MOTORTUIGEN CDeet ge cuat Kiezerslijsten Buitenland. Ypersche Kroniek. SO Jaar. - Nummer 41. 30 Centiemen. Zaterdag 13 October 1928. Katholiek Weekblad van het Arrondissement "Yper EIÜARDEH FIDJI Stichting eener Maatschappij van Goedkoope Woningen te Yper. ijd 1)pcrscljc ABONNEMENTPRIJS 1 Jaar 15 fr. 6 maanden 9 fir. 3 maanden 5 fir. Men abonneert in alle Postkantoren en in het Opstelbureel. ABONNEMENT VOOR 'T BUITENLAND: 25 frank. Op het Opstelbureel alleen te vragen. BEHEER EN OPSTEL io5, ZONNEBEKE STEENWEG, io5, YPER Postcheckrekening 40.201 (j. casier) waar op alle wekedagen alle inlichtingen te bekomen zijn van 14 tot 16 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeten tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden worden. Kleine berichten en nieuws ten laatste tegen den WOENSDAG avond. De menschen waren 't allang ge wend om op de twee beenen die de Schepper hun geschonken had zich te bewegen van eene plaats naar eene andere, en somtijds heel ver. Zij ont zagen het bijvoorbeeld niet om van Brugge naar Gent te trekken te voete, en met die acht uren gaans in hunne beenen dan nog te loopen een toertje doen door de stad. Dat kunnen of ten minste dat doen de menschen van nu, niet meerzij zijn te zeer bedorven door paardenkoetsen, auto-rijtuigen en trams en treinen. Men gaat niet meer te voet, geen strate ver meer. 't Zijn al oude menschen die weten te spreken van die lange tochten te voet. Het eerste wat hun het gaan ontwen de was het paard. Buffon in zijne na tuurkundige beschrijvingen roept uit dat het paard is la plus noble conquête que l'homme ait jamais faite. Wat zou de mensch nu zeggen indien hij moest weêrekeeren en een halve uur stil staan b. v. b. op het boulevard des Champs Elysées te Parijs, of in de Strand te Honden of in Broad Street te New-York. Zou hij zijne oogen uit kijken en grabbelen naar zijn boek om de bladzijde eruit te scheuren waarop die hedendaagsche ketterij geschreven staat. Wat zou hij zeggen moest hij eventjes door het geronk van een mo tor in de lucht aandachtig gemaakt omhoog kijken en een mono- of biplan boven zijn hoofd zien drijven. Paarden hebben gedaan, we zijn in de eeuw van de benzine, we zijn in de eeuw van de motortuigen. 'k Zou ze eens willen ge teld zien al de motortuigen, vliegtoe stellen, wagens-cycles en cycletten die thans langs en over de wereld glijden of rijden: 'k zou ze eens willen zien alle nevens elkander staan op eene lijn. En zeggen dat het nog geen vijf tig jaar geleden is dat het eerste mo torrijtuig zijne verschijning deed. Eene voiture zonder paarden, zeiden de menschen alsdan, immers in die menschen hunnen geest waren de paarden zoo onontbeerlijk bij een rij tuig, zoo één met hen, zóó hecht met het rijtuig verbonden dat men zich moeilijk mogelijk dacht dat een rijtuig zou voortbewegen zonder door paar den getrokken te zijn. En nochtans, daar was het, alle menschelijke be grippen lagen overhoop, daar rolden de vier wielen van een rijtuig en daar lagen geen paarden aan. 't Was te Heyst of te Blankenberghe, 't wil eraf zijn, dat het eerste paardeloos rijtuig te zien was, het reed op den dijk en geheel de streek, uren en uren in de ronde, nam den eersten trein en trok op naar de kust om dat wonder met eigene oogen te zien. En nu, nu heeft men geen tijd meer om te kijken Men heeft schaars nog tijd om op den kant te springen zoo vlug en zoo talrijk dobberen de autos op hun gummiwie- len door de doodgevaarlijke straten. Wie is er nu nog die geene auto heeft. Het is zoover gekomen dat elk nu zij nen wagen heeft en dat al die wagens noch loopen, noch varen, noch rijden, maar over de straat vliegen. Dat is geen reizen meer om afstand te dek ken, neen, dat is voorbij snorren met een jacht om alles tot splinters te rij den. En waartoe al die haast? Waar om moet dit alles zoo vliegen? Vreest men misschien dat men niet zal op tijd komen? Is men zoo haastig altijd om er te zijn? Nochtans is ons wereldje zóó klein en zoo gauw rondgeloopen. Al dat vliegen draagt zijn eigen straf in zichzelf, 't is alles veel te gauw af gezien, de menschen zitten te geeu wen van verveling in hunne autos, en zijn blasé en weten niet meer waar naartoe. Neenhet is niet om er gauw te zijn dat ze zoo snel rijden, het is om dat duiveltje te voldoen dat zit in eiken mensch en dat gaarne met het vuur speelt, dat het gevaar bemint, en er ten slotte somtijds in vergaat. Dat is een sport geworden en de menschen zijn alle sportif op onze dagen. We zullen geen woord reppen over de talrijke en zoo ontzettende onge lukken die met de autos gebeuren om niet te moeten doorgaan voor eenen zwartkijker. Er gebeuren ook onge lukken met de treinen, laat me dat zeggen om me te troosten, en met de vliegtuigen en zelfs op hun gevaarloos bed sterven er ook menschen. Maar 't zit in mijn geest en 't zit in mijne pen. en 't moet er uit dat ik liever in geen auto zit. Men gevoelt daarin maar al te wel dat men zijn kostelijk zijn eenig leven overgeeft in de han den, de soms roekelooze of onbezon nen handen van den chauffeur Een boom, een paal, een steen is genoeg, eene verstrooidheid eene onoplettend heid van den drijver van uwen wagen of van den wagen dien ge ontmoet, is voldoende om geheel uw kostelijk ge vaarte naar de maan en in splinters te doen vliegen. Ja, ik beken het, dat ik in het rijden niet geoefend ben, ik zit niet veel en dus niet graag in eenen motorwagen ze rijden mij te bliksemsvlug en de straten zijn zoo smal om die razende snelheid te verdragen. Alles is veran derd, de wielen, de wagens, en de snel heid waarmede men rijdt, alleen de straten zijn de zelfde geblevenonze oude goede middeneeuwsche kronkel straten zoo lastig en zoo gevaarlijk voor autos. Men had die allang moe ten omwerpen en verbouwen tot bree- de lijnrechte lanen of boulevards met eene baan uitsluitelijk voor de motors. Maar men kan toch geen geheele stad gaan omsmijten om wille van een paar dozijn autos en niet ééne stad maar alle steden. Want nog geene enkele stad is er die ernaar gebouwd is om het moderne gerijd te vergemakkelij ken of onschadelijk te maken. Onze straten doen ons nog immer denken op de ouderwetsche vigilantekoet siers. De eerste autos waren leelijk, on- aesthetisch, afzichtelijk, de motocy- cles en cycletten zijn het nog en er waren menschen die voorspelden dat er nooit iets schoons zou van te maken zijn. En nu? Eene paardenkoets met een vierspan is zeker iets moois, iets aristocratisch, maar is een moderne luxe-auto het minder? Te Houthem, bij Veurne, heeft men in den gevel der pastori' eene bronzen plaat gemetst, meldende dat in dit gebouw, van 23 Januari 1915 tot 18 October 1918, het hoofdkwartier van 't belgisch leger gevestigd was In één jaar wierden er in Duitschland 46.000 lijken van men schen verbrand, in plaats van begra ven. Die verbranding is verboden door de Kerkelijke Wet. In Berlijn heeft men nu een Katholiek genootschap ingericht, om die aanwassende ge woonte te bekampen. In den post, kan men nieuwe tim bers bekomen, genoemd Orval uitga ve. Men betaalt iets meer, dan de ge wone prijs en de toelaag zal dienen om te helpen in den heropbouw der monumenteele abdij van Orval, bij Florenville, in Luxemburg. Die abdij van Paters Trappisten heeft bestaan tot aan de Fransche Omwenteling. De Nuncius van Belgie heeft, den 30 Sep tember 11., de eerste heropgebouwde deelen ingezegend. In tachentigjarigen ouderdom, is overleden in Engeland, Sir Henry Wickham, die, in 1878. duizende zaad korrels van caoutchoucgewassen uit- blauwde uit de Amazonestreek van den Bresil en ermede caoutchoucplan- ten verwekte, dewelke ingevoerd wierden in de Engelsche Koloniën van Aziaalzoo wierd hij stichter van den caoutchouchandel. Wie ook begeert zijn land te Europeaniseeren is de Regent Tafari, Staatshoofd van Abyssinië in Afrika. Groote moeilijkheden zal hij moeten overwinnen, want hij wordt tegen- gekant door een groot deel van den ouden edeldom alsook van de sehisma- tieksche Koptische priesters en hem ontbreken bevoegde helpers. Om een staaltje aan te halen van de oude ge plogenheden, die in dat land nog steeds bestaan en die doen denken aan de tijden van Solomon, Balthasar en Assuerus, op de feestdagen worden in de Keizerlijke hovingen soldaten, priesters en bevolking onthaald op ge weldige maaltijdenIn echten ouden t'eudalen trant zit de Regent, van het krieken van den dag tot aan den avond op een verhoog, terwijl, bediend door 3000 man paleispersoneel een 20.000 personen in ploegen worden gespijzigd. Te Brussel is een Spaansche uit vinder aangeland met een vliegtuig, genaamd Autogiro. Dat vliegtuig is voorzien van vier molenvlerken, die horizontaal boven het stelsel draaien, (in beweging gebracht zijnde niet door den motor maar door den wind) en die maken dat. bij het stilleggen van den motor, het vliegtuig zachties en loodrecht naar beneden komt. Bij het wederkeeren uit Congo, de Koning begeerde te stoppen in Zeebrugge en daar zouden aan boord gegaan zijn van 't Congoleesch schip de Belgische Prinêen en de Waardig- heidbekleeders. Antwerpen had la ten weten dat het niet mogelijk was. Nu heeft de Compagnie der Brug- sche Zeehaven bewezen, dat het ge heel wel kon geschieden, zelfs bij lage tij. In de Indiën zijn er, in één jaar, 24 000 menschen gestorven, veronge lukt door wilde dieren, o.m. 19.069 ten gevolge van serpentenbeten en 1.033 verscheurd door tijgers. Dit hoog ge tal slachtoffers van serpentenbeten is te wijten hier aan, dat de Indianen, meest al, bloodvoets loopen. In het zelfde jaar wierden in die streken 25.612 wilde dieren neergeschoten, waarvan 1.068 tijgers. De Kardinaal Mgr Van Roey heeft de ceremoniën der toewijding van Duffel aan het H. Hert bijge woond en Mgr De Wachter deze van Hingene. Als 't oude Rome in volle bloei was, zorgde het steeds om prachtige banen aan te leggen en te onderhou den, die Rome verbonden met al zijn wingewesten. Die banen noemde men Heirvvegen of Legerwegen. Mussolini heeft het gedacht opgevat, die oude heirwegen te herstellen, al waar hij het kan en nu heeft hij reeds bevel gegeven om de zeven legerwegen, die in Rome uitkwamen, herop te knap pen. In het museum der Ermitage te Moscou is ontcijferd een Egytiaansch Papyrus, (d.i. een plantenblad, waarop de Egyptenaars schreven) dagteeken- de van 1.800 jaar vóór den Zaligmaker, en waarop te lezen staat, 25 vraag stukken van meetkunde en algebra. Tot nu toe de oudste meetkundige ge leerde, waarvan spraak in de weten schap, zou Thales zijn, die leefde 500 jaar vóór Christus. Zondag 7 October heeft de Her tog van Brabant met de Hertogin, zijne blijde intrede gedaan in Hasselt en daar bijgewoond de inhuldiging van het standbeeld van Hendrik Van Vel- deke, Vlaamsche dichter uit de XII8 eeuw. De Dichter is Voorgesteld zit tende op een rotsenbank, waarop in gouden letters te lezen staat: «Aan Hendrik Van Veldeke, Vader der Ne- derlandsche dichters, geboren te Vel deke. in de XII8 eeuw. 7 October 1928. Koning Amaullah van Afghanis tan in Azia. die van dees jaar een om reis deed in Europa, begeert zijn land te Europeaniseeren. Met 13 Staten gaat hij akkoorden aangaan en hij heeft Fransche en Duitsche maat schappijen gelast, met het aanleggen van ijzerwegen. Die Regent Tafari is tot Negus of Koning der koningen gekroond, Zondag 7 October 11. In 1916 had hij den jongen Negus, opvolgers van Me- nelik II en die Musulmaansch- en Duitsch-gezind was, onttroond. Nederland. Hoe een land 224.000 hectaren nieuwe grond bekomt. Noord-Hol and ligt van Friesland afge scheiden door eene groote vlakte water onder de naam van Zuiderzee gekend. Sedert lange jaren was er spraak van deze velden over 700 jaren door de zee storm overstroomd, droog te maken en ze wederom tot landbouw toe te tigenen. Tot het uitvoeren van deze onderne ming, zijn de werken reeds aan den gang. De bijzonderste dam is verre genoeg af gebouwd om zelf tegen de hevigste baren tegenstand te bieden. Deze dam is 30 kilometers lang en 7.50 meters hooger dan het water Op den grond is h;j 125 meters breed. Als \Van- neer dit reusachtig werk zal volmaakt en het water uitgepompt zijn, zal men 224 000 hectaren nieuw zaailand en wei den bekomen, verdeeld in 4 polders. Deze hoeveelheid is ongeveer een 7e de 1 van het gansche Nederland. Zonder stelen, noch oorlogen. Frankrijk. De werkstaking in het Noorden van Frankrijk schijnt tot einde te willen komer. De oproep der commu nisten is maar zachtjes opgenomen ge- weest. De kas is ijdel en ware het niet van de vrees, bijna al de werkers zoudtn wede rom aan het werk zijn. Somtijds is een machtig voorbeeld bekwaam om de ge voelens te doen vei anderen. Over eenige dagen kwam eene vrouw geheel eenvoudig naar het werk, zij wierd er aangevallen door werkstakers en opgeeischt tot werk staking. Zonder de minste ontsteltenis, ja zegde zij ik wil mij bij u voegen maar ik heb kinderen, zult gij ze onderhouden Neen antwoorde men haar. Hewel ik moet dus daarvoor zelf zorgen riep zij uit en zij treed binnen in de fabriek, meer dan 50 mannen volgden haar en gingen terug aan het v erk. Rusland. Het lot van de gewezene bestuurders van de Soviets. Zoo als men het weet in het bestuur van de Soviets, kwam er eene scheuring over eenige maanden en Trotzky, Radekx, Sibriakof en nog andere kopstukken kwamen in minderheid en wierden van hunne vermogens beroofd. Dit gebeurde in alle landen, maar om zulke rampzaligen te paaien geeft men hem somtijds een ver gulden gesteltenis. In Rusland gaat het hoegenaamd zoo niet. Na hun nederlaag werden zij verban nen en tot een ellendig lot gedwongen. Trotzky door de Moeraskoorts getrof fen en niet meer bekwaam cm te wet ken, zijne verzoekschriften om een ander ver blijfplaats te bekomen blijven zonder antwoord. Radek lijdt aan een nierziekte, hij is van hulpmiddelen alsook van geneesmid delen ontroofd. Men weigert Sibriakof tot Moscou te laten komen, om bij een specialist te rade te gaan. Nu is hij onverhelpelijk getroffen. Andere van hunne maten zijn ook in een pijnlijken toestand. Het is zegt de «Volkswille» een duitsch dagblad, een middel om zich van zijne legenstrijders te ontwaken en men ge bruikt hem onder bolchevistisch regiem. VERREKIJKER. STAD YPER De Burgemeester en Schepenen In nakoming van artikel 28 van het Kieswetboek en artikel 6 der wet van 15 April 1920, gewijzigd door deze van 11 Augustus 1928. Berichten hunne medeburgers dat de lijsten van de parlementskiezers en man nelijke gemeenteraadskiezers, voor 1929- 1931, en van de vrouwelijke gemeente raadskiezers voor 1929-1932, voorloopig gesloten op 20 September 1928,ter inzage van het publiek zullen neergelegd worden, vanaf 23 September 1928 tot 10 Februari 1929, in het gemeentesecretariaat en in het arrondissements-commissariaat. Alle bezwaren moeten ingediend wor den ten laatste tegen 20 November. Wij wakkeren onze vrienden aan de Kiezerslijsten te gaan nazien en indiea zij daaromtrent opmerkingen mogen te maken hebben, daarvan kennis te willen gaan geven in den "Katholieken Kring,, Rijsselstraat en in het Volkshuis (Christene Werkersvereeni- ging) St-Jacobstraat, alwaar ook Kiezerslijsten ter inzage berusten. kostelijker geschenk kon gevonden wor den, daar het maar aan de groote stam hoofden aangeboden wordt, om hun opperecht te erkennen. Daarna wierd onder het zingen van welluidende maar slepende gezangen, inlands.h bier ge brouwd en plechtig in cocosnoten aan de bezoekers aangeboden. Dan wierd er voort gezongen en dansen uitgevoerd. Die dansen zijn geenszins te vergelijken met Europeaansche, daar de dansers meest al blijven zitten op den grond en zij zijn eigenlijk gezamentlijke oefeningen, die zoo stipt en bevallig uitgevoerd worden, dat men niet kan na laten ze te bewonde ren. Na het dansen kwam eenieder kleine geschenken aanbieden Vlechtwerk,bonte stoffen, waaiers. Een bijzonder geschenk voor den Bisschop was een prachtige kleine roeiboot, die zorgvuldig gedregen wierd naar het stoomschip, waarmede Mgr., na (3 uren oponthoud, wegvaarde. Die eilanden zijn gelegen in den Stillea Oceaan, tusschen Australië en Amerika. Daar in Augusti 1.1., zijn vijf Belgen aan geland, waaronder Mgr.Heylen, Bisschop van Namen, terugkomende van het Eu charistisch Congres van Sidney. Bij het ontschepen wierd de Bisschop en zijn gevolg verwelkomd door Mgr. Nicolas, apostolieken vicaris en in auto gevoerd in de omstreken van de hoofdstad Suva, om daar de prachtige tropicale planten wereld te kunnen bewonderen Banana boomen, cocosplanten, palmboomen, broodboomen. Na een bezoek gebracht te hebben aan den Gouverneur der Kolonië, die de vreemde gasten zeer hoflijk ontving snorde men eerst naar het Kollegie der Broeders Maristen,dieaan 400 leerlingen, van alle kleur en stand het onderwijs bezorgen en naar de scholen der Zusters van Cluny. Intusschentijd waren de in boorlingen samengeschoold op het voor plein der Kathedraal en begeerden er de Belgen, op hunne manier te verwelkomen. Eerst wierd aan Mgr. Heylen een over- grooten walvischtand aangeboden. Geen De apotheek van M. Snoeck, Groote Markt, is alleen open op Zondag 14 October 1928. Zooals onze lezers weten wordt er eene maatschappij van Goedkoope Werkmanswoningen te Yper gesticht. Onze vrienden hadden zich reeds se dert eenige maanden met deze zaak beziggehouden. De Handelskamer van Yper, al de pogingen samenvattende, heeft een oproep tot de afgeveerdig- den van al de politieke partijen gericht om de zaak te verwezentlijken. Wij hebben het genoegen hieronder de conferentie te geven, door den heer Lommez, advokaat te Yper, over de zaak gehouden. Mijne Heeren, Het woningvraagstuk is een der grootste maatschappelijke vraagstuk ken van onzen tijd en juist omdat de woningnood een groote weerkaatsing heeft op het stoffelijk en zedelijk peil van ons volk, moet er gewerkt wor den, hand in hand, om aan dezen nood te verhelpen. De gevolgen ervan zijn waarlijk be droevend, en verschrikkelijk om na te gaan. Families met veel kinderen, en het zijn juist deze die jammer genoeg het moeilijkst aan huisvesting gera- :n, leven soms in ellendige onge zonde krotten, in plaatsen onwaar dig voor een menschelijk bestaan; soms moeten zij wonen en slapen in eene en dezelfde plaatsnoch lucht noch licht kan er in die woonvertrek ken binnendringen, gehuwde per sonen moeten met anderen soms met groote kinderen in dezelfde plaats vernachten; meisjes en knechtjes jon ge dochters en jongelingen moeten samen in hetzelfde vertrek en vaak in hetzelfde bed slapen, enz. enz. Veel voorbeelden zou ik kunnen aanhalen, die zouden bewijzen dat deze toestand ver van overdreven is, en zelfs hier te Yper bestaat, doch het weze mij genoeg uwe aandacht te trekken op den slechten invloed, wel ken deze toestand uitoefent op de zedelijke gezondheid van ons volk, op de lichamelijke gezondheid, op het normaal familieleven en dus ook op den werklust onzer men schen. Om een welvarend volk te zijn, moet dit volk zedelijk en lichamelijk gezond zijn, en dit kan in groote mate bekomen worden, met aan de men schen. aan de families, eene gezonde en normale huisvesting te bezorgen. Dat er woningnood bestaat in ons land, is een onloochenbaar feit. Deze bestond reeds vóór den oorlog, zoo danig dat dan reeds het landsbestuur zich met deze zaak bezig hield en het mogelijke deed om aan de werklieden eene goede, gezonde en goedkoope woning te verschaffen. Doch deze nood deed zich het meest gevoelen, seffens na den oorlog. En niet zonder redenVóór den oorlog immers waren er jaarlijks in ons land duizende nieuwe woningen gebouwd. Binst den oorlog was al dat bouwen stil gevallen, en gedurende die vier ongeluksjaren was er om zoo te zeg gen niet meer gebouwd geworden. Daarbij dient er gevoegd dat het mee- rendeel onzer jongelingen in het slijk van den Yzer stonden, dat gezien de levensomstandigheden, de werkloos heid en de onzekere toekomst, gedu rende diezelfde oorlogsjaren, weinig huwelijken aangegaan werden.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1928 | | pagina 1