BERICHT aan de Inschrijvers ONZE VAART cnrisien werver Dond. - vper SINTE MAARTEN CDeet ge cjDQt 50e Jaar. - Nummer 45. 30 Centiemen. Zaterdag 10 November 1928. Katholiek Weekblad van het Arrondissement Yper (j. cabibr) Kiezerslijsten De noodzakelijkheid en het doel eener Christene Jonge Werkgeversvereniging Het 4e Gebod Eert Vader en Moeder DOOD EN NIET DOOD. Vrede op Aarde aan de Menschen van Goeden Wil. Reidansen AANKOOP VERKOOP ABONNEMENTPRIJS 1 Jaar 15 fr. 6 maanden 9 fr. 3 maanden 5 £r. Men abonneert in alle Postkantoren en in het Opstelbureel. ABONNEMENT VOOR 'T BUITENLAND 25 frank. Op het Opstelbureel alleen te vragen. BEHEER EN OPSTEL io5. ZONNEBEKE STEENWEG, io5. YPER Postchechrekening 40.201 waar op alle wekedagen alle inlichtingen te bekomen zijn van 14 tot 16 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeten tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden worden. Kleine berichten en nieuws ten laatste tegen den WOENSDAG avond Al degenen die van heden af eene nschrijving nemen, voor het jaar 1929, op i Het Ypersche Volk zullen het week- jlad kosteloos ontvangen tot 1 Januari f929. De kosten der inschrijving beloopen (ot 15 franken. STAD YPER De Burgemeester en Schepenen, In nakoming van artikel 28 van het Kieswetboek en artikel G der wet van 15 ■April 1920, gewijzigd door deze van 11 Augustus 1928. Berichten hunne medeburgers dat de ijsten ,an de parlementskiezers en man nelijke gemeenteraadskiezers, voor 1929- 1931, en van de vrouwelijke gemeente- rraadskiezers voor 1929-1932, voorloopig ieslo'.en op 20 September 1928,ter inzage fan het publiek zullen neergelegd worden, fanaf 23 September 1928 tot 10 Februari 4929, in het gem .entesecretariaat en in (het arrondissements-commiss iriaat. Alle bezwaren moeten ingediend wor den ten laatste tegen 20 November. Wij wakkeren onze vrienden aan de Kiezerslijsten te gaan nazien en indien zij daaromtren1 opmerkingenmogen te maken ihebben, daarvan kennis te willen gaan iifeven in den "Katholieken Kring,, ftijsselstraatenir. het Volkshuis ((Christene Werkersvereeni- ging) St-Jacohstraat, alwaar ook Kiezerslijsten ter inzage berusten zwang. Dit laatste wordt bijzonderlijk uitgeoefend door kinders, die den dag door, zooals in Kortrijk, rond slente ren met rookende wierookvaten en die 's avonds lichtstoeten houden zingen de Stookt vier. maakt vier Sinte Maarten komt alhier BSSZTE.» VU!1 Er zijn menschen die meenen dat Sint Maarten een franschman was. (Mis! Van geboorte is Martinus eigen lijk een Hongaar van Stein, waar hij zoo wat omtrent 't jaar 316 geboren vierd. De streek was dan een Romeinsch wingewest en Martinus' vader was overste in de Romeinsche legioenen. Toen zijn vader een post in Ttalië moest gaan bekleeden, ging Martinus mede. Sedert 313, jaar van het verkon digen van het Edict van Milanen, iwaardoor Keizer Konstantinus ver kondigde dat het toegelaten was open baar Christen te zijn, het Christendom, j dat tot dien datum in de Catacomben schuilen moest, ging vrij en vrank met rasse schreden vooruit. Martinus 'eer de in Italië de Christenen kennen en achten, en leefde welhaast als een christen mensch, alhoewel nog niet (gedoopt. De tijd kwam dat Martinus hevel kreeg om naar Gallië op te trek- Iken, onder den Romeinschen stan daard. Alzoo kwam hij in Amiens en (daar door medelijden getroffen, bij 't zien van een armen man die hem om eene almoes bad, hakte hij zijnen iprachtigen mantel in tweeën en gaf er de helft van aan den verbluften doo- laar. Den nacht daarop, zag hij O. L. Heer in een vizioen met het mantel- stuk bedekt en hij hoorde Hem zeggen (aan de bijstaande engelen: Hierme- jde heeft Martinus Mij gekleed.» Op 118 jarigen ouderdom, wierd naderhand Martinus gedoopt. Later wierd hij i monnik en eindelijk priester, namelijk in 375 te Poitiers, bij St Hilarius Bij het afsterven van den bisschop van Tours, was er spraak Martinus te kie- izen als diens opvolger. Martinus, om ^die eer te ontgaan, verdook hem en de ganzen, door hun luidruchtig ge schreeuw, brachten uit waar hij ver- [stopt zat. (In sommige streken om tden 11 November te vieren eet men nu i nog bij voorkeur gebraden ganzén: i droevige belooning voor hun verraad tegenover St Maarten!) Martinus pin 80 jarigen ouderdom, stierf als Bis schop van Tours, omtrent 't jaar 400. In Tours wierd hij ten allen tijde, op bijzondere wijze vereerd en St Aman ■dus, de groote Apostel van Vlaande -ren, die in Tours priester wierd zal van daar in ons land den eereckenst van St Maarten ingevoerd hebben. Daar de reden van de menigvuldige kerken in onze streek, die St Marti nus als patroon hebben en van de volksfeesten hier en daar nog in Tijdens de jaarlijksche algemeene vergadering van den Katholieken Kring van Yper, gehouden op Zater dag 3 November, werd den volgenden wensch op het voorstel van het Ko- miteit. met éénparigheid der tegen woordige leden, gestemd Overwegende dat het in het be lang der stad Yper is, zoohaast moge lijk, de werken van volkomene her stelling van den vaart Yperlee-Yzer, te zien voltooien Overwegende dat het hier geene nieuwe uit te voeren werken geldt, maar alleenlijk aan de streek een te ruggave van den bevaarbaren water loop, die zij vóór den oorlog bezat Overwegende dat het princiep van gansche en volkomene herstelling dei- oorlogsschade in de wet vermeld staat en bijgevolg zijne gansche toepassing moet ontvangen Overwegende dat de uitbreiding der nijverheid der stad Yper, volkomen in verband staat met het bestaan van den vaart Yperlee-Yzer; De Katholieke Kring, in naam zijner 217 leden, drukt den wensch uit ge durende de eerste maanden van 1929, de aanbesteding te zien van al de wer ken van volkomene herstelling van den vaart Yperlee-Yzer en de werken spoedig te zien vooruitgaan ten einde, binnen 't kort, de scheepvaart op den vaart tot Yper toe te laten. Belast zijn bureel dien wensch over te maken aan den heer Eerste Minis ter Jaspar, Mijnheer Baels, Minister van Openbare Werken en aan den heer Staatsminister Segers, Voorzit ter der Federatie der Katholieke Ver- eenigingen en Katholieke Kringen van Belgie. Pijnlijk treft het dat, terwijl de jeugd der andere standen zich orga niseert, de christene jonge werkgevers tot hiertoe zich niet hebben vereenigd in 'n sterke christene jonge werkge versorganisatie. Nochtans is die jeugd, welke door haar maatschappelijke po sitie en hare intellectueele ontwikke ling, op de eerste plaats geroepen schijnt grooten invloed uit te oefenen op het godsdienstig-maatschappelijk leven. Individueele pogingen van alleen staande jonge werkgevers, hoe edel moedig en wilskrachtig ook, kunnen op onzen tegenwoordigen tijd van or ganisatie geen hernieuwing van den werkgeversstand te weeg brengen daartoe is noodzakelijk vereischt eene groepeering, een vereeniging van jon ge werkgevers, welke alsdan door hunne opoffering, hunne onderlegd heid en hunne krachtige actie door God gezegend, de hervorming in Christo succesvol kunnen en zullen bewerkstelligen. Organisatie der christelijke jonge werkgevers is ook dringend vereischt en wel om deze reden dat de jeugd groepen der andere standen eenmaal sterk georganiseerd zijnde, er contact dient te bestaan tusschen al de stan den onderling, en dit contact is onmó gelijk tusschen 'n georganiseerde» stand en 'n niet georganiseerde» stand. Juist daarom is organisatie der chris- lijke jonge werkgevers 'n maatschap pelijke plicht. Het inrichtingskomiteit der C. J \V. is er diep van doordrongen dat de standsgroepeering slechts dan heil zaam inwerken kan op het maat schappelijk leven wanneer ze door drongen is van echt christelijke» geestzoo deze echter ontbreekt, ont staat er gevaar dat organisatie van standen veeleer verderfelijk dan nut tig inwerkt op het sociaal maatschap pelijk levenwant dan hebben wij in plaats van een strijd van individu te genover individu, een •georganiseerde strijd van stand tegenover stand, strijd welke des te noodlottiger kan zijn, daar de machten tegenovet el kander sterker staan. Om die reden oordeelt het inrichtingskomiteit het allernoodzakelijkst dat christelijke jonge werkgevers zich vereenigen, niet in eene neutrale organisatie, maar wel in 'n sterk uitgesproken vereeni- ging Het doel der C. J. W. is de maatschappij te doorkneden van christene princiepen vooral van rechtvaardigheid en liefde. Christus moet de grondveste zijn, waarop het nieuw maatschappelijk ge bouw dient opgetrokken, alleen op christelijke» grond kan het sociaal maatschappelijk levé» ten volle gedij en. en inderdaad, hebben de laatste eeuwen zulks niet zonneklaar, bewe zen, zoodat zelfs andersdenkenden de noodzakelijkheid van bovennatuurlij ke motieven tot in standhouden der maatschappij als 'n dringende ver- eischte beschouwen. Christus is de weg niet alleen voor de individuen, maar ook voor de maatschappij Die grondwaarheid practisch en algemeen doen aanvaarden is het doel der C. J. W.. En daarom streeft de C. J. W er naar op de eerste plaats aan haar leden te helpen verschaffen 'n sterken bo vennatuurlijken geest, 'n diep inwen dig leven, overtuigd als ze is dat om de wereld te hervormen in Christo zij eerst dient haar eigen leden in Cristo te hervormen. Op sociaal gebied streeft de C. J. W. er naar echte inner lijke verzoening te doen heerschen tusschen al de standen onderling; vre debrengers willen wij zijn huldigend het princiep dat niet dé machtspositie maar wel de rechtvaardigheid en de aanvullende liefde de betrekkingen tusschen al de standen heerschen moeten. De vrede van Chritsus in het rijk van Christus is de eenige practi- sche oplossing, evenzeer voor de so ciale betrekkingen tusschen de men- schengroepen als voor de internatio nale betrekkingen tusschen de volke ren en staten onderling. Op economisch gebied wil de C. J. W. 'n krachtige actie voe ren om de economische positie der christelijke jonge werkgevers in hoo- ge mate te versterken, overtuigd dat, om de wereld te hervormen in Christo het van overgroot belang is dat dege nen die de wereld finantieel en econo misch regeeren, overtuigde, logische christenen zijn. Zonder aan anti-com mercieel exclusivisme te doen spreekt het klaar dat alleen het feit van 'n machtige vereeniging van christe lijke jonge werkgevers, onderling sa mengesnoerd in christene eensgezind heid, machtig kan bijdragen tot we- derzijdsche economische ontwikke ling, ontwikkeling welke des te ruimer kan worden naarmate de organisatie uitgroeien kan in de hoop eens tot een internationale organisatie van christe lijke jonge werkgevers het hare te kunnen bijdragen. Om dat verheven doel te bereiken willen wij werken, deemoedig, geest driftig, volhardend. En ten zeerste be treuren wij het niet eerder opdagen eener C. J. W. aan den maatschappe- lijken horizont, maar in intensiteit willen wij inwinnen het laattijdig ont staan der C. J. W. We zijn vast over tuigd'door onze werking God, Kerk. Land en heel de samenleving te moe ten en te kunnen dienen, en steunende op Gods hulp durven wij vertrouwen dat onze actie weldra heerlijke vruch ten zal mogen opbrengen In Antwerpen en omstreken bestaat deze organisatie reeds. Er moet er nu ook een komen voor Kortrijk en om liggende. Kunnen lid worden alle personen die 18 tot 30 jaar oud zijn, en die in de toekomst of reeds van nu af werk zaam zijn in nijverheid, handel of landbouw, als werkgever of -leider. Binnenkort zal er te Kortrijk een stichtingsvergadering belegd worden. Al degenen, die lid zouden wenschen te worden, gelieven aanstonds hun naam en adres op te geven aan HET VLAS te Wervik. Ik zal vandaag nog mijn naam op geven GROOT ST-MAERTENSFEEST op 11 November 1928, om 4 V, uur in de fees'zaal van 't Christen Werkerv<.rbond, St-Jacobstraat, 30, Yper. Op Zondag 18 November, om 6 uur en -Maandag 19, om 8 uur, Groot Tooneel- feest door KUNST ADELT Men zal opvoeren het familiedrama en het onovertrefbaar blijspel Kaarten Voorbehouden 4 fr. Niet voorbehouden 2 fr. 50, van nu af te beko men in de Coöperatieve Winkels Elver- dinghestraat, 4 Zonrebekesteenweg, 11 en in 't Christen Volkshuis, Sint Jacob- s'raat, 30. Tusschen de bedrijven Radio-Concert Groot Tooneelfeest gegeven door de afdeeling van 't Christen Werkersver- bond: DE LENTEMEISJES Op Zondag 25 November om 5 uur en op Maandag 26 November om 7 uur in de feestzaal van 't Christen Volkshuis, men zal opvoeren het sociaal drama en als kluchtspel De Meiden van Mevrouw Kraalman als bijnummer Vrijen ingang voor al onze huisgezinnen. Vt or wie geen lid is algemeene ingangsprijs 's Zondags 1 fr. 's Maan dags 2 fr. ■r-xxJB BBWSK ztare-yaag van aanaeelen LUB1LASH Schrijven naar 't bureel van dit blad, onder letters U. R D. De Kanselier, d.i. de eerste minister, van Oostenrijk is een priester, Mgr Liepel. In Tchecoslovaquie, (het Bohemersland), is minister en onder voorzitter van den ministersraad, Mgr Scormek, ook een Rootnsch-Katholie- ke priester. De Koning van Yougo- Slavonië (Serbie van vóór den oorlog) moet een nieuw ministerie verwek ken twee staatsmannen hebben ge weigerd die taak aan te nemen en de Koning heeft ter hulpe geroepen, Pas toor Korochetz, Katholieke priester, 57 jaar oud, democratisch Kamerlid deze heeft aanveerd een ministerie te vormen. En dit gebeurt in een land, waar de meerderheid Schismatiek is. 'i Bestuur van Malta, Ttaliaansch eiland afhangende van Engeland, heeft besloten, dat telken jare, bij het her nemen van de zittingen der wetgeven de Kamers, de voorzitter zal voorlezen een akte van toewijding des lands aan Christus-Koning, den Opperwetgever. 't Luc ischip Graaf Zeppelin is weder in Duitschland, komende van Amerika. In het gaan was de over tocht van 111 uren en in het keeren 71. Korter en veel heter vlucht In 't begin dezer eeuw. Santos-Dumon, een Breziliaan, vaarde de eerste met een luchtschip van 't'vliegplein hij Pa rijs- naar de stad, wentelde rond'den Eifeltoren en keerde behouden naar de vertrekplaats weder. Dezelfde in deed in Parijs den eersten sprong met een vliegtuig. Aan een lichten moto-cvcle had hij een paar bijna horizontaalliggende vleugels vastgemaakt. Hij bolde snel over den grond en de opgevatte wind hefte ge heel het stelsel eenige voeten hoven den grond en het vloog 40 meters ver. Het was dus beu ezen. dat er moge lijkheid was te vliegen, met een tuig zwaarder dan de lucht. Eti nu De streek van China, waar 200 mil- lioen inwoners verblijven, is bedreigd met hongersnood, omdat de rijstoogst, door de droogte, totaal mislukt is En zeggen dat men over eenige jaren be ueerde dat, ingezien het gemak van 't hedendaagsch vervoer, hongersnood onmogelijk was. 't Mare zoo, moeste er in de wereld geen ikzucht bestaan. Gedurende den oorlog, in streken van Amerika, stak men over- groote massas maïs in brande, omdat het zijnen prijs niet ging en na den oorlog de groenseliers van rond Amiens, wierpen geheele vaartuigen groensels in 't water, voor denzelfden reden. Hongersnood heerscht reeds in Rus land, omdat de Soviets de boeren niet bijgestaan maar uitgezogen hebben. In Moskow zijn er zelfs gezanten van vreemde landen zonder levensmid delen en brandstoffen. Ze dreigen te vertrekken, indien hun geen voor rechten toegestaan worden, toelatend van zonder moeite de noodige eetwa ren en brandstoffen te bekomen Dezer dagen is Paus Pius XI, oude bergbeklimmer en die, in zijne jonge jaren, eens eene beklimming op den Witten berg deed, langs eene nieuwe richting, die heden ten dage nog de naam draagt van Weg Rat- ti geklommen op den koepelvor mige» toren van St Pieterskerk om na te gaan het werk van bouwmeester Beltrami, die belast is aan den toren versterkingswerken uit te voeren Om een gedacht,, te vormen der grootte van bovengemelden toren, hij is bin nen... geheel ledig, dus zonder zol deringen, die hem in verschillende bo- ven-eïkander-staande zalen zouden verdeelen, men kan zien van op den vloer tot heel hoven, dat is tot aan het gewelf waarop huiten het kruis steunt met vergulden wereldbolen binnen dien toren zoude men gemakkelijk in het drooge kunnen plaatsen St Jacobs- toren van Yper. In Duitschland is er koningsgezinde bedrijvigheid om eenen nieuwen Kei zer aan het bewind te krijgen, name lijk den kleinzoon van deserteur Wil lem, den rentenier van Doorn De grootvader belooft 2 millioen mark, de vader, gewezen Kroonprins, 1 millioen en de Keizergezinde partij 6 millioen dit alles om de bewerking in dien zin te steunen. In Italië is er veel grond onbebouwd en woest. Om hem vruchtbaar te ma ken gaat de Staat, tien jaar lang alle jaar een milliard verteren. Geleerden bestudeeren het bekam pen van de kankerkwaal. Men tracht vast te stellen waarin die kwaal be staat, hoe zij verwekt wordt, hoe zij kan bestreden worden. Een geleerde veronderstelt als oorzaak het niet rein houden van mond en tanden... een an der de scheikundige meststoffen- Po- tassium-zout, dat veel gebruikt is, maakt dat er veel Potassium te vinden is in de landvruchten en in de melk der runddieren, alzoo slorpen wij veel Po tassium in en dit corps is groote aan steker van kankergezwellen!! Mgr Heylen, bisschop van Namen, om naaf het Eucharitisch Congres van Australië te gaan. deed van dees jaar de omreis rond de wereld. M'ie eerst rond de wereld vaarde was Magellan, die ten jare 1519, met 237 medereizi gers vertrok uit Seville, in Spanje. Drie jaar en half duurde de reis Hij vaarde eersi door de zee-engte, gele gen tusschen het zuidelijk uiteinde van Amerika en 't bijgelegen eiland die zee-engte draagt zijnen naam Bijna al de reisgezellen kwamen om door ziekte of sneuvelden in zeege vechten met zeeschuimersalleenlijk 18 kwamen behouden in Spanje terug en processiewijs, dragende brandende flambeeuwen, trokken zij samen de Kathedraal van Seville binnen. In de XiX eeuw, Graaf de Meaux, verlatende kinderen en kleinkinderen, wierd, in zijnen ouden dag, pater trap pist in 't klooster van Aiguebelle. in 't Ziud-Oosten van Yrankrijk. Op het zeggen van familieleden, die kwamen aandringen opdat hij het klooster zou verlaten en wederom de wijde wereld

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1928 | | pagina 1