Kiezerslijsten Provincieraad Christen merveM. - vpsr HET YPERSCHE VOLK CÜeet ge cuot Wanneer sterft de mensch? 50 Jaar. - Nummer 44. 30 Centiemen. Zaterdag 3 November 1928. Katholiek Weekblad van het Arrondissement Yper Het 4e Gebod Eert Vader en Moeder DOOD EN NIET DOOD. Vrede op Aarde aan de Mensclien van Goeden Wil. De Meiden van Mevrouw Kraalman Reidansen ABONNEMENTPRIJS 1 Jaar 15 fr. 6 maanden 9 fr. 3 maanden 5 fr. Men abonneert in alle Postkantoren en in het Opstelbureel. ABONNEMENT VOOR 'T BUITENLAND: 25 frank. Op het Opstelbureel alleen te vragen. BEHEER EN OPSTEL io5, ZONNEBEKE STEENWEG, io5, YPER Postcheckreki ning 40.201 (j. casier) waar op alle wekedagen alle inlichtingen te bekomen zijn van 11 tot 16 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeten tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden worden. Kleine berichten en nieuws ten laatste tegen den WOENSDAG avond. STAD YPER De Burgemeester en Schepenen In nakoming van anikel 28 van het Kies wetboek en artikel 6 der we van 15 April 1920, gewijzigd door deze van 11 Augustus 1928. Berichten hunne medeburgers dat de lijsten an de parlementskiezers en man nelijke gemeenteraadskiezers, voor 1929 1931, en van de vrouwe'ijke gemeente raadskiezers voor 1929-1932. voorloopig gesloten op 20 September 1928,ter inzage van het publiek zullen neergelegd worden, vanaf 23 Septem er 1924 tot 10 Februari 1929, in het gem entesecretariaat en in het arrondissements-commiss sriaat. Alle bezwaren moeten ingediend wor den t n laatste tegen 20 November. Wij wakkeren onze vrienden aan de Kiezerslijsten te gaan nazien en indien zij daaromtren opmerkingenmoge te maken hebben, daarvan kennis te willen gaan geven in den "Kathoiiekere Kring,, Rijsseistraatenin het Volkshuis (Christene Werkersvereeni- ging) St-Jacobstraat, alwaar ook Kiezerslijsten ter inzage berusten Zitting van Donderdag 18 Octob. Behalve enkele bestuurlijke punten, werden er enkele belangrijke punten verhandeld. Eene toelage van 10.000 fr. werd ge stemd tot het toekennen van een pen sioen aan enkele weduwen van aange nomen en aanneembare onderwijzers. De socialisten onthielden zich bij deze stemming. Een voorstel van Al Nolf (soc), strekkende tot wijziging aan de provinciale verordening op de ziekte- gelden werd verzonden naar de spe ciale kommissie. Eene toelage van 45 000 fr. werd ge stemd ten voordeele der provinciale school voor vroedvrouwen Een voor stel van M. De Tavernier (soc.), de tusschenkomst der provincie in de premies verleend a/in het werk der kinderbescherming, aanvragende werd naar de speciale kommissie verzonden, ten einde omwerkt te worden in veel breederen en ruimeren zin op voorstel van M. Goetghebeur (kath). Ken an der voorstel van M. Nolf (soc vra gende aan te dringen bij de gemeente besturen om de toelagen aan openbare boekerijen aan alle erkende bibliothe ken toe te kennen werd verworpen omdat het niet behoort aa" de provin cieraad op dat gebied aan de gemeen ten iets op te leggen. Eene ondersteu ning van 30.000 fr. werd verleend aan het laboratorium van het kankercen trum te Brugge. Zitting van Dinsdag 23 October. De laatste week dat de Provincie raad zetelen mag is ingegaan. Aan stonds wordt er overgegaan tot de al- gemeene bespreking van de begroo ting. M. Goetghebeur namens de Christene Werkliedengroep drukt zij ne tevredenheid uit over de bekomene uitslagen, duidt met cijfers aan wat er bekomen werd in zake mutualitei ten, onderwijs, werken van voorzie nigheid enz. en zet een heel program ma uiteen voor de toekomst. M 'De Taevernier, namens de socialisten, be knibbelt de begrooting, doet soms heel hevige uitvallen, bijzonderlijk aan gaande de toelagen aan de vrije scho len, stelt nochtans vast dat er in de begrooting veel goeds is, en daarom zullen zij zich onthouden. M. Thiers, nationalist, bespreekt de politiek aan gaande verkeerswegen, hij beweert namelijk dat de zeevaart Antwerpen- Zeebrugge, waarover de Heer Gou verneur. in zijne openingsrede sprak, nutteloos is en overbodig, en dat de ontwerpers ervan alleen een militair doel voor oogen zouden hebben. M. Jean, liberaal, verklaart kort weg dat de liberalen de begrooting zullen stemmen. M. Vandenbergbe, namens de katholieken, bespreekt ook de be grooting, brengt hulde aan de samen werking onder de katholieken, en ant woordt op eene prachtige en kranige manier op al de opwerpingen van de vorige sprekers. Nadien doet M. Samyn (nat een uitval tegen het katholiek onderwijs en geestelijke bestuurders der vrije scholen, uit reden zoo beweert hij, er onderwijzers zouden zijn, die wegens nationalisme (tuchtmaatregels zal hij hebben willen zeggen), uit hun ambt ontslagen werden. Hierop werd de algemeene bespre king der begrooting gesloten. M. De- febvre (kath.) geeft dan verslag over een voorstel 25,000 fr. ter beschikking te stellen der deputatie ten einde kos ten der werkzaamheden der commis sie van sociale geneeskunde te dek ken. Een hevig incident wordt uitge lokt door M. Van Eeghem (soc.) en Mevr. Marechal (nat.) omdat zij ten gevolge zekere schikkingen geen deel meer uitmaken dezer commissie Zitting van Woensdag 24 October. Voormiddagzitting. M. Aer- beydt (kath.) brengt verslag uit over de vraag tot subsidie vamvege het Woningfonds der kroostrijke gezinnen, en. stelt voor 50.000 fr. toe te kennen. M. Begier (soc.) verzet zich hevig tegen het toekennen dezer som, en beweert dat geheel de werking van dezen bond in handen is van katholie ken en zij zulks niet kunnen aannemen dat de. socialisten, er ook moeten in vertegenwoordigd zijn M. Aerbeydt antwoordt erop, en na nieuwe lage 'aantijgingen van wege M Begier, ver klaart M. Lommez, zich gelukkig te mogen vaststellen, dat de socialisten door hunne verklaring eene recht- streeksche hulde brengen aan de ka tholieken, voor de werking op touw gezet ten voordeele der K. G. en tee kent ten hevigste protest aan tegen die lasterlijke aantijging, gezien ieder een lid kan worden van den bond nie mand uitgesloten is, en dus de socia listen gemakkelijk deel kunnen maken van het bestuur vemits er zich te laten instemmen door de leden van den bond zelf. M» Denys (nat.) be weert een paar voorbeelden te kunnen aanhalen, tegen deze stelling, doch hij moet bekennen dat hij niet wee' of het weigeren van hulp uitging van iemand die deel uitmiek van een bestuur of niet (sic!). Dan wierd de toelage ge stemd, de socialisten onthielden zich. Daarna gaf M. Vandenberghe ver slag over eene toelage aan het komi- teit opgericht tot de bescherming der zwerverskinders. Op verslag van M. Aerbeydt wierd de speciale toelage voor de invalieden die een goedkoope woning bouwen nog voor een jaar toe gestaan. Eene speciale toelage werd verleend voor den heropbouw der kerke te Slyps. Eene toelage van 325.000 fr. werd verleend aan de nor maal landbouwhuishoudschool te Thielt, niettegenstaande de tegenkan ting cler socialisten. 2.000 fr. werd ver leend aan het werk voor blinden Dicht en Diefde te Brugge Op voorstel van M. Desmedt (kath.) werd eene toelage van 30.000 fr. verleend aan het Pater Bievenskomiteit te Moorslede. Namiddagzitting. Allerhande toe lagen werden gestemd: 12.000 fr. aan het Vlaamsche Volkstooneel1 000 fr. aan de Vlaamsche Toeristenbond, dit laatste op voorstel van M. Bommez; 5.000 fr. voor de Kath. Hoogeschool- uitbreiding; 1.000 fr. voor de brand weer te Brugge, ter gelegenheid van den provincialen wedstrijd Speciale toelagen voor sommige pensioenen. De toelagen voor het bouwen en be meubelen van scholen werd van 2/15 op 3/15 gebracht, voor maximum 200.000 fr. Eene toelage werd gestemd voor de diensten der wateringen, dat was een belangerijke bespreking waaraan deelnamen de H.H. Bulckaert, Olivier, Jean en den Heer Gouverneur. Om te sluiten eene landradig bespreking aan gaande het uitdrukken van eenen wensch nopens het aanleggen van een vaart van Thielt naar Brugge. Zitting van Donderdag 25 Octob. De zitting begon om 9)4 ti., er wierd beslist te zetelen tot de dagorde vol ledig uitgeput was. Aanstonds begon men met de artikelen der begrooting. Op een drafje werden de voorziene ontvangsten góed gekeurd; van socia listische zijde werd nochtans gevraagd de taksen op de bals en vermakelijk heden fe verminderen. De bespreking der uitgaven ging minder rap. Betref fende de wegenis sprak M. Samyn (nat.) aangaande de ingang zijnde herstelling der banen rond Diksmuide enkele opmerkingen werden door hem insgelijks gemaakt nopens tusschen komst der provincie, in het aankoopen van schoolbehoetten, waarop M. Van denberghe uitleg gaf. Bij het hoofd stuk handelende over de autobus diensten, drong M. Donnnez aan opdat de privaat personen, die aanvragen de den om een autobusdienst in te rich ten, seffens zouden ingelicht worden. over het lot hunner vraag, en hii deed inzonder den toestand der autobus diensten van bet Ypersche uitschijnen, waar er menscherr waren, die de aan vraag sinds maanden gedaan hebben, wier vraag reeds vanaf 10 Maart naar het bevoegd Ministerie opgezonden werd door de provinciale diensten en waarop er nog nooit geen definitief antwoord gekomen was. AD de Gou verneur beloofde zijne tusschenkomst in deze zaak. M. D'Artois gaf alsdan uitleg aangaande /zekere vragen om inlichtingen bij hem ingekomen betrek hebbende op de regeling der tramdien sten mengden zich nog in deze be spreking de H.H. Bulckaert, Olivier, Bernolet, Gillon D. Tusschenin werden nog enkele an dere punten besjtroken, namentlijk eene verandering aan de verordening- der provinciale toelagen voor het her stellen der buurtspoorwegen van on dergeschikt belang, of landbouwwe- gen, het maximum van het vervoerbe- drag werd gesteld op 3000 kgr. voor wagens met een beslag van llcm. door paarden bespannen. A+rschillende toe lagen werden dan nog toegekend aan gemeenten, voor ujitvoering van open bare werken. M. Vp.ii Oteghem (kath.) vroeg dat de gestemde toelagen steeds regelmatig zoudea uitbetaald woren, opdat de gemeenten de werken niet zouden moeten doen stilleggen we gens gemis aan uitbetaling der toege kende kredieten. Bij de verhandeling van het hoofd stuk over het onfewijs, ontspon zich eene lange bespreking, de eenen vroe gen meer steun aan de geprimeerde vakboeken, M. D'Artois zette de wer king uiteen der kommissie voor het vakonderwijs, andere spraken-over de vertegenwoordiging der tooneelmaat- schappijen, in de tooneelkommissie. M. Segier (soc.) hesprak de tusschen komst der provincie, in het vrije on derwijs waartegen hij zich ten zeer ste kante, hetgeen eene vinnige be spreking uitlokte, enz. enz. Om 2 u. kon er dan eindelijke over gegaan worden tot de definitieve stemming over de begrooting. Door de verschillende politieke par tijen werd er alsdan hulde gebracht aan den Voorzitter van den Raad, M. Mayeur, over zijne onpartijdigheid, in het leiden der debatten, iets dat niet altijd gemakkelijk was ten gevolge., eener zekere ophitsing der gemoede ren, in sommige omstandigheden. De Voorzitter antwoordde bedankend, waarop de Heer Gouverneur de gewo ne zitting van het jaar 1928 gesloten verklaarde. Nu de provinciale begrooting voor het jaar 1929 gestemd is, zal het mo gelijks niet van belang ontbloot zijn, hier eens aan te duiden, wat de Pro vincie gedaan heeft voor de verschil len werkingen 1. Als verplichtende uitgaven vinden wij ingeschreven: Dienst der financies 495.000, Intresten en fonds tot delging der schulden 3.439 706,45 Kosten van bestuur, pen sioenen enz. 323.000, Justitie en politie, kos ten ten laste der Pro vincie 1.270.056,35 Kathedraal, Bisschoppe lijk paleis en Semina rie 376.678, Provinciale technische dienst, Provinciale we gen en vaarten 3.942.000, Openbaar onderwijs 1.535.868,70 Openbaren Onderstand, bedelarij en landloo- perij 1.600 000, Buurtspoorwegen 650.000, Kinderbescherm., ouder domspensioen en ver scheidene 6.837.215,44 Vrijstaande uitgaven: Tegemoetkomingen in zake Financies Bestuurskosten Gesubsidieerde werken, buurtspoorwegen, ge- zondheidswerken 2.727 000, Buurtspoorwegen, auto busdiensten 230.000. Electrificatie der Pro vincie 520 000, Gezondheidsd.. school v. vroedvrouwen enz. 1.050.000. Kerk en praalgebouwen 107.549, Openb. onderwijs, tech nisch onderricht, we tenschap en kunst 4 4.062 800, Dandbouw 474.874,- Maatschappelijke wer ken en instellingen v. vooruitzicht 3.431.655, Totaal der uitgaven der Provincie 34.150.497,41 Dit deze cijfers kan men dus oor- deelen van welk overwegend belang het is voor de Provincie een goed be stuur te hebben, opdat de provinciale gelden goed zouden gebezigd worden. Uit bovenstaande kan er ook opge maakt worden, dat ons provinciaal be stuur, het algemeen welzijn der Pro vincie steeds voor oogen heeft op ge bied der wegenis, op gebied van volks ontwikkeling, volksopbeuring en maatschappelijken welstand, enz Iemand die wil beknibbelen, kan al tijd iets vinden, niets is er immers vol maakt; maar er dient aanhoudend ge streefd te worden tot het welzijn on zer geheele bevolking. Als de ziel van 't lichaam scheidt. De geleerden nu komen niet overeen om het oogenblik \an dat scheiden te bepalen. Het eenige zeker teeken dat de dood inge treden is, is het ontbinden van 't lichaam. Na hetgeen wij gemeenlijk noemen het geven van den laatsten snik, of het uit blazen van den laatsten adem, zijn er in 't lichaam geene gewaarwordingen van de zintuigen meer te bespeuren, maar, ge durende eene tijdsp nne van twee uren, kan men nog bij middel van electrieke stroomen bewegingen, onder ander het openen der oogen verwekken. Men kan ook bestatigen dat de nagels der vingeren en de haren van den baard wat groeien. Dus in 't lichaam is nog aanwezig een zeker leven. Wat men, met zekerheid, niet kan bepalen is, of dat leven beheerscht is door de zielIndien ja, dan is de ziel nog niet gescheiden van 't lichaam en de me sch is werkelijk niet dood. Daarom, als een mensch schielijk sterft of verongelukt, zonder bjgevolg de HH. Sakramenten ontvangen te heb ben, aanstonds eenen priester verwitti gen, omdat hij nog eenen geruimen tijd na de zoo genoemden dood, de H. Olie, op voorwaarde, toe dienen mag en moet. 118 000 957.393.59 j GROOT ST-MAERTENSFEEST op II November 1928, om 4l/2 uur in de fees'zaal van 't Christen Werker verbond, St-Jacobstraat, 30, Yper. Op Zondag 18 November, om 6 uur en .Maandag 19, om 8 uur, Groot Tooneel- feest door KUNST ADEDT Men zal opvoeren het familiedrama en het onovertrefbaar blijspel Kaarten Voorbehouden 4 fr. Niet voorbehouden 2 fr 50, van nu af te beko men in de Coöperatieve Winkels Elver- dinghestraat, 4 Zonrebekesteenweg, 11 en in 't Christen Volkshuis, Sint Jacob- s'raat, 30. Tusschen de bedrijven Radio-Concert Groot Tooneelfeest gegeven door de ifdeeling van 't Christen Werkersver- bond: DE DENTEMEISJES Op Zondag 25 November om 5 uur en op Maandag 26 November om 7 uur in de feestzaal van 't Christen A'olkshuis, men zal opvoeren het sociaal drama en als kluchtspel als bijnummer Vrijen ingang voor al onze huisgezinnen Vior wie geen lid is algemeene ingangsprijs 's Zondags 1 fr. 's Maan dags 2 fr. Abonneert u op Een velolantaarn wel gekleurd, moet groen licht geven rechts, rood links en wit vóóren. Dit is gesteund op de vieren of lichten der sche pen. Als ge 's nachts op zee een groen licht ontwaart, 't is een schip, dat uwen weg dweerscht, met den rech terkant of stuurboord naar u ont waart ge een rood licht, 't :s een schip dat uwen weg dweerscht met den lin kerkant of bakboord naar uontwaart ge een wit licht, dat van den vóór- mast, tusschen groen en rood het schip komt op u toe en ge moet rechts afsteken, zoodat uw rood licht van links zal varen nevens het rood licht van het kruisende vaartuig. Dit laatste kleurspel dient ook, om aan de sche pen den ingang der haven te wijzen. De vuurtoren, op 't vastland, is wit licht; van de twee hoofden der in gangsgeul, voor iemand die van zee komt, dit van rechts is voorzien van een groenen lanteern en dit van links van een rooden. Het vaartuig nu, dat wil binnenloopen, moet zoo danig zwenken, dat het het wit licht van den vuurtoren ontwaart tusschen groen en rooddan mag het doorstoomen 't is zeker van de geul te passen. In Congo zijn er nu 1 millioen Katholieken, 150.000 leerlingen in de patersscholen, 1.531 missionarissen, d.i. priesters, broeders en zusters, 14 zwarte priesters en misschien wel haast een zwarte bisschop. Als Mgr Roelens, van Ardoye, in de jaren 1890 in Congo aanlandde, hij kwam daar aan als ondergeschikte. Toen hij aan zijne oversten het gedacht opperde van een schole te openen, antwoordde men hemNooit zult gij aan de zwarten meer kunnen aanleeren of patatten planten». Bisschop genoemd hernam hij zijn eerste gedacht, richtte lagere scholen in, waar de paters-on derwijs gaven, later eene noormaal schole, eindelijk een seminarie, Zijn voorbeeld wierd gevolgd door andere kloosterorden en ziet waar men nu gekomen is! Wie weet of binnen eenige eeuwen, beschaafde negers niet zullen moeten naar Europa komen, om ■ons eigen volk, dat aan 't verwilderen is, door kleederendracht, wilde dansen en neigingen, opnieuw te beschaven. Zalig degenen die vervolging lijden voor de Rechtveerdigheid. In Mexico. Een priester, met name Reyes, omdat hij mis gelezen had in een privaat huis, wat verboden is door de wet vansocialen die tegen den gods dienst niet zijn, wierd een voet boven den grond gehangen, dan met sabels en bayonnetten veelvuldige maar niet doodelijke wonden toegebracht, na drie dagen de voeten begoten met ga- zoline en in brand gestoken Hij wierd eene levende toorts en als hij, de koor de afgebrand, ten gronde viel, wierd hij afgemaakt. -Omdat Pater Parcia, een stervende de absolutie gegeven had, houwdè men hem eerst het hand af en rekewijs daarna de neus. de tong, de ooren. Den 25 October 1.1. vierde de Koningin van Spanje haar 42e verjaar dag. In de kapel van 't paleis, wierd eene mis gecelebreerd en de Koningin deed offerande van 42+1=43 goud stukken. Haar zoon Gonzalo, was dien dag 14 jaar en deze offerde 14+1 15 stukken. De Kathedraal van Doornijk is tweevoudig van bouwtrant. De beu ken, van de XI eeuw, zijn romaansch, de choor van lateren tijd is gothiek. Het dak van het oudste gedeelte wierd door brand erg beschadigd Gelukkig is er niets binnen de kerk vernietigd. Weenen, hoofdstad van Oosten rijk, is socialistisch. In de openbare ■scholen vóór den oorlog waren er on geveer 100 leerlingen godsdienst loos d.i. noch katholiek, noch prote stant. noch jood. In 1918-T9, op veel minder schoolbevolking waren er 62; in 1927 waren er reeds 4 163 en nu 6.148. De godsdienstloozen hadden reeds beslist op 30 Mei 1929, dag der groote H. Sacramentsprocessie, ook stoetsgewijze de straten der stad te l>ewandelen, als tegenbetooging Nu hebben zij beslist dit gedacht te laten varen, misschien omdat hunne laatste hetoogiug, door het bijspringen van de provincienbevolking. op een sisser uit liep. In St Pier re-de-Alesage, depar tement van Isère. in 't Zuid-Oosten

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1928 | | pagina 1