten zullen alle mogelijke middelen gebruiken, om dit volk te verhinderen om binnen te gaan in de haven der Kerk Gods. Maar ondanks dit alles hebben wij toch hoopvolle verwach tingen, niet om onze eigen kracht of eigen verdienste, maar omdat wij Gods genade bezitten en de groote liefde Zijner Moeder en de verdiens ten der belijders, martelaren, missio narissen en den steun van alle andere liefdevolle menschen, die voor het heil der zielen van Japan gearbeid heb ben De gevaarlijke klip is omzeild. Groote werken. In 1930 zullen de fiscale lasten kunnen verlicht worden. Op welke wijze? Op het congres van de Handelska mers van België te Verviers heeft heer Houtart, onze minister van Geld wezen, eenige verklaringen afgelegd, welke bemoedigende vooruitzichten openen. Het land verklaarde de minister, heeft in een gevaarlijken toestand verkeerd welke het parlement in 1926 noopte de belastingen met anderhalf milliard te verhoogen. Te allen prijze moesten de schulden op korten ter mijn gedelgd worden. D.it doel is thans bereikt en op het einde van 1929 zal de openbare schuld op korten termijn vereffend zijn, hetzij door tusschen- komst van amortisatiefonds, hetzij met behulp van de geldmiddelen der schatkist. De Schatkist bezit eene beschikbare reserve van meer dan een milliard. Schitterende, maar noodzakelijke toe stand die in de toekomst moet behou den blijven want hij is noodig voor de kracht en de onafhankelijkhèid voor den Staat, door hem toe te laten het hoofd te bieden aan onvoorziene om standigheden zonder lastige voor waarden van leening te moeten aan vaarden. Eens dat wij aldus, door eigen kracht, onze financiën gezond ge maakt hebben, zullen wij de ontvang sten van het plan Dawes aan het uit breiden van ons materieel kunnen be steden. In het buitengewoon budjet van 1929 zullen 250 millioen worden ge schreven vool de uitvoering van het program der groote wérken van eco nomisch belang, goedgekeurd door de Kamers in de maand Januari 11.100 millioen voor de wegen, boven de credieten van het gewoon budget; 150 millioen voor de verbetering van het telefoonnet, dat binnen enkele ja ren in gereedheid zijn zal en aanzien lijke inkomsten zal opleveren. Zonder rekening te houden met ver schillende werken van minder belang en de sommen welke er noodig zijn om de regeling der oorlogsschade! zoo kapitaal als interesten, te voltooien. Gezien deze uitslagen, verzekerde de minister, kon eindelijk gedacht worden aan een zeer aanstaande ver lichting van de fiscale lasten. De regeering had eene «penitentie periode» van vier jaren voorzien. Op t einde van 1929 zal die tijd om zijn. De begrooting van 1930 zal niet meer bezwaard worden door de stor tingen in het Amortisatiefonds en de regeering zal alsdan kunnen overgaan tot een diepe hervorming van het fis caal stelsel, zoodaning dat al de ele-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1928 | | pagina 1