Z. E. Heer Kanunnik DEiiAERE, Deken van Yper. Benoeming van den Nieuinen Deken van Yper. Calvarieberg aa* den Yzer 50 Jaar. - Nummer 38. 30 Centiemen. Zaterdag 22 September 1928. Katholiek Weekblad van het Arrondissement "Yper Zeer Eerweerde Heer Kanunnik Lamiroy. INHULDIGING J-fet Vpeps^he Qoll{ ABONNEMEXTPRIJS 1 Jaar 15 fr. 6 maanden 9 fr. 3 maanden 5 fr. Men abonneert in alle Postkantoren en in het Opstelbureel. ABONNEMENT VOOR 'T BUITENLAND: 25 frank. Op het Opstelbureel alleen te vragen. BEHEER EN OPSTEL io5, ZONNEBEKE STEENWEG, io5, YPER Postcheckrekening 40.201 (j. casier) waar op alle wekedagen alle inlichtingen te bekomen zijn van 14 tot 16 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeten tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden worden. Kleine berichten en nieuws ten laatste tegen den WOENSDAG avond. Het bericht van het vertrek van den Z. E. H. Kanunnik Delaere, deken der stad, heeft al de inwoners der stad diep ontroerd; bijzonderlijk degene die hem gekend hebben vóór en tij dens den oorlog, en zijne zelfopoffe ring en zelfverloochening ten bate van zijn medeburgers hebben kunnen waardeeren. Geen enkel waardigen Yperling, zal het heldhaftig gedrag van den E. H. Kanunnik Delaere, gedurende de be schieting der stad kunnen vergeten. De dood van Yper werd beschreven toen het leven er volop woekerde in kelders, in casematten, in doorschoten huisjes, toen de nood zijn toppunt had bereikt en toen het gevaar het drin gendst was,., liefde voor de vader stad en hoop op spoedige verlossing hadden menige bewoners doen aarze len den droevigen ballingsweg te kie zen... doch hoeveel ontbrak er niet aan de geblevene Yperlingen en 't is dan midden het gevaar, midden dien grooten nood dat wij kennis hebben gemaakt met den heldenmoed en de zelfopoffering van den Herder die zijn leven voor zijn kudde gewaagd heeft, niet éénmaal, niet tienmaal, niet hon derdmaal, maar duizenden malen Dat het leven hem bewaard is ge bleven is het werk der Voorzienigheid, want nooit hield hij zich schuil gedu rende het gevaar, hij trotseerde het om de anderen bij te staan en 't is gebeurd dat hij van zijn menschlieven- de tochten terugkeerde met door gra naatscherven doorboorde soutane. 't Was in November 1914, dat de ouderlingen der verschillende gestich ten, door schrik en vrees bevangen, door zijn toedoen in een veilig oord rust en troost in hun oude dagen von den. 't Was in die beroerde tijden toen de duitsche houwitsers bloed deden stroomen en dood zaaiden in de ge liefde stad, dat hij de gekwetsten ging opzoeken en ze uit de puinen haalde om ze aan de onvermijdelijk dood te onttrekken, 't Was hij die ze opbeu rend toesprak, hen deed verzorgen, moed gaf in hun lijden en hun de laat ste heilmiddelen toediende waar het noodig was... benevens dien schrik- kelijken toestand kwamen besmette lijke ziekten het martelaarsschap van Yper vermeerderen... door toedoen van den Z. E. H. Deken werd een hos pitaal ingericht buiten de stad waar de zieken de noodige heelkundige zor gen ontvingen en dientengevolge zeer dikwijls welvarend aan hunne familien werden teruggeschonken. Zonder aar zelen ook oefende hij. met medehulp "•an eenige moedige burgers, het droe- TiUUihartigheidswerk uit, de doo- Hij hunKl-... V en nacht vvaxiienst te bewijzen, ieders be- FotO Asakrt, Yper. schikking, ook won hij ieders bewon dering, zijn faam werd overal bekend en maakte hem, volgens de uitdruk king van een Engelschman, be roemd Hij werd invloedrijk bij me nig hooggeplaatst persoon en alzoo gelukte hij erin, aan stoffelijke be hoeften - voedsel en kleeding der arme Ypersche familien, ter hulp te komen. Hij ging verder, de wreede oorlog had ouders aan machtlooze kinders ontrukt, hij zocht de weesjes uit Yper en de omstreken op, plaatste de meisjes te Wisques en de knechtjes te Wizernes, twee weezenscholen wel ke hij zelf stichtte. Het is misschien wetenswaardig dat die weezensehool nog bloeit te St An- dries bij Brugge, alwaar de Z. E. H. Deken zijn welverdiende rust gaat ne men bij zijn geliefde weezen. Op alle gebied had zijn zelfopoffe ring wortel geschoten toen hij in Mei 1915 door de hoogere overheid ge dwongen werd de stad te verlaten. Na dit gedwongen vertrek keerde hij meermalen op aanvraag van Yperlin gen naar de zieltogende stad terug om er schatten en waarden te redden Lof, noch eer zocht hij, nederig, kalm en pal stond hij te midden zijner heldendaden en zooals de nederige naar het woord van den Meester ver heven wordt, zoo ook toonde onze Groote Koning Albert in menigvuldi ge omstandigheden zijn hooge waar deering voor onzen Priester. H. M. de Koningin bezocht hem me nigmaal in zijn Weezenscholen en gaf hem blijken van ware toewijding... hij werd Ridder in de Leopoldsorde en Ridder van het Fransche Eërelegioen. Men mag waarlijk zeggen dat hij voor het onbezette deeltje des lands was. hetgeen onze groote Kerkvoogd, Kardinaal Merci er voor Bezet Belgie is geweest. De kerkelijke overheid ook, erken de zijn bewezen dienstenna de wa penstilstand werd hij Kanonik be noem en terzelvertijd werd hij Deken der stad Yper en der verwoeste stre ken Wat hij deed voor den heropbouw en de herleving der stad is iedereen bekend, velen hebben hem veel te dan ken en de schitterendste getuigenis daarvan ligt hierin dat mannen van alle partijen, van alle standen der maatschappij hem den meesten eer bied toedragendat men na het nieuws der benoeming vernomen te heben hooren mocht Nooit zal men hem kunnen weer geven wat hij ons deed Z. E. H. Deken Delaere zal ons dus verlaten. Wij willen dat zijn aanden ken steeds blijve, niet alleenljk bij de genen die hem gekend hebben, maar ook nog bij degenen die ons zullen op volgen. De 14 dezer, Zijne Hoogweerdiglieid Monseigneur Waffelaert, Bisschop van Brugge, noemde als Deken van Yper Zeer Éerweeiden Heer Kanunnik Lami roy, leeraar aan 't giool s.minarie van Brugge. De nieuwe Deken is geboren te Heurne in Oost-Vlaanderen, den 20 Oogst 1883 Hij deed schife-ende humaniorastudiën in 't bisschoppelijk kollegie van Kortrijk, studeerde verders 3 jaar in Kardinaal Merciers gesticht voor vijsbegeerte, ge noemd Seminarie Leo XIII, te Leuven en verwierf er den graad van D.ikter daarna studeerde hij zes jaren de godsgeleerd heid in de Leuvensche Hoogschool en verwierf den graad van Dokter en Meester. Na eenigen tijd nog verbleven te heb ben in Leuven, als onderregent van 't Seminarie Leo XIII, wierd hij leeraar benoemd aan 't Groot Seminarie van Brugge en beoefende dit ambt, gedurende negen jaren, van 20 September 1919 tot 14 September 1928. 't Was den 3i Oogst 1927, dat hij verheven wierd tot de weer- digheid van eere-kanunnik der Kathedrale van Brugge. De nieuwe Deken komt naar Yper met eene faam van hooge geleerdheid. Wat min gekend is, maar wat men ruim schoots zal ondervinden, is zijne groote goedheid. 't Is bijgevolg met veel redens, dat Zondag 3on dezer, na de offlcieele aanstel ling van Zeer Eerweerden Heer Lamiroy, als Deken van Yper, men in St Maartens kerk den Te Deum zingen zal Wij zullen den Almogende bedanken, omdat Hij naar Yper, als vertegenwoordiger van Monseigneur den Bisschop, zenden doet zulkeen waardevollen priester en meteen Hem vragen, dat Hij make dat al dat verstand en al die goedheid strekke tot welvaren der parochianen van St Maar tens, alsook van al de inwoners der stad en der dekenij. «.De Redactie. van den Den 23 September, om 10y2 u. voor middag, zal te Dixmuide het kunstge wrocht ingehuldigd worden, dat aan het jonge Belgie de heldendaden van onze Yzerjongens moet herinneren. De geestelijke plechtigheid zal ver eerd worden door de tegenwoordig heid van H.H. K.K. H.H. den Hertog en de Hertogin van Brabant en van H.H D.D. H.H. de Bisschoppen van Belgie. Zij zal volgenderwijze afloo- pen 10,15 u. Ontvangst der Prinsen door H.H. D.D. H.H. de Bisschoppen en geestelijken aan den grooten ingang der kerk. 10,45 u. Vertrek per auto naar den Calvarieberg. 11 u. Wijding van het godsdienstig gedenkteeken door Z. D. H. Mgr Waffelaert, bisschop van Brugge; ont hulling door Z. K. H. den Hertog van Brabant. 11,15 u. H. Mis voor de gesneuvelde soldaten, opgedragen aan den voet van het Kruis, door den Z. E. H. Ka nunnik Dugardvn, hoofdaalmoezenier Vergeten wij niet dat een land, een stad. zich veredelt met hulde te bren gen aan zijne helden. Wij zijn verzekerd dat wij de tolk zijn van de gansche Ypersche bevol king, met aan de leden van den Ge meenteraad, zonder onderscheid van partijschap, te vragen te besluiten dat de naam Deken Delaere zou gege ven worden aan een der plaatsen of straten der stad. De Redaktie. van het Belgisch leger. Na de Mis, kanselrede door den Z. H. Pater Albert, Overste van de Abdij te Orval. (Geniekapitein Karei Vander Gruyssen). De Profundis en Libera In den namidag, om 3 ure, vergade ring in Onze Kring (Wilgendijk). Aanspraken door den Heer Minister Baels, den E. P. De Groote, S. J. Aal moezenier bij het le Jagers te voet en den E. P. Martial Lekeux, den mon niksoldaat. Maandag, 24 September, om 9 ure, zal de eerste H. Mis, in de kapel van den Calvarieberg, voor de gesneuvel den opgedragen worden, door den E. P. H. De Groote. Zooals men weet, is het dank aan het initiatief en de edelmoedige krachtinspanning van eenige uitste kende zielen, dat thans, op de plaats zelve van den Boyau de la mort (Darm der dood) een gedenkteeken is opgericht, dat van den onvergetelij- ken Yzergrond, een gewijde plaats maken zal, waar de jongere geslach ten zullen gaan communiceeren bij de nagedachtenis hunner oudere broe ders. De Calvarieberg is dus de hulde van het uit den oorlog jongst gesproten geslacht, aan het voorgaande dat zoo moedig streed. Daarom moet deze be tooging het merkteeken dragen en de grootschheid bereiken van een natio nale zegepraal. Daar werden gered: Belgie en zijn leger. Daar slapen dui zenden onzer broeders hun laatsten slaap, wijl zij stierven opdat wij leven zouden. Laat ons dus de herinnering aan hun heldenmoed te baat nemen, om de heldhaftige bladzijde te herlezen, die zij met hun bloed hebben geschreven en te zingen, hun ter eere, den lofzang der erkentelijkheid. Hoe onvoldoende onze hulde op dien dag ook wezen moge, laat ons denken dat ze in de toekomst een langdurige weergalm hebben zal. Het hoekje van den Belgische grond, waar de Calva riebergvan den Yzer is opgericht, is een zalig oord, waar ontelbare pel grims van godsdienst en vaderland malkaar ontmoeten zullen in een ver heerlijkende rouwliturgie. Dit monu ment inhuldigen is eene traditie in voeren welke van jaar tot jaar zal voortkringen, tot het verst volgende nageslacht. Op dezen dag zullen, in de stad Dixmuide, onze zonen en klein zonen met ons komen neerknielen. Zij zullen, in de Vlaamsche gotiwe, be sproeid met zooveel heldenmoed, de asch der glorievolle dooden kussen, hun strijd, hun zegepraal en hunne heldendaden hoogvieren. Moge de zon den 23 September 1928 naar de Yzervelden zien stroomen al degene die er aan houden onze held haftige jeugd te herdenken en te ver heerlijken. Die jeugd welke voor tien jaar daar als een heldenoogst bloeide en vruchten spreidde, die jeugd welke door haar heldendaden het welspre- kenste bewijs gaf van den roep en de deugden van het Belgische ras. Voor een zelfde doel, en met den zelfden heldenmoed werd dezelfde grond gedrenkt door het bloed van den soldaat zoowel als door dat van den officierdoor het bloed van den priester als door dat van den leek door het bloed van het volkskind zoo wel als door dat van den edele en den geleerde. Elke strijder was een leven de vaderlandsche cel, die naar volle vermogen meewerkte tot de verdedi ging van de groote Belgische Familie. Vastberaden en vereenigd als ten tijde der oorlogsdagen, moeten Bel gen van allen rang en denkwijze mal kaar ontmoeten in de Dixmuiderplei- nen den 23 September. Uit dankbare herinnering voortge dreven, zal, van aan de boorden der Semois tot aan het zeestrand, een aan zienlijk leger opstaan en voor de tweede maal, in broederlijke rijen, zijn gelederen komen vormen op de thans onsterfelijke Yzerboorden. Dat vooral de moeders, de wedu wen, de weezen, de familieleden der soldaten, de invalieden, de oud-strij ders en de vaderlandsche sociëteiten in grooten getalle die betooging ter eere van onze helden en martelaren bijwonen. Immers, met in een zelfde godsdienstige plechtigheid de vader landsche fierheid en de broederliefde te vereenigen, zal Belgie eens te meer bevestigen dat zijne zending is, op alle kruisbanen der invallers den eeuwigen kruistocht te voeren vande eer tegen de macht, de vrijheid tegen de slaver nij, het recht tegen het onrecht, het vredesevangelie tegen de barbaarsch- heid. Maar, het lijdt geen twijfel, de plechtigheid van 23 September te Dix muide zal spontaan wezen, vurig en grootsch in haar eenheid. Ondanks het verloop der jaren, is Belgie altijd zijn moederrouw bewust, en het zal zulks eens te meer bevestigen voor het ge wijd gedenkteeken aan zijn trouwste zonen opgericht. De nagedachtenis der soldaten van het groote epos moet niet alleen voortleven in de geheugenis van dezen die ze gekend en bemind hebben, maar ze moet voor het Belgisch Vaderland het voorwerp zijn van een teedere be zorgdheid, van een ware eeredienst. Daarom wil het eens te meer, zijn hulde van dankbaarheid, bewondering en liefde betuigen, met zijne zonen, die voor zijn materieele en zedelijke grootheid vielen, te eeren. N.B. De Buurtspoorwegen van \Yest-Ylaanderen zullen den 23 Sept. eene vermindering van 50% verleenen, aan de reizigers die zich naar Dixmui de begeven. Het BESTE en ZEKERSTE middel om regelmatig het blad te ontvangen, is een abonnement vragen in de post op

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1928 | | pagina 1