Kiezerslijsten ALLERHEILIGEN UIT CHINA CDeet ge cuat 50f Jaar. - Nummer 43. 30 Centiemen. Zaterdag 27 October 1928. Katholiek Weekblad van het Arrondissement Yper ABONNEMENTPRIJS 1 Jaar 15 fr. 6 maanden 9 fr. 3 maanden 5 £r. Men abonneert in alle Postkantoren en in het Opstelljureel. ABONNEMENT VOOR 'T BUITENLAND 25 frank. Op het Opstelbureel alleen te vragen. BEHEER EN OPSTEL io5. ZONNEBEKE STEENWEG, io5: YPER Postcheckrekc ning 40.201 (j. CAS1ER) waar op alle wekedagen alle inlichtingen te bekomen zijn van 14 tot 16 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeten tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden worden. Kleine berichten en nieuws ten laatste tegen den WOENSDAG avond. STAD YPER De Burgemeester en Schepenen In nakoming van ar ik el 28 van het Kieswetboek en artikel 6 der we van 15 April 1920, gewijzigd door deze van 11 Augustus 1928. Berichten hunne medeburgers dat de lijsten an de prrlemerts'.iezers en man nelijke gemeenteraadskiezers, voor 1929- 1931, en van de vrouwe'ijke gemeente raadskiezers voor 1929-1932, voorloopig geslo'en op 20 September 1928,ter inzage van het publiek zullen neergelegd worden, vanaf 23 Saptem er 192k tot 10 Februari 1929, in het gem entesecretariaat en in het arrondissements-commiss riaat. Alle bezwaren moeten ingediend wor den t n laatste t ;gen 20 November. Wij wakkeren onze vrienden aan de Kiezerslijsten te gaan nazien en indien zij daaromtren opmerkingen mogen te maken hebben, daarvan kennis te willen gaan geven in den "Katholieken Kring,, Rijsseïstraai en in het Volkshuis (Christene Werkersvereeni- ging) St- Jacobstraat, alwaar ook Kiezerslijsten ter inzage '■•erusten Den 1 November is de dn.g van 't jaar, waarop de betrekkingen be staande tusschen-al de leclen der Kerk Christi, meest herdacht worden en uit schijnen: 's Morgens en in den ves- perstijd, de strijdende Kerk dezer we reld beschouwt de zegepralende des Hemels, looft ze, aanroept ze en met den avond zij vestigt al hare gedach ten op de lijdende Kerk des Vage- vuurs, met het doel de lijdende Kerk ter hulpe te komen en door haar. eige ne smeekgebeden en door het toepas sen der niet gebruikte voldoeningen van de Heiligen. In de g.ebeden van 't kerkelijk offi cie en der misse, vindt men de prach tige uittreksels uit de H.H. Boeken, die ons leeren wie en hoeveel men- schen zullen zalig worden: Wie zal tot de hemèlsche glorie komen 't Evan gelie van den dag maakt liet ons ken baar, aanhalende woorden uit de Bergrede van ChristusZalig de ar men van geest, want hun behoort het rijk der Hemelen; zalig de zachtmoe- digenzalig die weenen zalig die honger en dorst hebben naar de recht- veerdigheidzalig de bermhertigen zalig die zuiver van hert zijn; zalig de vreedzamenzalig die vervolgingen lijden om de rechtveerdigheid Hoe veel menschen zullen het hemelsch ge luk bemachtigen? Hierop ontwoordt den epistel van de mis, met ons een uittreksel te laten lezen uit den boek der Openbaring: Ik hoorde het getal van dezen, die op hun voorhoofd den zegel Gods dragen 12.000 uit ieder cler geslachten van Israëlwat maakt 144.000, d.i. in andere woorden een overgroot getal Heiligen, behoorende aan het uitverkoren volk der Toden. Hierna zag ik eene schare, die. nie mand tellen kon, uit alle natiën en stammen en volkeren en talen dus behoorende aan alle heidensche vol keren staande vóór den troon en vóór het aanschijn des Lams met witte kleederen gekleed en palmtakken in hunne handen; en zij riepen met lui der stemme, zeggendeDe zaligheid is van onzen God, die op een troon zit en van het Lam 't Is ook in dien aangehaalden boek der Openbaring, dat op dichterlijke wijze geschetst wordt het bijzonder hemelsch geluk der maagdenEn ik zag... het Lam stond op den ber9' Sion en met Hem 144.000, die Zijnen Naam en den Naam Ziins Vaders, op hun voorhoofden geschreven droegen. En ik hoorde eene stem uit den Hemel, als het gedrtiisch van vele wateren en als het geluid van een zwaren donderen de stem. die ik hoorde, was als van harpenaars die speelden op hunne har pen. F.n zij zongen een nieuw lied vóór den troon... en niemand kon dat lied zingen, dan die 144.000, die... volgen het Lam. waar het ook heengaat Eindelijk vinden wij in den boek der Openbaring een algemeen gedacht van 't hemelsch vaderland, in de beschrij ving van wat de H. Joannes noemt het hemelsch Jerusalem: één van de zeven Engelen... sprak... kom en ik zal u de Bruid des Lams toonen. En hij voerde mij op een hoogen berg en toonde mij de heilige stad Jerusalem... Haar licht was gelijk aan het kostelijk gesteente, als van jaspissteen... zij had een grooten en hoogen muur met twaalf poorten en twaalf Engelen aan die poorten en namen daarop geschre ven, welke de namen zijn van de twaalf stammen der kinderen Israël. Aan het Oosten waren drie poorten... aan het Noorden drie... aan het Zuiden drie en aan Westen drie. En de muur der stad had twaalf fondamenten en daarop de twaalf namenvan de twaalf Apostelen des Lams. En hij, die met mij sprak, had eene gouden meetroe de... en hij mat de stad., op twaalf duizend stadiën... en hij mat haren muur op 144 ellebogen en haar muur werk was van jaspissteen en de stad zelve was van zuiver goud Tn deze aanhaling hebben wij eene reeks beeldsprakenDe stad is geheel groot, zeer talrijk zullen de gelukzaligen we zen. Drie poorten geven op iedereen der windstreken... de gelukzaligen zullen toebehooren aan alle landen der wereld. De poorten dragen de namen der twaalf patriarchen van Israël en de fondamenten deze der twaalf aposte len... de gelukzaligen zullen toebe hooren aan de scharen, die in 't oud verbond der Messias verwachtten of leden zijn der Kerk, wier eerste hoof den de apostelen warende stad is beschenen door een helder licht, schit terend als edelgesteente... hetgeen be- teekent dat het goddelijk geluk der Heiligen voortkomt uit het aanschou wen van God zeiven; de stad is van zuivey goud... het geluk cler zaligen zal zuiver wezen, zonder mengeling met het minste leed; de stadsmuur is geheel hoog... het geluk der hemelbe woners zal verzekerd zijn, zoneter 't minste gevaar van vermindering of verlies. In bet maandblad van de missiën van Scheut schrijft Mgr Van Dijck, apostolisch Vicaris van Swi-yuan de ze ontroerende regelen over de kinde ren in Swi-yuan-: Onze-Lieve-Heer heeft onze arme missie van Swi-yuan eene nieuwe be proeving overgezondeneen ver schrikkelijke beproeving, waartegen wij machteloos zijn. Sedert de maand September 1927 hebben wij geen re gen meer gehad. De vlakte is grijs en kaal geliik in den vollen winter Alle dagen heerscht alhier een hevige ruk wind, die, bij een warmte van 38 gra den, dichte wolken zand en stof op jaagt. Bijna nievers heeft men kunnen zaaien. Wat nog meer is, de aanwezig heid der bandieten, die paarden en os sen roofden, heeft de bewoners van onze streek verhinderd den grond te bewerken en de ongenadige honger snood bedrukt onze ongelukkige boe ren. De voorraad levensmiddelen is weggekaapt door dat leger van schur ken, dat hier zoo lange maanden al machtig is geweest. Nu is het He uit tocht van de bevolking, de verhuizing in 't groot naar 't Westen waar men verhoopt het noodige te vinden, om zijn leven te redden. Uit Siao-nor schrijft men mijAlle dagen rijden er karren voorbij, die ha- velooze vrouwen en kinderen vervoe ren en op weg zijn naar San-to-ho. Het zijn huisgezinnen, die van alles beroofd zijn en die zekerliik vergaan zullen, zoo zij blijven. Dezer dagen, zoo schrijft p. Lefevre verder, zijn hier een twintigtal Chris ten families aangekomen uit Heou- chan, waar ér niet meer te eten blijft, en nu moeten zij wederom vertrekken, omdat heel onze streek van Ho-si ge lijk een woestijn is geworden. Onze Christenheid van Che-vao-tze, schrijft p. De Wilde, heeft reeds meer dan de helft van hare inwoners verlo ren en 't is nog erger in de dorpen rond Eul-cheu-seu. Fa-ey-chang een der rijkste gemeenten van de vlakte, is voor de twee derden ontruimd. De hongerlijders breken hun huis af ver- koopen het timmerhout tegen enkele maten vogeltjeszaad en vertrekken dan naar het verre Westen, dat zij misschien nooit zullen bereiken. Te Tai-fou-ing-tze, zoo schrijft p. Coucke, blijven er slechts vijf families over. De ander dorpen in de buurt be houden slechts nog de helft of het der de van hunne inwoners. De uittocht wordt zoo druk, dat de overheidsper sonen er ongerust over worden daar zulks den ondergang van een gansche streek voorspelt. Het gouvernement van Swi-yuan heeft een steuncomiteit voor de hon gerlijders gevormEr zal hulp gevaagd worden aan het comiteit der Vereenig- de Staten. P. Yerstraeten. aalmoeze nier van ons hospitaal, is tot algemeen schatbewaarder benoemd. Arm Swi-yuan.' dat. na zooveel ge leden te hebben ten gevolge van den oorlog en vanwege duizende roovers, nu nog de verschrikkelijkste ellende kent De missionarissen gevoelen zich machteloos tegenover dergelijke ramp. Wat hun angst nog vergroot, is de netelige vraag,' hoe zij voedsel zul len geven aan de talrijke weezen van de H. Kindsheid, die de Goddelijke Voorzienigheid aan hunne zorg heeft toevertrouwd. Dat probleem houdt hen dag en nacht bezig. Waar en hoe zullen zij het noodige graan vinden om zoovele levens te redden? Zoo schrijft mij p. Jos. Van Oost, onze procurator voor Swi-yuan. De brieven, die ik vroeger had ontvangen, hadden mij een weinig op zoo 'n slecht nieuws voorbereid, maar ik dacht nochtans niet, dat de toestand zoo ho peloos was. De staat van 1927-1928 heeft mij nog niet bereiktmaar ik weet noch tans, dat er in Swi-yuan 1 500 weezen zijn, verspreid over 24 weeshuizen meer dan 500 kinderen, die bij- voed sters zijn uitbesteed en omtrent 500 meisjes, die aan Christenf- milies zijn toevertrouwd.Als wij daaraan nog de honderden kinderen en catechumenen toevoegen, die op de kosten van de missie worden opgevoed, dan zal men den noodkreet van onze missionaris sen en van onzen procurator begrij pen. Zoo 'n zwarte ellende brengt onder onze bevolking van Swi-yuan den gru wel van den kindermoord. Zoolang een dergelijke economische wantoestand heerscht, valt daar weinig tegen te doen. De proclamaties van de gouver nementen, die elkander hier zijn op gevolgd, veranderen daar 'niets aan. Het vermoorden van de pasgeboren kinderen wordt zoodanig erg, dat elk regiem het noodig 'oordeelt dje plaag te bestrijden, eilaas, enkel door plak brieven en proclamaties. O]) 17 Februari, toen de mannen van Mouk den meester waren in Swi-yuan, liet gouverneur Kouo de volgende pro clamatie verspreiden Sedert mijne aankomst heb ik zorgvuldig gelet op de burgerlijke en militaire zaken. Daar het rooven niet ophoudt en de bevolking daardoor zonder rust blijft; daar de slechte ge bruiken voortduren en men de kinde ren. onmiddelijk na hunne geboorte, versmacht (iels dat tegen de mensche- lijkheid is en indruischt tegen de orde der maatschappij) heb ik besloten die misbruiken uit te roeien. Daarom heb ik de volgende maatre gelen getroffen Acht gemengde brigaden zullen in gericht worden tegen de roovers, die krioelen in de onderprefecturen van Pao-t'eou en Saratsi. Tegen het ge bruik de kinderen te versmachten moei er getracht wórden, dat de be volking, waar de nood tot het uiterste is gestegen, de gewoonte laat varen slechis een of ten hoogste twee kin deren op te voeden. Als een vrouw het leven schenkt aan een derde kind, 't weze een jongen of een meisje ver smacht men het wichtje onmiddellijk in een aardenpot of werpt men het weg in het veld. Die onmenschelijke practijk zal streng gestraft worden en ik ben voornemens de fondsen te ver zamelen om overal weeshuizen te stichten. Dagblad van Swi-vuan, 17 Februari 1928 Die proclamatie had hetzelfde uit werksel als al de voorgaande en de officieele weeshuizen blijven nog altijd bij 't ontwerp, want de overheden we ten goed genoeg hoeveel het hun kos ten zou. Ik behoef slechts enkele cijfer^ aan te halen, bij benadering uitgerekend door onze missionarissen, om aan te toonen, dat het redden der kinderen een taak is die, eilaas, veel te zwaar blijft voor de geldelijke middelen waarover wij beschikken. In een normaal jaar kost elk wees meisje ons 25 Mexicaansche dollars (400 belgische frank)daarin is begre- pen het voedsel, de kleedij. de verwar ming en het onderhoud der inlandsche maagden uit onze weeshuizen. Voor de 1.500 weesmeisjes onzer inrichtin gen maakt dat een som uit van 600.000 frank. Onze meisjes bij de voedsters kosten elk 15 dollars (240 fr.) dat is wederom 120.000 franksom die men ruimschoots verdubbelen moet. als men de kinderen van onze catechume nen >p onze scholen in aanmerking neemt. Dat geeft reeds een totaal van 840.000 frank en men moet nu die som nog afronden en vergrooten om den wille van menigvuldige buitgewone en onvoorziene uitgaven. Het Genootschap van de H. Kinds heid doet zijn best om ons te helpen, maar, ondanks zijn goeden wil. is het natuurlijk niet in staat ons zulke som men ter hand te stellen. Ik beef er bij als ik denk aan wat er noodig zal zijn in een noodjaar als dees; een jaar dat zelfs de Chineesche overheden schrik inboezemt, daar het hun de ontvolking van een gansche streek doet voorzien. En toch kunnen wij zooveel duizen den kindertjes niet laten vergaan van honger. Zij hebben niemand anders dan ons op de wereld. Verhoogen wij het loon der voedsters niet dan wor den ons de zuigelingen weder toege zonden, en weldra komt de dood hen dan wegmaaien. Geven wij onze meis jes. in hun volle groei, het dagelijks rantsoen vogeltjeszaad niet, dan ver kwijnen zij, verslappen en sterven. Hoe zware opofferingen wij ook te doen hebben, plicht gebiedt, en hopen de hun hart te raken, smeeken wij on ze weldoeners om hulp. De kleinen, die ons zooveel zorg ba ren, zullen eensdaags met Gods hulp voorbeeldige huismoeders zijn die hun kinderen van hun prilste jeugd af God zullen leeren kennen en bemin- :n. Wat al Christelijke huisgezinnen werden in Swi-yuan niet gesticht dank zij onze weesmeisjes. Daar zij opge voed werden buiten alle heidendom, laat hun weldoende invloed zich gel den ook als hun echtgenoot een nieu we Christen is. Dank zij zijn omgang niet zoo 'n Christenvrouw wordt zijn geloof sterker en leert hij beter den geloofsdienst en de gebeden. Men kan een huisgezin, waar de vrouw een ge wezen weesmeisje der H. Kindsheid is gemakkelijk herkennen: men zal oaar nooit iets gewaar worden dat naar su perstitie zweemt, omdat het Christe lijk geloof van de moeder er over heerschend is. Volgaarne wijs ik op dat kenmerkend punt. Daar is nog iets anders. Vele eerlij ke heidenfamilies hebben zich be keerd, om voor een hunner zonen een weesmeisje te krijgen. Zoo 'n bekee ring was in den beginne wel gesteund op een menschelijke wettige reden, maar dat belette toch den invloed van Gods gratie niet en dan vloeide daar uit een rechtzinnige overtuiging en bekeering voort. Eindelijk moet ik ook nog het vol gende aanstippen. Bij de heidenen zijn de bruidsgiften zoo kostelijk gewor den, dat vele werklieden uit het land bouwbedrijf niet in staat zijn zoo 'n som bijeen te brengen en dientenge volge niet kunnen huwen. Wij inte gendeel, wij zijn tevreden met de be taling van het uitzet van de bruid. Die weldaad ^-ordt door de Chineezen op prijs gesteld en dat is voldoende om hen aan te zetten ernstig onzen hei ligen Godsdienst aan te leeren. Weer om is dat motief niet bovennatuurlijk, maar het is toch goed en 't wordt vaak het door God verkozen middel om de harten te raken en hen zachtjesaan naar het licht te voeren. Met honderdtallen werden onze weesmeisjes reeds uitgehuwelijkt aan nieuwe Christenen; met honderdtallen hebben zij die, door hun voorbeeld en invloed, heelemaal omgeschapen tot mannen van plicht en tot sterk over tuigde Christenen. Nog heb ik op verre na niet al het goed gezeid. dat over onze weesmeis jes der H. Kindsheid gemeld moet worden Daartoe zou ik eerst moeten spreken hebben over de duizenden zieltjes, die onmiddellijk na het doop sel, naar den schoonen Hemel vliegen. Dan zou ik daaraan nog moeten toe voegen, dat in onze missie Swi-yuan verschillende tientallen weesmeisjes zich aan den Heer hebben toegewijd en vol ijver apostelwerk verrichten door onderwijs te geven aan de meis jes en de vrouwen, die zich willen be- keeren. Doch daarmee werd dees artikeltje te lang. Niettegenstaande alle huidige moei lijkheden moeten wij onze weeshuizen steunen, moeten wij te allen koste het middel vinden, om ze te onderhouden. 't Gebeurt soms in de beproeving die ons thans bezoekt, dat missionarissen de noodige middelen niet hebben, om de weesmeisjes te voeden, die zij reeds hebben aangenomen, en dan vragen zij mij of zij de andere, die nog aange bracht zullen worden, niet mogen wei geren maar dan antwoord ik ook. dat zij een volle vertrouwen op de Godde lijke Voorzienigheid moeten stellen. Giften voor de arme kinderen van Swi-yuan mogen opgezonden worden aan den E. P. Procurator voor China, Missiehuis, Ninoofsche steenweg, Scheut-Brussel. Postrekening: 176.990 De oude Keizerin van Rusland, moeder van den laatsten Czar door de Soviets vermoord tijdens de omwenteling, is gestorven in Denemarken haar vader land en dat in den gezegenden ouderdom van 81 jaar. Bij haar sterfbed heeft zij ontboden, om hem een laatste maal te bedanken, den Kozak Ivan, een reus, die haar 40 jaar lang bewaakte en alle nachte sliep op den dorpel van haren slaapkamer. Ponchapt in Dordogne (Frankrijk) heeft tot burgemeester gekozen een pries ter, Eerw. Heer Astruc. Met algemeene stemmen zijner dorpsgenooten wierd hij aangewezen, daar er in de stembus maar één andersprekend briefken te vinden was. In Engeland bestaan er ziekenhui zen en oudemanhuizen voor.... honden! En nu stelt een kleermaker van Londen, ten toon en te koop, kleederen en pa'e- tots voor... honden In het toekomende budget van Frankrijk, is ingeschreven,voor legerkos- ten, zeven milliard frank. Die som is gelijk aan het betalen van zeven frank alle minuut, van de geboorte van Chris tus tot het jaar 1900. Autobussen overal 1 In Duitsch- land, tot begin 1927, hebben de plaatse lijke autobussen reeds aan den ijzerenweg een schade veroorzaakt van 250.000 000 mark. In 18 maanden, voor den zelfden reden, is het getal vervo rden verminderd van 100 millioen. Amanoulah, koning van Afghanis tan, die in Europa eene omreis deed en nu begeert zijn land te Europeaniseeren ontmoet groote moeilijkheden. Hij deed een Hazrat en vier samenzweerders fusil- leeren en den gewezen Kroonprins in 't gevang werpen. De Nationale Oud-Strijdersbond van België zet feesten in, ter gelegenheid der tienjarige verjaring van den Wapen stilstand. Afgevec-rdigden van de Oud- Strijdersbonden der Bondgenooten wier den uitgenoodigd en zijn er verwacht, namelijk drie per land te weten één politieker, één gazetschrijver en één on dergeschikteDe afgeveerdigden van Amerika, Frankrijk, Engeland, Italië, Polen, Roumenie, Yo go-Slavonie,Tche- koslovakie en Portugal komen in Brussel aan, den 10 November Den 11 blijven zij in de hoofdstad, den 12n reizen zij naar Luik, den 13n naar Antwerpen, den 14n naar Oostende, den 15u naar Brugge Hier gaan zij o. m. een tocht doen op de stadskanalen, welke wandeling eindigen zal aan het Strdhuis in het Stadhuis zullen zij binnentreden langs de kelders, wat nitt. meer geschiedde seder de XVIe eeuw den 16n reizen ze naar Bergen en den 17n naar huis jn Budapest kwam een plaats open van tramgeleid r. 156 Hongaren deden hunne aanvraag voor d e plaats en onder die 150 waren er 16 ingenieurs, 1 advo- kaat, 7 dokters in wijsbegeerte en 64 jon gelingen, die hunne humaniora studiën gedaan hadden. De medereizigers van 't luchtschip Graaf Zeppelin die hun kaartje voor Amerika 5000 mark betaalden genoten maar weinig Confort 't Slapen was mo.ilijk In den wagon stikkende lucht en ingezien de weinige ruimte geen middel tot beweging Weinig \oedsel tn nitt bijzond r gereedgemaakt Schaarschheid van drinkwater hevige- en langdurige zeezie te. Voor de terugreis naar Duitsch- land zijn er 12 plaatsen bescv ikbaar aan 300 dollars. Reeds 100 aanvragen. In Budapest groote opschudding door het nieuws dat 650.000 Hongaarsche werklieden, wonende in Transylvanie, streek die vóór den oo log Hongaarsch was en nu Roumeensch, door Roumenie gaan uitgedreven worden. Die werkliiden die er woonden vóór 1914 en deze die eene Roumeensche vrouw huwden of in de eerste maandea zullen huwen, mogen nog 4 jaar blijven.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1928 | | pagina 1