BERICHT lan de Inschrijvers iSinte Catherina CDeet ge cuat HET YPERSCHE VOLK ALLERHANDE 50' Jaar. - Nummer 47. 30 Centiemen. Zaterdag 24 November 1928. Katholiek Weekblad van het Arrondissement Yper - Tusschengemeentelijk Werkloozenfonds van Yper en Omliggende te Yper ZILVEREN MUNTSTUKKEN ABONNEMENTPRIJS 1 Jaar 15 fr. 6 maanden 9 fr. 3 maanden 5 fr. Men abonneert in alle Postkantoren en in het Opstelbureel. ABONNEMENT VOOR T BUITENLAND 25 frank. Op het Opstelbureel alleen te vragen. BEHEER EN OPSTEL iq5, ZONNEBEKE STEENWEG, io5, YPER Postcheckrekening 40.201 (j. casier) waar op alle wekedagen alle inlichtingen te bekomen zijn van 14 tot 16 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeten tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden worden. Kleine berichten en nieuws ten laatste tegen den WOENSDAG avond. Al degenen die van heden af eene isehrijving nemen, voor het jaar 1929, op Het Ypersche Volk zullen het week lad kosteloos ontvangen tot 1 Januari E9. :De kos'en der inschrijving beloopen >t 15 franken. Patrones der tl Philosophen of Wijsgeeren. Van edele afkomst, geboren in SÉexandriën, wijdde zij zich toe. van jndsgebeente af, aan wijsheid en leugdzaamheid, zoodaning dat zij op ll-jarigen ouderdom doorging als ge- iérder dan de geleerdsten.Ooggetuige er marteling en dood van veel Chris ten, die op hevel van Maximinus tot :-en dood toe gefoterd wierden begaf Jij zich bij dien rechter, verweet hem [ijne wreedheid en bewees met zeer B/ijze beredeneering, dat 't geloof in jhristus noodig was ter zaligheid. ÏJximinus was verstomd voor zoo- 'jeel wijsheid,en bevelende van Cathe- ina gevangen te bewaren, ontbood hij jM groot getal geleerden, hun uitge- jzene belooning belovende, indien zij -tobden Catherina tot den eeredienst rer afgoden terugbrengen. Zij be hoefden het, maar 't tegenovergestel- ise gebeurde en velen onder hen, door ®jatherina's welsprekenheid overtuigd, 'derden Christenen en stierven den uarteldood. Dan beproefde Maximi- xus. maar vruchteloos, Catherina door «eloften en vleierije te overhalen. Ver- jlfgens deed hij ze geeselen en sloot Mop voor elf dagen in den kerker, laar wierd zij, nieuwsgierigheidshal- re bezocht door de vrouw van Maxi- linus en door generaal Porphyrins, leiden wierden ook tot Christus ge ronnen en plukten de martelaarspalm. 'Uit het gevang getrokken, om het lichaam, vermorzeld te worden met '.en wiel van scherpe pinnen voorzien, leed Catherina een gebed en 't wiel oloog in splinters. Hiervoor, tot "leden ten dage, aanroept men de Ale- candrische Maagd om genezing te be- Eoinen van uitslag", cirkelvormig .in betiteld Catherinawielen. Dat mirakel was de oorzaak van veel be weringen en Maximinus. woedend, [ejbood Catherina te onthoofden De Engelen hebben daarna haar lichaam Opgetild en gedregen op een der top- aen van het Sinaïgebergte. in Arabiën, *aar zij het begroeven. De Geramb, oud-algemeen overste Ier Oostenrijksche legers, pater trap pist geworden, bezocht den Sinaï en schrijft onder meerOp den Cathe- /inaberg vereert men eene rotse, la tende zien den indruk van het lichaam Ier Heilige, dat daar verschillige eeu- wen verbleef. Verders, nopens de pereering harer reliquiën, die nu be- Tusten in eene kapel van 't klooster beneden den berg, deelt hij mede Om 10 uren 's morgens, leidde men mij stoetsgewijze naar de kerk, waar de oversten van het kloostergemeente zich reeds bevonden. Al de lichten wa ren aansteken. De schrijn wierd ge opend en een aangename geur ver spreidde zich. De abt nam er uit.met rveel eerbied, het hoofd, omhuld van goudlaken en met eene smaakvolle 'kroon versierd. Dat hoofd is nu ge heel zwart. Daarna toonde hij eene hand, ook nog bewaard, maar sneeuw wit en dragende verschillige prachtige ringen 1 De H. Catherina wierd aangewezen Als patrones der wijsgeeren, dat is van geleerden, die hun leer, wijsbegeerte genoemd, vestigen op het licht van het natuurlijk verstand. I In onze streken oudersche jonge dochters, vanaf 30 jaar, vereeren haar ók als beschermheilige en haar «dag» i\de gelegenheid van menig gezellig samenzijn.In Vrankrijk trouwzieke ■dochters, die geen gelegenheid vinden i>m in 't huwelijksbootje te stappen, aanroepen ze met een bijzondere lita nie. niet door twee maar door drie op gezegd. Eene eerste bidt. O grande ptnte Catherine eene tweede ant woord Priez pour nous en eene derde voegt er bijEt dépéchez vous Het bestendig komiteit van het hooger- bepaald Werkloozenfonds laat de belang hebbenden wetrn dat de eerstkomende vesgadering zal plaats hebben op Vrijdag 7 December a.s. in de zaal van het Stadhuis te 2 1/2 uur namiddag. In het bijzonder gaat de oproep naar de Heeren Burgemeesters of hun gemach tigden van de aangeslotene gemeenten. Daar het hoogst wenschelijk is, zelf noodzakelijk is, dat zij medeleven in de belangen rechtstreeksch afhankelijk van hun beheerkring. HET HD.w'Tt 't Engelsch schip Vestrisleed schipbreuk op de Amerikaansche kust. Van de 339 mannen aan boord, wier den een 200 gered. Merkweerdig om lezen is de samenspraak tusschen den T.S.T. van 't zinkende schip en de verwittigde schepen. S.O.S. dat is 't Engelsch: Save owe Souls, Red on ze zielen (d.i. levens)Wij bevinden ons 37"35' Noord en 71°8' West». 't Schip Norfolk antwoorddeBin nen 6 uren zijn wij bij u 't schip Davis: Binnen 4 uren 't schip San ta Barbara: Wij komen. Ten 19 uren zijn wij bij. Wij loopen 17 Knopen, (cl. i. 27 kilometers per uur) Haast u seinde het zinkende schip, later S.O.S. S.O.S. en eindelijk Wij kunnen niet meer wachten en verlaten het schip Als die bovenge melde ter-hulp-komende schepen en nog 7 andere aankwamen, was de Vetris» reeds gezonken en lang moest men in den nacht zoeken, om de bsoten met drenkelingen te ontdek ken. Als een schip den dieperik ingaat, waar het schip vedrwijnt komt er eene gapende ruimte, waar 't nevensstaan- de water met geweld instroomt. Die Strooming is allergevaarlijkst voor de reddingsbooten, die niet genoeg ver wijderd zijn en voor al wie aan boord nog is, alhoewel aanhebbende den kor- ken reddingsgordel. Paus Pius XI heeft zijn gelukwen- schen gestuurd aan den nieuwen Pre sident der V. S., Mijnheer Hoover en er bij gevoegd, de photo genomen, na den oorlog, in Warschau (Polen) en waar op te zien staatDe Nuncius Ratti (d.i. Pius XI) tusschen Heer Hoover en Maarschalk Pilsudski In Weenen, huldigde men in het memoriaal van wijlen Keizer Karei, overleden in ballingschap, 't Is niet een lauweren maar een doornenkroon, die er op aangebracht wierd. Den 28 dezer zal in Kroja, oudste stad van 't nieuw Koninkrijk Albanië, gekroond worden Koning Zogoe I. Kroja was de hoofdstad van Scander- bey Albaneesche held, geboren in 1467 en die zijn vaderland verloste van het Turksche juk. De kroon van Scander- bey is heden ten dage nog bewaard in de museums van Weenen en voetstap pen zijn aangewend, om die te mogen terug hebben voor de kroning van Zogoe. Andere oude en vermaarde koninklijke kronen zijn: Deze van den H. Edouard, in Engelanddeze van St Stephanus, met scheefgedowen kruisje, in Hongariëdeze van Karei de Groote, in Duitschlandde ijzeren kroon van Monza, in Italië. Deze laat ste is samengesteld van een ijzeren hand, met goud bedekt en van edel gesteenten versierd. Die band is waar schijnlijk één der vier nagels, gebruikt om O. H. te Kruisigen, en die door H. Keizerin Helena tot kroon hervormd wierd, voor haren zoon Keizer Con- stantinus. Voor den oorlog was in Berlijn eene feestzaal, waar men lichtbeelden gaf, soorte Revue en van uit het pu bliek mocht men vragen stellen aan Hans, die de antwoorden verstrekte. Op een avond toonde men eerst Wil len I en Hans zegde: Dit is de Grijze Keizer; daarna zijn zoon Frederik, en Hans riep: Dit is de Wijze Keizer; eindelijk Willem II, kleinzoon van den eersten en Hans liet hoorenDe Rei zende Keizer. Van dezen laatsten zag men het hand niet en op de vraag uit het publiek: «Hans, waar is zijn hand? 't Antwoord was: In al uwe zakken dat wilde zeggen om er me nigvuldige belastingen uit te halen. Dit gezegde was oorzaak dat Hans zes maanden kot deed. Den avond van den dag. waarop Hans 't gevang ver liet, in dezelfde zaal, groote aangekon- dige vertooning, onder de leiding van Hans. Veel volk. Wederom eerst en vooral, de grijze, de wijze en de rei zende keizer. En op het geroep uit het volk: Hans waar is zijn hand? Ik weet het wel antwoordde Hans, maar ik mag het niet zeggen In Carlsroe is er een vermaarde uni versiteit en daar studeerde de jongen van een klein duitsch boertje, dat veel spaarde, om zijnen zoon te kunnen laten studeeren. De student nu, die lustig leefde, had veel geld noodig en schreef naar huisVader, verkoop het kalf en de koe. E11 zend me het geld in Carlsroe En de vader liet zich niet bedriegen, maar schreef een korten brief naar zijnen zoon: Ik heb noch geld, noch koel. Maar mijn kalf is in Carlsroe. Natuurlijke onheilen, die gepast op bepaalde oogenblikken geschieden, mag men aanzien als straffen of be proeving, door de voorzienigheid van over eeuwen voorzien, dus toegelaten, dus gewild. In 't begin van den oorlog, een fransch trappist kwam in een loopgraaf, waar zich bevond een vrij denker, die uitriep: Wij kunnen voort zonder u en zonder uwen «Bon Dieu», die niet bestaan. En bestaat Hij, dat Hij in mijn hand mijn geweer verbrij- zele Dit zeggende, stak hij het geweer omhoog, buiten den loop graaf. En, Paf!... dmtsche mitralje verbrijzelde den loop er van en bij weerkaatsing het hoofd van den Gods lasteraar. De vuurberg Etna spuwt nu over- groote massas lava en de ramp wierd niet aangekondigd door aardbeving. In 1908 was er in die streek een groote aardbeving, waarop,geen lava-uitwer ping volgde. Met de kerstfeesten, hadden goddelooze gazetten van Mes sina den spot gedreven met den Santo Bambino, d.i. het Kerstenkindje, en gedruktIndien dat Kindje iets kan, dat het ons een aardbevingske bezor- ge. En den 28 December 1908, 's morgens ten Sy2, wierd de stad Mes sina geteisterd en vernield door drie rampenHet water in de zeestraat van Messina, dat is de zee-engte, scheidende Sicilië van Italië, wierd geheel hoog opgeheven en niet rap genoeg kunnende uitvloeien langs de twee uiteinden, wierp het zich op de lagere wijken der stad en veroorzaak te eene moorddadige overstrooming (Raz de Marée) in veel woonsten, de petroleums lampen, die men 's nachtes branden liet, vielen 0111 en stichtten brand; ontzaglijk veel huizen vielen in en begroeven de inwoners. Zoo stier ven er, op weinige minuten, 90 duizend ongelukkigen. Een 20 duizend over leefden de ramp en hebben langen tijd gewoond in wagons van den ijzerweg of in barakken. In Oostenrojk om te kunnen nog eens den tegenwoordigen President der Republiek herstemmen moet men den grondwet veranderen. Mgr Sei- pel, de Kanselier of Eerste-Minister, stelt voor het algemeen stemrecht in te voeren. En zijn er tegen... de So cialisten Twee Kloosterzusters, die zich be vonden op een rotseblok, nevens den afdalenden lavastroom van den Etna, wierden er van schielijk omsingeld. Ze redden kon men niet. Het volk oog getuige knielde neder en bad en de Zusters, den dood ziende naderen, knielden ook en bleven in gebed, tot dat ze door den gloeienden stroom verzwolgen wierden. Wanneer de stad Mascali overrompeld wierd, twee menschen. man en vrouw, waren te lang in hunne woonst gebleven Als deze nu reeds omsingeld was door de lava, zag men ze verschijnen op het dak en ze riepen om hulp, maar te laat. Daarna hoorde men de klok lui den der Kathedraal, ook reeds ontoe- gangbaar: 't zal de E. H. Pastoor ge weest zijn, die nievers meer te vinden was onder de menigte en die zal ver rast geweest zijn in de kerk, waar hij nog reddingswerk verrichtte. In Torre Annunziata, bij Napels, juist buiten het dorp,ziet men den lava stroom uit de Vesuvius, van 1906 die, zijnde meer of een meter hoog. daar stil hield en verkoelde vóór O L. Wouwenbeeld, dat de inwoners brach ten uit het dorp en op den weg plaat sten. In Nunciata, op de helling van den Etna, heeft men nu hetzelfde be tracht en het Eieve Vrouwbeeld ge plaatst op den doortocht der lava Het gebed der dorpelingen wierd niet ver hoord en het beeld moest men wegha len. In onzen Godsdienst, het be dienen der Sakramenten alleen is on- faalbaar, en het gebruik van 't gebed en van gewijde zaken geven ons maar min of meer waarschijnlijk de welda den, tot wier doel zij aangewend wor den. In Mexico stierf den marteldood, zeker Alvarez. Ziehier het doodsbe richt, door de familie rondgezonden. Leve Christus-Koning! Heer Florentino Alvarez, geboren te Eéon, (Guanajuato) is gestorven voor zijn geloof in Jezus-Christus, in den ouderdom van zeven en dertig jaar, den 10 Augustus 1928. Zijne moeder, zijne vrouw, zijne bloedverwanten en vrienden, melden u met vreugde dit nieuws, opdat gij bid- det voor den zegepraal van 't Geloof in den Mexique, door tusschenkomst der ziel van Florentino. Ander feitOp de begraving van Pater Pro en van zijn broeder, bijge woond door eene groote menigte, op het kerkhof, na het nederdalen der kisten in 't graf, de vader der twee martelaars, tusschen zijne snikken, begon het loflied Te Deum en al 't volk zong het verder, omdat de mar teldood, even als het doopsel, alle zon den vergeeft en de pijnen daar toe staande. Over eenige iaren wierd de Sultan van Constantinopel afgezet en Turkeië wierd Republiek, met Kenval Musta- pha als president. Onder veel hervor mingen, heeft hij ingebracht de nieu we spelwijze met Europeaansche let ters en de ontvoogding der vrouwen, die zonder doek vóór het aangezicht in 't openbaar mogen verschijnen Plij denkt er nu aan van in te brengen het éénig huwelijk en van de vrouwen te geven stemrecht en kiesbaarheid Ook heeft hij afgeschaft het oud rood vaandel met de witte halve maan. Grootsche tooneelen van 't Eucha ristisch Congres van Sydney, in Aus tralië. Den eersten avond 150 000 mannen, gekomen uit alle hoeken en kanten van Australië, waren verga derd op het sportplein, knielden voor 't Allerheiligste, baden, zongen Na het sermoen van den Bisschop uit Ma- nillië, zij bliezen de keersen uit, die zij in de hand droegen en alleen schit terde, als eene zon, het verlicht altaar. Dan zongen die 150.000 mannenstem men, in den stillen nacht, den indruk- wekkenden Tantum Ergo. Op een morgen duizende kinders waren geschaard, in den stadium De Kardinaal, Legaat der Pauzen, cele breerde de misde kinderen zongen de Missa de Angelisen onder de mis, een groot getal priesters reik ten hun uit de H. Communie. Den Zondag was het sluitprocessie. Het H. Sakrament, tronende op het altaar, opgetimmerd op het dek van een stoomschip, dat overdekt met witte narcissebloemen aan eene groo te zwaan geleek, vergezeld van een prachtigen stoet schepen, door kruiste de tooverachtige haven Bij het ontschepen wierd met het Hoog- weerdige de zegen geslegen over den oceaan en daarna, processiewijs, droeg men het H. Sakrament tot op het voorplein der Kathedraal, waar de sluitoefening geschiedde. Men schat het getal aanwezigen, in de straten en op het plein, 750 duizend. Zoo prak. Mgr Benning, die in Australië het Duitsch Episcopaat ver tegenwoordigde, ii> de Kathedraal van Onasbriick. Een record, niet van snel rijden met trein of auto, noch van hoog stijgen met vliegmachien of bestuurbaar luchtschip, maar van drukfouten. Een dorpsdrukker in een en dezelf de gazet, eindigde den hoofdartikel, waarin de dorpelingen aangezet wier den om geestdriftig een feest, vader- landsch of ander, te vieren, met den zinInwoners van Kletseghem, Zon dag aanstaande, allen op uwen poSt! en in 't woord post vergat hij de letter S. In 't allerhande nieuws, kondig de hij aan de terugkomst van een va der van familie en drukkendeDe vrouw, over van blijdschap, drukte haren man op haren bOesem in 't woord boesem had hij de letter O vergeten. Eindelijk in de aankondi gingen voor een koophandelshuis van likeuren en wijnen, eindigde hij met de woordenVerkoop van oude wij- Nen... en in 't woord wijnen, in plaats van de eerste letter N stond eene V. Ik ben kooper van van Frankrijk en andere landen aan de volgende prijzen 5,00 fr. stuk 13,00 fr. 2,00 fr. 4,50 fr. 1,00 fr. 2.20 fr. 0,50 fr. 1,05 fr. M. KESTELOOT-BOUCHARD, Wissel, rechtover de Statie, Num. 9. KOMEN Tel. N' 1. TRIPLE SEC Den 4 Februari 11. verdroeg Vrouw Hougardy op straat te HaDnut eenen liter Triple-Sec zonder geleibrief, het Beroepshof van Luik komt den 12 Octo ber 11. Vrouw Hougardy 161 fr. boete toe te passen, een accynstaks van 16 fr. 10 op te leggen en haren liter Tiiple-Sec ver beurd te verklaren, daarbij haar te verwij zen tot de proceskosten beloopende tot 101 fr. 10. Wat kostelijke drank KREUPELHOUT De Maatschappij van Belgische Spoor wegen stelt het kreupelhout te koope, groeiend op 966m2 langs den Zuidkant van den ijzerweg tusschen Yper en Zon- nebeke, van kilometerpunt 1160 tot 1715, en op 600 m2 langs den Noordkant van zelfden steenweg, tusschen Zonnebeke en Moorslede, van K. P. 10550 tot 10700. De liefhebbers moeten vóór 30 November 1928 een aanbevolen aanbod zenden naar M. Lataire, technisch opziener, Flandria Palace, te Gent-St-Pieters. BELGIE'S PLICHT Vóór den oorlog bedroeg Belgie's uit voerhandel met Engeland, Frankrijk. Duitschland en Holland, 69 p. h. van het geheel heden enkel 57 p. h. Vóór den oorlog hield Belgie den 7e rang onder de uitv, erende lan en heden de 12 rang. Vóór den oorlog had Belgie geen Bui- tenlandsche schulden heden eene schuld die 1 1/2 milliard intresten kost. Wil Belgie den vooroorlogschen toe stand bereiken, het moet werken, zoo goedkoop mogelijk voortbrengen en ver- i koopen, belastingen op de oortbrengse- len zooveel mogelijk verminderen, ver mijdbare kosten ontloopen en sparen DE PLICHT VAN HERSTEL Die iemand schade veroorzaakt moet 1 die schade herstellen. Duitschland heeft Belgie verwoest en 7 milliards marken, die niets meer weerd zijn, in de handen gestoken. Nu dat experten zullen aangesteld ïjjn om Duitschland's schuld kort te stellen, dat zij Belgie's recht laten wedervaren en dat Duitschland dat reeds tweemaal schadeloosstelling beloofd heeft, eindelijk effening make. TREIN YPER-CORTEMARCK Van 19 November voort, vertrekt de laatste trein van Yper naar Cortemarek te 19.27 in plaats van te 19.22 en komt te Cortemarek toe te 20.13 in plaats van tg 20.08. WEVERIJ VAN KOMEN De aandeelhebbers der Naamloo e Maatschappij «Tissage de Comines» zijn samengeroepen den 3 December 1928, te 11 uur te Komen, om te beslissen over de ontbinding der maatschappij en de' aanste'ling van vereffenaars. Abonneert u op

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1928 | | pagina 1