Bericht aan de Inschrijvers) Hondentxieden AMERIKA ZUID NOORD CDeet ge uuat HET YPERSCHE VOLK ALLERHANDE 50" Jaar. - Nummer 48. 30 Centiemen. Zaterdag 1 December 1928. Katholiek Weekblad van het Arrondissement Yper (j. casier) ZILVEREN MUNTSTUKKEN 2e Leening der Nationale Maatschappij voor goedkoope Woningen. Nieuwe rechtspraak. ABONNEMEXTPRIJS 1 Jaar 15 fr. 6 maanden 9 £r. 3 maanden 5 fr. Men abonneert in alle Postkantoren en in het Opstelbureel. ABONNEMENT VOOR 'T BUITENLAND: 25 frank. Op het Opstelbureel alleen te vragen. BEHEER EN OPSTEL io5„ ZONNEBEKE STEENWEG, io5, YPER Postcheckrekening 40.201 waar op alle wekedagen alle inlichtingen te bekomen zijn van 14 tot 16 uur. AANKONDIGINGEN Prijs bij overeenkomst. Alle Aankondigingen moeten tegen den WOENSDAG ten laatste ingezonden worden. Kleine berichten en nieuws ten laatste tegen den WOENSDAG avond. Al degenen die van heden af eene inschrijving nemen, voor het jaar 1929, op Het Ypersche Volk zullen i et week blad kosteloos ontvangen tor 1 Januari 1929. De kos'en der inschrijving beloopen tot 15 franken. Christophe Colombus, geboren in Genua (Italiëjten jare 1436, bekwam van zijne stadsgenooten geen hulp, om, de zon volgende in 't westen waar zij ondergaat, te geraken in de Asia- tische Indien en dan met de zon, in 't oosten opstaande, langs daar huis waarts te komen. Christophe bekwam hulp van de Spaansche Koningen, ver trok uit Spanje westwaarts en, den 12 October 1492, hij botste niet tegen de Asiatische Indiën, maar tegen de nieuwe wereld, soms Westersche In diën genoemd en hunne inwoners In dianen. Een betrekkelijk klein deel van dat nieuw werelddeel noemt, na den naam des ontdekkers, Colombie en het ge heel Amerika. Deze laatste benoe- mingnaam is afgeleid van den naam van Americ Vespuce, Florentijnsche I zeevaarder, ten dienste van Spanje en I die verschillige reizen deed naar de nieuwe wereld, korts na de ontdek- king er van door Colombus. In Cadix, gaat men in 't begin van 1929, te water laten een vaartuig, met name Santa Maria trouwe na- I bootsing van het schip, aan boord van j hetwelk Christophe Colombus den I oceaan overstak en aanlandde in de Antilliën, die deel maken van 't tegen- I woordig Midden-Amerka. De nieuwe j Santa Maria is bestemd voor de tentoonstelling van Sevilla, en is in al I hare bijzonderheden, afmetingen,, ton- nenmaat, uitrusting,- enz. gelijk, aan j den boot van Colombus. De beman- ning zal uit evenveel leden bestaan, I als Colombus er op zijn tocht had me- degenomen en officieren en matrozen p zullen de kleederdracht dragen uit den tijd van vóórmeiden ontdekker. Aan boord dezer nieuwe Santa Maria zal, ter eere van Koning Alfonso, een groot feestmaal gegeven worden, vol gens de gebruiken der XV eeuw en de Koning zal er ontvangen worden, vol gens de overleveringen der groote ontvangsten hunner Katholieke Ma jesteiten, Ferdinand en Isabelle De Spanjaards met Christophe in Amerka gekomen, hebben de éénen Zuid-Amerika uitgebuit, en anderen die landen geëvangeliseerd. Het verchristenen van Canada, het noordsgedeelte van de nieuwe wereld, wierd doorgevoerd later, door Katho lieke Bretoenen, aangeleid door Car- tier, Champlain en Maisonneuve. Dit geschiedde in XVI en XVII eeuw De eerste missionarissen, die hen bijston den, waren Paters Jesuieten en acht er van stierven den marteldood Den 21 Juni 1925, wierden ze Gelukzalig verklaard door Paus Pius XI, en nu gebeuren er door hunne tusschen- komst menigvuldige mirakels. Wat bij vele van deze mirakels vooral bewon dering verwekt, is dat zij dikwijls in massa voorvallen. Op sommige dagen, bij gelegenheid van een triduum en vooral wanneer eene relikwie tijdelijk ter plaatse werd vereerd, voerde men de zieken aan in grooten getalle In groepen van 10 tot 12 verdeeld, liet men hen eenige vurige gebeden bidden zooals: H. Hert van Jezus, verheer lijk uwe bloedgetuigen waarna zij de relikwieën der gelukzalige marte laren vereerden, en allen of bijna allen genezen heengingen. Waarlijk denkt men te leven ten tijde van O. H Open baar Leven op aarde, of ten tijde der Apostelen in de eerste jaren onzer H. Kerk. En die wonderen verwekken herleving van geloof onder de Katho lieke bevolking en zelfs een heilzame uitwerking op zekere groepen van Protestanten. Ik ben kooper van van Frankrijk en andere landen aan de volgende prijzen 5,00 fr. stuk 13,00 fr. 2,00 fr. 4.50 fr. 1,00 fr. 2.20 fr. 0,50 fr. 1,05 fr. M. KESTELOOT-BOUCHARD, Wissel, rechtover de Statie. Num. 9. KOMEN Tel. Nr 1. Sinds enkele dagen loeit een gewel dige storm over Westelijk Europa. Op zee schripbreuken, in groot ge tal. Talrijke schepen in gevaar, bidden om hulp. Veel menschenlevens gaan verloren. De Schelde breekt hare oevers door. De kaaien en sluizen staan onder water van Antwerpen tot Dendermonde. De baan tusschen Ant werpen en Mechelen is te Waelhem door het water weggespoeld. De wa terleiding is erg beschadigd. Geheele dorpen staan onder water. Een emmer drinkbaar water kost 1,50 frank te Antwerpen. De stocks mineraal water zijn uitverkocht. De spoorverbindin gen zijn ontredderd. De Dylerivier spoelt door den dijk die onder het bewind van Minister An- seele van zalige gedachtenis op wijze manier uitgevoerd werd. De statie van Waesland is onder water. De spoorriggels zijn door den vloed op een halven meter, ondermijnd.Duizend hectaren land en de polders staan on der water. Veel schade te Oostende. Daken, vensterruiten, vitrienen zijn door het tempeest weggerukt. De zee spoelt over de dijken tot in het midden der stad. Al de steenen der straten zijn weggespoeld. Het groen licht voor de scheepvaart is door het water gedoofd. De elektrieke leiding is erg bescha digd. Te Breedene, bij Oostende, is de ko ninklijke baan in gewapend beton en vijftig meters breed door de zee door- woken. De tramdienst is stopgezet. Maas- en Samberrivier spoelen over. Luik en Verviers zijn in de verwach ting van zeer akelige toestanden In de provincie Namen valt de sneeuw in dikke drommen. Over Frankrijk," Holland, Duitsch- land loeit de storm met een geweld dat men sinds 1886 niet meer gezien heeft. Te Yper gelukkiglijk gaat het zoo êrg niet. Veel stortvlagen en gewel dige rukwinden en... electriciteitspan- nen. Zelfs wanneer we voor een uurtje in de duisternis gedompeld zitten mo gen wij nog ons lot als zeer waardee- ringswaardig beschouwen, en ons ge lukkig achten wat bespaard te zijn door al die helsche elementen. Doode lichamen van menschen rotten niet, als ze bevrozen worden. In Canada, waar de hevige winter maanden duurt, gedurende denwelken het zoo fel vriest aan één stuk dat men in de aarde geenszins begraven kan, men plaatst in den winter de lijken in eene soort wachtzaal, waar men de warmtegraad van den buiten heeft, en waar de lichamen ongeschonden blij ven tot aan de lente. In het Hospicium van den grooten St Bernardusberg, als de paters gedurende den winter, ver ongelukte reizigers binnen brengen, plaatst men die lichamen onder een afdak en ze blijven daar ongeschonden liggen, weken en maandendit doet men, om aan de familiën de mogelijk heid te bezorgen, van vermiste leden te kunnen vereenzelvigen Lenine, stichter van de Soviets Republiek, is er ook van... de afgod: In openbare gebouwen en op openbare plaatsen van Rusland, waar men eer tijds Iconen, d.i. Heiligenbeelden, ver eerde, daar vindt men nu overal Le- ninebeelden. Zijn dood lichaam rust in een dichtgesloten kristalen graf, zich bevindende in een rijk versierd praal- gebouw. op de Roode Plaats, te Mos cow. Op kunstmatige manier, onder winter en zomer, onderhoudt men in dat kristalen graf de warmte van de lucht onder 't vriespunt en zoo bederft het lichaam van den afgod niet Zonderling mirakel De Turksche Taal, die nu moet uitgedrukt worden met de 26 letters van onzen ABC. gebruikte 350 letter- teekensDe Chineesche had er ver schillige duizenden. Hoe meer letters, hoe moeilijker het aanleeren is van eene taal en hoe meer ongeletterden men, noodzakerlijker wijze, in de streek er van ontmoet. In de legende van de H. Barbara, leest men, dat als wanneer zij vluchtte voor haren woedenden vader, eene rots, die haar den weg versperde, openging en ze door liet. Daarom wierd ze als patrones gekozen, door lieden die rotsen doen springen, in an dere bewoordingen door de «sapeurs» En ingezien de pompierskorpsen altijd sapeurs telden, .die in pronkvertoo- ningen witte schootvellen aan hadden en eene zware bijl droegen, zoo is de H. Barbara de patrones geworden van geheel 't korps. Daarom ook, op de oorlogschepen, de plaats waar men cfe springstoffen bewaarde, droeg den naam van Le Ste-Barbe St Eloi was goudsmid van stiel. Koning Dagobert overhandigde hem een klomp goud, om er mede éénen ze tel of troon te makende rechtscha pen kunstenaar ondervond dat er stoffc was voor twee en hij verveer- digde er mede twee zetels. Op de sla venmarkt van Parijs, Eloi, alom ge kend voor zijne mildadigheid, kocht er een jongen Sax, Tillo met name gaf hem de vrijheid en miek ervan zijn levensgezel. Als Eloi, alhoewel nog wereldsche mensch, gekozen wierd door 't volk voor Bisschop, en dat hij, met de vereischte tijdsspanne, de ver schillige wijdingen - ontving van di aken, priester en bisschop, hij behield bij hem Tillo-den Sax. Deze wierd na derhand ook priester en onder den naam van H. Hilonius, wordt hij als patroon vereerd van de stad Iseghem. In St Pieters te Rome heeft men ingehuldigd het Praalgraf van Bene- dictus XV, den voorlaatsten paus, die nauwelijks eenige maanden kardinaal was, toen hij in 1914 gekozen wierd als opvolger van Pius X. Langen tijd had hij den geheimschrijver geweest van kardinaal Rampola,,. staatssekretaris van Leo XIII. Men noemde hem Pic colo d.i. Het Kleintje en dikwijls als men in de gezantschappen moei lijke punten tegenkwam, men zegde: Wij zullen eens 't gedacht vragen van den Kleinen. Dat hij zeer klein was van gestalte, bewijst het volgende feitBij eene pauzenkeuze, heeft men in de sakristie, drie witte soutanen ge reed ééne groote, ééne middelmatige, ééne kleine, om er mede te kunnen kleeden, den nieuwgekozene. En als Renedictus gekozen wierd. de kleine soutaan was nog te groot en men moest zich verhelpen met sluitspelden. De Vereenigde Staten van Ame rika zijn bewoond door 120 millioen menschen, d.i. 6 per honderd van het getal inwoners der ganschen aardbo dem. Ter hunner beschikking hebben ze 80% der autos van gansch de we reld, 60% der telefoon- en telegraaf lijnen, 33% der ijzerwegen, 35% der voortgebrachte electriciteit. De groote Rabblin van Antwerpen, d.i. de joodsche opperpriester, is zij nen zoon gaan bezoeken in Amerika en bij zijn ontschepen is hij nauwkeu rig onderzocht geworden, ten lijve, door de tolbeambten. Dit om te besta- tigen of hij geen diamanten inblauw- de. Wat de hekeldichter Juvenal zou noemen: Intus et in cute een nieuwsblad bepaalt dat onderzoek net als wat men doet, met den eersten den hesten Cafre-neger der diamantenvel- den van Kimberley, in Engelsch Afri ka. Hoe dat verstaan? Die diamanten- velden zijn omringd van hooge muren. De Cafres, die er in werken, mogen nooit de omheining verlaten. Als zij hunnen dienst opzeggen, vóór ze mo gen heengaan, worden ze dagen lang opgesloten en men doet ze geweldige afzetdranken innemen, dit om weder in bezit te kunnen komen van de dia manten. indien zij er zouden ingezwol- gen hebben. Willem II, de Duitsche Don Qui- chote der XX eeuw, was eere-generaal en eere-admiraal van veel uitheemsche legerafdeelingen en had alzoo meer dan zeventig verschillige uniformen hangen, dewelke hij aandeed, als hij met vreemde officieren in betrekking komen moest of als hij in vreemde landen reisde. In 1908. de Duitsche kanselier von Bülow ging naar Zwe den en de keizer schreef hemWel beminde Bernard, knoop eens aan 't verstand van den koning van Zwe- den, dat hij mij eere-generaal noeme in zijn leger. Die kostuum is immers veel schooner of de verpieterde uni forme van Zweedschen admiraal, dien ik reeds bezit. Zeg dan nog dat de vrouwen maar alleene droomen van schoone kleede ren Een Amerikaner kan moeilijk stil zijn. Hebt ge nog van die zetels ge zien, waarvan langs - iederen kant de twee pooten eindigen in eene bijna halve ronde, steunende op den vloer? Hewel daarin zal hij uren zitten te wiegen, al klappen, een boek lezen, klein handwerk verrichten. Wiegt hij niet, dan knabbelt hij op zachten ca outchouc, \vaarin steekt wat specerij en chewing-gum genoemd, die men niet alleenlijk in winkels maar ook in trek-kolonnen, staande in de stations en langs den openbaren weg, bekomen kan. In 1925, 41 fabrieken bereidden 34 millioen kgr. gum en men heeft berekend dat de Amerikanen in dat jaar, 7jZ> millioen dollars betaald heb ben, om hunne kakebeenen dat genot van knabbelen te verschaffen. Prins Leopold is op reis naar den Oost d.i. de Hollarjdsche bezittin gen in Oceanië. F.ertijds veel Vla mingen lieten zich inlijven in de Ne- derlandsche regimenten, bestaande uit vrijwilligers, die Holland stuurde naar zijne coloniën van Oceanië. En men hoorde dan dikwijls zeggen Deze of gene is naar den Oost Ten dien tijde, andere Belgen, tegen groot geld, namen ook dienst in het fransche Légion étrangère en die wierden door Vrankrijk gestuurd naar Alge- riën, fransche provincie van Noord- Afrika. -Het oud vlaamsch liedje: «Naar den Oost zullen wij varen» had eene andere beteekenis. Het dagtee- kent van den tijd, eeuwen geleden, dat Vlamingen gingen gaan boeren naar de westerlijke streken van Duitsch- land, namelijk Westphalen. Zoo komt het, dat 't Duitsch van deze streek, ook genoemd, Plat Duitsch bijna zuiver Vlaamsch is. Hij is naar Meetjesland. Dit wil nu zeggen hij is gestorven en eertijds dat beteekendeHij heeft eene verre reis ondernomen, namelijk naar de streek van Eecloo. In dat geweste wa ren er veel bloemkens van heidekruid, bevattende veel honing of zeem. Met de lente van ieder jaar, laadde men op wagens de biekorven van ieder dorp en men vervoerde ze naar het land van de mee, (hydromel) d.i. drank,gemaakt met gekookte honing. Tegen den win ter. bracht men al die korven terug, wel voorzien van honing, door de bie- ën opgedaan in 't land van mee of Meetjesland. Dit waren dan grrroote reizen Geef hem een kruisje en een vaantje, dat wil zeggenZend hem weg. Sedert den oorlog verkoopt men weder in Dadizeele, gelijk in Hal, Scherpenheuvel, Gheel en veel andere bedevaartplaatsen, driehoekte papie ren vaandeltjes, waarop veelkleurig verbeeld staat, het Heiligdom en het vereerde Beeld. Eertijds, beêgan- gers, die, soms van geheel ver en dat te voet, den bedevaart ondernomen hadden, waren niet haastig om den weg der terugreis in te slaan, deden den ommegang, ontvingen de sakra- menten, hoorden mis, woonden de ves pers of 't lof bij en, vóór zij vertrok ken, gingen zij bij den priester, men zoude nu zeggen den almoezenier. Deze gaf hun den zegen (een kruisje) en overhandigde hun als gedachtenis, een vaantje. Daarmede beladen, trok men gerust en blijgemoed huiswaarts. Eenvoudige zeden, die de menschen gelukkiger mieken dan het heden- daagsch wegsnorren in automobiel In die tijden gebeurde het eens, dat ééne vrouw, bedevaartster, in het heenkomen, geweldig had moeten vechten tegen den wind. Doodmoede kwam ze aan en gedurende haar ver blijf ter bedevaartplaatse bad ze vurig, opdat de wind hadde gekeerd Ze wierd verhoord en bij haar heengaan had ze de wind wederom tegen Droevige misrekening In de gazetten van Woensdag, meldende de menigvuldige rampen door orkanen en dijkbreuken veroor zaakt, spreekt men van Jobstijdingen. Dit is een zinspeling op wat men leest in den boek van den H. man Job. na melijk de manier op dewelke hier aan gekondigd worden de veelvuldige en schrikkelijke ongelukken, die de Al mogende toeliet om zijnen dienaar te beproeven. Dus, als op zekeren dag Jobs zonen en dochters, ten huize van hunnen eerst-geboren broeder vroolijk waren, kwam er een bode tot Job zeggen Wanneer de ossen ploegden en de ezelinnen nevens hen in de weide wa ren, zijn de Arabiers op ons gevallen en alles wegnemende, hebben zij uwe dienstknechten gedood en ik alleen ben het ontkomen, om u te boodschap pen. Terwijl hij nog sprak, kwam er een ander binnen, die zegdeEen gruwe lijk vier is uit den hemel gevallen en het heeft de schapen met de herders verslondenik alleen ben het ontko men, om het u te boodschappen. Terwijl deze nog sprak, kwam er een derde, die zegdeDe Chaldeërs, in drij benden verdeeld, zijn op uwe ke mels gevallen, hebben ze weggevoerd en uwe dienstknechten met het zweerd dood geslagenen ik alleen ben het ontsnapt, om het u te bood schappen. Deze was nog bezig met spreken en daar kwam een vierde die zegde Terwijl uwe zonen en dochters in het huis van hunnen eerst-geboren broe der aten, is er een geweldige wind, op eenen bot, komen vallen op de vier hoeken van 't huis, 't welk nederstort- te en uwe kinderen versmachtte en dooddeik alleen ben het ontkomen, om het u te boodschappen. Dan wierp zich de H. Man ter aarde en hij aanbad God zeggende God gaf, God nam, de Naam des Hee- ren weze gebenedijd. 't Was in den zondvloed. Veertig dagen en veertig nachten had het wa ter gegoten en 't water stond tot boven de hoogste bergen. De visschen uitgezonderd, was alle leven, buiten de ark, uitgedoofd. Zekeren dag, zegde het schaap weemoedig aan NoëAlle avonden hoor ik boven mij een over groot gerucht en ik verschrik er van zoo hevig, dat ik moeilijk mijnen slaap vinden kan». Verwonderd en nieuws gierig sloeg Noë zijnen boek open en na eene poos gezocht en overdacht te hebben: «Wees gerust», zegde hij, u bevindt u op het tweede verdiep, hok nummer 935 en boven u logeert de duizendpooter. Dat gerucht zal zijn, dat de duizendpooter, voor hij te bed gaat, zijn kloefen afdoet en u kunt verstaan, dat het groot gerucht ma ken moet en fel klabetterenhet af werpen van vijfhonderd paar kloefen». Om het noodige geld te kunnen in leening geven aan plaatselijke bouwmaat schappijen van goedkoope woningen, komt de Nationale Maatschappij voor goedkoope Woningen, bemachtigd te worden bij K. B een tweede som van 3oo millioen te ontkenen, van welke leening de staat borg is voor de aflossing in óo jaar en den intrest aan 6 °/0 's jaars, betaalbaar April en i October. De obl i- gatien, bij alle banken te koop te wege, zijn ten bedrage van ïooo, 5ooo en ïo.ooo fr. De bouwmaatschappijen van goedkoo pe woningen en de werklieden, voor wie goedkoope woningen gebouwd worden, hebben er belang bij dat de welhebbende personen zulke obligatien koopen zonder geld kan niemand voort. Waarom jagen de socialisten dan gedurig het werkvolk op tegen de rijken. 't Wierd tot heden recht en rechtveer- dig bevonden van dieven en kwaaddoeners te veroordeelen tot de teruggave van het gestolen geld of tot het herstel der aange dane schade; het bekomen vonnis kon dertig jaar lang ten uitvoer gebracht worden. Duitschland stelt nu voor, de verschul digde vergoeding voor aangedane oorlogs schade te doen bepalen volgens zijn ver mogen dus, bezit een dief niets, of heeft hij het gestolen geld verbrast of verkwist, hij moet geen restitutie meer doen, en zijn onschuldig slachtoffer moet maar armoe lijden. Abonneert u op

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1928 | | pagina 1