BOEKEN Kiezerslijsten Eenvoudige Bemerking CDeet ge cuat Buitenland. y(¥ «Jaar. - Nummer 42. 30 Centiemen. Zaterdag 20 October 1928. Katholiek Weekblad van het Arrondissement Yper £)d i)pcvec!jc li oil. ABONNEMENTPRIJS 1 Jaar 15 fr. 6 maanden 9 fr. 3 maanden 5 £r. Men abonneert in alle Postkantoren en in het Opstelbureel. ABONNEMENT VOOR 'T BUITENLAND: 25 frank. Op het Opstelbureel alleen te vragen. BEHEER EN OPSTEL io5, ZONNEBEKE STEENWEG, io5, YPER Postcheckrekening 40.201 (j. casier) waar op alle wekedagen alle inlichtingen te bekomen zijn van 14 tot 16 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeten tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden worden. Kleine berichten en nieuws ten laatste tegen den WOENSDAG avond. STAD YPER De Burgemeester en Schepenen, In nakoming van artikel 28 van het Kieswetboek en artikel 6 der wet van 15 April 1920, gewijzigd door deze van 11 Augustus 1928. Berichten hunne medeburgers dat de lijsten «an de parlementskiezers en man nelijke gemeenteraadskiezers, voor 1929- 1931, en van de vrouwelijke gemeente raadskiezers voor 1929-1932, voorloopig gesloten op 20 September 1928,ter inzage van het publiek zullen neergelegd worden, vanaf 23 September 1928 tot 10 Februari 1929, in het gem entesecretariaat en in het arrondissements-commisssriaat. Alle bezwaren moeten ingediend wor den ten laatste tegen 20 November. Wij wakkeren onze vrienden aan de Kiezerslijsten te gaan nazien en indien zij daaromtren t opmerkingen mogen te maken hebben, daarvan kennis te willen gaan geveninden "Katholieken Kring,, Rijsselstraat en in het Volkshuis (Christene Werkersvereeni- ging) St-Jacobstraat, alwaar ook Kiezerslijsten ter inzage berusten Wij hebben in een onzer laatste nummers namens de bevolking van Yper. Deken Delaere gehuldigd Wij hebben het onzen plicht geacht als ka tholieken en als Yperlingen onze dankbaarheid uit te drukken jegens hem die tijdens en na denr oorlog zoo veel gedaan en geleden heeft voor Yper en hare bevolking. Wij drukten den wensch uit het Schepencollege de dankbaarheid en de genegenheid en de hulde der bevolking te concretiseeren met de naam van Deken Delaere aan een der straten of plaatsen van stad te schenken. Wij weten dat ons voorstel in stad zelfs bij politieke tegenstanders veel bijval genoten heeft. Wij bestatigen nochtans met groote verwondering dat onze verwachting erg teleurgesteld is. De vervulling van onzen wensch, die den wensch van gansch de Ypersche bevolking is, blijft ten achter. Wij hopen dat het daar niet bij blijven zal en dat deze zaak die ons, zoowel als Yperlingen als Katholieken aan het hart houdt niet in den vergetelhoek zal geraken. Binnen kort moet desaangaande door de bevoegde overheid eene oplossing, de eenige oplossing, getroffen worden. Deken Delaere heeft ons verlaten. Ir) zijn ootmoed heeft hij alle nochtans welverdiende huldebetoon geweigerd. Het was hem genoeg te weten dat hij in allen eenvoud in al de pijnlijke om standigheden van het leven dat hij doorstond gansch zijn plicht deed. Maar wij betreuren en wij zeg gen het zonder er doekjes rond te wik kelen, dat sinds het vertrek van Deken Delaere in geen enkele zitting van den Gemeenteraad geen enkel Katholiek mandataris het initiatief genomen heeft officieel het heerlijke leven van Deken Delaere in Yper te schetsen en te huldigen ,en de dankbaarheid der bevolking te vertolken. Wat Deken Delaere voor Yper ge daan heeft was wel eene innige offici- eele afscheidsgroet waard! Jammer dat die afscheidsgroet niet uitgespro ken werd. De Redaktie. Boeken zijn een van de beste vrien den van den mensch: andere vrienden zijn de honden, maar deze zijn te luid ruchtig, te opdringerig, ge zijt er nooit van gerustnog andere zijn de tabak en de drank, maar dat zijn geen vrien den meer die almeteens kunnen uwe ergste vijanden worden. Een hoek is een stille vriend en die u nooit komt lasjig vallen tenzij wanneer gij hem zelf zoekt, een stille vriend die ge woonlijk van eender meening is met u, en, verschilt hij van u in gedacht, die zich wel wachten zal zijne zienswijze u in de keel te duwen, zooals sommige menschen dat doen. Hij laat toe dat men hem ter zijde legt als men iets beters te doen heeft dan met hem be zig te zijn. Maar dit alles belet niet dat die vriend ook somtijds tot vijand kan omnreslaan. Er zijn immers ook slechte, verderfelijke boeken en veel. Een goed boek is een goede vriend en het is dat niet voor éénen mensch maar voor alwie het ter hand neemt. Het is het goede zaad dat. eenmaal uitgeworpen, niet meer ophoudt van nieuwe vruchten te dragen. Wat een geluk, wat een troost moet het zijn voor iemand te kunnen zeggenik heb een goed, een stichtelijk boek de we reld ingezonden, laat het nu zijnen weg gaan al goed doende Mngs zijne baan. Integendeel, 'wat eene wroeging als men weet dat men een slecht werk aan de wereld geschonken heeftwat bederf, wat vergift te meer uitgego ten op den breeden stroom zieledoo- dende bitterheid die dagelijks over de wereld stroomt. 't Is al bijna niet te verontschuldi gen dat men onverschillige hoeken schrijve en 't is bijna niet mogelijk. Boeken waar niemand iets aan heeft dan de schrijver zelf, boeken die ge schreven zijn uitsluitelijk om 't genot van ze te schrijven, waar de schnjver zijne faam mede vergroot en daarmee al. We zijn toch alle verplicht ons deel goed te doen op de wereld, 't zij door ons werk, 't zij door ons woord An ders zijn wij geen christene menschen meer; en als we dat niet meer zijn... wel dan doen we wat we willen. Maar om een slecht boek te schrijven, een boek dat erop bedoeld is om stelselma tig 't zij het geloof in de menschen te ondermijnen 't zij hunne zedelijkheid te bederven, daartoe moet men iets met den duivel gemeens hebben.Denkt alleen op de verantwoordelijkheid. In hoeveel handen en in welke handen zal uw ongeloovig of pornografisch produkt terecht komen. Hoelang zal het meegaan en hoeveel geloovige, hoeveel onnoozele zielen ten verderve leiden. Me dunkt dat de pen in de hand moet gloeien als men die godslaste- rende regels schrijft, als men die schunnige bladzijden vult die bestemd zijn om het gift in de zielen t.e laten zimperen. Welke eene rekenschap zul len zulke schrijvers eensdaags geven. Daar bekommeren ze zich misschien weinig om maar 't is toch zoo.. Ook voor hen komt eens de dag der te ver effenen rekeningen en wat zullen zij antwoorden als eene voor eene al de zielen uit hunne hand zullen worden gevraagd die zij tot den ondergang- hebben gebracht. Evenzoo schuldig als de slechte schrijvers zijn deze die, goed met den naam, offeren aan de mode van den dag, en zoeken de driften van hunne lezers aan te prikkelen door het be schrijven van zedelooze toestanden, om des te beter hunnen winkel te doen draaien. Er werd mij verteld, en 'k weet niet hoever het waar is, dat Joris-Karel Huysmans in zijn boeken katholiek en mystiek geworden is om dat zijn werk niet meer trok aan den anderen, den vuilen kant. Hij zocht een nieuwen ader. Zij ervan wat er wil, zeker is 't dat sommige katholieke of zoogenaamd katholieke schrijvers hetzelfde doen in tegenovergestelden zin-: hunne boeken trekken niet meer aan den goeden, deugdelijken kant, wel, ze probeeren 't om ze te doen aftrek vinden met er wat vet en wat vuil in te steken, zoo vinden ze seffens koopers. Maar hoe stellen het zulke schrijvers met hun geweten? Meer dan een zulk een schrijver is mij bekend die als het nood doet voor zijne populariteit, niet aarzelt om naar den vuilpot te grijpen en het onzede lijke bij dikke stralen over zijn werk te gieten. En men heeft schoon zeggen dat litteratur voor geen binders is, dat men schrijft alleenlijk voor volgroeide menschen. Wie zal er beletten dat uw boek op tijd en stond in kinderhanden valle. Het is met het zedelijk vergift anders gesteld dan met het stoffelijke. Het is u niet veroorloofd de kansen te vermeerderen voor zielen om verloren te loopen gij moogt dat niet doen. Zooveel te meer omdat de beschrij ving van ondeugd, van het onzedelijke niemand kan goed doen Waarom gaan ploeteren in die vuiligheid Waarom uwe faam willen verhoogen ten koste van het edelste dat op de wereld bestaatde zuiverheid van menschelijke zielen. Waarom laat gij u in uwe boeken toe dat gij u niet veroorlooft in uwe gesprekken. Moest gij zoo spreken zooals gij schrijft de menschen zouden u met recht uitgeven voor eenen vuil- prater. Waarom onder mijne oogen gebracht wat gij aan mijne oor en niet durft toe te vertrouwen? De schrijver moet dus met de groot ste zorg vermijden iets in zijne boe ken te zetten wat geloof of zeden kan schade doen. Maar met evenveel zorg moet de lezer zulke boeken verafschu wen die hem kunnen in zijn geloof of zedelijkheid doen Schipbreuk lijden. Slechte boeken zijn een kanker en gij zult er uwe hand niet aansteken of gij zijt besmet.. En hier rijst eene vraag, eene dubbeleHoe kan men weten of zulk of zulk boek een slecht boek is, gewoonlijk ben ik al een heel eind ver gelezen en is 't kwaad gebeurd vooral eer ik gewaar ben dat ik iets in handen heb wat niet deugt. Eerst en vooral leest nooit een hoek dat ge niet vooraf kent door u zelf of door iemand aan wie gij raad gaat gaan vragen. En komt gij dan iets te gen dat stoot tegen uw geloof of uw zedelijkheidsgevoel heb dan den chris- telijken moed, den geest van offer, om geen regel, geen woord verder te le zen slaat het boek toe én gooi het ver van u. Want telkens gij een slecht of onzedelijk boek ter hand zult geno men hebben, zult gij er dingen in vin den die gij van uw leven niet meer vergeet. Het gaat er met de boeken gelijk met den appel van Adam, en, was 't niet dat de boekdrukkunst nog niet uitgevonden was, maar 'k zou gaan denken dat de vrucht op den boom van kennis van goed en kwaad een slecht boek was, en dat onze eerste ouders hunne oogen opengingen toen ze de eerste schunnige bladzijde ge lezen hadden. 't Was mijn inzicht niet hier alleen lijk te schrijven over kwade boeken al loopend heeft mijne pen dien zijdswe gel ingeslegen en 't spijt mij niet. Er is altijd tijd genoeg om een naasten keer over goede te schrijven. Italië. Het jaarlijks wereldcongres van Landbouw is te Rome bijeengekomen. Belgie is er luisterlijk vertegenwoordigd door onze Minister van Landbouw Heer Baels, vergezeld door zijnen Cabinet- Ove ste Heer Vander Vaeren, Heeren Mullie, Senator, De Vuyst, Bestendig Lid voor Belgie van het hoogere lands- bouw-Instituut's bestuur en nog andere onzer landbouwkundigen welke in de be sprekingen een merkelijk deel namen. (50 landen waren daar vertegenwoordigd en Minister Baels wierd Onder-Voorzitter benoemd met toejuichingen. Onze Minister had met Mussolini een lang en bijzonder mondgesprek over den landbouw en zijnen vooruitgang. Waar schijnlijk wierd er nog over vele andere zaken gesp oken want Mussolini is nieuwsgierig en alhoewel hij door zekere menschen beknibbeld werd, moet men bekennen dat geen enkel deel der wereld- sche ontwikkeling hem onverschillig laat en bijzonderlijk als wanneer er voor Italië bate kan uitspruiten. Na Minister Baels wierden de Belgis che leden van het Congrts ontvangen en daarna den groep Belgische Nijveraars op studiereis in Italië. Ik heb groot belangen in uwe reis zrgde M Musso'ini Milaan, Florentie hebt ge al reeds bezocht, Napels, Genua en Torino moet ge nog zien en dan zult gij over ons economisch gebied oordeelen Rome moet geen nijverheids plaats wor den, zij moet haar eigen karakter blijven bijhouden, maar haar omstreek moet door den landbouw vruchtbaar komen. Onze ontwikkeling hebt ge kunnen bestatigen. Lofrede schat ik niet, maar wat ik u vraag is van rechtziru ig, wat gij hier bestatigd heeft kenbaar te maken, want vele menschen willen niets begrijpen en z.-kere weigeren zelfs van te bestatigen en zoo komen legenden te voorschijn. Frankrijk. Alhoewel de stemming voor wat men in Belgie provincial ra d zou noemen, nog niet ganch volledig zijn, aangezien de balloteeringen mag men van nu bestatigen dat haren uitslag ten voor- deele van dit bestuur van H. Poincaré is De tegenwoordige politiek van matige regeering schijnt trapsgewijze door het volk geprezen te zijn. De socialis ische haring en braadt maar half meer. Amerika. Van Ludwigshaven ver trok Donderdag 11 October het nieuw gebouwd luchtschip Graaf Zeppelin Maandag 15 October kwam het over Washington. Baltimore, New-York ge vlogen om naar zijne rustplaats te Lake- hurst te haven De reis was gevaarlijk, uit oorzaak van eene schade aan c-en der vastheidgeve s en door dezen toeval wierd de normale snelheid bekrompen, maar de se' adeis op weg hersteld geweest Graaf Zeppelin is het derde lucht schip dat van Europa naar Amerika reist. R. 34 was het eerste luchtschip. Het vaarde van Gebtland tot Amerika in 108 uren en kwam terug in 75 uren. Z. R 3 van Duitschland tot de Veree- nigde Staten, het tweede als schadever goeding geleverd, reisde van Fridreichs- haven tot Lakehurst in 80 uren Hij bleef in Amerika onder de naam van Los Angelos En nustrijd tusschen vliegmachienen en luchtschepen Verrekijker. In geheel Belgie, ten gevolge van een liberaal-socialistisch en vrij- inetselaarsch congres in Brussel ge houden, wierd op 't einde van 't laatst schoolverlof hevige propaganda ge maakt voor de officieele scholen. Schier overal is de heropening der scholen een triomf geweest voor het vrij katholiek onderwijs. Vreugde bij de katholiekenknarsgetand bij de liberalenbij socialisten, die beweren dat de kinderen niet aan hunne ouders behoorenspreekt men van kinderroof en bij anderen schrijft menWij stellen een geducht ver- lauwen vast van duizenden en duizen den ouders. Een aanzienlijk getal so cialisten, uit onze syndikaten en koo- peratieven, leveren hunne kinderen over aan de Klerikale opvoeding Te Konnesreuth in Beieren, Therese Neuman, heilige ziel hebben de dikwijls vizioenen, leeft sedert 19 maanden, zonder eten. Dikwijls ontvangt zij de H. Communie; alle Vrijdagen lijdt zij veel en verliest dan veel bloed uit handen, voeten en zijde; Daar het hier een wonder, mogelijks bovennatuurlijk, geldt, de Bisschop van Ratisbonne heeft alle godvruch tige bezoeken verboden. Alleenlijk worden geleerden toegelatenDit om te gemakkelijker een juist oordeel te kunnen uitbrengen. In Nieuw Zeeland is er, na een geweldig tempeest, slijkregen geval len. Mogelijks is dat zand in ver afge legen streken door den wind opgebla zen, door de luchtruimte voortge- zweept en dan boven Nieuw Zeeland met slagregen neergestort. Eertijds heeft men alzoo in Constantinopel as- schenregen te verduren gehad en de assche kwam van den Vesuvius berg in Italië. Is overleden in Leuven, Dame Louise, geboren te Rouselare in 1856 en die hier te Yper, bij de Rousbrugge Damen, lange jaren onderwijs gege ven heeft. Van Yper is zij vertrokken als missionares naar Engelsch-Indië in 1897. Van daar teruggekeerd, na er reuzenwerk verricht te hebben, heeft zij in Rouselare een orde gesticht van Zusters-Missionaressen, dat in korten tijd geheel bloeiend was. Met den oor log wierd het klooster door den Duitsch verplaatst naar Leuven het geen oorzaak was van menigvuldige roepingen in 't Brabantsche. Bij het afsterven der stichteres, telt het orde 500 kloosterzusters en heeft missiën te beredderen in Indië, den Belgischen Congo, de Antillen, de Philippinen en in China. Langs het muilezelenpad, tus schen het dorp Salette en den bergtop der verschijning van September 1846, een der kleine smalle autos, die men chenilles betitelt, is in eene diepte van 40 meters gevallen. Een priester was op den slag dood en een ander, samen met den chauffeur, gekwetst. In Albanië, kleine staat van 't oud Turksch Keizerrijk, gelegen langs de Adriatische zee, zijn de be woners deels Katholiek, deels Maho- medaansch. Over korte maanden is het Musulinaansch Staatshoofd tot de weerdigheid van Koning uitgeroepen en nam aan den naam van Koning Zogoe I. Er is spraak, dat hij over zou gaan tot de Katholieke godsdienst en men meent, dat de drijfveer er van zou zijn een aanstaande huwelijk met eene Katholieke Italiaansche prinses. In Puatemala, staat van Midden Amerika, heeft men ontdekt eene wei- bewaarde pyramide, dagteekende van vóór Christus. Dat bewijst betrek kingen met 't oude Egypte. Dat kan men nog staven door het feit. dat in menige andere streken van de nieuwe wereld, zoo gezegd ontdekt door Christoffel Colombus in de iaren 1400, er gewrochten bestaan van Fgypti- schen en Pheniciaanschen trant als ook opschriften in die talen. Geleerden zelfs denken dat het land Ophir van waar Salomon veel goud komen deed, mogelijks Amerika is. Maandag 8 dezer is de kerk van het H Hert te Oostende geconsa creerd. Die kerk was half opgebouwd met het beginnen van den oorlog. Er is sprake in Spanje van ver- plichtigende verzekering voor alwie reist met den ijzerenweg Men zou eene kleine premië betalen, bij het ne men van den coupon. - Een Engelsch Superdread- nought Centurion dat is een van de allergrootste oorlogschepen, in de laatste jaren gebouwd en reeds buiten dienst, dient als schietschijf voor de Atlantische- en Middellandsche zee- vloten. In Kansu, Chineesche streek, gelegen op de grenzen van Russische gebieden, en waar onder de Chineezen veel Musuimannen wonen, dezen zou den in eene algemeene slachterij 200.000 menschen van 'geluw ras ver moord hebben. Men vermoedt invloed van Moscou. Duitsche koetsier Hartman reed onlangs met peerd en rijtuig van Ber lijn naar Parijs en van Parijs naar Berlijn en thans koetsier Fradeleix, 83 jaar oud, is met een twee tweege span vertrokken van Clermont-Fer rand, in Frankrijk, naar Rome Dat klinkt aardig in onzen tijd van autos en bloctreinenVan een anderen kant vergelijkt dat met St Thomas van Aquinen, den wereldberoemden ge leerde van de XIIIe, die, omdat hij arme kloosterling was, te voete reizen moest en die te voete ging van Rome naar Parijs, van Parijs naar Keulen, van Keulen langs Leuven naar Parijs, van Parijs naar Rome, enz Een muil dier, waarvan hij persoonlijk geen ge bruik maken mocht, vergezelde hem voor 't dragen zijner boeken. In Pisa (Italië) staat een hooge witmarmeren toren zoo danig hellend, dat de vier marmeren treden, die rond om als basis voorkomen, bij gieten van water rond den bouw, al de noordkant totaal onder water staan, terwijl zij al den ziudkant boven den waterspie gel uitkomen. Die toren moet nu ver stevigd worden, om alle gevaar van instorting te vermijden. Zaterdag 13 dezer, zijnde den feestdag van St Edward, den volksge- zinden en door alle engelschen welbe minden koning, waarvan kroon, schep- ter, zweerd en troon nog steeds die nen voor de kroning der engelsche vorsten, heeft men in de kerk van Passchendaele een brandvenster inge huldigd, herdenkende de heldenfeiten der engelsche soldaten, die in die streek streden en sneuvelden, ten jare 1917 en 1918. Op het monumenteel kerkhof van Passchendaele, gelegen langs den ijzerweg Zonnebeke-Moor- slede, rusten 12.000 van die helden. In Savoiën, op den bergtop Cri- on, 2250 nieters boven den zeespiegel, heeft men een kruis geplant, van 5 me ters hoogte. Bij de inhuldiging ervan wierd eene mis gecelebreerd op een altaarsteen, die gedurende de fransche omwenteling, gediend had voor pries ters in die bergen gevlucht Op de Leviathean overgroot schip, varende tusschen Engeland en Amerika, heeft men een stelsel aan gebracht, genoemd Bathometer en dat gedurig de zeediepte aangeeft waarboven men vaart, 't Moet ge steund zijn op volgend grondbeginsel: Het water zet het gerucht over b. v. een zwemmer, die duikelt, kan in 't water de personen hooren, die op den boord van den zwemkom roepen. Nu het gerucht onderander gemaakt door het draaien van den schroef is overgezet tot op den zeebodem Daar ontstaat een weerklank, die naar bo ven overgezet wordt.. Die weerklank wordt opgevangen en volgens hij van min of meer diepe komt, doet hij een electrieke naaide zwenken, die alzoo de diepte aanwijst. Men mag dus bij de kusten en zeebanken in volle znel- heid doorvaren, waar men eertijds moeste vertragen en zelfs somwijlen peilingen doen. In de staat Mexico is pater Phi lippe Moronnes in 't gevang gewor pen, omdat hij een doopsel toe gediend heeft, alsook degenen die bij de cere monie tegenwoordig waren, 't Land,

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1928 | | pagina 1